HomeРазноеПубліцистичний стиль приклади: Жанры публицистического стиля

Публіцистичний стиль приклади: Жанры публицистического стиля

Публикация не была найдена — СтудопедияСтудопедия

Категории

Авто
Автоматизация
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Бухгалтерия
Военное дело
Генетика
География
Геология
Государство
Дом
Журналистика и СМИ
Изобретательство
Иностранные языки
Информатика
Искусство
История
Компьютеры
Кулинария
Культура
Лексикология
Литература
Логика
Маркетинг
Математика
Машиностроение
Медицина
Менеджмент
Металлы и Сварка
Механика
Музыка
Население
Образование
Охрана безопасности жизни
Охрана Труда
Педагогика
Политика
Право
Программирование
Производство
Промышленность
Психология
Радио
Регилия
Связь
Социология
Спорт
Стандартизация
Строительство
Технологии
Торговля
Туризм
Физика
Физиология
Философия
Финансы
Химия
Хозяйство
Черчение
Экология
Эконометрика
Экономика
Электроника
Юриспунденкция

Предметы

Авиадвигателестроения

Административное право

Административное право Беларусии

Алгебра

Архитектура

Безопасность жизнедеятельности

Введение в профессию «психолог»

Введение в экономику культуры

Высшая математика

Геология

Геоморфология

Гидрология и гидрометрии

Гидросистемы и гидромашины

История Украины

Культурология

Культурология

Логика

Маркетинг

Машиностроение

Медицинская психология

Менеджмент

Металлы и сварка

Методы и средства измерений

электрических величин

Мировая экономика

Начертательная геометрия

Основы экономической теории

Охрана труда

Пожарная тактика

Процессы и структуры мышления

Профессиональная психология

Психология

Психология менеджмента

Современные фундаментальные и
прикладные исследования

в приборостроении

Социальная психология

Социально-философская проблематика

Социология

Статистика

Теоретические основы информатики

Теория автоматического регулирования

Теория вероятности

Транспортное право

Туроператор

Уголовное право

Уголовный процесс

Управление современным производством

Физика

Физические явления

Философия

Холодильные установки

Экология

Экономика

История экономики

Основы экономики

Экономика предприятия

Экономическая история

Экономическая теория

Экономический анализ

Развитие экономики ЕС

Стилі української мови Офіційний сайт Української мови

Українська мова, як і будь-яка інша розвинена літературна мова, становить систему функціональних стилів.

Функціональний стиль — це сукупність мовних засобів та прийомів, вибір яких зумовлюється змістом, характером і І метою висловлювання, а також обставинами, у яких воно відбувається.

У сучасній українській мові традиційно виділяють офіцій­но-діловий, науковий, конфесійний, публіцистичний, худож­ній і розмовний стилі.

Офіційно-діловий стиль задовольняє потреби офі­ційного спілкування в державному, громадському, економіч­ному та політичному житті. Цим стилем пишуться закони, укази, статути, розпорядження, ухвали, протоколи, звіти; ве­деться ділове листування.

Для офіційно-ділового стилю характерні такі особливості: виклад логічний, мовні засоби великою мірою стандартизо­вані, широко використовуються усталені штампи, слова вжи­ваються в прямому значенні, речення переважно прості поши­рені, текст чітко ділиться на частини (параграфи, пункти, під­пункти тощо).

Тексти офіційно-ділового стилю вимагають точності фор­мулювань, не допускають двозначності, позбавлені емоцій­ності. Наприклад:

АКТ ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв’язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворен­
ня в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом 00Н та іншими міжнародно-правовими документами, здійснюючи Декларацію про державний суверенітет
України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної української держави — УКРАЇНИ. Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України. Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення. Верховна Рада України 24 серпня 1991 року.

 

Науковий стиль обслуговує сферу науки. Для нього властиві такі особливості: мова виключно літературна, наявна велика кількість термінів, речення переважно складнопідрядні, твердження документовані, слова використовуються, як пра­вило, у прямому значенні.

Залежно від конкретних завдань у науковому стилі виділяють різновиди: власне науковий, науково-популярний, науко­во-публіцистичний, науково-навчальний, виробничо-технічний. Кожен із цих різновидів має власні специфічні особливості.

Наведемо приклад власне наукового стилю:

Для стилістики важливо чітко розмежувати поняття за гальнонародна мова та літературна мова. Під загальнонародною мовою розуміємо сукупність усіх граматичних форм, усіх слів, усіх особливостей вимови й наголосу людей, що користуються українською мовою як рідною. Загальнонародна мова охоплює діалекти, просто­річчя, фольклорні елементи, жаргонізми тощо. Одним із складників загальнонародної мови є літературна мова — відшліфована форма національної мови, що має певні нор­ми в граматиці, лексиці, вимові, наголошуванні. Літера­турна мова виникає на підставі писемної, художньо за­кріпленої форми загальнонародної мови і в своєму усному й писемному різновидах обслуговує культурне життя нації. Отже, літературна мова є основою духовної та матеріальної культури людського суспільства, без неї неможливий розвиток літератури, мистецтва, науки, техніки (О. Пономарів).

Конфесійний стиль обслуговує сферу релігійно-церковного життя й використовується в богослужбових книгах, церковних відправах, проповідях, молитвах тощо. Для нього характерна архаїчна лексика піднесеного плану, наявність церковнослов’янізмів, застарілі форми слів, певна побудова ре­чень. Мова, як правило, монологічна, сповнена ораторських прийомів. Наприклад:

Тебе взиваємо, правдивого Бога… Не зсилай на нас ні турбот, ні голоду, ні нагальної смерти, огню, потопи, щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало нас карай, багато милуй, мало рани, а милосердно лікуй; мало сму­ти, скоро звесели, бо не може наша душа довго стерпіти Твого гніву, як стеблина вогню. Вкороти свій гнів, умило-сердися, бо Твоя є сила милувати і спасати. Тому й продовжи ласку Твою для людей Твоїх… Всіх, що в роботі, в полоні, на засланні, в дорозі, у плавбі, в темницях, у го­лоді,

Характерні риси газетно-публіцистичного стилю в українській мові. Лексика газетно-публіцистичного стилю в українській мові. Газетно-публіцистичний стиль.

 

Газетно-публіцистичний стиль функціонує у суспільно-політичної (сфері і використовується в ораторських виступах, в різних газетних жанрах (наприклад, передова стаття, репортаж та ін), в публіцистичних статтях у періодичній пресі. Він реалізується як в письмовій, так і в усній формі.

Однією з основних характерних рис газетно-публіцистичного стилю є поєднання двох тенденцій — тенденції до експресивності до тенденції до стандарту. Це зумовлено функціями, які виконує публіцистика: інформаційно-змістовна функція і функція переконання, емоційного впливу. Вони мають особливий характер в публіцистичному стилі. Інформація в цій сфері суспільної діяльності адресована величезному колу людей, всім носіям мови і членам даного суспільства (а не тільки фахівцям, як в науковій сфері). Для актуальності інформації дуже значущий чинник: інформація повинна передаватися і стає загальновідомою в найкоротші терміни, що зовсім неважливо, наприклад, в офіційно-діловому стилі. В газетно-публіцистичному стилі переконання здійснюється шляхом емоційного впливу на читача або слухача, тому автор завжди висловлює своє ставлення до повідомленої інформації, але воно, як правило, не є лише його особистим ставленням, а висловлює думку певної соціальної групи людей, наприклад якоїсь партії, якогось руху та ін. Отже, з функцією впливу на масового читача або слухача пов’язана така риса газета-публіцистичного стилю, як його емоційно-експресивний характер, а з швидкістю передачі суспільно значимої інформації пов’язаний стандарт цього стилю.

Тенденція до стандарту означає прагнення публіцистики до строгості і інформативності, які властиві науковому і офіційно-діловому стилям. Наприклад, до числа стандартних для газетно-публіцистичного стилю можна віднести невпинне зростання, тимчасова підтримка, широкий розмах, дружня обстановка, офіційний візит тощо Тенденція до експресивності виражається в прагненні до доступності та образності форми вирази, що характерно для художнього стилю мовлення — в публіцистичної мови переплітаються риси цих стилів. Наведемо невеликий фрагмент статті Д. Смирнової «Жінки на увазі»:

«У будь-якому суспільстві існує ряд проблем, безпосередньо пов’язаних з соціальним функціонуванням жінки. Саме цими проблемами давно зайнятий фемінізм, наполягає не на рівності, а на інакшості жінок і чоловіків. Освіта і медицина, права дітей та інвалідів, військовий обов’язок і ухвала про покарання — ось поле громадської діяльності, на якому жіноча м’якість, здатність до компромісу, перевагу приватного громадського повинні були б послужити свою службу. По суті, все одно, хто об’єднає все це в одну програму-чоловік чи жінка. Але жінки все ж сподручней. Як казала бабуся, «що з чоловіками розмовлятивони адже навіть одягнутися по погоду не вміють» (Пульс. 1998. № 36).

Тут використані слова і словосполучення, властиві науковому стилю (ряд проблем, соціальне функціонування жінки, перевагу приватного громадському та ін), офіційно-ділового (права дітей та інвалідів, військовий обов’язок, уложення про покарання), а також розмовні, навіть просторічні вирази (сподручней, поставити на службу, як казала бабуся),

Газетно-публіцистичний стиль має одночасно консервативністю і рухливістю. З одного боку, в публіцистичної мови присутня достатня кількість штампів, суспільно-політичних та інших термінів. З іншого боку, прагнення до переконання читачів вимагає все нових мовних засобів, щоб чинити на них вплив. Саме цієї мети служать всі багатства художньої та розмовної мови.

Лексика газета-публіцистичного стилю має яскраво виражену емоційно-експресивну забарвлення, включає розмовні, просторічні і навіть жаргонні елементи. Тут використовуються такі лексико-фразерлогические одиниці і словосполучення, які об’єднують у собі функціональну та експресивно-оцінну забарвлення, наприклад обдурення, жовта преса, пособник і т.п.; вони не просто показують приналежність газетно-публіцистичному стилю мови, але містять негативну оцінку. Багато слова набувають газетно-публіцистичну забарвлення в тому випадку, якщо вони вживаються в переносному значенні. Наприклад, слово сигнал стає функціонально пофарбованим, реалізуючи переносні значення «те, що служить поштовхом до початку якоїсь дії» (Ця стаття послужила сигналом до дискусії) і «попередження, повідомлення про що-небудь небажане, що може здійснитися» (Вчинив не один сигнал про неблагополучної ситуації на заводі).

Газетно-публіцистична мова активно використовує іншомовні слова та елементи слів, зокрема приставки а; анти-, про-, нео-, ультра- (антиконституційний, ультраправими ін). Саме завдяки засобам масової інформації останнім часом значно поповнився активний словник іншомовних слів, входять до складу російської мови: приватизація, електорат, деномінація та ін.

Розглянутий функціональний стиль не тільки залучає весь запас, емоційно-експресивних та оцінних слів, але і включає в сферу оценочности навіть власні імена, назви літературних творів і т. п., наприклад Плюшкін, Держиморда, Людина у футлярі та ін. Прагнення до виразності, образності і в той же час до стислості реалізується також за допомогою прецедентних текстів (текстів, знайомих кожному середньому члену якогось товариства), що сьогодні є невід’ємною частиною публіцистичної мови. На початку статті Ю. Гладильщикова «Про контракультуру» читаємо:

«Колишні радянські інтелігенти продовжують ставити на молодь. З’явиться — вірять вони — нове покоління росіян (грузинських, etc.) хлопчиків, яке не захоче миритися з підлістю батьків» (Підсумки. 13 травня 1997 р.).

Остання фраза є прецедентною, «росіяни хлопчики» у Ф. М. Достоєвського ставили перед собою світові нерозв’язні питання. Таким чином, автор статті дуже виразно характеризує тип «радянського інтелігента», начитаного, знає Достоєвського, прагнучого переробити світ (про крилатих словах див. § 4 глави IX «Культура мовленнєвого спілкування»).

Синтаксис газетно-публіцистичного стилю мови теж має свої особливості, пов’язані з активним вживанням емоційно і експресивно забарвлених конструкцій: окличних речень різного значення, питальних пропозицій, пропозицій з зверненням, риторичних запитань, повторів, розчленованих конструкцій та ін. Прагнення до експресії зумовлює використання конструкцій з розмовної забарвленням: побудов з частками, вигуками, побудов фразеологического характеру, інверсій, бессоюзных пропозицій, эллипсисов (пропуск того чи іншого члена речення, структурна неповнота конструкції) та ін Оцініть з погляду синтаксису ще один уривок з статті Ю. Гладильщикова:

« Пророкувати молодіжний бунт — якось банально Але в межах пострадянського простору подібне пророцтво цілком логічно. Адже в СРСР так і не було того, що пережив західний світ, — не було контркультури.

Як це не було? А наші хіпі? А наш андерграунд А рок? А пакостные режисери — «параллельщики»? (…) Не вдаючись у деталі, зазначу, що це, звичайно, ніяка не контркультура… І шістдесятники, сімдесятники, сидячи на кухнях, бралися за руки в єдиному антитоталитарном пориві. Мріяли про свободу для всього суспільства. Це була не контркультура, а дружба тих, хто мислив ширше, проти тих, хто мислив вже. Не залежала від віку».

В цьому тексті п’ять питальних речень. Останнє речення розділене на два комунікативно-самостійних пропозиції, неповне речення (Мріяли про свободу…), повтор присудка у третьому реченні (не було). Крім того, тут присутній експресивна та емоційно-оцінна лексика, що має розмовну забарвлення (пакостные, испоганивший), прецедентна фраза бралися за руки. .. (відразу згадується «Візьмемося за руки, друзі» Б. Окуджави). Всі ці засоби служать автору для створення емоційного, образного тексту.

Публицистический стиль —

Публицистический стиль используется в статьях, эссе и ораторском искусстве, посвященных социальным или политическим проблемам и рассчитанных на большое количество читателей или большую аудиторию. Как уже упоминалось, он делится на 3 разновидности:

1. Язык статей (политических, социальных, экономических) в газетах, журналах и журналах. Сюда же относятся и передовицы.

2. Язык эссе — моральный, философский, литературный.

Эссе представляет собой обычно короткое литературное сочинение на философскую, социальную, эстетическую или литературную тему. Часто это биография. Он никогда не углубляется в предмет, а лишь касается поверхности. Брошюры и литературные обзоры в журналах и газетах близки к эссе как по содержанию, так и по языковой форме.

3. Язык, используемый в ораторском искусстве, которое является устной (разговорной) разновидностью. Публицистический стиль — единственный среди книжно-функциональных стилей, обладающих разговорным разнообразием.Сюда относятся выступления по политическим и социальным проблемам современности; речи и обращения по торжественным случаям (юбилеи, свадьбы, похороны, дебаты, выступления судьи). Комментарии по радио и телевидению — еще одна разновидность разговорной речи в этом стиле.

Цель публицистического стиля — повлиять на общественное мнение, убедить читателя или слушателя в том, что интерпретация, данная автором или оратором, является единственно правильной. Читатель (или слушатель) должен принять точку зрения писателя (оратора).Для этого статья или публичное выступление должны быть логичными, точными и впечатляющими, то есть должны сочетать логическую аргументацию и эмоциональную привлекательность. Публицистический стиль имеет общие черты с научной прозой, с одной стороны, и с художественной литературой, с другой. Основными характерными чертами этого стиля являются:

1. Последовательная и логическая синтаксическая структура с тщательным разбиением на абзацы и связками.

2. Тщательный подбор слов. Словарь состоит из нейтральных общеупотребительных литературных, разговорных слов и терминов.

3. Использование выразительных средств и стилистических приемов, но они обычно традиционные, а не свежие, поскольку подлинные стилистические приемы могут отвлекать внимание слушателей от основной темы речи.

Публицистический стиль также отличается лаконичностью выражения. Все это относится ко всем разновидностям публицистического стиля, но каждая имеет свои особенности. Эссе и выступления, например, более индивидуальны, чем газетные статьи.В них больше выразительных средств и стилистических приемов.

Ораторское искусство — публичное выступление и должно быть доступно для данной аудитории. Он должен быть эмоциональным и держать аудиторию в напряжении. Он определяет выразительные средства и стилистические приемы, используемые говорящим:

1. прямое обращение к аудитории;

2. вопросы риторические;

3. повторы всех видов, параллельные построения, антитезисы, градации и т.д .;

4.эпитет, сравнение, метафора;

5. эмфатические конструкции и др.

Кроме того, динамик использует модификации голоса, чтобы произвести впечатление на слушателей.


: 8050

Компоненты — стыковой колпачок / боевые приклады — приклады с наконечником

Переключить меню

 • Поддержка: (+1) 407-542-7840 — Электронная почта: [email protected]
 • войти в систему

  или зарегистрируйтесь

Доступна оптовая продажа!

 • Сравнить
 • Подарочные сертификаты

 • Корзина
  0

Поиск

Поиск

Адрес электронной почты

Поиск

Поиск

 • Лучшая продажа
 • Бланки-лучшие и популярные
 • Инструменты и оборудование — лучшие и популярные

  • новые продукты

 • Составные части

  • Направляющие

   • Руководства по ALPS
   • Руководства по прогнозам
   • Руководства Fuji
   • Руководства REC
   • Гиды Winthrop
   • Больше. ..

  • Butt Cap / боевые приклады

   • Треугольник боевые окурки
   • Стандартные черные попки
   • Гибкие стандартные окурки
   • Попы в стиле лампы
   • Пробковые композитные окурки
   • Пена EVA Butts
   • Боевые окурки из ЭВА раздельным хватом
   • Прорезиненные пробковые окурки
   • Пена Fuji EVA Butt
   • Резиновые окурки с толстыми стенками
   • Съемные боевые окурки
   • Фиксированные боевые задницы
   • Сбалансированные попки
   • Утяжеленные окурки
   • Двойные анодированные окурки
   • Утяжеленные боевые окурки
   • Алюминиевые стыковые колпачки ALBC
   • Алюминиевые заглушки ALPS
   • Больше. ..

  • Пробковые кольца и пробковая лента

   • Пробковая лента
   • Кольца из Берла из пробки
   • Кольца из натуральной пробки
   • Резиновые пробковые кольца
   • Больше. ..

  • Пользовательский камуфляж

   • Пользовательские сиденья GetBit
   • Камуфляжные бланки
   • Камуфляжные пробковые ручки
   • Камуфляжные сиденья
   • Больше. ..

  • Карданы

   • Алюминиевые карданы
   • Нейлоновые карданы
   • Резиновые карданы
   • Средние крышки кардана / приклада
   • Большие крышки карданов / приклада
   • Защитные кожухи Fuji Graphite Gimble
   • Fuji Graphite Gimble прикладом
   • Резиновый подвес Fuji
   • Двойные анодированные карданы
   • Больше. ..

  • Захваты

   • Пробковые ручки
   • Захваты EVA
   • Грипсы Fuji
   • Winn Grips
   • Тканые захваты
   • Захваты EVA / углеродного волокна
   • Захваты из углеродного волокна
   • Прогноз Winn Grips
   • Захваты из пенопласта EPDM
   • Камуфляжные ручки
   • Пенопласт
   • Захваты X Groove EVA
   • Термоусадочная трубка
   • Больше. ..

  • Держатели крючков

  • Катушкодержатель

   • Короткие сиденья
   • Катушкодержатели ALPS
   • Катушки прогноза
   • Катушкодержатели Fuji
   • Катушкодержатели REC
   • Пользовательские сиденья GetBit
   • Катушкодержатели Pac Bay
   • Графитовые катушкодержатели
   • Приобрести катушкодержатели Bit ERGO
   • Больше. ..

  • Регулировочные шайбы / пластины

   • Прокладки
   • Вставки
   • Больше…

  • Наконечники Tops

   • Наборы Tip Top Bulk
   • ALPS Топы
   • Прогноз ТОП
   • Топы Fuji
   • REC Топы
   • Winthrop Топы
   • Компоненты AB1
   • Больше. ..

  • Троллинг / гладкие задницы

   • Троллинг прикладами ALPS
   • Гладкие окурки
   • Уинтроп Троллинг Баттс
   • Больше. ..

  • Проверки намотки

   • АЛЬПЫ
   • Прогноз
   • Двойной анодированный
   • Fuji
   • Идеально подходит
   • Больше. ..

 • Оптовые продажи
 • Комплекты для сборки стержней

  • Базовые комплекты штанг

   • Наборы GetBit Basic для литья пробки
   • Базовые наборы для отжима пробки GetBit
   • Комплекты штанг GBC из 2 частей
   • Наборы GetBit Basic для литья EVA
   • Базовые спин-наборы GetBit EVA
   • Набор для литья Rainshadow SP

Кристин Батт — адрес, телефон, официальные документы

Кристин A Butt возраст: ~ 32

Связано с: Бетт Уоффорд, 92, Джеффри Батт, 61, Катрина Батт, 29. ..

Жил в: Фалмут, штат Мэриленд, Балтимор, Мэриленд.

Кристин N Butt возраст: ~ 28

Связано с: Сандра Лоуренс, 58, Мэрилин Блези, 86, Памела Блези, 59 …

Жил в: Шайенн, Вайоминг

Kirstin Butt возраст: ~ 46

Известен как: Кристин K Butt , Kirstin K Butt

Связано с: Риелл Розенберг, Николь Гарднер, 42, Кирстин Кранц, 46.. .

Жил в: Кейсвилле, УТПрово, Юта Фармингтон, Юта …

Kristin J Weinholdage: ~ 55

Известен как: Кристин J Butt , Kristin J Weingold …

Связано с: Джон Вайнхольд, 69, Питер Вайнхольд, 59, Ричард Вайнхольд, 51 …

Жил в: Stratham, NHHartland, WIMadison, WI …

Кристин М. Кливлендейдж: ~ 49

Известен как: Кристин M Butt , K Cleveland…

Связанный с: Конрад Уильямс, Кеннет Уайз, 83, Эспен Кливленд, 24 . ..

Проживал в: Голландия, Иалинден, Айя-Экли, Айя-Джонстон, Айова

Кристен М Мэйедж: ~ 53

Известен как: Kristin M Butt , Kristen M Butt

Связано с: Эндрю Мэй, 52 года, Шеннон Пенни, 51, Донна Батт, 79 …

Жил в: Уилмингтон, Массачусетс, Сарасота, Флорида, штат Мэн…

Паб — Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

Паб The Sun, традиционный паб, где подают пиво и эль.

Пабы (более известные как пабов ) — это предприятия, которые подают алкогольные напитки, такие как пиво, сидр и эль, а также безалкогольные напитки, такие как лимонад, кола, чай и кофе, которые необходимо употреблять в установленных пределах публичного дома. Они подпадают под действие лицензионных законов страны.Они могут быть закрыты, если не будут проведены должным образом. Многие пабы также продают такие продукты, как рыба с жареным картофелем и мясные пироги.

Пабы находятся в англоязычных странах, таких как Англия, Уэльс, Ирландия, Шотландия, Канада, Австралия и США. В деревнях и небольших городках во многих частях Англии, Уэльса, Ирландии и Шотландии пабы являются центром общественной жизни. Некоторые пабы нанимают группы или певцов, чтобы развлекать клиентов. Если в пабе есть комнаты, где люди могут спать по ночам, его обычно называют трактиром.

Общественные дома могут принадлежать и эксплуатироваться по-разному. Пивоварни могут сами владеть несколькими пабами. Пабы могут открываться по франшизе крупными кейтеринговыми компаниями. Какими бы владельцами они ни были, пабом будет управлять «домовладелец» или «домовладелица». Сотрудники выполняют разные работы, чтобы обеспечить хорошее обслуживание. Бармены (также называемые «барменами» или «официантками») подают напитки в баре. В большинстве пабов клиент заказывает напитки в баре и ждет, пока они будут приготовлены, а затем несет напитки обратно к столам или в зоне отдыха.В некоторых типах пабов можно сидеть в баре или стоять со своими напитками. Некоторые пабы нанимают официантов, называемых официантами или официантками, чтобы приносить напитки людям, сидящим за столами или на стульях. Некоторые пабы также нанимают людей, чтобы они забирали пустые бутылки и стаканы, хотя обычно это делают и бармены.

В пабах, где подают еду, есть повара, посудомоечные машины и официанты, которые готовят, готовят и подают еду. Группы и певцы, которые развлекают клиентов по вечерам, обычно не являются работниками паба.Вместо этого паб подписывает контракт с этими артистами, в котором артист обещает прийти в паб в определенный день или ночь за определенную сумму денег.

Другой вид бизнеса, где подают алкоголь, — ночные клубы. Как и в пабах, в некоторых ночных клубах также подают еду и выступают группы или певцы. Большинство людей ходят в ночные клубы, потому что им нравится музыка и танцы. Однако в ночных клубах выбор алкогольных напитков зачастую намного шире, чем в пабах. В большинстве ночных клубов продаются спиртные напитки, ликеры, вино, херес и аперитивы различных марок.

Бармены (также называемые «барменами» или «официантками») в ночных клубах часто делают гораздо больший выбор смешанных напитков или коктейлей, чем те, кто работает в пабах.

Задние крышки и крышки карданов для удочек

Арт. №
Длина / высота
I.D.
Подходит для
Gimbal
Цена
CRB-12MM
1. 65 дюймов / 41,91 мм
.500 «/ 12,7 мм
$ 2,55
BC19
1,61 мм / 40,8 дюйма
.70 «/ 17,8 мм
$ 2,55
BC20
1,61 мм / 40,8 дюйма
.70 «/ 18,8 мм
2 доллара.55
GBC22B
1,92 дюйма / 48,7 мм
.79 «/ 20 мм
GG21B
$ 2,99
GBC23B
1,92 дюйма / 48,7 мм
.87 «/ 22 мм
GG23B
$ 2,99
GBC24B
1.92 дюйма / 48,7 мм
.94 «/ 24 мм
AG24
$ 2,99
CRB-25MM
2 дюйма / 50,8 мм
,980 дюйма / 24,89 мм
$ 2,55
CRB27MM
2 дюйма / 50,8 мм
1,05 дюйма / 26,67 мм
2 доллара.55
GBC28B
56,8 мм / 2,25 дюйма
1,10 дюйма / 26 мм
AG27, GG28B
$ 2,99
GBC30
2,14 дюйма / 54,3 мм
1,18 дюйма / 30 мм
$ 2,99
CRB-32 мм
2.15 дюймов / 54,4 мм
1,26 дюйма / 32 мм
$ 2,55

CleanPNG — изображения и иллюстрации в формате HD png. Бесплатная неограниченная загрузка.

 • Акварель
 • Рождество
 • Коронавирус
 • Рама
 • Стрелка
 • Цветок
 • Снег
 • Сердце

рождество
снег
цветок
Рамка
задний план
Рождественская елка
С Рождеством
2020 г.
Санта
новый год
легкий
дерево

рождество
снег
цветок
Рамка
задний план
Рождественская елка
С Рождеством
2020 г.
Санта
новый год
легкий
дерево

Загрузить

Поиск

 • Календарь на 2021 год

 • Рождественская елка

 • дорогой Санта

 • Коронавирус

 • День Благодарения

 • Зима

 • Рог изобилия

 • Мак

 • С Новым годом 2021

 • Омела

 • Dussehra

 • Черная пятница

 • Привет осень

 • Рош ха-Шана

 • Ханука

 • Кванза

 • Осенний урожай

 • Осенняя акварель

 • Осенний дождь

 • Осенняя тыква

 • Санта-сумка

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *