HomeРазноеПовідомлення про стилі мовлення: Стилі мовлення

Повідомлення про стилі мовлення: Стилі мовлення

Содержание

Стилі мовлення — українська мова — ШКОЛЯР — ГОЛОВНА

загрузка…

Таблиця «Основні ознаки стилів мовлення»

Стилі
мовлення
Мета
мовлення
Сфера
використання
Види
висловлювань
Мовні
особливості
Розмовний Обмін інфор-
мацією, дум-
ками, вражен-
нями, прохан-
ня чи надання
допомоги
Побут, осо-
бисте листу-
вання
Розмови,
особисті
листи
Побутова лек-
сика, емоційно
забарвлені слова,
звертання, вигу-
ки, вставні слова
Науковий Повідомлен-
ня про науко-
ві дослідження;
передача науко-
вої інформації
Наука, осві-
та, техніка
Науко-
ва лекція,
доповідь,
наукова
стаття, під-
ручник
Терміни, складні
речення, логіч-
ність, послідов-
ність, точність
Художній Вплив на дум-
ки і почуття
людей за допо-
могою художніх
образів
Художня
література
Казка,
легенда,
вірш, опо-
відання,
повість,
роман,
п’єса
Слова в перенос-
ному значенні,
образні вислови
Публіцис-
тичний
Обговорення,
відстоювання,
популярний
виклад фактів,
подій
Суспільне
або політич-
не життя
Промо-
ва, виступ,
газетна
чи журналь-
на стаття
Емоційно
забарвлені слова,
риторичні запи-
тання, вигуки,
повтори
Офіційно-
діловий
Регулювання
офіційно-діло-
вих стосунків
Офіцій-
ні, службові
стосунки
Закони,
постанови,
угоди, ого-
лошення,
протоколи
Однозначність
формулювань,
стандартна лек-
сика, точність,
відсутність емо-
ційно забарвле-
них слів

Стиль мовлення — це своєрідна сукупність мовних засобів, що свідомо використовуються мовцем за певних умов спілкування.
Розрізнення стилів залежить від основних функцій мови — спілкування, повідомлення — і діяльності, впливу. Основна функція офіційно-ділового стилю — повідомлення фактів державного чи приватного значення.
В офіційно-діловому стилі написані протоколи, звіти, плани, програми, закони (в т. ч. Основний закон — Конституція України).
Тексти офіційно-ділового стилю повинні бути особливо точними, однозначними, не допускати різного тлумачення. Ці якості досягаються вживанням стандартних складових частин, усталених зворотів, специфічної ділової лексики, чіткістю побудови. В офіційно-діловому стилі неприпустимі образність, емоційність, переносне вживання слів.

 

Художній стиль

Художній стиль є складним сплавом, у якому відображається все багатство національної мови. Тут можливе поєднання елементів усіх стилів літературної мови. Засобами художнього слова через систему образів художній стиль впливає на розум, почуття та волю читачів, формує їхні ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.

Образність відрізняє художній стиль від решти стилів. Використання мовних засобів зумовлено його призначенням — образно відтворити дійсність. Мова художньої літератури характеризується виключним багатством лексики і фразеології. У художні твори вводяться історизми, архаїзми, діалектизми, елементи просторіччя, навіть жаргонізми. Приклад архаїзмів: Німим отверзуться уста.

Приклад діалектизмів: «В Яремчі, неподалік від водоспаду, сидів гуцул у кептарику, в брилку, у вишитій сорочці і палив люльку. Поряд лежали полотняні бесаги з якимось кадібком, купленим у Яремчі на ярмарку, біля бесагів витяглись ноги у білих гачах».

У художньому стилі широко використовується емоційно-експресивна лексика: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми. Для передачі думки використовуються різноманітні художні засоби (епітети, метафори, порівняння, символи тощо).

Науковий стиль

Основна функція наукового стилю — повідомлення. Твори, написані в цьому стилі, містять наукову інформацію, тому до нього ставляться жорсткі вимоги в дотриманні норм.

Сфера застосування наукового стилю — наукові й науково-технічні праці, призначені для спеціалістів, підручники для вищих шкіл.

Основні ознаки наукового стилю: ясність і предметність тлумачень, логічна послідовність і доказовість викладу, узагальненість понять і явищ, об’єктивний аналіз, точність і лаконічність висловлювань, аргументація та переконливість тверджень.

Головна ознака наукового стилю — термінологічність.

Твори в науковому стилі насичені абстрактною лексикою. Загальновживані слова використовуються, як правило, лише в одному зі своїх значень.

У науковому стилі допускається повторення тих самих слів у невеликому за розмірами тексті. Це обумовлено необхідністю точно й однозначно виражати думку.

У науковій мові переважають складні речення.

Публіцистичний стиль

Основна функція публіцистичного стилю — формування громадської думки. У публіцистичному творі потрібно не тільки подати інформацію, а й пояснити її з певних позицій, переконати читача в правильності цих позицій. Поєднання логічності викладу матеріалу з емоційно-експресивним забарвленням є важливою особливістю публіцистичного стилю.

Публіцистичному стилю властиві короткі прості речення, часто питальні або окличні, звертання, вигуки. Лексика його носить переважно суспільно-політичний характер. Часто публіцистичні тексти мають форму діалогу. «Проблеми із самоврядуванням часто криються на рівнях, про які й не підозрюємо. Чи ними нехтуємо, намагаючись розв’язати проблему одномоментно. Новітні традиції, закладені в суспільну свідомість впродовж сімдесяти років історії, яка передувала нинішнім часам нашої незалежності, не минули безслідно. Нас привчили до словесної еквілібристики настільки, що… Хіба не тавтологія — «самоврядування» і «врядування», якщо обидва означають уміння давати собі лад? Було тільки бажання, аби в житті окремої людини виникло розуміння, що не треба все перекладати на плечі держави…»

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль — це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному і господарському житті; у ділових стосунках між державами, установами та окремими громадянами суспільства. Офіційно-діловий стиль відрізняється від інших наявністю стандартизованості, тобто використанням сталих зворотів, однотипових виразів та вживанням спеціальної офіційно-ділової термінології. Текст, складений в офіційно-діловому стилі, має бути змістовним, точним, стандартним та інформативним.

Побудова речень відзначається лаконізмом, речення структурно чіткі.

«Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації. Крім того, не можуть бути предметом застави цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи підприємств, майно та кошти благодійних організацій». (Закон України «Про заставу»)

Розмовний стиль

Розмовний стиль виконує функцію спілкування. Він характеризується невимушеністю і простотою форм. Розмовним стилем люди користуються в усіх сферах життя: у побуті, у сім’ї, на виробництві. Основне призначення цього стилю — бути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з’ясування виробничих і побутових стосунків.

Лексику розмовного стилю представлено великою кількістю експресивних та емоційно-забарвлених слів, зокрема метафор, порівнянь, синонімів, фразеологізмів, фольклоризмів, діалектизмів, просторічних та скорочених слів, вигуків тощо.

У розмовному мовленні широко використовуються прості речення, переважно короткі (неповні, обірвані, односкладні). Розмовне мовлення здебільш спонтанне, непідготовлене, тому його компонентами є позамовні елементи: міміка, жести, поширена ситуація.

— «Грицю! — сказав батько.

— Га! — сказав Гриць.

— Видиш оту хату?

— Видзу.

— Пам’ятай собі, се школа.

— Ба, — сказав Гриць.

— Сюди будеш ходити вчитися.

— Ба, — сказав Гриць.

Зразки стилів

Діловий

Генпідрядчик зобов’язується виконати передбачені договором буді­ вельно‑монтажні роботи відповідно до затвердженої в установленому поряд­ ку проектно-кошторисної документації і здати Замовникові в обумовлені договором терміни ці роботи, підготовлене до комплексного випробуван­­ня устаткування і до введення в дію закінчені будівництвом об’єкти. (З тексту Договору).

Художній

От стеляться розложисті, як скатерть, зелені левади. Густа, як руно, трава й дрібненька, тонісінька осока доходить до самої води. Подекуди по жовто-зеленій скатерті розкидані темно-зелені кущі верболозу, то круг­ ленькі, наче м’ячики, то гостроверхі, неначе топольки. (Нечуй-Левицький, «Микола Джеря»).

Розмовний

— Вже й знайшов красуню! Та в неї лице, як тріска, стан, наче ко­ пистка, руки, як кочерги, сама, як дошка, а як іде, то аж кістки торох­тять! — Але ж ти і вередливий! То сватай Хотину Корчаківну. — Чи ти здурів? Хотина як вигляне в вікно, то на вікно три дні со­ баки брешуть, а на виду в неї неначе чорт сім кіп гороху змолотив. (Нечуй-Левицкий, «Кайдашева сім’я»).

Науковий

Есеїстичний ракурс бачення світу сполучений з виходом у сферу трансфізичного, спробою оцінити реальність із позицій макрокосму. Се­ мантика молодіжної есеїстичної прози визначається умовами менталь­ності, яка змінилась, зламом аксіологічної парадигми, розриванням зв’яз­ ків між позначаючим й позначуваним. (З літературнознавчої статті)

Таблиця для вивчення розділу «Стилі мовлення»

Назви

стилів

Жанри,

в яких стиль реалізується

Основні ознаки жанрів і стилів мовлення

Мета мовлення

Сфера спілкування

Форма реалізації стилю

Мовні особливості стилів

Розмовний

спілкування

обмін інформацією, думками, враженнями; прохання чи подання допомоги, виховний вплив

Побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими

діалог

широко використовуються побутова лексика, фразеологізми, емоційно-забарвлені і просторічні слова, звертання, вставні слова, вигуки, неповні речення тощо

Науковий

дисертація, монографія, стаття, підручник, лекція, відгук, анотація, рецензія

повідомлення про результати наукових досліджень, систематичний виклад певних знань

наука, техніка, освіта

монолог

характерні мовні засоби: терміни, спеціальна фразеологія, складні синтаксичні конструкції; повні речення; логічність, точність, обґрунтованість викладу

Офіційно-діловий

закон, кодекс, статут, наказ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист тощо

регулювання офіційно-ділових стосунків

офіційно-ділові стосунки

монолог (діалог)

переважають стилістично нейтральні мовні засоби, стандартна канцелярська лексика, складні речення; відсутні емоційно забарвлені слова; виклад гранично точний

Публіци-стичний

виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія

обговорення, відстоювання і пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, сприяння суспільному розвитку

громадсько-політичне життя

монолог (діалог)

використовуються: суспільно-політична лексика, емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, вигуки, повтори; тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів)

Художній

трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість, оповідання, поема, вірш, байка, епіграма

різнобічний вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх образів

мистецтво слова

монолог

застосовуються всі мовні засоби, особливо широко – слова в переносному значенні

Приклади до стилів мовлення — Про українську мову у різних стилях

загрузка…

Пропонуємо вам переглянути приклади текстів про українську мову у різних стилях мовлення.

Текст про українську мову в художньому стилі

Мова — це душа народу. Немовля з перших днів свого життя чує рідну мову від матері, а потім, підростаючи, повторює перші пестливі слова.

Українська мова ніби ллється струмочком і звеселяє душу. А іноземці, побувавши в Україні, відзначають її ніжність, витонченість і милозвучність. Яка ж вона мелодійна та співуча, мова наша солов’їна! Вона ввібрала в себе гомін лісів, полів, рік і морів землі нашої. Слова нашої мови переткані вишневим цвітом, барвінком, калиною. Дуже влучно висловився письменник Олесь Гончар: «Запашна, співуча, гнучка, милозвучна, сповнена музики й квіткових пахощів — скількома епітетами супроводиться визнання української мови. І, зрештою, усі ці епітети слушні».

Міні-твір про українську мову у науковому стилі

Українська мова — державна мова українського народу, наш державний символ. Вона разом із польською, словацькою, чеською, болгарською, сербською та іншими мовами належить до мов Європи. Ця сім’я мов є найбільш вивченою і поширеною. Цими мовами розмовляє більша частина населення земної кулі. Разом із російською та білоруською мовами українська мова утворює східнослов’янську групу мов.

Текст про українську мову у публіцистичному стилі

Небагато мов світу можуть похвалитися такою буремною історією, як наша, українська мова. Небагато з них витримали чужинський тиск такої напруги й люті. І ось за умов виживання українська мова виробила в собі доброту замість бажання помсти.

Сьогодні національна мова українців набула статусу державної, вона вивчається, відроджується і вдосконалюється.

Діалог про українську мову у розмовному стилі

Перед початком уроків Оленка запитала у своєї подруги:

— Тобі подобається українська мова?

— Ти маєш на увазі шкільний предмет? – не зрозуміла та.

— Ні, я маю на увазі нашу державну мову.

— Звичайно! – впевнено відповіла подруга, – вона ж наша рідна, єдина, мова солов’їна.

Приклад тексту про українську мову в офіційно-діловому стилі

Верховна Рада України, усвідомлюючи, що українська мова є визначальним чинником і головною ознакою ідентичності української нації, яка історично сформувалася і протягом багатьох століть безперервно проживає на власній етнічній території, становить переважну більшість населення країни й дала офіційну назву державі, а також є базовим системотвірним складником української громадянської нації, ухвалює цей Закон.

Зразок тексту про мову у церковному стилі

А тепер, брати, коли я прийду до вас і почну говорити незнайомою мовою, то яка вам користь із того? Так і ви, коли промовлятимуть слова незрозумілої мови, то як зрозуміють, що ви говорите? Ви говоритимете на вітер. І коли я не розумію значення слів, то я буду для того, хто говорить, чужинцем, а той, хто говорить, буде чужинцем мені.

Твори про українську мову:

Текст «Мова — інтелектуальний портрет народу» у публіцистичному стилі

Короткий твір, есе, речення про українську мову

Мова — найважливіший засіб спілкування

«Мова — втілення думки» за висловлюванням М. Рильського

таблиця. Які бувають типи і стилі мовлення?

Мова – це необхідний засіб комунікації людини. Сфера їх застосування обумовлює поділ на різновиди, які називають функціональними стилями. Всього їх налічують п’ять: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, розмовний і художній. Кожен із стилів реалізується як в усній, так і письмовій формах, має свої лексичні, синтаксичні, морфологічні особливості.

Окремо виділяють також і типи мовлення. Таблиця, представлена в даній статті, допоможе розібратися в цьому питанні.

Функціональні стилі мовлення знаходять свою реалізацію в різноманітних жанрах – формах мови, яким властиві певні способи викладу думки. Такі способи викладу поділяють на типи мови. Таблиця буде представлена нижче. Варто зазначити, що окремі підвиди можуть перетинатися в практиці.

Перейдемо до деталізації теми «Стилі та типи мовлення українською мовою».

Функціональні форми викладу інформації

Які бувають типи, стилі мовлення? Як ми вже говорили, в українській мові визначають п’ять функціональних видів викладу інформації. Розглянемо кожен.

Науковий стиль мовлення

Це функціональний різновид мови, основною сферою застосування якої є наука. Основне призначення – повідомлення інформації та підтвердження її істинності, виявлення причинно-наслідкових зв’язків та їх вивчення. Типи, стилі, жанри мовлення наукового напрямку досить широко використовуються у вищих навчальних закладах.

Головною особливістю лексики є наявність термінів і відсутність образних засобів мови. У морфологічному аспекті особливістю даного стилю є використання великої кількості віддієслівних іменників, службових дієслів у поєднанні з іменниками, дієслів теперішнього часу недоконаного виду, іменників однини в значенні множини, займенників I-го особи множини. Для синтаксису характерно наявність вставних слів, однорідних членів речення, складнопідрядних, узагальнено – особових, безособових та невизначено-особистих пропозицій.

 Реалізація наукового стилю здійснюється в наступних жанрах: наукових статтях, монографіях, лекціях, дисертаціях, підручниках.

Нижче будуть описані інші типи мовлення. Схема-таблиця допоможе детальніше розібратися в цьому питанні.

Офіційно-діловий стиль мовлення

Цей вид використовується в сфері державного менеджменту та права. Його функцією є упорядкування, стандартизація інформації, метою – регулювання відносин. Ключовим словом при розгляді офіційно-ділового стилю служить «стандартизація», тобто певні форми, властиві лексиці, морфології і синтаксису.

Особливостями лексики офіційно-ділового стилю є наявність професійної лексики, фразеологізмів, архаїзмів, історизмів, канцеляризмів, абревіатур.

Морфологічними особливостями цього різновиду мовлення можна вважати наявність дієслів невизначеної форми (інфінітива), модальних слів, переважання відносних прикметників над якісними, використання іменників чоловічого роду замість іменників жіночого роду, використання іменників, що називають ознаку людини за дії, похідних прийменників, віддієслівних іменників з часткою “не”, складних слів, утворених від кількох основ.

Синтаксичні особливості: вживання іменників у родовому відмінку по наростаючій конструкції, переважання складних речень, наявність простих речень з однорідними членами.

Різноманітність жанрів офіційно-ділового стилю обумовлено його підрозділом на офіційно-документальний і побутово-діловий підстилі. Перший регламентує державну сферу управління, а другий – ділове спілкування. Види документів офіційно-документального підстилю: закони, постанови, угоди, укази, комюніке. Види документів обігово-ділового підстилю: протоколи, заяви, доповідні записки, акти, доручення.

Публіцистичний стиль мовлення

Цей вид властивий засобам масової інформації, основною метою якого є оціночне інформування та вплив на емоційно-вольову сферу людини.

Лексичними особливостями публіцистичного стилю можна вважати компіляцію мовних засобів: використання термінології, неологізмів, синонімів, канцеляризмів, що обумовлено першочерговими завданнями даного стилю, спрямованим впливом на читача, глядача. У журналістиці можуть використовуватися публіцистичні типи і стилі мовлення. Таблиця, подана нижче, опише особливості цього виду викладу інформації.

Особливості граматичних форм в публіцистичному стилі проявляються у використанні складних слів, субстантивації прикметників і дієприкметників. Синтаксис публіцистичного стилю відрізняється використанням односкладних речень, питальних і окличних речень.

Широта жанрів публіцистичного виду мовлення можлива завдяки його функцій: інформування та впливу. Додатково можна виділити такі підстилі: інформаційний, аналітичний і художньо-публіцистичний. Жанрами інформаційного виду мовлення вважають замітку, репортаж, інтерв’ю; аналітичного – рецензія, огляд; художньо-публіцистичного – нарис, есе.

Розмовний стиль

Цей вид викладу інформації охоплює сферу побутового спілкування людей, що відкладає відбиток на його особливостях. Найбільш широко використовуються розмовні типи і стилі мовлення. Таблиця, подана нижче, опише їх відмінність від інших видів.

Особливості морфології розмовного стилю: переважання дієслів багаторазової, однократної дії, широке використання займенників, мінімальне використання дієприкметників і дієприслівників.

 

Художній стиль мовлення

Цей вид використовується для написання творів. Лексичні особливості цього типу: синонімія, окказіоналізми, фразеологізми, використання слів у переносному значенні.

Морфологічні особливості художнього стилю полягають у широкому використанні прикметників, прислівників, дієслів, переважання жіночого і середнього роду у іменників.

Синтаксично художня мова використовує все різноманіття конструкцій української мови. Жанрами цього стилю є: розповідь, роман, повість, ода, поема.

Типи мовлення. Таблиця

Змістовну сторону мови характеризують комунікативні способи викладу думки, які визначають типи мовлення. До них відносять розповідь, опис і міркування. Розглянемо докладніше типи мовлення. Таблиця допоможе більш глибокому розумінню.

Отже, розповідь – мовний спосіб викладу думки в динамічному розвитку. Для оповідання властива наступна композиція: зав’язка – розвиток – кульмінація – розв’язка. Для розповіді характерна використання дієслів та прислівників. Цей спосіб викладу найбільш характерний для публіцистичного, розмовного та художнього стилів мовлення.

Опис – це тип викладу інформації, який «зображує» предмети, явища природи, передає їх оцінку. Композиційно цей вид мовлення будується таким чином: загальне уявлення про предмет – окремі ознаки предмета – висновки, авторські судження. Для опису характерно використання дієслів недоконаного виду, прості, неповні, називні пропозиції.

Міркування – це такий тип мовлення, в якому представлені причинно-наслідкові зв’язки, що обумовлює наступну структуру: теза – аргумент – висновок. Для міркувань характерне використання вставних слів, складних синтаксичних конструкцій.

Основні дані, що описують типи мовлення, будуть представлені в таблиці нижче.

Тип мови Композиція Особливості
оповідання зав’язка – розвиток – кульмінація – розв’язка переважне використання дієслів та прислівників
опис загальне уявлення про предмет – окремі ознаки предмета – висновки, авторські думки використання дієслів недоконаного виду, прості, неповні, називні пропозиції
міркування теза – аргумент – висновок використання вставних слів, складних синтаксичних конструкцій

Підіб’ємо підсумок

Розглянуті нами стилі і типи мовлення в українській мові не є статичними. Люди самостійно для себе обирають форму спілкування. Нерідко прикордонні стилі викладу інформації змішуються. Це обумовлено соціальною функцією мови.

 

 

 

 

СТИЛІ, ТИПИ І ФОРМИ МОВЛЕННЯ

⇐ ПредыдущаяСтр 2 из 19Следующая ⇒

 

Літературна мова реалізується в усній і писемній формах. Усне і писемне мовлення – це форми реалізації мови як засобу спілкування.

Усне мовлення – це така форма реалізації мови, яка вимовляється, виражається за допомогою звуків, являє собою процес говоріння. За походженням усне мовлення – первинна форма існування мови.

Усна форма літературної мови обслуговує безпосереднє спілкування людей, побутові і виробничі потреби суспільства.

Писемне мовлення – мовлення, зафіксоване на папері. Воно є вторинною формою існування мови.

Писемна форма літературної мови функціонує в галузі державної, політичної, господарської, наукової і культурної діяльності.

літературне мовлення

       
   

 

уснеписемне

           
     

діалогічнемонологічнемонологічне

(полілогічне)

 

рукописне друковане

ЛІТЕРАТУРНЕ МОВЛЕННЯ

Усне Писемне
1. Первинне 1. Вторинне
2. Діалогічне (полілогічне) і монологічне 2. Монологічне
3. Розрахована на певних слухачів, що виступають співрозмовниками 3. Графічно оформлене
4. Непідготовлене заздалегідь 4. Заплановане, пов’язане з попереднім обдумуванням
5. Живе спілкування 5. Старанний відбір мовних засобів та їх мовне оформлення
6. Інтонація, міміка, жести 6. Відбір мовних засобів, чітке підпорядкування стилю і типу мовлення
7. Імпровізоване мовлення 7. Повний і ґрунтовний виклад думок
8. Чітко індивідуалізоване мовлення 8. Поглиблена робота над словом і текстом
9. Емоційне й експресивне мовлення 9. Редагування думки і форми її вираження
10. Повтори, зіставлення, різні тропи, фразеологізми 10. Самоаналіз написаного

Залежно від змісту і будови текст та його частини діляться на три смислові типи: розповідь, опис і роздум (міркування). Кожний з них має свою будову.

Розповідь — це повідомлення про якісь події, що розгортаються в часі. Загальна схема розповіді така: початок дії, розвиток подій, кінець події.

Опис– це висловлювання про певні ознаки, властивості предмета чи явища. В описі дається характеристика людей, предметів, явищ природи шляхом перелічення їх головних, суттєвих ознак. Найголовніше в описі – дати точне або яскраве уявлення про предмет мовлення.Роздум (міркування) – це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. У роздумі обов’язкові три частини: 1) теза – основне твердження; чітко сформульована думка; 2) докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу; 3) висновок, що випливає з доказів (узагальнення). В основі роздуму лежать причинно-наслідкові відношення. «Чисті» розповіді, описи, роздуми використовуються рідко. В текстах найчастіше описи включаються в розповідь або пов’язані з міркуванням; розповідь може доповнюватись роздумом.

СУМ (сучасна укр. мова) — поєднує системи книжного (писемного й усного) літературного мовлення. Функціональна розгалуженість породжує стилі літературної мови.

Стиль (лат. stylus — загострена паличка для писання) – система мовних елементів, способів відбору й уживання їх, об’єднаних певним функціональним призначенням.

С Т И Л І

книжні: розмовні:

— публіцистичний — розмовний

— науковий

— офіційно-діловий

— художній

ü Крім того, виділяють ще конфесійний, епістолярний та ораторський стилі

Публіцистичний (лат. publicus — суспільний) — це функціональний різновид літературної мови, який використовується в газетах, періодичних виданнях, агітаційно-пропагандистських та інших засобах масової інформації.

Функція — популярний виклад фактів, подій, агітаційно-пропагандистська спрямованість і націленість на досягнення результативного впливу.

Риси: полемічність, образність, експресивність, доступність, яскравість, чіткість. Реалізується у вигляді політичного трактату, доповіді, нарису, передової статті.

Лексика: загальновживана, терміни, емоційно-забарвлені слова, фразеологічні звороти.

Синтаксичні конструкції — спонукальні, риторично-питальні речення, уведення звертань, перифраз.

Науковий — обслуговує сферу науки.

Функція — передача інформації аргументовано і доказово.

Риси: логічність, чіткість, точність, послідовність.

Лексика: науково-термінологічна, слова з абстрактним значенням, іншомовні слова та інтернаціоналізми.
Синтаксичні конструкції-речення ускладнені дієприслівниковими, дієприкметниковими зворотами, вставними словами, словосполученнями, реченнями, складні синтаксичні конструкції, підкріплення положень за допомогою карт, схем, таблиць.

Офіційно-діловий — обслуговує сферу ділових стосунків. Офіційно-ділові папери: протокол, заява, доручення, акт, анкета, закон, ухвала та ін.

Риси: чіткий і лаконічний виклад змісту, однозначність формулювань, високий рівень стандартизації, використання мовних штампів (кліше — від фр. cliché) (слухали.., ухвалили..; ми, що нижче підписалися), майже повна відсутність образності, стислість, конкретність.

Функція: повідомлення фактів державного чи приватного значення.

Лексика: нейтральна.

Синтаксичне оформлення: поширені інфінітивні конструкції спонукання та складні речення із відношеннями з’ясувальними, причиновими, умови та наслідку.

Художній — має естетичну функцію.

Риси: емоційність, експресивність, образність.

Жанри: епос, лірика, драма. Специфіка: беруть участь елементи всіх стилів, передусім розмовного, в т.ч. й ті, що не належать до літературної норми — діалектні, просторічні, арготизми.

Лексика: слова з переносним значенням, емоційно забарвлені слова, фразеологічні звороти, прислів’я, приказки.

Синтаксичні конструкції — будь-які.

Розмовний стиль — усне літературне мовлення та розмовно-побутове. Усне літературне мовлення – ґрунтується на дотриманні правил постановки наголосу, словесного і фразового наголосу.

Риси: у розмовно-побутовому мовленні спостерігається відсутність чіткої регламентації літературних норм. Літературно-нормативні правила порушуються вживанням русизмів, діалектизмів, просторічних слів, вульгаризмів, жаргонізмів.

Порушуються закономірності чергувань звуків, наголосу, вимови.

Функція — обмін інформацією в побутовій сфері, обмін думками, враженнями.

Синтаксичні конструкції: будь-які.

Конфесійний стиль – обслуговує релігійні потреби суспільства.

Епістолярний – ведення приватного листування.

Ораторський – мова публічних виступів різного спрямування.

НАЙВАЖЛИВІШІ РИСИ,Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

Поняття про розмовний, науковий, художній, офіційно-діловий та публіцистичний стилі мовлення

Художній стиль

Художній стиль є складним сплавом, у якому відображається все багатство національної мови. Тут можливе поєднання елементів усіх стилів літературної мови. Засобами художнього слова через систему образів художній стиль впливає на розум, почуття та волю читачів, формує їхні ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.

Образність відрізняє художній стиль від решти стилів. Використання мовних засобів зумовлено його призначенням — образно відтворити дійсність. Мова художньої літератури характеризується виключним багатством лексики і фразеології. У художні твори вводяться історизми, архаїзми, діалектизми, елементи просторіччя, навіть жаргонізми. Приклад архаїзмів: Німим отверзуться уста.

Приклад діалектизмів: «В Яремчі, неподалік від водоспаду, сидів гуцул у кептарику, в брилку, у вишитій сорочці і палив люльку. Поряд лежали полотняні бесаги з якимось кадібком, купленим у Яремчі на ярмарку, біля бесагів витяглись ноги у білих гачах».

У художньому стилі широко використовується емоційно-експресивна лексика: синоніми, антоніми, омоніми, пароніми, фразеологізми. Для передачі думки використовуються різноманітні художні засоби (епітети, метафори, порівняння, символи тощо).

Науковий стиль

Основна функція наукового стилю — повідомлення. Твори, написані в цьому стилі, містять наукову інформацію, тому до нього ставляться жорсткі вимоги в дотриманні норм.

Сфера застосування наукового стилю — наукові й науково-технічні праці, призначені для спеціалістів, підручники для вищих шкіл.

Основні ознаки наукового стилю: ясність і предметність тлумачень, логічна послідовність і доказовість викладу, узагальненість понять і явищ, об’єктивний аналіз, точність і лаконічність висловлювань, аргументація та переконливість тверджень.

Головна ознака наукового стилю — термінологічність.

Твори в науковому стилі насичені абстрактною лексикою. Загальновживані слова використовуються, як правило, лише в одному зі своїх значень.

У науковому стилі допускається повторення тих самих слів у невеликому за розмірами тексті. Це обумовлено необхідністю точно й однозначно виражати думку.

У науковій мові переважають складні речення.

Публіцистичний стиль

Основна функція публіцистичного стилю — формування громадської думки. У публіцистичному творі потрібно не тільки подати інформацію, а й пояснити її з певних позицій, переконати читача в правильності цих позицій. Поєднання логічності викладу матеріалу з емоційно-експресивним забарвленням є важливою особливістю публіцистичного стилю.

Публіцистичному стилю властиві короткі прості речення, часто питальні або окличні, звертання, вигуки. Лексика його носить переважно суспільно-політичний характер. Часто публіцистичні тексти мають форму діалогу. «Проблеми із самоврядуванням часто криються на рівнях, про які й не підозрюємо. Чи ними нехтуємо, намагаючись розв’язати проблему одномоментно. Новітні традиції, закладені в суспільну свідомість впродовж сімдесяти років історії, яка передувала нинішнім часам нашої незалежності, не минули безслідно. Нас привчили до словесної еквілібристики настільки, що… Хіба не тавтологія — «самоврядування» і «врядування», якщо обидва означають уміння давати собі лад? Було тільки бажання, аби в житті окремої людини виникло розуміння, що не треба все перекладати на плечі держави…»

Офіційно-діловий стиль

Офіційно-діловий стиль — це стиль документів. Він використовується для спілкування в державному, громадському, політичному і господарському житті; у ділових стосунках між державами, установами та окремими громадянами суспільства. Офіційно-діловий стиль відрізняється від інших наявністю стандартизованості, тобто використанням сталих зворотів, однотипових виразів та вживанням спеціальної офіційно-ділової термінології. Текст, складений в офіційно-діловому стилі, має бути змістовним, точним, стандартним та інформативним.

Побудова речень відзначається лаконізмом, речення структурно чіткі.

«Предметом застави не можуть бути об’єкти державної власності, приватизація яких заборонена законодавчими актами, а також майнові комплекси державних підприємств та їх структурних підрозділів, що знаходяться у процесі корпоратизації. Крім того, не можуть бути предметом застави цілісні майнові комплекси та їх структурні підрозділи підприємств, майно та кошти благодійних організацій». (Закон України «Про заставу»)

Розмовний стиль

Розмовний стиль виконує функцію спілкування. Він характеризується невимушеністю і простотою форм. Розмовним стилем люди користуються в усіх сферах життя: у побуті, у сім’ї, на виробництві. Основне призначення цього стилю — бути засобом впливу й невимушеного спілкування, жвавого обміну думками, судженнями, оцінками, почуттями, з’ясування виробничих і побутових стосунків.

Лексику розмовного стилю представлено великою кількістю експресивних та емоційно-забарвлених слів, зокрема метафор, порівнянь, синонімів, фразеологізмів, фольклоризмів, діалектизмів, просторічних та скорочених слів, вигуків тощо.

У розмовному мовленні широко використовуються прості речення, переважно короткі (неповні, обірвані, односкладні). Розмовне мовлення здебільш спонтанне, непідготовлене, тому його компонентами є позамовні елементи: міміка, жести, поширена ситуація.

«Грицю! — сказав батько.

Га! — сказав Гриць.

Видиш оту хату?

Видзу.

Пам’ятай собі, се школа.

Ба, — сказав Гриць.

Сюди будеш ходити вчитися.

Ба, — сказав Гриць.

 

Стилі мовлення — приклади (Художній, публіцистичний, розмовний)

Художній

Текст № 2
    Дід —  це  жива  мудрість,  неписана  історія  нашого  народу. На  своїх  зігнутих  плечах  несуть  діди  стільки краси й  ніжності, що може позаздрити  їм будь-хто.
    І коли в автобусі я бачу сідоглавого предка мого  з в’язанкою бубликів,  я  чомусь  думаю:  зараз  прийде  в  хату,  добуде  свій  нехитрий  гостинець  і  скаже  своєму  Іванкові: «А  глянь, що я приніс  від  зайця…» Він  посадить  своє  чорняве  чи  біляве  онучатко, і воно, роззявивши ротика, слухатиме його простодушні оповіді, у яких переплететься  дійсність  і фантазія.  І колись  обов’язково прокинеться  в  його  душі  дідова  краса,  і  живитиме  його  дідова мудрість  і дідова мова  (За В. Симоненком).

Публіцистичний

Що означає бути вихованим?

Вихована людина … Якщо про вас скажуть таке, вважайте, що удостоїлися похвали. Так що ж таке вихованість? Це не тільки хороші манери. Це щось глибше в людині. Бути вихованим — означає бути уважним до іншого, делікатним, тактовним, скромним. Мені видається, що таким був артист Художнього театру Василь Іванович Качалов. Він неодмінно запам’ятовував всі імена та по батькові людей, з якими зустрічався. Він поважав людей і завжди цікавився ними. При ньому кожна жінка почувала себе привабливою, гідної турботи. Всі відчували себе в його присутності розумними, дуже потрібними. Одного разу пізно ввечері Василь Іванович побачив дві дивні жіночі фігури. Це виявилися сліпі, які заблукали. Качалов негайно запропонував їм свої послуги, проводив до трамвая, допоміг сісти у вагон. Коріння цього вчинку не просто в знанні хорошого тону, а в щирості і доброті до людей. Значить, вся справа в думках і спонукань. А знання норм поведінки тільки допомагає прояву внутрішньої доброти і людяності. (За С. Гіацинтове)

Розмовний

Розмовний стиль мовлення: текст-приклад

Катю, ти не уявляєш, яка в нас дивна сусідка. Вона живе сама, до того ж дещо недочуває. Вмикає зранку телевізор у вітальні, та ще й на весь куток. Адже вона має обов’язково його почути з кухні, коли сковородка шкварчить! Так він в неї цілий день бубонить: бу-бу-бу та бу-бу-бу.

Дивиться все підряд, а особливо, всілякі політичні виступи. Ми за стінкою почуваємося, неначе в нас тут засідання Верховної Ради та Кабінету міністрів.

Інколи сусідка почує-таки по телевізору якусь важливу політичну інформацію. Наприклад, їй там скажуть, яка партія погана, а яка хороша. Тоді вона спішить надвір агітувати своїх подруг, за кого треба голосувати. Посиденьки ці розтягуються на кілька годин, адже інші сусідки можуть виявитися проти її улюбленого депутата. Отож їх дуже важливо переконати.

А телевізор, Катю, телевізор, вона на цей час вимкнути забуває. Та що там, взагалі не вважає за потрібне його вимикати! Так він і горлає кілька годин, а ми у своїй квартирі його слухаємо. Я б деяким людям взагалі заборонив би користуватися технікою, поки не навчаться зважати на оточуючих.

Какие из них наиболее эффективны?

Автор: Глиннис Перселл

27 августа 2019

В прошлом сотрудники и организации считали менеджеров ценным товаром. Их считали способными лидерами с особым стилем управления, которые приводили команды своей организации к успеху. Они считались незаменимыми.

Больше нет.

К сожалению, за последние несколько лет мнение о ценности менеджеров, похоже, ухудшилось.Существует множество негативных статей, в которых утверждается, что менеджеры среднего звена бесполезны и не нужны.

Почему общественное мнение так сильно изменилось? Являются ли менеджеры бесполезным пережитком прошлого, ненужным компонентом корпоративной культуры, который быстро устаревает?

Абсолютно нет.

Так в чем же тогда проблема? Почему к такому количеству менеджеров относятся неблагоприятно?

Неправильный стиль управления вредит каждому

Исследование Gallup показало, что организации в 82% случаев выбирают не того менеджера.Это одно из самых важных решений, которое может принять компания, но в 8 случаях из 10 все ошибаются.

Легко предположить, что эти 82% менеджеров просто не были предназначены для руководящей должности. Но четырехлетнее исследование, проведенное Leadership IQ, показало, что чаще всего дело в том, что стиль менеджера не соответствует их культуре.

Разным проектам, командам, задачам и бизнесу нужны разные стили управления. Если вы не можете приспособиться к нуждам вашей должности и организации, вы обречены на неудачу.

Неспособность адаптироваться может не только привести к понижению в должности или увольнению, но также вредит всей компании.

Только 30% сотрудников в США и 13% сотрудников во всем мире заняты на работе. И как минимум 70% расхождений в оценках вовлеченности сотрудников может быть напрямую отнесено на счет руководителей сотрудников.

Когда ваша команда не вовлечена, это дает:

 • Низкая производительность
 • Низкое качество работы
 • Резкое увеличение оборота
 • Больше проблем с кражами и прогулами
 • Снижение прибыльности

Суть в том, что неправильный стиль управления демотивирует сотрудников, снижает производительность и обучает сотрудников отключиться или уйти.Причинение вреда всей организации.

Но как узнать, какой стиль управления нужен? И как успешно принять правильный?

Management styles are unique to each manager and company.

1. Авторитарные стили управления

Авторитарный стиль управления предполагает управление через четкое руководство и контроль. Его также иногда называют автократическим или директивным стилем управления. Авторитарные менеджеры обычно утверждают сильную власть, обладают полной властью принимать решения и ожидают беспрекословного подчинения.

Этот тип стиля управления требует четко определенных ролей, строгих иерархий и структур отчетности. Сотрудники не должны спрашивать, кто за что отвечает. Чтобы быть эффективным авторитарным лидером, вы должны быть готовы и иметь возможность постоянно быть в курсе работы вашей команды и принимать любые решения.

Билл Гейтс — пример позитивного авторитарного лидера. У него был четкий план для своей компании. План, который было трудно или невозможно понять многим, пока он не стал реальностью, а имя Microsoft стало нарицательным.

Не имея возможности увидеть и поделиться своими мыслями, Гейтс не мог поручить своей команде принимать решения самостоятельно. Вот почему он руководил командой и сохранял право принятия решений.

Плюсы

Доказано, что в правильной среде авторитарный стиль управления положительно влияет на производительность сотрудников.

Лучшая среда для авторитарного управления, как правило, включает традиционную культуру, которая обычно встречается в Китае и некоторых других азиатских странах.В этих культурах существует большая дистанция власти, когда сотрудники ожидают, что люди более высокого уровня будут иметь больше власти, и склонны автоматически подчиняться тем, кто занимает более высокие должности.

Авторитарный стиль управления также может быть эффективным, если у вас есть новые или неопытные сотрудники, которым нужно много рекомендаций и инструкций.

Минусы

Важно отметить, что, если довести его до крайности, авторитарный стиль легко может создать негативное рабочее пространство.

Например, если вы попытаетесь удержать контроль слишком жестко, это может привести к микроменеджменту, который оттолкнет ваших лучших сотрудников.

Поддержание полного контроля над всеми процессами принятия решений также может потребовать много времени и усилий. Если вы курируете большие и / или сложные проекты, это может быть невероятно сложно.

2. Визионерские стили управления

Визуальный стиль управления также иногда называют вдохновляющим, харизматическим, стратегическим, трансформационным или авторитетным. Дальновидные менеджеры стремятся донести до своей команды общее видение компании, отдела или проекта.

В отличие от авторитарных менеджеров, дальновидные менеджеры не вовлекаются в повседневные детали. Вместо этого они сосредотачиваются на мотивации и согласованности команды, чтобы все двигались в одном направлении, и поручают членам своей команды разобраться в деталях о том, как туда добраться.

Если вы от природы харизматичный, общительный и представительный лидер, вам будет легко принять этот стиль. Однако это может быть сложнее для интровертов или людей, которым некомфортно находиться в центре внимания.Это также требует большого эмоционального интеллекта, готовности идти на риск и способности руководить изменениями и управлять ими.

Хорошо известный провидческий лидер — Нельсон Мандела. Мандела был лицом и лидером движения против апартеида. Благодаря своей решимости и силе воли Мандела успешно привел свою страну, Южную Африку, к освобождению. Полагаясь на свой харизматичный характер и важное видение, он мотивировал людей вносить изменения, не диктуя их действий.

Плюсы

Одно из преимуществ дальновидного управления состоит в том, что оно помогает мотивировать сотрудников работать над достижением общих целей и решений.

Если культура вашей команды в настоящее время разделена, дальновидный подход может быть полезным для того, чтобы вернуть всех на одну страницу. Визионерское управление также часто используется, когда компании или команде нужно измениться.

Минусы

Недостатком дальновидного стиля управления является то, что недостаток внимания к деталям может привести к проблемам, особенно если члены вашей команды неопытны или новички.

По этой причине дальновидный менеджмент обычно лучше подходит для опытных профессиональных команд. Люди, которые уже достаточно осведомлены и способны выполнять свою работу практически без присмотра.

Management styles are unique to each manager and company.

3. Стили управления транзакциями

Стиль управления транзакциями ориентирован на использование положительных вознаграждений, таких как стимулы, бонусы и опционы на акции, для мотивации сотрудников к повышению их производительности. Например, менеджеры по транзакциям могут полагаться на сдельную оплату труда, чтобы побудить своих сотрудников производить больше.Точно так же они могут структурировать квартальные или годовые бонусы в зависимости от результатов работы сотрудников.

Стиль управления транзакциями основан на убеждении, что вы можете успешно управлять сотрудниками и мотивировать их с помощью внешних вознаграждений.

Шон Гилберт — один из совладельцев Gilbert Orchards в Якиме. Гилберт использует сдельную оплату труда и поддерживает ее как средство повышения производительности.

Однако в настоящее время ведутся многочисленные судебные и коллективные иски против государственных компаний по выращиванию деревьев, утверждающих, что сдельная оплата труда несправедлива и не соответствует законам о минимальной заработной плате.Этот конфликт и рост числа судебных исков могут заставить многих руководителей не решаться полагаться исключительно на управление транзакциями для повышения производительности.

Плюсы

Стиль управления транзакциями обычно эффективен в течение коротких периодов времени, когда вам необходимо мотивировать свою команду выполнять работу, которую они не хотят выполнять. Например, если вам нужно, чтобы они работали сверхурочно в течение пары недель, чтобы завершить проект вовремя, предложение внешнего вознаграждения может оказаться эффективным.

Минусы

Исследования показывают, что внешнее вознаграждение менее эффективно, чем внутреннее, особенно в долгосрочной перспективе.Фактически, они могут негативно повлиять на мотивацию сотрудников, если используются слишком интенсивно или слишком долго.

Если вы хотите увеличить рабочую нагрузку или количество часов своей команды на неопределенный срок, транзакционное управление не будет успешным. Он также не подходит для поощрения творчества или инноваций, поскольку вознаграждение напрямую связано с известными результатами.

4. Стили управления служащим-лидерством

Выражение «лидерство слуги» было первоначально придумано Робертом К. Гринлифом в 1970 году в эссе под названием «Слуга как лидер.Этот стиль управления также иногда называют наставничеством, обучением или наставничеством.

Стиль управления служащим направлен на поддержку ваших сотрудников. Менеджеры, которые придерживаются этого стиля, проводят время, тренируя, наставляя и поддерживая свою команду. Они видят свою роль советника или тренера, а не диктатора или правителя.

Чтобы быть эффективным лидером-слугой, вам необходимо иметь большой опыт как в работе ваших сотрудников, так и в выполнении наставничества.Необходимы сильные навыки межличностного общения, чтобы иметь хорошие отношения с вашей командой и строить наставнические отношения. Чтобы ваша команда доверяла вам и открывалась для вас, вам необходимо показать им, что вы этичны и достойны доверия.

Джек Ма, исполнительный председатель Alibaba Group, является хорошо известным примером человека со стилем управления служащим-лидерством. Ма является поборником благотворительной деятельности и признанным лидером, оказывающим огромную поддержку своим сотрудникам. Ма ценит эмоциональный интеллект и воспитание любви и поддержки среди своих сотрудников для достижения величия.

Плюсы

Стиль управления «слуга-лидер» помогает вашей команде развиваться и продвигаться профессионально. Это также помогает создать прочную связь между сотрудником и менеджером и может способствовать большему доверию, связи и сотрудничеству.

Лидерство-служитель сосредоточено не на дисциплине, а на том, чтобы помочь людям учиться на своих ошибках и повышать свою производительность. Если у вас есть команда высококвалифицированных профессионалов, этот стиль руководства может помочь им выйти на новый уровень производительности и производительности.

Минусы

Одним из недостатков этого стиля управления является то, что он может быть неэффективным для некоторых сотрудников. Например, если у вас есть негативные сотрудники, которые немотивированы, негативно настроены и / или просто плохо подходят для своей роли, попытки поддержать и обучить их могут напрасно тратить ваше время.

Кроме того, сосредотачиваясь на возможностях обучения и совершенствовании, вы эффективно сообщаете, что результат не так высок в вашем списке приоритетов, если люди действительно стараются.Хотя это может быть успешным для улучшения процессов, инноваций и других циклических инициатив, это может вызвать проблемы, если ваша команда производит физические продукты или обеспечивает обслуживание клиентов.

Этот стиль управления также обычно требует больше вашего времени, поскольку вы должны проводить некоторое время на личных встречах со своими сотрудниками, чтобы эффективно обучать и поддерживать их. Если ваше время ограничено или качество вашей продукции важнее, чем счастье и благополучие ваших сотрудников, то этот стиль не идеален.

5. Стили управления темпами

Стиль управления темпами воплощает лидерство из первых рук. Как менеджер вы даете инструкции и устанавливаете темп работы, а затем ожидаете, что ваши сотрудники пойдут по вашим стопам.

Как правило, определение темпа включает в себя установление высоких или труднодостижимых стандартов, чтобы побудить вашу команду достигать новых рекордов и более крупных целей.

Чтобы добиться успеха, вы должны уметь задавать темп, который бросает вызов вашей команде.Вам также необходимо убедиться, что они достаточно мотивированы, чтобы соответствовать вашему темпу.

Джек Уэлч, бывший генеральный директор General Electric, является ярким примером настойчивого и требовательного лидера. Хотя он эффективно руководил компанией в течение двадцати лет, он заслужил негативную прессу и прозвище «Нейтронный Джек» за то, что задал высокие темпы и сократил 25% рабочих мест в компании за четырехлетний период.

Плюсы

Если ваша команда способна и мотивирована, этот стиль может привести к повышению производительности и здоровому чувству конкуренции и достижений.Это наиболее эффективно, когда у вас есть одна большая проблема, которую нужно решить, или краткосрочная цель, которую нужно достичь.

Исследование, проведенное Harvard Business Review, показывает, что большинству команд следует избегать реализации сложных целей. Тем не менее, они обнаружили, что эффективные, но благодушные команды могут извлечь выгоду из их использования.

Другими словами, если у вас есть эффективная команда, которая, как вы знаете, не соответствует своему потенциалу, принятие динамичного стиля управления может быть эффективным способом вывести ее из комфортной колеи.

Минусы

Если вы постоянно подталкиваете свою команду к достижению сложных целей, вы можете заставить их выгореть. Кроме того, если ваша команда не способна соответствовать вашим стандартам, вы можете в конечном итоге настроить их на провал. А неспособность достичь поставленных целей и задач может привести к потере мотивации и снижению морального духа.

Этот стиль управления также подчеркивает личные достижения, поэтому он может вызвать разногласия и недовольство в команде. Например, если только один или два участника могут идти в ногу с вашим темпом, остальные могут стать ожесточенными и обиженными.

6. Демократические стили управления

Демократический стиль управления также иногда называют консультативным, консенсусным, партисипативным, совместным или аффилиативным стилем. Этот стиль основан на философии, согласно которой две головы лучше, чем одна голова , и что каждый заслуживает права голоса, независимо от его должности или звания.

Руководители, придерживающиеся демократического стиля поощряют обмен идеями и регулярное участие сотрудников .Основное внимание уделяется тому, чтобы побудить вашу команду делиться своими мыслями, идеями, предложениями и потенциальными решениями, чтобы помогать друг другу, и компания растет.

В условиях демократии вы, как менеджер, сохраняете за собой право принимать окончательные решения, но вы ищете и принимаете во внимание мысли, идеи и рекомендации своей команды, прежде чем принимать какое-либо решение.

Рэй Далио называет этот тип группы группой, в которой существует меритократия идей — побеждает лучшая идея, независимо от того, чья это идея.Далио является основателем Bridgewater Associates, мирового лидера в области управления институциональным портфелем и крупнейшего хедж-фонда в мире. Далио ценит независимое мышление и поощряет каждого сотрудника компании, независимо от того, насколько он новый или младший, выдвигать новые идеи и предложения.

Плюсы

Демократический стиль руководства помогает вашим сотрудникам чувствовать, что их ценят и слышат. Это также может побудить их решать свои собственные проблемы и придумывать новые инновационные идеи.Запрашивая их мнение, вы эффективно поощряете членов своей команды думать самостоятельно и брать на себя большую ответственность за командные решения и результаты.

Плюс, ища идеи других, вы можете найти лучшие решения и достичь больших результатов, чем если бы вы принимали решения в одиночку.

Минусы

Самый большой недостаток демократического управления — это время. Если вы часто попадаете в ситуацию, когда решение нужно принимать быстро, у вас не будет времени искать и рассматривать предложения команды.

Другая проблема заключается в том, что сотрудники могут расстроиться или обидеться, если почувствуют, что вы не принимаете их идеи во внимание. Например, если вам кажется, что вы никогда не соглашаетесь с предложениями Бобби, это может обидеть его чувства.

Чтобы избежать этого, вам нужно будет либо продвигать анонимные предложения, чтобы исключить возможность фаворитизма, либо научиться проводить обсуждения и помогать вашей команде сосредоточиться на создании ценных идей и обмене ими, не подчеркивая, кто что придумал.

7. Стиль управления Laissez-Faire

Стиль управления laissez-faire подчеркивает свободу сотрудников. Laissez-faire происходит от французского и прямо переводится как «позволять делать» на английском языке. Другими словами, менеджеры невмешательства позволяют своим сотрудникам делать то, что они хотят, практически без вмешательства.

В рамках стиля управления laissez-faire отсутствует контроль во время процесса создания или производства. Менеджеры по невмешательству продвигают самостоятельные команды и обычно участвуют только в том случае, если что-то идет не так или команда этого требует.

В отлаженной команде менеджер по невмешательству присутствует только в начале и в конце рабочего процесса. В начале, чтобы дать рекомендации, поделиться информацией и ответить на вопросы. И в конце проанализировать результаты работы команды и дать совет или рекомендации о том, как команда может добиться еще большего успеха в следующий раз.

Google использует принцип невмешательства как средство продвижения творческих способностей и инноваций сотрудников. Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин создали «20 процентов времени» еще в 2004 году.Хотя правило со временем изменилось, по сути, руководство позволяет сотрудникам часть своего оплачиваемого рабочего времени сосредоточиться на любом проекте, который они хотят, без какого-либо контроля со стороны руководства.

Эта свобода позволяет сотрудникам сосредоточиться на работе, которой они увлечены, и экспериментировать с новыми творческими идеями. Чрезвычайно успешные инновации, такие как AdSense, Gmail и Google Maps, можно отнести к этим «20% времени».

Плюсы

Если у вас есть команда высококвалифицированных профессионалов, они могут процветать благодаря свободе, которую предоставляет подход невмешательства.

Такой стиль управления может привести к высокому уровню удовлетворенности работой и высокой продуктивности команд, которые пользуются предоставляемой им автономией. Это также может способствовать развитию инноваций и творчества в вашей организации.

Минусы

Если ваша команда не мотивирована, не обладает достаточными навыками для самостоятельного решения проблем или изо всех сил пытается управлять своим временем, невмешательство может привести к срыву сроков и низкому качеству работы.

Отсутствие контроля, присущее этому стилю, не подходит для команд, которые не могут управлять собой.Это также сопряжено с риском для крупных и / или важных проектов, поскольку вы можете не осознавать проблемы, пока не станет слишком поздно.

Это много, не правда ли? А как насчет ваших сотрудников? Какой стиль управления им лучше всего подойдет?

Which one of the top seven management styles is most effective for you and your team?

Что подходит вам?

Ваш идеальный стиль управления должен соответствовать следующему:

 • Ваши собственные навыки, опыт и личность. Например, вам может быть сложно быть лидером, если вы не являетесь экспертом в предметной области.
 • Потребности вашей команды. Ваша команда новая и неопытная? Или они высококвалифицированные специалисты? От ответа зависит, какой стиль управления вам следует принять.
 • Культура. Культура вашей команды и организации в целом должна влиять на ваш стиль. Например, если ваша компания в настоящее время претерпевает большие изменения, вам может потребоваться быть дальновидным. Если у вас разделенная и немотивированная команда, возможно, вам придется быть лидером-слугой.

Проблема в том, что подавляющее большинство менеджеров не задаются вопросом, какой стиль управления им подходит. Они просто перенимают ту, с которой они наиболее знакомы, с которой им больше всего комфортно, или ту, которую им велели выставить.

Эта негибкость неизбежно ведет к катастрофе.

Самые успешные менеджеры понимают, что для разных сценариев и разных проектов нужны разные стили. Вам даже могут понадобиться разные стили для разных членов вашей команды.

Новому младшему сотруднику может потребоваться авторитарный стиль, пока он не освоится с работой. В то время как ваш старший сотрудник, который высокомотивирован и надежен, может преуспеть при свободном управлении.

Замечательные менеджеры строят свой подход в зависимости от аудитории и могут плавно переключаться между стилями при изменении ситуации.

Нужен ли вашей команде мощный инструмент управления проектами, который может использовать вся команда? Workzone может быть просто билетом…

Запросить демонстрацию и расценки Workzone

Глиннис Перселл — директор по продажам Workzone.Она стремится помогать командам любого размера разбивать сложные проекты на управляемые задачи. Глиннис — путешественник, который семь лет прожил в пяти разных городах Австралии.

.

Движение

ПОМОГИТЕ Воссоединить SPENCER DAVIS GROUP!

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ ДЛЯ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ


БИРМИНГЕМ

Обновлено в апреле 2020 г.

Карл Уэйн ведущий вокал (слева 1970)
Рой Вуд вокал, ведущая гитара, бас, виолончель, гобой
Эйс Кеффорд вокал, бас-гитара (слева 1968)
Тревор Бертон вокал, гитара, бас (слева 1969)
Бев Беван ударные и вокал
Рик Прайс вокал, бас-гитара (присоединился к 1969 — слева 1971)
Джефф Линн вокал, гитара, клавишные (присоединился к 1970)
Ричард Тэнди гитара, бас, клавишные (присоединился к 1971)
Билл Хант клавиатуры (присоединился к 1971 г.)

«Цветы под дождем»

Одна из самых успешных поп-групп, вышедших из Бирмингема в 1960-е с точки зрения успеха британских чартов, The Move было трудно классифицировать в музыкальном плане, поскольку их стиль варьировался от поп-музыки до психоделии, блюза, прогрессива, рок-н-н-ролла 1950-х годов. Катись и даже кантри и вестерн! Прежде всего, это был талант Роя Вуда как оригинального автора песен, который продвигал группу в расширенном рейтинге.

Многие песни, которые Рой Вуд сочинил для The Move, некоторые считали вдохновленными наркотиками, но барабанщик Бев Беван говорит, что они были основаны на сказках из детства Роя. Несмотря на неоднозначную репутацию группы и почти постоянные внутренние потрясения, The Move заложили основы того, что должно было стать одной из крупнейших и самых успешных рок-групп 1970-х годов.

The Move были образованы в декабре 1965 года гитаристом Роем Вудом (родился 8 ноября 1946 года) из Майка Шеридана и The Nightriders, вокалистом Карлом Уэйном (родился 18 августа 1943 года), бас-гитаристом Крисом «Эйсом» Кеффордом (родился 10 декабря 1946 года), барабанщик Бев Беван (родился 25 ноября 1944 года) из The Vikings и гитарист Trevor Burton (родился 9 марта 1949 года) из The Mayfair Set.

Группа из Лондона под названием «Davy Jones and The Lower Third» выступала однажды вечером в Бирмингеме в модном Cedar Club на Конституции Хилл. Их вокалист Дэви Джонс (позже известный как Дэвид Боуи ) предложил Тревору Бертону и Эйсу Кеффорду сформировать собственную группу.

Эйс Кеффорд отозван; «Трев и я были там однажды ночью, и там были Дэви Джонс и The Lower Third. Они были как The Who, в джемперах и хипстерских штанах, делали такие вещи, как« Heatwave »и« Needle In A Haystack ».После разговора Дэвид вложил в наши головы идею о создании нашей собственной группы. Мы подошли к Рою Вуду, который уже пел такие вещи с The Nightriders. У меня было похожее место в «Викингах», исполняющих «Jump Back» и «Every Little Bit Hurts», я пытался копировать Стиви Уинвуда, как и все остальные ».

«С первых репетиций мы знали, что у нас есть что-то особенное»

Первоначальный план, сформулированный Тревором Бертоном, Эйсом Кеффордом и Роем Вудом, состоял в том, чтобы создать группу, состоящую из якобы лучших музыкантов Бирмингема, и создать внешний вид и звучание, похожие на «The Who».Cedar Club устраивал ночные джем-сейшны, и именно там состав впервые собрался на сцене. Ветеран Brum, вокалист Карл Уэйн, был приглашен в качестве фронтмена, а Бев Беван был выбран барабанщиком после того, как будущая звезда Led Zeppelin Джон Бонэм отказал им (см. Карл Уэйн и The Vikings).

Бев Беван помнит; «Я знал, что в группе есть что-то особенное, когда Джаспер Кэрротт приехал посмотреть на нас. До того времени он всегда был моим самым резким критиком, назвав группы, в которых я был,« кучей мусора ».После того, как он посмотрел «Движение», он сказал: «На данный момент это лучшее из всех, я думаю, у тебя это получится». Тревор Бертон вспомнил ; «Сразу же почувствовал себя иначе. С первых репетиций мы знали, что у нас есть что-то особенное ».

Под начальным руководством Карла Уэйна (который был на несколько лет старше остальных) The Move отыграли свой дебютный концерт в отеле Belfry Hotel в Стоурбридже 23 января 1966 года. Новая группа была хорошо принята, и вскоре последовали и другие успешные выступления. .

Материал, исполненный на сцене The Move в это время, включал множество каверов на группы западного побережья Америки, такие как «The Byrds» и «Moby Grape», а также различные произведения Tamla Motown и рок-н-ролла. Хотя Карл Уэйн обрабатывал большую часть ведущего вокала, все участники группы делили гармонии, и каждому было разрешено по крайней мере один ведущий вокал на шоу.

После дальнейших заказов в районе Бирмингема бывший менеджер Moody Blues Тони Секунда увидел их и предложил свои услуги.Тони Секунда был одним из самых противоречивых поп-менеджеров 1960-х, и его тактика, вероятно, оказала большое влияние на будущего менеджера Sex Pistols Малькольма Макларена.

Вскоре группа выяснила, что Тони Секунда не из тех, к кому следует относиться легкомысленно. Бев Беван сказал; «Вскоре после того, как он взял нас на работу, он устроил для нас день прессы в Лондоне. Мы опоздали примерно на полчаса и ничего об этом не думали. Он буквально кричал на нас, давал нам такую ​​ерунду. .Мы никогда раньше не испытывали ничего подобного. С тех пор мы его боялись ».

Тони Секунда обеспечил The Move сезон в знаменитом лондонском Marquee Club, где они стали известны своим безумным сценическим выступлением. Воодушевленные Секундой, их плохое поведение в конечном итоге привело к тому, что им запретили посещать это место. Сюда входили флеш-бомбы, дым и Карл Уэйн, взломавший топором изображения политических деятелей и ритуальное разбивание старых телевизоров.

Последовавшая известность из-за этого и других трюков (включая попытки быть арестованными) вскоре помогла The Move записать контракт с Deram, дочерней компанией Decca Records.Ищущий огласки Тони Секунда позаботился о присутствии газетных репортеров, когда группа подписывала контракт на спине обнаженной до пояса девушки-модели!

«Идея Тони заключалась не в том, чтобы подписывать нас с лейблом, пока мы не заработаем репутацию и не получим свое имя в газетах». сказал Эйс Кеффорд . «Тони стал нашим единственным менеджером через свою компанию« Straight Ahead Productions »вместе с Денни Корделлом и некоторыми другими. У них был контроль над мастер-кассетами, которые, как я полагаю, МЫ должны были платить из наших гонораров.Мы были зелеными как салат ».

Именно Тони Секунда подтолкнул Роя Вуда к написанию оригинальных песен для записи группой. Хотя единственной ранее опубликованной композицией Роя был сингл B-side от Nightriders, он придумал изобретательный ‘Night Of Fear’ для первого релиза альбома Move. Песня заимствовала запоминающийся рифф из классической ‘1812 Overture’ Чайковского и уже продавалась в магазинах к концу 1966 года, поднявшись до 2-го места в U.К. графики к началу 1967 г.

«Никто не верил, что Рой не сошел с ума от наркотиков — но он не был»

В отличие от большинства поп-песен, ритмичная мелодия Night Of Fear сильно контрастировала с мрачными текстами Роя Вуда. Журнальная статья о движении, опубликованная в объявленное время; «Познакомьтесь с пионерами психоделического звука» . Распространяются слухи, что «психоделик» означает употребление ЛСД и странные «происшествия». Годы спустя, Бев Беван вспомнил ; «Никто не верил, что Рой не сошел с ума от наркотиков — но это не так.Все сказки уходят корнями в детство «.

Группа из Лондона под названием «Bluesology» приехала рано вечером на выступление в Бирмингеме в Cedar Club и увидела репетицию The Move. Их молодой органист Реджинальд Дуайт (ныне Элтон Джон ), выступающий перед ветераном вокалистом Лонг Джоном Болдри, в своей официальной биографии сказал; «Мы пробрались и посмотрели на них. Мало того, что они звучали потрясающе, песни Роя Вуда звучали лучше, чем их кавер-версии.Я помню, как смотрел «Движение» и получил какое-то откровение. Это не правда ли? Это путь вперед. Вот что я должен делать! »

С кажущейся легкой легкостью Рой Вуд продолжил успех Night Of Fear , сочинив еще две отличные песни. Мощный гитарно-басовый привод ‘I Can Hear The Grass Grow’ занял 5-е место в чартах, в то время как следующим синглом Move стал последний гимн в стиле пейсли-поп под названием ‘Flowers In The Rain’ , который прославился до конца. до номера 2 к концу лета 1967 г.

Эта пластинка также удостоилась чести быть первой, проигранной на новой поп-станции BBC Radio One. Диск-жокей Тони Блэкберн сказал, что драматический звуковой эффект «грозы», с которого начинается запись, был главной причиной его выбора.

Теперь, часто преследуемые толпами кричащих девушек, вновь обретенная слава Move подвергла их той безумной фан-мании, от которой The Beatles давно уже устали. Эйс Кеффорд сказал; «Давление от того, что ты в чартах, твоя одежда рвется, а волосы выдергиваются фанатами на улицах — мне воткнули ножницы в глаз — но за те же деньги, что я получил в« Викингах ».» Наряду с постоянными просьбами о концертах, публичных выступлениях и интервью, у группы было мало свободного времени в своем напряженном графике — даже для записи.

В качестве примера давления, которое Тони Секунда оказал на группу в то время, вспоминает Рой Вуд ; «Мы отыграли концерт в Лондоне, вернулись в отель, и Карл Уэйн подошел ко мне и сказал:« Нам только что сказали, что мы завтра в студии и нам нужно записать сингл. У тебя есть один? »Я сказал:« Ну, не на мне, не сейчас.«Он достал бутылку виски, дал мне ключ от одного из гостиничных номеров и сказал:« Продолжай ». Рой не спал всю ночь, сочиняя « Пожарная команда » и сказал: « Они должны были вроде как подержи меня, чтобы я записал! »

Успех The Move обеспечил им регулярные выступления на радио и телевидении. Однако непродуманный рекламный ход их последней записи, направленный на то, чтобы извлечь выгоду из скандала с текущими новостями в таблоидах, привел к распространению рекламных открыток с карикатурой на премьер-министра Гарольда Уилсона в компромиссном положении со своим секретарем.

Премьер-министр не был удивлен, и он подал на группу и их менеджера в суд, предъявив иск за клевету и выиграв дело. В результате гонорары за написание песен для Flowers In The Rain были конфискованы и переданы благотворительным организациям по выбору Уилсона.

Во время интервью для музыкального журнала Бев Беван сказал; «Сейчас мы отворачиваемся от такого рода вещей. Люди начинают ассоциировать нас с уловками и ничем иным. Правда в том, что мы музыканты, а не цирковое представление.»

Эпизод с Гарольдом Уилсоном обострил и в конечном итоге положил конец отношениям The Move с Тони Секундой, и группа получила Дона Ардена в качестве своего нового руководства. Дон Арден уже имел репутацию одного из самых крутых менеджеров в музыкальном бизнесе и того, чьи методы считались весьма противоречивыми, хотя он и привел к успеху ряд групп, таких как The Nashville Teens, The Small Faces и Amen Corner.

В ноябре 1967 года The Move отправились на U.Пакетный тур K., который также включал The Jimi Hendrix Experience, The Pink Floyd и Amen Corner (Move предоставил бэк-вокал к альбому Jimi Hendrix Experience «Axis Bold As Love» на треке ‘You Got Me Floatin’ ). The Move также выпустили свой первый LP в 1968 году и достигли 15-го места в британских чартах альбомов.

Психоделическая обложка альбома была нарисована дизайнерской группой «The Fool», которая, в частности, нарисовала витрину бутика Apple Beatle и Rolls Royce Джона Леннона.Несмотря на успех последнего сингла The Move ‘Fire Brigade’ , который занял 3 место в британских чартах рекордов, в группе не все было хорошо.

«Мы с Тревом выпили много кислоты … она испортила мне жизнь, мужик. Полностью опустошила меня»

Эйс Кеффорд покинул The Move в начале 1968 года, как сообщается, из-за нервного истощения и психического расстройства. Эйс признался много лет спустя; «Мы с Тревом выпили много кислоты … она испортила мне жизнь, мужик. Полностью опустошила меня. Он попытался записать сольный альбом, а позже сформировал свою собственную группу под названием The Ace Kefford Stand (см. Статью о BrumBeat Ace Kefford). Тревор Бертон занял его место на бас-гитаре, а The Move теперь сокращен до состава из четырех человек, продолжил их плотный график гастролей и рекламных мероприятий (примечание: версия Fire Brigade также была записана группой Brum The Fortunes для выпуска в США).

Новый сингл Move под названием «Wild Tiger Woman» с противоречивыми текстами был выпущен в июле 1968 года, но не попал в чарты, поэтому стал первой неудачей группы.Это могло быть запрещено BBC, таким образом отрицая важную запись в эфире Radio One. В записи также участвовал легендарный сессионный игрок Nicky Hopkins на фортепиано.

Однако следующий сингл The Move, величественный ‘Blackberry Way’ , выпущенный в конце 1968 года, заслуженно возглавил британские чарты и стал одной из классических песен той эпохи. Интересно отметить, что Рой Вуд сделал первую демо-запись Blackberry Way в домашней студии Jeff Lynne в Shard End.Джефф заменил Роя Вуда на посту гитариста в The Nightriders, прежде чем они стали The Idle Race.

Клавесин, который слышен на последней записи Blackberry Way. играл будущий участник ELO Ричард Тэнди. — в то время входивший в состав группы The Uglys. Ричард также играл на бас-гитаре в The Move на нескольких концертах, пока Тревор Бертон выздоравливал от травмы плеча. Хотя The Move, наконец, достигли вершины чартов, в нестабильном составе группы было больше проблем.

Тревор Бертон покинул группу в феврале 1969 года после ссоры на сцене с Бев Беван во время концерта в Швеции. Тревор останавливался в легендарном «Коттедже» Траффика в компании Стива Уинвуда и его музыкальных товарищей. Годы спустя он сказал; «Проведя время с этими людьми, я просто не мог вернуться и сыграть« Flowers In The Rain »и« Blackberry Way ». Я стремился к чему-то большему и не хотел быть поп-звездой». Его уход заставил отменить запланированный американский тур Move.

В интервью газете Карл Уэйн сказал; «Тревор хочет играть кантри / блюз, и это не согласуется с нашими идеями. Он присоединяется к The Uglys, которые собираются реформироваться и менять свое имя. Наш предыдущий менеджер Тони Секуда справится с ними». Тревор вскоре сформировал супергруппу Brummie, в которую вошли фронтмен The Uglys Стив Гиббонс и бывший вокалист / гитарист Moody Blues Денни Лэйн с составом под названием «Balls», которым руководил бывший менеджер Move Тони Секунда (см. Balls).

Место Тревора в Move заняли Рик Прайс из бирмингемской группы Sight And Sound, которые регулярно выступали в местных кабаре. Рик был ветераном Brumbeat-сцены и играл на гитаре в The Cimarrons, которые записали трек для DIAL Brum Beat LP в 1964 году.

сказал Рик; «Я делал показы Роя Вуда в группе под названием Sight And Sound. Потом однажды ночью Рой неожиданно появился на концерте и спросил меня, не хочу ли я поработать.К счастью, он опоздал, поэтому не успел оттолкнуться от него! »

Летом 1969 года группа приступила к записи сессий для того, что станет их вторым альбомом под названием «Shazam» (старый друг Роя Майк Шеридан сделал иллюстрацию для обложки альбома). Следующий сингл Move ‘Curly’ был не так силен, как Blackberry Way , но все же занял 12 место в чартах, а в октябре 1969 года группа отправилась в свой первый и единственный тур по США.

Американский тур

The Move не имел большого успеха, в основном из-за отсутствия планирования и продвижения.Хотя у The Move в США были более серьезные «андеграундные» последователи, продажи записей там были небольшими, так как транслировались только на альтернативных или студенческих FM-станциях (см. Обзор BrumBeat отличного компакт-диска «The Move Live At The Fillmore 1969» ). нажав ЗДЕСЬ ).

По возвращении в Великобританию, The Move, как и многие группы из Уэст-Мидлендса до них, отправились в прибыльный «круговорот кабаре». К этому времени они снова находились под новым руководством поп-менеджера Питера Уолша, который специализировался на выступлениях кабаре и купил контракт с группой у Дона Ардена.

Шоу в кабаре вызвали трения между Карлом Уэйном и Роем Вудом, чье все более дикое появление на сцене часто вызывало насмешки со стороны более старой публики. Кроме того, возникли разногласия по поводу того, кто должен петь ведущий вокал в новых синглах Move.

Зимой 1970 года, после неприятного инцидента с одним из зрителей во время одного из выступлений кабаре Move, Карл Уэйн покинул группу, чтобы заняться соло. После записи альбома он добился успеха как певец кабаре и телевизионный актер, даже появляясь в популярном сериале ITV Crossroads и в различных театральных постановках — это совсем не то, чтобы разбивать телевизоры на сцене с помощью The Move.

В 1999 году Карл Уэйн стал ведущим вокалистом всемирно известной манчестерской группы «The Hollies» в качестве замены их основателю Аллану Кларку, который ушел из группы. Карл Уэйн скончался 31 августа 2004 года после битвы с раком (см. Статью «Брам-бит Карл Уэйн»).

The Move снова перешла под управление Дона Ардена, и Рой Вуд, теперь твердо контролирующий группу, попросил своего друга Джеффа Линна из The Idle Race присоединиться к нему в качестве замены Карлу Уэйну (см. The Idle Race).Линна ранее спрашивали после ухода Тревора Бертона, но она отказалась, хотя на этот раз он принял предложение, и первый сингл Move, записанный с ним под названием «Brontosaurus» , был выпущен в апреле 1970 года.

Чтобы продвинуть 45, The Move появились на телевидении с Роем Вудом в возмутительной одежде и с макияжем для лица, тем самым на несколько лет опередив эру «глэм-рока». Получившаяся известность помогла пластинке занять 7 позицию в чартах, хотя по звучанию она была тяжелее, чем их предыдущие синглы, ориентированные на поп-музыку.

«Оркестр постарается уйти от всей этой самодовольной ерунды, которую сегодня, кажется, играют многие группы»

У Роя Вуда и Джеффа Линна возникла идея сформировать новую группу, которая бы включала классические инструменты и создавала звук, аналогичный тому, что Beatles достигли на их новаторской записи «I Am The Walrus» . Бывший вокалист Moody Blues Денни Лэйн экспериментировал с подобной концепцией в 1967 году со своим «Electric String Band» (см. Denny Laine), и сингл «Time Seller» группы Spencer Davis Group также имел тяжелую поддержку виолончели.

При финансовой поддержке своего менеджера Дона Ардена (его дочь Шэрон выйдет замуж и станет управлять Оззи Осборном), Рой Вуд и Джефф Линн начали сочинять и записывать треки для альбома, основанного на их оркестровой концепции. К концу 1970 года они также прекратили гастроли, но по контракту были обязаны продолжать запись и продвижение записей The Move.

Во время интервью Рой Вуд сказал; «Даже старшее поколение теперь понимает, что поп — это допустимая форма музыки.Теперь повсюду сливаются разные музыкальные жанры. Мы планируем выпускать андеграундные альбомы, но синглы будут коммерческими. Нет смысла писать песни, если их нельзя продать ».

Джефф Линн сказал; «Оркестр постарается уйти от всей этой самодовольной ерунды, которую, кажется, сегодня играют многие группы. Материал будет иметь определенную форму, будет состоять из определенных движений, и он все равно будет странным, но мы хочу уйти от девятиминутных гитарных соло и интеллектуализма.Мы планируем запустить Orchestra и Move как два отдельных подразделения. Но слухи о распаде The Move до осени не соответствуют действительности ».

По иронии судьбы, Move теперь вступили в свой самый плодотворный период с точки зрения записи с новым прогрессивным альбомом под названием «Looking On», включающим все оригинальные композиции Роя Вуда и Джеффа Линна, а также новые синглы и достаточно песен для четвертого LP. . Между тем запись их нового «оркестрового» альбома продвигалась медленными темпами.

Бас-гитарист Рик Прайс покинул группу, чтобы присоединиться к Mongrel после того, как The Move перестали гастролировать, хотя он действительно помогал на их живых выступлениях, когда это было необходимо, как и Ричард Тэнди из The Uglys и клавишник Билл Хант из Breakthru. Тем не менее, следующие два новых сингла Move под названием ‘Tonight’ и ‘China Town’ (оба написаны Роем Вудом) стали значительными британскими хитами в 1971 году и держали The Move в поле зрения общественности, продолжая появляться на BBC. Радио и телешоу, такие как «Top Of The Pops».

После завершения еще одной пластинки Move под названием «Message From The Country», последнего сингла The Move, был выпущен альбом Джерри Ли Льюиса ‘California Man’ , который в мае 1972 года достиг 7-го места в британских чартах. Гораздо более тяжелая гитара — ведомая сторона B под названием ‘Do Ya’ и написанная Джеффом Линном, также стала незначительным хитом в США — как ни странно, единственным альбомом Move, оказавшим влияние на американские чарты. Эта песня была перезаписана и переиздана ELO в 1976 году как трек с их чрезвычайно успешного альбома «A New World Record».

Наконец, новый альбом Roy Wood / Jeff Lynne / Bev Bevan был завершен и выпущен под названием «The Electric Light Orchestra» (название происходит от Midland Light Orchestra). Сингл с альбома ‘10538 Overture’ , сочиненный Джеффом Линном, вошел в десятку лучших британских чартов, после чего последовал тур по стране, а также выступления на радио и телевидении для продвижения новой группы.

В состав группы теперь также входят Ричард Тэнди (ранее с The Uglys) на бас-гитаре, Билл Хант (от Breakthru) на фортепиано и валторне, виолончелисты Энди Крейг и Хью МакДауэлл , плюс Уилф Гибсон на скрипке. Стив Вулэм , игравший в альбоме на скрипке, решил не оставаться в группе. К сожалению, у него были личные проблемы, и вскоре после этого он покончил жизнь самоубийством, но его вклад в этот первый альбом ELO не следует забывать.

Альбом Electric Light Orchestra (выпущенный в США под названием «No Answer») имел успех у критиков, но плохо продавался из-за экспериментального характера большинства песен. Джефф Линн позже заметил, что по большей части это было похоже на «груз старых мусорных баков, падающих с лестницы» , хотя с тех пор он признал его новаторским и инновационным для того времени.Даже сегодня 10538 Overture остается основным продуктом концертных выступлений Джеффа с ELO.

Интересно, что примерно в это время группа была также нанята, чтобы играть и выступать в экспериментальном малобюджетном «научно-фантастическом» фильме, который так и не был выпущен. В саундтрек должны были входить записи The Move и The Electric Light Orchestra.

«Разборки»

После того, как якобы «поссорились» с Джеффом Линном из-за разногласий по поводу музыкального направления, а также из-за трудностей с воспроизведением звука Electric Light Orchestra вживую на сцене, Рой Вуд покинул группу в начале 1973 года во время записи второй сессии. альбом.Он тайно сформировал новую группу, которая должна была называться «Wizzard» (см. Mongrel).

В состав Wizzard вошли бывший бас-гитарист Move Рик Прайс , барабанщики Чарли Грима (см. Призрак) и Кейт Смарт (см. The Uglys), саксофонисты Майк Берни и Ник Пентелоу , а также товарищ ЭЛО перебежчики Билл Хант на фортепиано и Хью МакДауэлл на виолончели. Рой также выпустил свою первую сольную пластинку под названием «Boulders», на которой он сам играл на всех инструментах.

После успешного дебюта на стадионе Уэмбли в рамках знаменитого лондонского «Рок-н-ролльного шоу» в августе 1972 года Wizzard вышла на передовые позиции в движении «Глэм-рок», запомнившись выступлениями на Top Of The Pops и выпустив несколько лучших. продажа синглов. Это включало два хита номер один в 1973 году; «See My Baby Jive» и «Angel Fingers» , а также сезонный фаворит «I Wish It Could Be Christmas Everyday» , на который с тех пор записывались исполнители.

Wizzard и Рой Вуд добились успеха в чартах до конца 1970-х, прежде чем он распустил группу, в основном из-за их неспособности оказать влияние на Северную Америку и, как следствие, разногласий с руководством его звукозаписывающей компании. После своих менее успешных групповых проектов «Wizzo Band» и «Helicopters», Рой, похоже, оставался более низким, когда писал и продюсировал других артистов.

Между тем, Electric Light Orchestra (или ELO), который сейчас находится под художественным контролем Джеффа Линна , вместе с оставшимся оригинальным участником Move Бевом Беваном и всегда верным клавишником Ричардом Тэнди , стали одной из самых успешных групп 1970-х, достигнув хитов и многомиллионных продаж альбомов по всему миру.Под управлением Дона Ардена (который также руководил товарищами по Brummies Black Sabbath) впечатляющий успех ELO — особенно в США, где они постоянно гастролировали и играли на переполненных стадионах — продолжался и в 80-е годы.

Несмотря на некоторые изменения в составе, ELO сделали много классических записей, все они были написаны Джеффом Линном, например; Evil Woman, Telephone Line, Mr Blue Sky и Don’t Bring Me Down среди многих других. Их британский номер один под названием «Xanadu» был записан с Оливией Ньютон Джон, которая также снялась в одноименном фильме вместе с легендарным певцом Джином Келли.

Звукорежиссером ELO был Ричард Паннелл , игравший на гитаре в брам-группах The King Bees и Craig 1960-х вместе со знаменитым барабанщиком Карлом Палмером (из Emerson, Lake & Palmer). Музыкант Брума Дэйв Морган из The Uglys (который написал несколько синглов би-сайдов для The Move) также входил в состав ELO 80-х.

ELO распались в 1985 году, но Джефф Линн продолжал иметь огромный закулисный успех в качестве автора песен и продюсера, помогая возродить музыкальные карьеры Джорджа Харрисона, Роя Орбисона и Тома Петти.Вместе с Харрисоном, Орбисоном, Петти и Бобом Диланом он сформировал широко известную и успешную супергруппу The Traveling Wilburys и реализовал самые большие амбиции многих продюсеров, блестяще спродюсировав песню «Free As A Bird» Джона Леннона для скандального воссоединения Битлз. «в 1995 году.

Джефф Линн, наконец, снова отправился в турне в 2001 году с новым составом и альбомом ELO. На его компакт-диске «Long Wave» (см. Обзор), выпущенном в 2012 году, были записаны его собственные классические песни, которые он впервые услышал, когда рос в Бирмингеме.Джефф уже много лет живет в солнечном Лос-Анджелесе, Калифорния, но по-прежнему пользуется спросом как продюсер и автор песен с большим талантом.

В 2015 году вышел совершенно новый альбом Джеффа ELO под названием «Alone In The Universe», получивший восторженные отзывы и аншлаговые выступления. Джефф был награжден звездой на «Аллее славы» в Бирмингеме в 2014 году, а в 2017 году ELO наконец попали в знаменитый «Зал славы рок-н-ролла».

В 1986 году Бев Беван и Рой Вуд организовали благотворительный концерт «Heartbeat 86» в Бирмингеме, чтобы собрать средства для местной детской больницы.Шоу имело большой успех, и в нем приняли участие группы Брума: ELO, UB40, The Moody Blues, Денни Лейн, Роберт Плант, Стив Гиббонс, The Fortunes, The Rockin ‘Berries, The Applejacks и Джордж Харрисон. Рой продолжает выступать сегодня со своим собственным «Roy Wood Big Band», а также регулярно появляется на радио и телевидении.

После недолгого пребывания в легендарной хэви-метал-группе Brum Black Sabbath, барабанщик Бев Беван в конце 1980-х сформировал «The Electric Light Orchestra Part II», в который вошли некоторые бывшие участники ELO и исполнили песни, ставшие знаменитыми благодаря версии ELO 1970-х. .Группа гастролировала по всему миру около десяти лет до ухода Бев Беван, чтобы стать на полставки радиодиджеем и сессионным музыкантом. Все еще живущий в Бирмингеме, он с тех пор выступал со своей собственной группой и иногда гастролировал с новым составом «The Move», в который также входит Тревор Бертон.

Одно из последних начинаний Бева Бевана — его сотрудничество со знаменитым комиком Брамми и другом на всю жизнь Джаспером Кэрроттом, в рамках которого он проводит живые выступления их популярного шоу под названием «Stand Up & Rock».Состав, в который также входит бывший вокалист Rockin ‘Berries Джефф Тёртон, гастролировал по Великобритании.

В 2018 году здоровье Тревора Бертона внезапно ухудшилось, что вынудило его отказаться от живой музыки. К сожалению, из-за болезни он теперь прикован к инвалидной коляске. Нажмите здесь для дополнительной информации.

Авторские права © Джон Р. Вудхаус

Источники: 5-е издание «Книги Гиннеса британских хит-синглов», 1985 г .; «История электрического светового оркестра» Бев Беван, 1980; LP «Split Ends» United Artists 1972 г .; LP «The Best Of The Move» от A&M Records 1974; «Гармония иллюстрированная энциклопедия рока» 1982; «Интервью Эйса Кеффорда с коллекционером пластинок», июль 1994 года, Алан Клейсон; Книга на компакт-диске «Антология ходов» Марка Пэйтресса, 2008 г .; плюс взносы Тревора Бертона и Рика Прайса.


The Move выпускает рекорд 1960-х

(в скобках — самая высокая позиция в чарте Великобритании)

Одноместный:

 • Night Of Fear / Disturbance (Deram DM 109) декабрь 1966 г. (2)
 • Я слышу, как растет трава / машет флагом и останавливает поезд (Дерам DM 117) апрель 1967 (5)
 • Flowers In The Rain / (Here We Go Round) Лимонное дерево (Regal Zonophone RZ 3001) сентябрь 1967 (2)
 • Cherry Blossom Clinic / Голосуйте за меня (Regal Zonophone) ноябрь 1967 (выпуск отменен)
 • Fire Brigade / Walk Upon The Water (Regal Zonophone RZ 3005) февраль 1968 г. (3)
 • Wild Tiger Woman / Omnibus (Regal Zonophone RZ 3012) июль 1968 г.
 • Blackberry Way / Something (Regal Zonophone RZ 3015) январь 1969 г. (1)
 • Curly / This Time Tomorrow (Regal Zonophone RZ 3021) август 1969 г. (12)
 • Бронтозавр / Молния никогда не ударяет дважды (Regal Zonophone RZ 3026) март 1970 г. (7)
 • Когда Алиса возвращается на ферму / Что? (Fly BUG 2) сентябрь 1970 г.
 • Сегодня вечером / Don’t Mess Me Up (Harvest HAR 5038) июнь 1971 (11)
 • Чайнатаун ​​/ Down On The Bay (Harvest HAR 5043) Октябрь 1971 г. (23)
 • California Man / Do Ya / Ella James (Harvest HAR 5050) май 1972 г. (7)
 • Расширенный проигрыватель:

 • Something Else From The Move (Regal Zonophone TRZ 2001) (живая запись) сентябрь 1968 года
 • Альбомов:

 • The Move (Regal Zonophone SLRZ 1002) Март 1968 (15)
 • Shazam (Regal Zonophone SLRZ 1012) февраль 1970 г.
 • Глядя на (Fly HIFLY 1) октябрь 1970
 • Сообщение из страны (Урожай SHSP 4013) июль 1971 г.

 • Чтобы увидеть эксклюзивный обзор BrumBeat компакт-дисков The Move Live At The Fillmore 1969, нажмите ЗДЕСЬ

  Чтобы увидеть эксклюзивный обзор BrumBeat компакт-дисков с ремастером 40-летия Move, щелкните ЗДЕСЬ

  Бокс-сет антологии движения 1966-1972 (содержащий четыре невероятных компакт-диска и книгу) уже доступен! Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Face The Music по адресу: www.ftmusic.com

  Другие официальные веб-сайты, связанные с Move, перечислены ниже:

  Тревор Бертон: www.thetrevorburtonband.co.uk

  Карл Уэйн: www.carlwayne.co.uk

  Рой Вуд: www.roywood.co.uk

  Бев Беван: www.bevbevan.com

  Рик Прайс: www.rickprice.co.uk

  FACE THE MUSIC — официальный Джефф Линн и E.L.O. и сопутствующая информационная служба: www.ftmusic.com

  Вы можете присоединиться к Официальному списку рассылки о перемещении по адресу: www.eskimo.com/~noanswer/movelist.html

  Если вы хотите внести свой вклад в эту страницу, напишите письмо по адресу [email protected]

  Вернуться к ГЛАВНОМУ ИНДЕКСУ BRUMBEAT

  .Макет

  CSS — Свойство позиции


  Позиция Свойство определяет тип
  метод позиционирования, используемый для элемента (статический, относительный, фиксированный, абсолютный или
  липкий).


  Позиция Свойство

  Свойство position определяет тип метода позиционирования, используемого для элемента.

  Существует пять различных значений позиции:

  • статический
  • родственник
  • фиксированная
  • абсолютное
  • липкий

  Элементы затем располагаются сверху, снизу, слева и справа.
  свойства.Однако эти свойства не будут работать, если позиция
  свойство устанавливается первым. Также они работают по-разному в зависимости от позиции
  ценность.


  позиция: статическая;

  HTML-элементов по умолчанию позиционируются статично.

  На статически позиционированные элементы не влияют свойства top, bottom, left и right.

  Элемент с положением : статический; никак не позиционируется; это
  всегда позиционируется в соответствии с нормальным потоком страницы:

  Этот элемент

  имеет position: static;

  Вот используемый CSS:

  Пример

  div.статическое {
  положение: статическое;
  граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
  }

  Попробуй сам »


  позиция: относительная;

  Элемент с позицией: относительная; расположен относительно своего нормального положения.

  Установка свойств верхнего, правого, нижнего и левого положения относительно позиционированного элемента вызовет
  его необходимо отрегулировать от его нормального положения. Другой контент не будет изменен таким образом, чтобы он мог уместиться в пробелах, оставленных
  элемент.

  Этот элемент

  имеет position: relative;

  Вот используемый CSS:

  Пример

  div.относительная {
  позиция: относительная;
  слева: 30 пикселей;
  граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
  }

  Попробуй сам »  позиция: фиксированная;

  Элемент с позицией : фиксированный; позиционируется относительно области просмотра, что означает, что он всегда
  остается на том же месте, даже если страница прокручивается. Вершина,
  Свойства right, bottom и left используются для позиционирования элемента.

  Фиксированный элемент не оставляет зазора на странице, где он обычно располагался бы.

  Обратите внимание на фиксированный элемент в правом нижнем углу страницы. Вот используемый CSS:

  Пример

  div.fixed {
  позиция: фиксированная;
  внизу: 0;
  справа: 0;
  ширина:
  300 пикселей;
  граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
  }

  Попробуй сам »

  Этот элемент

  имеет position: fixed;


  позиция: абсолютная;

  Элемент с положением : абсолютный; позиционируется относительно ближайшего предка
  (вместо позиционирования относительно области просмотра, как фиксированный).

  Однако; если элемент с абсолютным позиционированием не имеет позиционированных предков,
  он использует тело документа и перемещается вместе с прокруткой страницы.

  Примечание. «Позиционируемый» элемент — это элемент, положение которого может быть любым, кроме
  статический .

  Вот простой пример:

  Этот элемент имеет position: relative;

  Этот элемент

  имеет position: absolute;

  Вот используемый CSS:

  Пример

  div.относительная {
  позиция: относительная;
  ширина: 400 пикселей;
  высота: 200 пикселей;
  граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
  }

  дел. Абсолютное {положение
  : абсолютное;
  верх: 80 пикселей;
  справа: 0;
  ширина: 200 пикселей;
  высота: 100 пикселей;
  граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
  }

  Попробуй сам »


  позиция: липкая;

  Элемент с позицией : липкий; позиционируется в зависимости от положения прокрутки пользователя.

  Прикрепленный элемент переключается между относительно и фиксированным , в зависимости от положения прокрутки.Он позиционируется относительно, пока не будет достигнута заданная позиция смещения во вьюпорте — затем он «закрепится» на месте (например, position: fixed).

  Примечание. Internet Explorer, Edge 15 и более ранние версии не поддерживают закрепленное позиционирование. Safari требует -webkit-
  префикс (см. пример ниже). Вы также должны указать хотя бы один из верхний , правый , нижний или левый для
  липкое позиционирование для работы.

  В этом примере липкий элемент прикрепляется к верхней части страницы ( вверху: 0 ), когда вы достигаете положения прокрутки.

  Пример

  div.sticky {
  позиция: -webkit-sticky; / * Safari * / Позиция
  :
  липкий;
  верх: 0;
  цвет фона: зеленый;
  граница: 2px solid # 4CAF50;
  }

  Попробуй сам »


  Перекрывающиеся элементы

  Когда элементы расположены, они могут перекрывать другие элементы.

  Свойство z-index определяет порядок стека элемента (какой элемент должен быть помещен перед или позади других).

  Элемент может иметь положительный или отрицательный порядок стека:

  Поскольку изображение имеет z-index, равное -1, оно будет помещено за текстом.

  Пример

  img
  {

  позиция: абсолютная;
  слева: 0px;

  верх: 0px;

  z-индекс: -1;
  }

  Попробуй сам »

  Элемент с более высоким порядком стека всегда находится перед элементом с более низким порядком стека.

  Примечание: Если два позиционированных элемента перекрываются без z-index
  указано, элемент, расположенный последним в HTML-коде, будет показан сверху.


  Размещение текста на изображении

  Как разместить текст поверх изображения:


  Другие примеры

  Задайте форму элемента
  В этом примере показано, как задать форму элемента. Элемент обрезается по этой форме и отображается.


  Проверьте себя упражнениями!


  Все свойства позиционирования CSS

  Имущество Описание
  низ Устанавливает край нижнего поля для позиционированного блока
  зажим Зажимает абсолютно позиционированный элемент
  слева Устанавливает край левого поля для позиционированного блока
  позиция Задает тип позиционирования элемента
  правый Устанавливает правый край поля для позиционированного блока
  верх Устанавливает край верхнего поля для позиционированного блока
  z-индекс Устанавливает порядок стека элемента

  .

  Android Studio: как быстро перенести стиль из layout.xml в style.xml?

  Переполнение стека

  1. Около
  2. Продукты

  3. Для команд
  1. Переполнение стека
   Общественные вопросы и ответы

  2. Переполнение стека для команд
   Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами

  3. Вакансии
   Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста

  4. Талант
   Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя

  5. Реклама
   Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира

  6. О компании

  Загрузка…

   .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *