HomeРазноеДіалог на тему домовленість: Урок «Складання й розігрування діалогу-домовленості з відповідною аргументацією»

Діалог на тему домовленість: Урок «Складання й розігрування діалогу-домовленості з відповідною аргументацією»

Содержание

Урок мовленнєвого розвитку. Складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість)

Українська мова 9 клас

Тема уроку. Урок мовленнєвого розвитку. Складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації (офіційна й неофіційна розмова, діалог-домовленість)

Мета: формувати ключові та предметні компетентності і компетенції шляхом виконання навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих завдань відповідно до змістових ліній: повторити, узагальнити й поглибити теоретичні відомості про діалог та стилі мовлення; актуалізувати знання щодо розігрування діалогу; удосконалювати творчі вміння й навички виділяти головне та відтворювати відповідно до стильових вимог тексту в діалозі, добираючи необхідний мовний матеріал; збагачувати словниковий запас учнів; удосконалювати культуру усного мовлення учнів, вміння логічно будувати власне висловлювання; розвивати спостережливість, образне мислення, пам’ять; творчі здібності учнів, увагу, уміння добирати аргументи й робити висновки; викликати позитивні емоції шляхом ігрових вправ; виховувати ввічливість, повагу до співрозмовника, потребу вести здоровий спосіб життя.

Обладнання: підручник, словники, пам’ятка «Як вести діалог».

Тип уроку: урок розвитку мовлення.

Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив.

Сократ

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Проблемне запитання. Робота з епіграфом

Епіграфом нашого уроку є вислів грецького філософа Сократа: «Скажи мені що-небудь, щоб я тебе побачив». Поясніть, як ви його розумієте.

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

Психологічна вправа «Очікування»

Зважаючи на тему, скажіть, що ви очікуєте від уроку. Які вміння вдосконалюватимемо? (Учні висловлюють свої очікування на уроці і записують їх у зошит за таким зразком:

· Я хочу…

· Я прагну…

· Я намагатимуся…

· Я вдосконалюватиму…)

Так, сьогодні на уроці ми вдосконалюватимемо вміння починати діалог, реагувати на репліку, підтримувати розмову, стимулювати співрозмовника.

ІV. Мотивація навчання

1. Спостереження-дослідження «Перлинки мудрості» Прочитайте афоризми. Поясніть їх зміст. Сформулюйте за ними тему й мету уроку.

1. Більшість людей шукають суспільства не стільки з метою слухати, скільки говорити (Олександр Поп). 2. Дефіцит спілкування привів до того, що воно з розкоші перетворилося на предмет першої необхідності (С. Лузан). 3. Єдина відома мені розкіш – це розкіш людського спілкування (Антуан де Сент Екзюпері). 4. Без багато чого може обходитися людина, але тільки не без людини (Людвіг Берне). 5. Для одних форма спілкування – діалог, для інших – монолог (Ілля Шевелев).

2. Бесіда

– Чому вміння спілкуватися з людьми пов’язане з успіхом?

– Які види мовленнєвої діяльності ви знаєте?

– Що таке діалог?

– Із чого складається текст діалогу?

– Які види діалогу ви знаєте?

– Що таке монолог?

V. Опрацювання навчального матеріалу

1. Розповідь учителя з елементами бесіди та аналізу Діалог (гр. dialogos – «розмова двох») – двосторонній (розмова, спілкування) між двома людьми у вигляді питань та відповідей. У повсякденному житті людина потрапляє в різні мовленнєві ситуації й користується, залежно від стилю мовлення, кількома видами діалогів: побутовим, навчальним, художнім, офіційно-діловим та ін.

2. Робота із випереджувальним завданням

Мікрогрупи отримали випереджувальне завдання: знайти й пояснити види діалогів: зокрема побутовий та офіційно-діловий.

Побутовий діалог являє собою неофіційну розмову, яку використовують у повсякденному спілкуванні в невимушених обставинах, під час щоденних бесід удома, у школі, на роботі тощо. Йому притаманні такі риси: незапланованість, різноманітність обговорюваних тем (особисті, соціальні, політичні), використання відповідних мовних засобів; часті відхилення від теми; відсутність, як правило, цільових настанов і необхідності прийняття рішення; самопрезентація особистості; розмовний стиль мовлення. (Відеоролик: побутовий діалог.)

Офіційно-діловий діалог являє собою акт прямої взаємної комунікації в офіційно – діловий сфері. Офіційна розмова має такі особливості: диференційований підхід до предмета обговорення; швидкість реагування на висловлювання співрозмовника; критична оцінка думок, пропозицій і заперечень співрозмовника; відчуття відповідальності у вирішенні обговорюваної в бесіді проблеми. (Відеоролик: діловий діалог.)

– Залежно від провідної функції, яку виконує той чи інший діалог, які розрізняють види діалогів? (Діалог-розпитування, діалог-домовлення, діалог-обмін враженнями (думками), діалог-обговорення (дискусія), діалог-інтерв’ю.)

– Які діалоги розрізняють, за жанровими особливостями? (Бесіда, дискусія, диспут, дебати, полеміка…)

3. Словникова робота.

Поясніть, що означають слова дискусія, диспут, полеміка, дебати. Що між ними є спільного і відмінного? За потреби скористайтеся словником.

Дискусія – (від лат. – дослідження) коректне за формою публічне обговорення будьякого суперечливого наукового питання; для неї характерні чіткість формулювання теми, бажаність дійти єдиної думки, знайти загальне рішення, встановити істину, що дозволяє віднести дискусію до вищого розряду полемічного діалогу.

Дебати – (від фр. – сперечатися) обмін думками на зборах чи засіданні, як правило, у процесі обговорення доповіді. Диспут – (від лат. – сперечатися, розмірковувати) публічне обговорення спірного наукового чи суспільно важливого питання; для нього характерна, як і для дискусії, бажаність дійти єдиної думки, встановити істину.

Полеміка – (від грец. – ворожий, войовничий) зіткнення різних або протилежних поглядів у процесі обговорення питань, гострий спір. Мета полеміки – не досягнення згоди, а перемога над протилежною стороною, ствердження власної позиції з використанням будьяких засобів.

Зорієнтувавшись у ситуації спілкування, кожен співрозмовник має спланувати своє висловлювання. Для цього треба продумати тему висловлювання, основну думку, форм стиль.

– Які основні ознаки властиві діалогу? (Для діалогів характерна стислість висловлювань.)

–Які розділові знаки при діалозі? (Діалогічна мова записується з виділенням кожної репліки в абзац.

Коли пряму мову передають у формі діалогу, тоді кожну репліку починають із нового рядка, перед нею ставлять тире й не вживають лапок. Інші розділові знаки ставляться, як при прямій мові. Якщо репліки записуються одна за одною в рядок, то кожна репліка береться в лапки, а між репліками ставиться тире (усі інші розділові знаки – як при прямій мові). Перед кожною реплікою (у тому числі й перед першою) можна також ставити тире, тоді кожну парну репліку слід брати в лапки.)

– У які мовленнєві ситуації ви потрапляєте найчастіше?

– Яку розмову вести легше: офіційну чи неофіційну? Чому?

4. Робота з підручником. Звірте свої знання з матеріалом підручника, стор.36-37.

5. Робота з пам’яткою «Як вести діалог»

1. Дотримуватися теми й мети спілкування.

2. Під час спілкування не перебивати співрозмовника.

3. Будувати репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку.

4. Говорити конкретно, щоб не викликати двозначності у тлумаченні власних висловлювань (якщо це офіційна розмова).

5. Слухати зацікавлено й доброзичливо.

6. Дбати про те, щоб своїми висловлюваннями не образити співрозмовника.

7. Не вживати просторічної й емоційно-забарвленої лексики (під час офіційної розмови).

8. Дотримуватися етикетних норм і правил поведінки під час діалогу

6. Рубрика «Вчимося культури мови». Запишіть українські прислів’я про спілкування. Запам’ятайте їх.

1. Треба знати, де і що казати. 2. Гостре словечко коле сердечко. 3. Говорить п’яте через десяте. 4. Хто каже до ладу, то вухо наставляй, а хто без ладу, то теж не затикай. 5. Менше говори – більше вчуєш. 6. Мовчанка гнів гасить.

7. Тренувальні вправи. Виконайте вправу 2 на стор.37; вправу 5 на стор.38;

Створіть і запишіть діалог за ситуацією, зображеною на ілюстрації Сторінка 39 підручника.

8. Рубрика «Культура слова».

— Запам’ятайте, як правильно наголошувати слова.

ПсевдонІм, діалОг, борОдавка, рукавИ (або рукАва).

— Запам’ятайте правильний варіант слововживання:

музична школа, сміятися з когось, не звертати уваги, хворіти на грип, численні випадки.

9. Ділова гра «Знайомство»

Скласти діалог, користуючись даними настановами.

– Відрекомендуйте себе.

– Розпочніть розмову з того, що цікавить співрозмовника.

– Виявіть його інтереси.

– Визначте, чи є в співбесідника бажання для підтримки діалогу

– Якщо відповідь позитивна, обміняйтеся координатами.

– Після закінчення бесіди потисніть руку один одному. Жестами, мімікою дайте зрозуміти, що були раді зустрічі.

VІ Підсумок уроку

1. Скласти сенкан «Діалог»

(1. Діалог.

2. Побутовий, офіційно-діловий.

3. Дізнаюся обговорюю, домовляюся.

4. Використовую в діалозі неповні речення. Бесіда.)

2. Бесіда – Що таке діалог? – Як будується діалогічний текст? – Розказати про розділові знаки при діалозі. – Чи можна діалог замінити прямою мовою? Що при цьому зміниться?

3. Рефлексія.

Метод «Мікрофон»

– Сьогодні на уроці я навчився ( навчилася…)

– Найбільше мені запам’яталося…

– Мені сподобався діалог …, тому що…

. –Мені було складно…

–Я зробив ( зробила) для себе такий висновок, що успіх в житті залежить…

4. Оцінювання навчальних досягнень

VІІ. Домашнє завдання

1. Вивчити теоретичний матеріал у підручнику.

2. Виписати з художніх творів три діалоги різних видів, обґрунтувати свій вибір.

3. Пригадати уривок з улюбленого твору. Відтворити його по пам’яті. Записати діалог, дотримуючись пунктуаційних норм при його оформленні.

PM № 5. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна та неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку. Підготовка до контрольної здачі діалогів — Українська мова 9 клас — Розробки уроків — 2017 рік

Урок 12. PM № 5. Складання та розігрування діалогів відповідно до певної ситуації (офіційна та неофіційна розмова, діалог-домовленість) на запропоновані учнями актуальні й цікаві для них теми. Складання та обговорення переліку умов успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі, зокрема з використанням мобільного зв’язку. Підготовка до контрольної здачі діалогів

Мета: узагальнити знання учнів про діалогічне мовлення, ситуацію спілкування; формувати вміння і навички використовувати здобуті теоретичні знання на практиці відповідно до конкретної ситуації; удосконалювати пунктуаційну грамотність, навички роботи з таблицями, схемами, орфоепічні навички; розвивати вміння самостійно працювати, узагальнювати та робити висновки, логічне мислення, мовлення; виховувати повагу до співрозмовника, ввічливість.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь (формування комунікативної компетенції).

Засоби навчання: підручник, роздавальні матеріали.

Перебіг уроку

 1. Організаційний етап.
 2. Установчо-мотиваційний етап.

Повідомлення теми і мети уроку. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Сьогодні суспільству потрібні люди із нестандартним мисленням, які вміють вийти із будь-якої ситуації, не бояться ризикувати, нетрадиційно вирішувати питання, здатні адаптуватися, навчатися протягом життя, безперервно розвиватися.

Сучасний школяр має поєднувати в собі активність, ініціативність, рішучість, комунікабельність, відповідальність, впевненість, а також вміння працювати в колективі та самостійно, здійснювати самоконтроль, аналізувати, робити висновки. «Заговори, щоб я тебе побачив», — казав Сократ. А східний мудрець Сааді поетично висловив це так: «Чи розумний ти, чи дурний, чи великий ти, чи малий, не знаємо ми, поки слово не промовив». Саме вміння правильно розпочати бесіду, підтримувати діалог, чітко і зрозуміло формулювати свою точку зору, аргументувати власну позицію повинна вміти кожна людина, що прагне успіху. Тому на уроці ми закріпимо навички складати і розігрувати діалоги відповідно до запропонованої ситуації, рецензувати та редагувати їх, оцінювати власну мовленнєву діяльність.

III. Операційно-пізнавальний етап.

Актуалізація мотиваційних резервів.

Вправа на встановлення відповідностей.

— Установіть відповідність між початком твердження і його продовженням.

1 Діалог

2 Полілог

3 Тире ставиться

4 Репліка

5 Якщо слова автора передують репліці,

6 Репліки можуть супроводжуватися або

7 Якщо після репліки ідуть слова автора

8 Монолог

А слова кожного учасника діалогу

Б перед кожною реплікою

В після них ставиться двокрапка

Г дослівно відтворена розмова двох осіб

Ґ розділові знаки ставляться, як при прямій мові

Д мовлення однієї людини, яке звернене до самого себе чи інших

Е розмова між кількома особами

Є не супроводжуватися словами автора

Робота з текстом (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

— Прочитайте текст. Скільки осіб бере участь у розмові? Прочитайте за особами, правильно інтонуючи речення. Поясніть уживання розділових знаків.

— Добрий вечір, паніматко!

— Добрий вечір, чемний пане!

— Чи приймете в свою хатку,

— Поступіть. Нам мило буде.

Будьте ласкаві сідати.

Таж недаром кажуть люди:

Заки дощик перестане?

«Гість до хати. Бог до хати» (Б. Лепкий).

Пунктуаційний практикум.

— Поставте потрібні розділові знаки, правильно оформляючи діалог.

Один учений подорожуючи пароплавом запитав моряка

Чи знаєте ви граматику?

Недосконало відповів моряк.

Тоді ви загубили половину свого життя.

Раптом розбурхалося море і пароплав розгойдало. Моряк запитав ученого

Чи вмієте ви плавати?

Ні відповів той

Тоді ви загубили усе своє життя.

Опрацювання теоретичного матеріалу.

Робота зі схемою та текстом (інформаційна компетентність).

— Розгляньте схему та запропонований теоретичний матеріал, на їх основі складіть лінгвістичне повідомлення про діалог. Наведіть власні приклади.

Діалог-домовленість відбувається при вирішенні співрозмовниками питання про наміри, плани тощо. Це може бути діалог між двома друзями, двома студентами-медиками, двома вузько профільними спеціалістами різних галузей.

Діалог-розпитування може бути одностороннім чи двостороннім. Двосторонній діалог позначає ініціативність обох партнерів. Це може бути діалог на тему відсутності одного із учнів у школі, обговорення опрацьованого навчального матеріалу, домашнього завдання, неправильно призначеного лікування. Найчастіше використовується діалог-розпитування зразка Лікар-Пацієнт (пацієнт має скарги, лікар розпитує), Учень-Учитель (учень розпитує вчителя про незрозумілий матеріал).

Наступним за складністю є діалогобмін враженнями (думками), метою якого є виклад свого бачення предмета, явища, події, коли співрозмовники висловлюють свою думку, погоджуються чи спростовують думки партнера. Створення діалогів такого типу передбачає володіння не лише спеціальною лексикою, але й багатогранність знань, їх комплексність.

Найскладнішим є діалог-обговорення (дискусія), коли співрозмовники намагаються виробити певне рішення, дійти певних висновків. Такі діалоги є абсолютно спонтанними і можуть виникати на різноманітних конференціях, зустрічах тощо.

Складання й розігрування діалогів відповідно до ситуації спілкування.

 1. Скласти й розіграти діалог, можливий між дев’ятикласником та працівником шкільної бібліотеки наприкінці навчального року. Мета дев’ятикласника: домовитися з бібліотекарем про користування підручниками під час підготовки до вступу до технікуму протягом літа.
 2. Скласти й розіграти діалог, можливий між випускником дев’ятого класу й секретарем приймальної комісії професійно-технічного училища (технікуму). Мета випускника: домовитися із секретарем приймальної комісії про день і час подачі документів для вступу, з’ясувати форму та дату проведення співбесіди.

Робота з таблицею (компетентність саморозвитку та самоосвіти).

Перед тим як розпочати спілкування, слід УЗЯТИ ДО УВАГИ:

ситуація спілкування

де спілкуємося?

• в офіційній обстановці

• неофіційній обстановці

хто адресат?

яка мета спілкування?

• повідомлення

• з’ясування

• спонукання

Залежно від цього потрібно ВИЗНАЧИТИ:

тему

висловлювання

головну думку

форму (діалог чи монолог)

Дослідження-аналіз з елементами зіставлення (навчально-пізнавальна компетентність).

Завдання 1

— Прочитайте текст. З’ясуйте переваги та недоліки телефонних розмов. Аргументуйте свій вибір.

Телефон останнім часом став чи не найважливішим засобом комунікації. Ми не уявляємо свого життя без телефону вдома, ні на роботі. Майже не пишемо листів. Навіщо їх писати, коли всі питання можна швидко з’ясувати телефонічно?

Сьогодні по телефону ведуться як особисті розмови, так і ділові бесіди, переговори, узгоджується час ділової зустрічі. Дослідники стверджують, що за останні роки середня тривалість телефонної розмови збільшилася втричі, хоч обсяг інформації, що передається, залишився тим самим.

Психологи вважають, що час телефонних розмов збільшується, зокрема, за рахунок емоційного забарвлення. Збільшення часу телефонної розмови формує мовну нечіткість і неділовитість фраз. Під час такої розмови передача ділової інформації займає дві третини часу, а третина йде на паузи між словами і фразами, прояв своїх емоцій. Це переконує в тому, що люди не можуть чітко і стисло викласти свої думки. Тому дві третини часу йде на передачу інформації, а решта — на паузи між словами.

Американські психологи прийшли до висновку, що телефон при всіх його перевагах, скорочує життя сучасної людини на 3-4 роки. І справа не в тому, що по телефону ми отримуємо неприємні новини, а в постійному напруженні нервової системи через чекання дзвінка в будь-яку хвилину.

Розмовляючи по телефону, людина має пам’ятати про культуру спілкування, делікатність (це виявляється у вибаченні за те, що відірвали від справ, у подяці за послугу, у тоні розмови, у вмінні добирати слова, щоб передати своє шанобливе ставлення до співрозмовника тощо).

Телефонна розмова — це один із видів усного ділового мовлення.

Оскільки комуніканти не бачать один одного, то жести, міміка, вираз очей не відіграють ролі в діловому спілкуванні (За кн. Т. Гриценко «Етика ділового спілкування»)

Завдання 2

— Ознайомтеся із рекомендаціями умов успішного спілкування, зокрема з використанням мобільного зв’язку. Що б ви додали до цих порад?

 • Найбільш оптимальний час для телефонних розмов з 9.30 до 21.30. У виняткових і екстремальних випадках можна телефонувати в будь-який час.
 • Необхідно пам’ятати, що телефонна розмова, як і ділове спілкування, залежить від емоційного забарвлення, в якому вона відбувається. Не випадково у підручниках для підготовки секретарів є така фраза: «При відповіді на телефонний дзвінок тон вашого голосу повинен бути таким, ніби ви хочете сказати: «Який я щасливий, що можу надати вам послугу».
 • Що коротша і насиченіша телефонна бесіда, то більше від неї користі.
 • Не можна ставити запитань на зразок: «Що вам потрібно?», «Що ви хотіли?». Краще запитати: «Чим я можу вам допомогти?»
 • Вести розмову потрібно доброзичливим тоном, говорити привітно.
 • Мобільний телефон під час занять, ділових бесід, переговорів має бути відімкненим.
 • Суть справи потрібно викладати чітко, лаконічно, без зайвих подробиць. Цього можна досягти за рахунок детально продуманого переліку головних і другорядних питань, які вимагають короткої і конкретної відповіді. Речення мають бути короткими (краще сприймаються на слух).
 • Телефонна розмова має бути діалогічною, а не монологічною.
 • Закінчувати розмову може той, хто зателефонував, або ж старша за віком чи службовим становищем людина.
 • У розмові часто вживаними можуть бути формули ввічливості: Прошу! Пробачте за турботу! Дякую за увагу! Дякую за консультацію! Дякую за інформацію! До побачення!
 • Звертатися до співрозмовника потрібно на ім’я та по батькові, називаючи його посаду чи звання. Якщо забули, то краще попросити вибачення і перепитати. Уживати весь час займенник «ви» не можна.

Творче конструювання.

— Ознайомтеся із прикладом ділової телефонної розмови. Наведіть із своїм однокласником приклад власної телефонної розмови.

А. — Алло, «Інгерконгрес».

Б. — Здрастуйте, я вам вчора телефонувала щодо симпозіуму.

А. — Добрий день, слухаю вас.

Б. — Ви можете надати нам приміщення на сто тридцять — сто сорок чоловік?

А. — Так. Ми можемо забронювати для вас конференц-зал на сто п’ятдесят місць.

Б. — Це нам підходить, спасибі. А як оформити оренду меблів?

А. — У заявці потрібно точно вказати назву всіх предметів і їх кількість.

Б. — Як надіслати вам заявку?

А. — Ви повинні надіслати на нашу адресу гарантійний лист. У ньому ви вкажіть всі види послуг та їх вартість.

Б. — Зрозуміло. Лист можна надіслати і поштою, і факсом?

А. — Так.

Б. — І через скільки днів ви його отримаєте?

А. — Лист йде зазвичай два-три дні.

Б. — Це досить довго.

А. — Можна надіслати з кур’єром, тоді воно прийде до нас протягом двох годин.

Б. — Так ми і зробимо. Спасибі за вичерпну інформацію.

А. — Будь ласка. Всього доброго.

 1. Підсумки. Рефлексія.

Картка самооцінювання «Мої думки».

— На уроці…

 • я дізнав(-ла)ся про…
 • цікавим було…

— Набуті на уроці знання застосую…

 1. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.
 • Обов’язкове: скласти діалог-домовленість на запропоновані вчителем теми.
 • За бажанням: скласти усне повідомлення про умови успішного спілкування в сучасному молодіжному середовищі.

Готові діалоги з української мови: зразки, приклади

Діалог про насилля

Діалог на тему «Чи заслуговую я називатися справжнім другом»

Діалог на тему «Корисне дозвілля»: приклади

Діалог з дієприкметниками «Характеристика людини»

Діалог про шкільну форму

Діалог «Безпечне спілкування в інтернеті»

Діалоги про подорож

Діалог «В аптеці» українською мовою

Діалог-інтерв’ю з юнаком, що живе в європейській країні

Діалог про Шевченка

Діалог про здоров’я

Діалог «Зустріч друзів»

Діалог «Словники в моєму житті»

Дитячий діалог

Діалог про місто

Діалог на тему « Функції мови»

Діалог на тему «Співбесіда»

Діалог на тему «Робота»

Діалог на тему «Мода»

Готовий діалог з прислів’ями та приказками

Діалог зі ввічливими словами: «Прохання про допомогу»

Діалог на тему «Мова і пісня»

Діалог «Навчання за кордоном»

Полілог: приклад. «Нове знайомство»

Готовий діалог на вільну тему «У лікаря»

Діалог «Рідна мова» або «Чому потрібно вивчати українську»

Діалог «Багатство та самобутність української мови»

Діалог «Однокласник» на уроці української мови

Діалог на тему «Спорт»

Діалог на тему «Майбутня професія»

Готовий діалог українською мовою “В бібліотеці”

Готовий діалог з української мови на тему «Музика»

Готовий діалог з української мови на тему «Літні канікули»

Діалог українською мовою на тему «Зустріч після канікул»

Готові діалоги з української мови на тему «Прогулянка»

Готові діалоги на тему «Українська мова»

Готові діалоги з української мови на тему «Школа»

Готові діалоги на тему «Телефонна розмова» — приклади, зразки

Як скласти діалог з української мови

Діалог – це різновид прямої мови, який має свої специфічні особливості:

1. При діалозі відбувається обмін інформацією між двома(власне діалог) чи декількома (полілог) учасниками розмови.

2. Кожне висловлювання учасника в діалозі називається реплікою.

3. Учасники діалогу почергово обмінюються репліками у форматі запитання/відповідь, ствердження/заперечення, ствердження/уточнення.

4. Найчастіше на письмі кожна репліка пишеться з нового рядка, з великої літери, перед нею ставиться тире.

5. Мова драматичних творів являє собою діалог (полілог), перед репліками ставиться ще ім’я дійової особи, якій вона належить.

6. Граматичною особливістю діалогічного мовлення є переважне вживання неповних речень, адже більшість інформації відома учасникам розмови з попередніх реплік, обставин розмови та позамовної ситуації.

Діалог на тему «На вулиці» (за матеріалами «Русско-украинский разговорник» В.С. Калашник, А.Я. Опришко, А.А. Свашенко)

— Юначе, підкажіть, будь-ласка, як доїхати до обласної лікарні.

— Я можу провести Вас до тролейбусної зупинки, якщо хочете.

— Дякую, Ви дуже люб’язні.

— Ви, мабуть, уперше в нашому місті?

— Ні, але була тут дуже давно й погано орієнтуюся.

— Вам подобається місто?

— Не дуже. Багато шуму та зайвої метушні.

— Невже й будівлі на цій вулиці не подобаються?

— Будівлі дуже подобаються. Особливо старовинні.

— Так, сучасні будинки одноманітні, серед них небагато цікавого. А ось і потрібна Вам зупинка. Їхати треба п’ятим маршрутом, лікарня якраз на кінцевій зупинці.

— Щиро вдячна Вам! З Вами було приємно поговорити. До побачення!

— Бажаю успіху!

Діалог на тему «Знайомство»

— Привіт! Здається ти ходиш до тієї ж музичної школи, що й я. Я бачив тебе декілька разів. Мене Сашком звуть, давай знайомитися!

— Так, я теж тебе бачила. Я Олена. Я вчуся на фортепіано, а ти, мабуть, на гітарі?

— Так! Як ти здогадалася?

— Так от вона в тебе за плечима!

— А, вірно! Яка ти жартівниця! Тобі подобається музика?

— Зараз – дуже! А спочатку мене батьки змусили займатися, я не хотіла. Тепер я їм дуже за те вдячна. Я вважаю, музика – моє призвання!

— Нічого собі! Так ти щиро захоплюєшся музикою! Мені подобається, коли люди люблять те, що вони роблять.

— То мабуть, ти й сам такий?

— Звичайно! Музика завжди цікавила мене, покращувала настрій. А я сам вирішив вчитися грати – мені хотілося самому виконувати пісні моїх улюблених бітлів.

— Мені «Бітлз» також подобаються. Слухай, з тобою так цікаво розмовляти. У нас стільки спільного! Але, нажаль, мені далеко додому їхати – маю йти.

— Давай я проводжу тебе. Куди тобі?

— До кінцевої 25-го маршруту. А тобі?

— Сьогодні мені теж! Не зважай, у мене є вільний час. Мені буде приємно.

— Дякую! Тоді ходімо!Tweet

Скласти діалог домовленість

Разом—втретє висип,босоніж,надвоє,якраз,убрід
через дефіс—бозна-як,рано-вранці,всього-на всього,давним-давно,врешті-решт, 
окремо—кінець кінцем,раз по раз ,на самоті,по двоє,з усіх усюд

Взимку багато різних розваг. І всі діти люблять розважатися. Можна
кататися на ковзанах,лижах,санчатах.Гратися в сніжки,ліпити снігову
бабу. Також багато хто любить гратися в хокей.                          
                                            Але я,люблю розважатися
взимку зі-своїми батьками.Кожної зими, тільки випаде пухкий сніг, ми
їдемо за місто спускатися на санчатах з гірки. Як довго ми чекаємо
вихідного дня.А особливо переживаємо, що розтане сніг. Але тільки прийде
неділя і ми вранці погрузимо до машини санчатч та лижі,всі наші
переживання забудуться , як страшний сон. І ось, ми всі з великим
нетерпінням  сидимо мовчки в машині мов боємося, що щось може зруйнувати
наші сподівання. Навідь моя молодша систра, яка завжди крутиться,
пищить, вередує,сидить тихенько,мов мишка. Я посміхнусь згадуючи
переживання мама чи тепло ми одягненні,чи достатньо вона взяла їжі. Адже
саме головне, що ми всі разом їдемо до нашого таємного місця.          
                    І ось всі сподівання здійснилися! Ми приїхали до
нашої улюбленої гори. Швидко виймаючи санчата я взлітаю по крутій горі
до самого її верха.Сідаю на санчата і личу до низу. І в обличча мені
летить  холодний сніг, який миттю розтає і стікає по моїх щоках . Я личу
на своїх санчатах сміючись від задоволення.а холодний вітер обвіває
облича,здається,що відервусь від землі і полечу у синє небо.Але ось уже і
кінець, цому диву, гора закінчилась зупиняюсь,хватаю мотузку і мершій
знову на гору. А там мама з молодшою систрою зліпили смішного сніговика,
а десь вдалені,минаючи кущі та дерева граційно спускається на лижах
тато. І мені так добре на душі та весело, що моя родина така любляча та
дружня. І як добре що взимку так багато різних веселих розвах.

Ответ:

Г. Тридцятьма вісьма

Объяснение:

Н. тридцять вісім

Р. тридцяти  восьми (тридцятьох вісьмох)

Д. тридцяти восьми (тридцятьом вісьмом)

З. тридцять вісім (тридцятьох вісьмох)

О. тридцятьма вісьма (тридцятьома вісьмома)

М. (на) тридцяти восьми (тридцятьох вісьмох).

1 — В, так как он в конце предложения;
2 — тоже В, так как если убрать часть, отделённую запятыми, то выйдет правильное предложение.

Безмежне поле розкинулось переді мною.
Море, таке красиве і таке безшумне

Діалог на 8 реплік тема домовленість

Составить описание своей комнаты,используя слова-комната, дверь,окно,потолок,коридор, шкаф, стул, тумбочка, кровать, пол.
bkmzz [10]

Англичане назвали собственный дом крепостью. И неспроста: ведь лишь находясь дома, человек ощущает покой и умиротворение. Для меня же такой цитаделью является моя комната, где провожу большую часть свободного времени. Помещение это уютное, поскольку здесь только самое необходимое, всегда царит порядок, а большое окно впускает много солнца. Даже если кому-то комната покажется небольшой, мне места хватает. Недалеко от окна стоит стол в светло-бежевых тонах. Я сторонник порядка, поэтому столешница почти всегда пуста. Разве что на краешке может лежать небольшая стопка учебников и тетрадок. Высокий и узкий шкаф для книг расположен рядом. В нем много экземпляров, которые начала собирать моя мама. Среди старых, еще советских, переплетов ярко выделяются современные, глянцевые, которые родители купили специально для меня. У противоположной стены — место, где я сплю: раскладной диван с нежно-голубой обивкой. Он не занимает много места. Я раскладываю его на ночь, а утром возвращаю в прежнее положение. Здесь же стоит массивный платяной шкаф. В нем – аккуратные стопки моих вещей, вешалки со школьной и парадной одеждой. Я провожу дома довольно много времени, поэтому стараюсь убираться, чтобы лишнее не мешало концентрировать внимание на нужных вещах. Я очень люблю свою комнату.

Источник: http://uchim.org/sochineniya/na-temu-moya-komnata

Асоціативний кущ на малюнку нижче:

ти правильно написав

Ответ:

Безсполучникове речення: Іду — присудок , усе — підмет, пшениця — присудок

Объяснение:

Розставте розділові знаки!
Зульфат зрозумів, що втратив свого найкращого друга. Зульфат із Кливковими друзями,  вчителями похоронили цого і на Климковиній  могилі поклали його улюблену діжурку. Усі сумували за Климком. Наталія Миколаївна, із своєю донькою переїхали до дідуся Зульфата. Уже закінчувалася війна і всі розбудували усі свої помешкання, діти  пішли до школи, дорослі влаштувалися на роботу. 

преимуществ домовладения — Откройте для себя

Подходит ли вам владение домом?

Стать домовладельцем — это большая ответственность, но и много наград. Чтобы помочь вам решить, имеет ли для вас наибольший смысл владение домом, вот некоторые из основных причин, по которым люди предпочитают домовладение аренде.

Хорошая инвестиция

В то время как цены на жилье в краткосрочной перспективе изменяются циклично, если вы остаетесь в своем доме на долгое время, он может вырасти в цене и дать вам значительную прибыль на ваши инвестиции.

Если вы в настоящее время снимаете дом или квартиру, воспользуйтесь нашим калькулятором арендной платы против покупки, чтобы определить, какой вариант принесет вам наибольшую экономическую выгоду в течение времени, в течение которого вы планируете находиться в своем доме. При использовании калькулятора не забудьте включить некоторые предположения о будущем увеличении арендной платы, поскольку большинство арендодателей периодически повышают арендную плату.

Вы увеличиваете капитал

Когда вы вычитаете сумму вашей задолженности по жилищному кредиту из общей стоимости вашего дома, оставшаяся сумма является вашим собственным капиталом — «долларовой» стоимостью вашего дома, который фактически принадлежит вам.Есть два способа увеличить капитал:

 1. С каждым ежемесячным платежом по ипотеке, часть идет на уменьшение суммы вашей задолженности по ссуде, что увеличивает ваш капитал. В некотором смысле выплата ипотеки — это форма сбережений, поскольку она увеличивает капитал в вашем доме.
 2. По мере того, как стоимость вашего дома растет, он создает для вас больше капитала

В некотором смысле выплата ипотеки — это форма сбережений, поскольку она увеличивает ваш собственный капитал, которым вы можете воспользоваться, если вам понадобятся деньги в будущем.

При необходимости вы можете взять кредит под залог собственного капитала для удовлетворения различных финансовых потребностей, включая ремонт дома, образование или медицинские расходы. Заем или кредитная линия также могут быть использованы для погашения долга по кредитной карте с высокой процентной ставкой, поскольку процентная ставка обычно ниже, а процентные платежи не облагаются налогом. Прочтите нашу статью Cash Out Refinance для получения дополнительной информации о том, как однажды вы сможете получить доступ к капиталу, который вы создаете в своем доме.

Вы получаете значительные налоговые вычеты

Владение домом может уменьшить сумму, которую вы платите в виде подоходного налога каждый год.Выплаты по ипотечным процентам и налогу на недвижимость могут вычитаться из ваших федеральных налогов, а также из многих налогов штата. Определенные затраты на закрытие сделки и пункты дисконтирования по кредиту также могут подлежать вычету из налогооблагаемой базы 1 . В первые годы ипотечного кредита, когда проценты составляют основную часть вашего ежемесячного платежа по ипотеке, эти налоговые вычеты могут вернуть вам значительную сумму денег в карман. Вы создаете надежную кредитную историю

.Совместное владение

: на что обращать внимание

Совместное владение — отличный способ получить долю в собственности, когда вы не можете себе позволить или не можете взять в долг, достаточную для прямой покупки на открытом рынке. Однако есть частые жалобы от людей, участвующих в схемах долевой собственности. Это руководство указывает на подводные камни, которых следует избегать.

Shared Ownership and what to watch out for

Что такое долевая собственность?

Схемы долевого владения позволяют покупателям, отвечающим критериям приемлемости, получить ипотечный кредит для покупки доли (обычно от 25% до 75%) в собственности, при этом выплачивая арендную плату за оставшуюся долю жилищной ассоциации или частному застройщику, владеющему зданием. .Рента, которую вы платите за оставшуюся долю, взимается по льготной ставке.

Недвижимость обычно сдана в аренду, и поэтому вам необходимо платить ежемесячную плату за обслуживание, а также вносить свой вклад в капитальные ремонтные работы.

При долевом владении можно купить большую часть дома «по лестнице», то есть увеличив свою долю. Акции можно покупать с шагом 10%, что, в свою очередь, снижает вашу арендную плату.

Схемы долевой собственности предоставляются жилищными ассоциациями или частными застройщиками.Детали, стоимость и ограничения различаются в зависимости от поставщика, поэтому изучите особенности каждого из них и прочитайте мелкий шрифт вашего договора аренды.

В настоящее время (2020 г.) правительство проводит консультации по стандартному подходу к долевому владению и, как мы предполагаем, по некоторым изменениям в способе его администрирования, так что следите за этим пространством.

Каковы недостатки долевой собственности?

1. Плата за обслуживание

Будем надеяться, что ежемесячные выплаты по ипотеке плюс арендная плата по-прежнему сделают долевое владение намного дешевле, чем покупка недвижимости напрямую.Но не забудьте добавить плату за обслуживание и будьте готовы к возможному увеличению расходов в будущем. Помимо общей ежемесячной платы за обслуживание и уход за местами общего пользования, спросите, как вы будете платить за более важные работы, например для обслуживания кровли.

Имейте в виду, что даже если вы владеете долей в собственности, скажем, 30%, вы несете ответственность за полную оплату затрат на техническое обслуживание и ремонт.

2. Аренда запрещена

Также могут быть ограничения на то, можете ли вы сдавать недвижимость в аренду.В подавляющем большинстве случаев субаренда не допускается.

3. Покупка увеличенных долей в вашей собственности может быть дорогостоящей

Когда дело доходит до увеличения доли в вашей собственности — или «лестничного пролета» — это не просто покупка доли, о которой вам нужно беспокоиться. Есть и другие расходы:

 • V комиссия за оценку — ваш поставщик жилья проинструктирует сюрвейера подтвердить текущую рыночную стоимость собственности.
 • L Обычные расходы — установка лестницы повлечет за собой изменения в существующем договоре аренды, для чего потребуется адвокат
 • S Таможенная пошлина — если вы не имеете права на помощь при покупке впервые, есть два способа заплатить. Первый предполагает единовременную предоплату, исходя из рыночной стоимости недвижимости, а второй — поэтапную оплату. Вам нужно будет рассчитать оптимальный для вас вариант.
 • Комиссия по ипотеке — Если вы подаете заявку на смену кредитора, чтобы купить дополнительную долю или получить доступ к более выгодным процентным ставкам, вам нужно будет заплатить комиссию за оценку кредитора и комиссию за организацию ипотеки, а также любые штрафы, которые ваш существующий кредитор может взимать за прекращение вашего ипотека с ними.

Уточните у своего поставщика жилья, существуют ли какие-либо ограничения, когда дело доходит до покупки большей доли в вашей собственности, например Сможете ли вы перейти к 100% прямому владению или есть верхний предел? Можете ли вы сразу начать спускаться по лестнице? Какое максимальное количество раз вы можете подниматься по лестнице? Какую минимальную долю вы можете купить одновременно? Вы можете узнать больше из нашего руководства по лестнице в вашем доме, находящемся в совместном владении.

4.Ограничения на то, что вы можете делать

Проверьте наличие ограничений в вашем договоре аренды. Скорее всего, вам придется спросить письменное разрешение у поставщика жилья, прежде чем вносить какие-либо структурные изменения в свой дом. В некоторых случаях при аренде потребуется также спросить разрешение на косметический ремонт.

5. Риск отрицательного капитала

Покупка новостройки — будь то через долевое владение или на открытом рынке — более вероятно имеет смысл, если вы планируете оставаться на месте в течение нескольких лет.Это связано с тем, что недвижимость в новостройке включает дополнительную надбавку к продажной цене, которая, как и новый автомобиль, обесценивается, как только вы въезжаете. Если цены на недвижимость упадут, вы можете потерять деньги, если попытаетесь переехать.

Чтобы избежать риска оказаться в ловушке в случае отрицательного капитала, честно относитесь к недвижимости, на которую вы смотрите. Достаточно ли места для хранения? Ожидаете ли вы создать семью в ближайшие несколько лет? Подходит ли ваша мебель в комнаты?

6.Проблемы продажи вашей доли при переезде в дом

Когда вы будете готовы продать свой дом, процесс будет непростым и может помешать вашему продвижению на следующую ступеньку лестницы. Прежде всего, поставщик жилья, скорее всего, будет иметь право выкупить недвижимость до того, как она будет продана кому-либо еще (это называется «правом первого отказа»), даже в некоторых случаях, если вы приобрели 100% собственности. через лестничную клетку. Это делается для того, чтобы ваша собственность могла быть помещена в список ожидания другим людям, которые не могут покупать на открытом рынке.

По прошествии определенного периода времени, если поставщик жилья не может найти покупателя, вы можете продать свою долю собственности самостоятельно или через агента по недвижимости. Но вам нужно будет найти покупателя, который соответствует критериям приемлемости поставщиков жилья для долевой собственности. Поскольку не все банки предоставляют ипотечные кредиты, удобные для долевого владения, круг потенциальных покупателей может сократиться.

7. Совместная собственность не обеспечивает большей защиты

Тот факт, что эта схема поддерживается государством, не означает, что вы получаете дополнительную защиту.

 • Стоимость может расти по спирали. Убедитесь, что вы можете позволить себе повышенную плату за обслуживание
 • В то время как арендная плата вначале низкая, ожидается ее повышение
 • Вы несете ответственность за своевременное погашение ипотечного кредита
 • Имейте в виду, что, поскольку арендная плата выплачивается за часть собственности, не принадлежащей вам, поставщик жилья может принять меры по изъятию имущества за задолженность по арендной плате в окружном суде. Мы знаем об одном случае, когда после просрочки арендной платы один домовладелец был выселен из своего частичного имущества, и суд постановил, что она не имеет права на 30 000 фунтов стерлингов, которые она уже заплатила за свою долю.

Нашли недвижимость, которая вам нравится? Найдите поставщика жилья в Интернете.Посмотрите, что говорят клиенты на форумах. Довольны ли они? Насколько хорошо они обслуживают собственность и какой ценой?

Что мне следует сделать перед подачей заявления?

 • Проверьте критерии приемлемости поставщика жилья для понравившейся недвижимости
 • Прочтите и поймите ваш договор аренды и какие в нем ограничения
 • Оцените различные расходы, рассчитайте ежемесячные платежи
 • Подумайте о своих долгосрочных планах и о том, когда вы можете позволить себе начать строительство лестницы
 • Ознакомьтесь с другими нашими непредвзятыми руководствами по покупке, продаже и эксплуатации вашего дома, а также с советами по экономии денег и присоединитесь к нашей группе экспертов по жилью, готовых ответить на ваши вопросы, линии юридической консультации, бесплатной консультации по ипотеке и многому другому.

.

Что такое совместное владение? | Поделиться, чтобы купить

Зачем покупать дом в долевой собственности?

Общая собственность предназначена главным образом для людей, которые хотели бы владеть собственным домом, но не могут позволить себе покупать на открытом рынке. Стоимость долевой собственности обычно ниже, чем у других вариантов жилья по ряду причин:

 • Арендная плата ниже, чем ставка, взимаемая на открытом рынке, и обычно взимается в размере 2,75% от стоимости недвижимости в год.
 • Во многих случаях вы можете начать с 25% доли.
 • Ваш залог составит 5-10% от стоимости акции, а не от полной рыночной стоимости всей собственности.
 • Гербовый сбор Земельный налог (SDLT или просто «гербовый сбор») обычно может быть отложен до тех пор, пока ваша доля не достигнет 80%.

Недвижимость в долевой собственности часто можно найти в частных застройках, поскольку определенное количество домов в долевой собственности часто требуется как часть разрешения на строительство для застройки.Это может помочь разместить доступное жилье в самом центре востребованных районов! Вы можете узнать больше о стоимости покупки дома в долевой собственности на нашем веб-сайте.

Что я покупаю при частичной покупке / сдаче в аренду своего дома?

Фактически вы покупаете дом или квартиру в аренду, и это будет либо дом новой постройки, либо дом перепродажи. Однако, поскольку в настоящее время вы не можете позволить себе купить дом сразу, вы платите арендную плату за ту часть, которую не можете себе позволить.

У вас есть возможность купить дополнительные акции — до 100% включительно в большинстве случаев — если и когда вы решите это сделать. Цена покупки дополнительных акций (или «ступенчатой») будет основываться на независимой оценке во время покупки дополнительных акций. Вы можете узнать больше о процессе покупки дополнительных акций в нашем руководстве по лестницам.

Каковы правила права на совместное владение?

Существуют некоторые общие требования к участникам, которым должен соответствовать любой, желающий купить дом в долевой собственности.Общие критерии права на совместное владение следующие:

 • Вам должно быть не менее 18 лет.
 • За пределами Лондона ваш годовой семейный доход должен быть менее 80 000 фунтов стерлингов.
 • В Лондоне ваш годовой семейный доход должен быть менее 90 000 фунтов стерлингов.
 • Владельцы долевой собственности часто покупают впервые, но если у вас уже есть другой дом, вы, должно быть, находитесь в процессе его продажи.
 • Вы не можете позволить себе купить дом, подходящий для ваших жилищных потребностей, на открытом рынке.
 • Вы должны показать, что у вас нет задолженности по ипотеке или аренде.
 • Вы должны быть в состоянии продемонстрировать, что у вас хорошая кредитная история (без безнадежных долгов или решений окружного суда) и вы можете позволить себе регулярные платежи и расходы, связанные с покупкой дома.

Вы должны иметь сбережения или иметь возможность легко получить доступ как минимум к 4000 фунтов стерлингов для покрытия расходов на покупку дома (это ориентировочная цифра — фактическая сумма может варьироваться).

Вам также понадобится доступ к необходимой сумме депозита.Для долевого владения это обычно будет составлять 5-10% от приобретаемой вами доли капитала.

Обратите внимание: вам всегда следует проверять соответствие требованиям в жилищной ассоциации, продающей недвижимость, поскольку у них могут быть определенные критерии.

Как купить дом в долевом владении

Регистрация с использованием доли для покупки может помочь вам найти собственность в долевой собственности.

Начать работу с Совместным владением не так сложно, как многие думают.Прежде всего. вам следует проверить, имеете ли вы право. Обратите внимание, что в дополнение к общим правилам участия, некоторые жилищные ассоциации и местные районы имеют свои собственные условия в отношении приоритетов и доступности. Они будут указаны в каждом объявлении на портале «Совместная покупка».

С помощью Share to Buy вы можете искать подходящие объекты совместной собственности, регистрировать свой интерес и связываться с жилищными ассоциациями для просмотра.

Когда вы выбрали недвижимость, вам нужно будет убедиться, что у вас есть необходимый залог и получить ипотеку.К счастью, каждая недвижимость, доступная для продажи на нашем веб-сайте, включает в себя калькулятор бюджета, который дает вам представление о ежемесячных расходах, которые вам, возможно, придется платить.

Для исследования ипотечных кредитов, доступных на рынке, вы можете использовать наш Калькулятор доступности долей для покупки ипотечного кредита, чтобы определить, сколько вы можете занять, а инструмент сравнения долей для покупки ипотечных кредитов дает вам представление о доступных ипотечных кредитах с долевым владением в продаже.

.

примеров диалога 10 — собеседование


Интервьюер и интервьюируемый

Опрашивающий: Добро пожаловать в ABC Controls, Дэвид. Я Том.
Опрашиваемый: Здравствуйте, приятно познакомиться.
Опрашивающий: Приятно познакомиться, как у вас сегодня дела?
Опрашиваемый: У меня все хорошо, а ты сам?
Опрашивающий: Отлично, спасибо. Надеюсь, мы не заставили вас долго ждать?
Опрашиваемый: Нет, у меня была возможность поговорить с одним из ваших инженеров во время ожидания.
Опрашивающий: Это хорошо. Дэвид, мы начнем?
Опрашиваемый: Да, конечно.
Опрашивающий: Прежде всего, позвольте представиться. Я являюсь менеджером нашего инженерного отдела, и у нас есть открытая вакансия, поэтому мы проводим собеседование с кандидатами, чтобы заполнить вакансию как можно быстрее.
Опрашиваемый: Да, сэр, я читал о позиции на вашем веб-сайте, и я думаю, что мне подходит.
Интервьюер: В настоящее время мы имеем несколько текущих проектов и команда усердно работает.Мы надеемся быть занятыми надолго.
Опрашиваемый: Какие основные квалификации требуются для работы?
Опрашивающий: Это инженерная должность начального уровня, мы проводим здесь много тренингов. Но мы требуем, чтобы у вас была как минимум степень бакалавра компьютерной инженерии. Предыдущий опыт работы в этой области является плюсом.
Опрашиваемый: Какой опыт вы бы посчитали работой в поле?
Опрашивающий: Несмотря на то, что мы проводим обучение, было бы здорово, если бы у вас был практический опыт программирования, знание систем баз данных или навыки разработки приложений.
Опрашиваемый: Моим последним школьным проектом была разработка мобильного приложения, поэтому я достаточно компетентен в разработке мобильных и веб-приложений.
Опрашивающий: Приятно слышать, какую школу вы окончили?
Опрашиваемый: Я учился в университете DEF и получил диплом бакалавра компьютерных наук. Я проработал в школе репетитором компьютерного класса около 2 лет. Сопровождение студентов через их проекты помогло мне получить опыт работы на нескольких языках программирования.
Опрашивающий: Что вы ищете в работе?
Опрашиваемый: Работа определенно должна помочь мне в карьере. Я буду счастлив учиться и расти, работая в такой увлеченной компании, как ваша.
Опрашивающий: Вы правы. В нашей компании есть много возможностей для развития. Каковы твои сильные стороны? Почему я должен нанять вас?
Опрашиваемый: Я прилежный человек и быстро учусь. Я очень хочу учиться. Мои друзья также считают, что со мной очень легко работать.
Опрашивающий: Очень хорошо. Вы не против работать сверхурочно?
Опрашиваемый: Нет, не знаю.
Опрашивающий: Потому что иногда нас перегружает большая рабочая нагрузка.
Опрашиваемый: Я понимаю, что в этом суть работы. Когда я ходил в школу, я посещал довольно много курсов каждый семестр, работая не менее двадцати часов в неделю. И я очень хорошо справился с этой ситуацией.
Опрашивающий: У вас есть вопросы ко мне?
Опрашиваемый: Нет, я думаю, что довольно хорошо понимаю требования.Я считаю, что справлюсь с этим с легкостью, и тот факт, что вы проводите все тренировки, звучит превосходно. Я надеюсь, что у меня будет возможность поработать для вас.
Опрашивающий: Дэвид, приятно познакомиться. Могу сказать, что вы хороший кандидат. Ожидайте получить от нас известия о работе в течение недели или около того.
Опрашиваемый: Я тоже рад встрече. Спасибо за ваше время.
Опрашивающий: Спасибо, что пришли.

Поиск по сайту

↑ ▲▲▲▲▲▲▲ ↑

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *