HomeРазноеРечення про: Речення — Вікіпедія

Речення про: Речення — Вікіпедія

Содержание

Речення — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Ре́чення — граматична конструкція, побудована з одного чи кількох слів певної мови, що становить окрему, відносно незалежну думку; значеннєве, граматичне та інтонаційне ціле, що виражає якусь думку у відношенні її до дійсності (предикативність, створена категоріями модальності, часу й особи) одним словом чи сполукою слів.

Структура речення, його члени[ред. | ред. код]

В українській мові основою типового речення є підмет у його зв’язку з присудком (Учень читає, так зване непоширене речення), навколо яких згуртовуються у поширеному реченні його другорядні члени: означення й прикладки в групі підмета, та додатки і обставини в групі присудка (Білявий учень-шестикласник уважно читає при столі книжку). На вираз синтаксичних і значеннєвих стосунків слова речення перебувають поміж собою у зовнішньо-формальних зв’язках підрядності (за традицією шкільної граматики, так звані погодження, — узгодження, керування, прилягання й тяжіння) або сурядності (поміж однорідними членами речення: Учні й студенти читають і вчаться).

Окремі слова й словосполучення можуть інтонаційно до певної міри виділятися зі складу речення як його супровідні та постпозитивні уточнювальні члени (звертання, відокремлені члени речення — прикметниковий, дієприкметниковий і дієприслівниковий звороти, вставні і вставлені та модальні слова). Внутрішні відношення поміж членами речення підрядного зв’язку поділяють на: апозитивні (між іменником і прикладкою), предикативні (між підметом і присудком), об’єктивні (між присудком і додатком), атрибутивні (між іменником і його означенням) та обставинні (між присудком тощо і обставинами). Де граматичний центр речення складений з одного головного члена речення, співвідносного з підметом чи присудком, там речення одночленне — безприсудкове чи безпідметове: номінативне або називне (Ніч), безособове (Світає. Його шкода. Бути бурі. Ліс вітром повалило), узагальнено-особове (Всієї роботи не переробиш) чи неозначено-особове (Просять курити). Як еквіваленти речення можуть виступати однослівні й багатослівні вислови, модальні слова й частки, що виступають як речення на тлі певного контексту або обстановки ( — Невже? — Егеж. — Ого!). Вони, як і неповні та незакінчені речення та приєднувальні конструкції, характеризують зокрема діалогічну й розмовну мову, як також побудовані на ній (або на оповіді персонажа) жанри красного письменства. Два й більше речень можуть поєднуватися зв’язком сурядна умовлена різними властивостями мовних явищ. У своїй основі суб’єкт — предикандум, єдиний предикандум одномісного предиката або один з предикандумів багатомісного предиката. Специфічною для суб’єкта є функція теми, яка зводить єдиний предикандум одномісного предиката й один з предикандумів багатомісного предиката в ранг головного члена речення разом з присудком (предикатом).

Проблемним є також визначення обставин як членів речення. Це стосується обставин типу «весело», «холодно», «яскравіше». Визначаючи предикати, вони актуалізують їх значення, вказуючи на властиву їм ознаку. С. Д. Кацнельсон називає ці лексеми не обставинами, а атрибутами, констатуючи, що «такі атрибути не завжди співвіднесені з предметним іменем, але й тоді, коли предмет — не ім’я наявне, вони відносяться до них через предикат. Обставини відрізняються від інших членів речення тим, що до складу речення вони входять на правах «вкраплення». Прямого відношення до внутрішньої структури речення вони не мають і від валентності предикати не залежать. Виконуючи певну функцію, вони характеризують все речення, а не окремий його член.

Я з мамою був у лiсi.

Я з бабусею ходив до магазину.

Я прокинувся рано-вранці.

Філософський вимір речення[ред. | ред. код]

Філософський вимір речення дослідив Тарас Прохасько:

«Речення роблять із світу буття, яке і є щастям. Життя речень виконує у бутті таку саму функцію, як обмін речовин, метаболізм у існуванні органічної матерії. Для якісного буття необхідний налагоджений реченнєвий обмін. Маючи доступ до атомів-слів, ми можемо поглинати світ у вигляді сполук-речень. Ми ж їх можемо розщеплювати, перетворюючи у ріст. І ми їх мусимо синтезувати самі. Справа не у вагомості думки, не у мальовничості образів. Буття присутнє тільки у синтезованих, сформульованих реченнях. Тобто у самому процесі синтезу. Речення можуть бути різні — короткі, довгі, дуже довгі, простіші, складніші, точніші, прозоріші, блискучіші, лапідарні, відшліфовані, промовлені, записані, непромовлені. Щастя буття залежить тільки від інтенсивності синтезу. Тобто не від кількості, а від неперервності процесу структурування мови, в якій проживаємо життя»[1].

 • Енциклопедія українознавства / Наукове товариство імені Шевченка. — Париж, 1955—2003.
 • Основи мовленнєвої добрий день діяльності : навчальний посібник для студентів денної, безвідривної та очно-заочної прискореної форми навчання спеціальності / А. П. Загнітко, І. Р. Домрачева. — Донецьк : Український культурологічний центр, 2001. — 56 с. — ISBN 966-7517-14-4.
 • Синявський О. Норми української літературної мови / Олекса Синявський. — Харків, 1931.

Просте двоскладне речення – Текст

§ 45. Просте двоскладне речення

За структурою граматичної основи прості речення поділяють на двоскладні й односкладні.

Двоскладним реченням називають просте речення, що має граматичну основу, яка складається з підмета і присудка: Село, зачароване зоряним небом, синіє розкиданими хатками (М. Стельмах).

Підмет — це головний член речення, що означає предмет, явище, поняття, якому властива якась дія, стан, ознака, названі присудком, і відповідає на питання хто? що?: Вечір був м ‘який, теплий, настояний па степових пахощах (О. Гончар).

За способом вираження підмет може бути простим (виражений одним словом) і складеним (виражений нерозкладним словосполученням).

Способи вираження простого підмета

Способи вираження

Приклади

Іменник

Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому (Нар. тв.).

Займенник

Ми маємо право на сум і любов, на щастя, на сонце і трави (В. Симоненко).

Числівник

Там, де річка Тетерів, там, де сизі води. їдуть перші четверо (А. Малишко).

Прикметник або дієприкметник

Он ідуть закохані і юні… (В.Сосюра).

Інфінітив

Любить свій край — це для народу жити, боротися за юне, за нове (В. Сосюра).

Прислівник

Думав я. що в кожнім серці є сьогодні, вчора, завтра (Б. Олійник).

Вигук

В лощині раз за разом зривалось «ура», гучне, далеко тануче (О. Гончар).

Способи вираження складеного підмета

Способи вираження

Приклади

Словосполучення іменник (займем-ник) у Я. в. -+ іменник в О. в. із приґім. ч

Серпень з вереснем схрестили довгі шпаги несмертельні (М Рильський). 3 часом добралися Остап із Соломією до Дунаю (М. Коцюбинський).

Словосполучення 3 кількісним значенням (числу Н. в., зайлс стільки, скільки, нрисл. багато, кілька, декілька, мало, чимало ТОІЦО+ іменникуР. в.)

Чотири літа пролетіло (А. Малишко).

Там над водою купка людей лагодилась сідати в човен (М. Коцюбинський!. Лягло кістьми людей муштрованих чимало (Т. Шевченко).

Скільки днів пролетіло над нами (В. Сосюра)

Багато городян прийшло послухати концерт (Р. Іванченко).

Ліпне декілька машин залишилося на шосе.

Займенник (числівник) + іменник (за-йменник) у Р. в. мн. з прийменником

За волю кожний з нас поляже (О. Олесь).

Один з партизанів підвівся на стременах (А. Головко).

Фразеологізм

«Бабине літо» висіло на кіптях як прядиво (Л. Українка)

Складна власна назва

В синім небі Чумацький Шлях показує дорогу (О. Довженко).

Іван Петрович Котляревський—зачинатель нової української літератури.

330

УВАГА! Словосполучення типу Остап з Соломією, батько з сином виступає складеним щдмс-гом лише тоді, коли присудок при ньому стоїть у множині, наприклад: Батько з сином гнити но пан ський тік молотити (І. Нечуй-Левицький). Якшо ж присудок вжито в однині, то словосполучення виступає підметом і додатком, наприклад: Батько з сином думав, думав, де б то взяти грошей, і наду мав продати каво*з < І ііс*г/й-Лс«мііі«.іі&;.

Складений підмет слід відрізняти від іщнирідяил простих підметів. Наприклад, у реченні Молиш й вишні обійшли давно (О. Довженко) не складений, а два однорідні підмет «чи«*і

Присудок — це головний член речення, що означає дію, стан або ознаку предмета, названого підметом. Присудок відповідає на питання: що робить підметі що з ним робиться9 який він с? що він с? хто він є?

Підмет і присудок залежні один від одного. При цьому присудок е носієм граматичного значення всього речення.

Присудки бувають прості та складені.

Простий дієслівний присудок присудок, виражений переважно дієсловом у дійсному, умовному або наказовому способі, а також неозначеною формою дієслова.

Способи вираження простого присудка

Способи вираження

Дієсловоу формі дійсного, умовного чи наказового способу

Каштани хитають привітним і теплим гіллям (В. Собко). Хотіла б я піснею статиусюю хвилину ясну (JI. Українка). «Нехай свою Україну я ще раз побачу!» (Т. Шевченко).

Інфінітив

Я їй розказувати, а вона сміятись та радіти (М. Вовчок).

Дієслово у складеній формі майбут- f нього часу

Буду я навчатись мови золотої (А. Малишко).

Фразеологізм

Дівчинка спекла рако й знітилась (Ю. Яновський).

Складений дієслівний присудок складається з інфінітива та допоміжного дієслова: Укрсяні, її люду хочу я сяужити (П. Тичина).

33!

У ролі допоміжного дієслова можуть виступати:

Дієслова зі значенням початку, кінця, продовження дії (почити, стати, перестати, настати тощо)

Почало рясно осипатися на бульварах Києва жовтогаряче листя (С. Скляренко).

Я вірші став писать під вечір золотий (В. Сосюра).

Дієслова зі значенням можливості, немож ливості дії, прагнення, бажання (хотіти, мусити, уміти, треба, бажати, думати, любити тощо)

Україні, її люду хочу я служити (II. Тичина). Було таке. Я мусила збрехать (Л. Костенко). Треба йому ще сім лип свині пасти (Нар. тв.).

Прикметники і дієприкметники типу радий, здатний, згоден, ладен, готовий, змушений

Я готовий відповідати за тебе як твій громадянин (В. Земляк).

Під натиском Багратіоиових вояків лави противника змушені були відступати (Я. Качура).

Складеним іменним присудок складається з іменної частини (іменника, прикметника, дієприкметника, займенника, числівника) і дісслова-зв’язки: Плеск Дніпра був иіжним і невиразним (Ю. Яновський). Іменна частина виступає носієм лексичного значення присудка, а дієслово-зв’язкн граматичного.

У ролі дісслова-зв’язки найчастіше виступають слова бути, становити, являти собою, рідше стати, наливатися, вважатися, зватися, доводитися, лишатися, прикидатися: Вечір був м ‘який, теплий, настояний на степових пахощах (О. Гончар).

Зазвичай дісслово-зв’язка бути у формі теперішнього часу (е) опускається. Присудок із пропущеною дієслівною зв’язкою вважають складеним іменним з нульовою зв’язкою. У цьому випадку між підметом і присудком ставиться тире: Книги —морська глибина (1. Франко).

Особливості узгодження присудка з підметом

У бі іьшості випадків форми роду й числа присудка зумовлюються відповідними формами підмета: Зненацька від Десни полетіло (оди, с. р.) сухе сіно (одн.. с. р.) (О. Довженко). Бурлаки (мн.) завернули (ми) в яр на відпочинок (І. Нечуй-Левицький).

Однак зв’язок підмета і присудка має деякі особливості.

При підметі, вираженому сполученням кількісного або збірного числівника з іменником, присудок ставиться:

а) в однині, якню увагу зосереджено на кількості виконавців: І за його знаком з вулиці уві шило шестеро солдатів (Ю. Яновський).

б) у множині, якщо увагу зосереджено на назві виконваців: В цей час в дверях з’явились три постаті (Ю. Збанацький).

Якшо складений підмет означає часовий підрізок (вік людини, кількість років, годин), то присудок ставиться в однині: Іванкові виповнилось шість років

Якщо до складеного підмета входить неозначено-кількісний числівник (багато, мало, чимало, трохи та ін.) або іменник зі значенням кількості (десяток, сотня, частіша, решта, половина, більшість та ін.), то присудок переважно має форму однини: Лягло кістьми людей муштрованих чимало (Т. Шевченко).

332

Якщо при складеному підметі стоїть означення у формі множини, то присудок ставиться переважно у формі множини: Оті два роки швидко минули

ВПРАВА 208. Запишіть речення. Підкресліть підмети. Визначте їх вид і спосіб вираження.

1. Я (особ. займ) чую твій плач, Ярославно (П. Воронько). 2. Злий плаче від заздрості, а добрий від радості (Hop. те.). 3. Чекати найважча робота, що мукою справді стає (В. Крищешо). 4. Жити — Вітчизні служити (Нар. те.). 5. Хтось десь уперше вимовив «люблю» — і те «люблю» дзвенить тисячоліття… іС. Тельнюк). 6____В кожнім серці є сьогодні, вчора, завтра (Б. Олійник). 7. «Слава! Сла

ва!» покотилось і лягло до ніг (П. Тичина). 8. Чурай Маруся винна ув одному: вчинила злочин в розпачі страшному (Л. Костенко). 9. Віра Костянтинівна — особа самолюбива, з неї’ тепер не скоро видобудеш слово (О. Гончар). * 1

ВПРАВА 209. Прочиріайте речення. Підкресліть лише прості дієслівні присудки і визначте спосіб їх вираження

1. Скресання криги — завжди свято для дітвори і тривога для матерів (М. Стельмах). 2. Все було тут незвичне: і безмежжя просторів, і виття хуртовини вночі, і здичавлений вигляд залоги, шо поверталася з мурів фортеці в намерзах снігу, кутаючись у бараилчі та вовчі шкури до п’ят (В. Малин).

3. Праця де основа людського жиггя і культури (А. Макаренко). 4. Буду мріят и й жити на крилах надій (Д. Луиенко). 5. А Рось кипіла в кам’яному ложі, між голих віт кричало вороння, і дві вербички стали на сторожі, щоб ту могилу час не зарівняв (Л. Костенко). 6. Будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, те покидоя війни на грузьких слідах череди (Л. Костенко). 7. Вітчизна в нас одна (М. Рильський). 8. Я вибрала Долю собі сама, і шо зі мною не станеться, у мене жодних претензій нема До Долі, моєї обраниці (Л. Костенко).

333

ВПРАВА 210. Прочитайте речення. Підкресліть лише складені іменні присудки і визначте спосіб їх вираження.

!. Я для інших одцвів, я під серцем сховав свої квіти, я від ока чужого туманом осіннім укривсь. Але якось вночі підійди і торкни мої віти — я тобі засвічусь, як нікому іще не світивсь (В. Симоненко). 2. Як він любив цю переджннв’яну і жнив’яну пору, коли після всіх тривог тиха містерія нив ставала радістю душі (А/. Стельмах). 3. Ця любов була, мабуть, найголовнішим джерелом його творчості; вона шоразу повертала йому натхнення і нагадувала, в ім’я чого він працює; вона була і сенсом його схвильованості, і суттю мислення (Д. Павличко). 4. Очі його були широко відкриті, в їхній глибині теж летіли білі тіні, а уста — розтулені й ледь-ледь усміхнені (Ю. Мушкетик). 5. День був ясний, сонячний, проте холодний (Ю. Мушкетик). 6. Буду мріяти й жити на крилах надій (Д Луценко). 7. Віз наш увесь дерев’яний: дід і прадід були чумаками, а чумаки не любили заліза (і0. Довженко). 8. Ми — смертні. Та знайте: народ не вмира! (В. Симоненко) 9. Вечір був м’який, теплий, настояний на степових пахощах (О. Гончар).

ТЕСТИ

(з вибором однієї правильної відповіді)

Граматична основа речення

1306. Виділене слово є підметом у реченні

А Мета життя — зоря на людськім виднокрузі!

Б Земля-трудівннця аж парує та людям хліб готує.

В Керувати це передбачати.

Г «Слава!» докотилось і лягло до ніг.

Д Бачити своє творіння — це така невимовна радість!

1307. Виділене слово є підметом у реченні А Весело щебетали в гайках пташки.

Б Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? В Скресання криги — завжди свято для дітвори.

Г Я вірю в краще майбутнє рідного народу!

Д Собор збуду вали дуже давно, ще за козаччини.

1308. Виділене слово є підметом у реченні А Книга— морська глибина.

Б Любить свій край — це для народу жити.

В Жити — значить боротись.

Г Десь далеко було видно вогник багаття.

Д Дівчинка розгорнула пиріжки.

1309. Виділене слово є підметом у реченні

А Лікувати хворого — це обов’язок лікаря.

Б Одного разу почулося Олені серед ночі сюрчання польового коника. В Високі гори мають глибокі доли.

Г Бути мудрішим за себе — от завдання.

Д Жити — добро робити.

334

1310. Виділене слово с підметом у реченні А Поезія — це праця зрима.

Б Перепелиха була вже стара людина, добра, жалісна.

В Шумлять пошерхлі комиші.

Г Нові квітки на килимах рука дівчини вишиває.

Д Пізні пташки сльози ллють. іЗІ і. Речення зі складеним дієслівним присудком

А Густа тінь у воротах повітки здавалась чорною.

Б День був ясний, теплий, весняний.

В У полі холод ночі став ше відчутнішим.

Г Життя здавалося тоді вічно шасливим.

Д В тіло почало входити м’яке тепло і напівсон.

1312. Речення зі складеним дієслівним присудком А Надія не могла лишатись байдужою.

Б Я готовий відповідати за тебе як твій громадянин.

В Хотіла б я піснею стати у сюю хвилину ясну.

Г Буду мріяти й жити на крилах надій.

Д Будуть груди пекти ті залишені в полі гранати, те покиддя війни на грузьких слідах череди.

1313. Речення зі складеним дієслівним присудком А Україні, її люду хочу я служити.

Б Перепелиха була вже стара людина, добра, жалісна.

В Бути людиною — дертись по вертикальній стіні.

Г Непомітно для батьків син став дорослим.

Д Закінчено жиива, останній сніп накошено пшениці.

1314. Речення зі складеним дієслівним присудком А День був ясний, сонячний, проте холодний.

Б Земля бралась ожеледицею.

В Під натиском Багратіонових вояків лави противника змушені були відступати. Г Олеся Кирилівна була зайнята.

ДВін був неначе сонний.

1315. Речення зі складеним дієслівним присудком А Сніг іробився жовтим.

Б Вечір був м’який, теплий, настояний на степових пахощах.

В Бухта була відносно спокійна.

Г А справді, варто було б поплавати човном.

Д Ніч здавалась днем.

1316. Речення зі складеним іменним присудком А Книги — морська глибина.

Б Добре діло роби сміло.

В Ми хочемо поїхати відпочивати в Крим.

Г Чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому.

Д Обличчя майстра сяяло посмішкою.

1317. Речення зі складеним іменним присудком

А А я таки мережить буду тихенько білії листи.

Б Густа тінь у воротах повітки при ясному сониі здавалась чпрною.

В Поезія не може жити на смітнику.

ГЖнти шасливо мусить кожна людина.

Д Я вірші став писать під вечір золотий.

335

□□□□□ □□□□□ ППППП ПППГП

< ua са u е[ < ш сзич <uauq < ш so u =Г

1318. Речення зі складеним іменним присудком А Я щиру правду говорю.

Б Дід любив спати під дубом.

В Земля не може жити без сонця.

Г Довго я не хотіла коритись весні.

Д Плеск Дніпра був ніжним і невиразним.

1319. Речення зі складеним іменним присудком А Земля почала зеленіти тендітною травою.

Б Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої.

В Він завади лишався непомітним.

Г Почав жевріти схід сонця.

Д Без води й борщу не звариш.

1320. Речення зі складеним іменним присудком А На лузі зібралося чимало чорногузів.

Б Великі краплі дощем падали з листя.

В Ясне сонце почало підніматись десь далеко з-за лісу.

Г Місяць — козацьке сонце.

Д Без виміру минулого ми не можемо знати обсяг майбутнього.

Порядок слів у реченні

1321. Речення з непрямим порядком слів (інверсією)

А Погідне блакитне небо дихало на землю теплом.

Б Я ніколи не шукав свого щастя під чужими небесами.

В У вікна знову стрепетом б’ється пісня, і від неї тихо бринять нижні шибки.

Г Сонце пресвятеє на землю радість принесло.

Д Тимкотоптався попереду і ніяк не міг знайти клямку від дверей.

1322. Речення з непрямим порядком слів (інверсією)

А У цю величну хвилину тихо розгортаються кущі, і на галявину виходить —Хо. Б Широка дорога стелиться від Києва на Боїуспав і далі в шевченківський край.

В Вересень уже запалив вогнища у лісах і дібровах.

Г Осінь чарує мене своїми смутками.

Д Ми розминались в часі і у просторі.

1323- Речення з непрямим порядком слів (інверсією)

А Вітер сумно зітхав у саду.

Б Ніколи пить ворожі коні не будуть воду у Дніпрі.

В Вітри гули віолончеллю.

Г Сорок вісім могутніх струменів злились в один пінистий велетенський водоспад. Д Буйний вітер хитає дерева.

1324. Речення з непрамим порядком слів (інверсією)

А Хмари клубочились над самою землею.

Б Дід любив спати під дубом.

В Темна хмара озвалась громом гучним.

Г Вечір був зоряний, иісенний.

Д Чистий свіжий сніг сяяв сріблом під блакитним наметом неба.

1325. Речення з непрямим порадком слів (інверсією)

А Хлопчина тримав на плечі дві вудочки.

Б Верби й верболози котились по луці сіро-зеленим туманом.

В Над містом розмовляють голуби.

Г Василько з батьком підійшли до ялинки.

Д Кожна людина мусить хоч раз сягнути свого зеніту.

Українська мова. Комплексна підготовка до ЗНО, 2015, Зовнішнє Незалежне Оцінювання

Поделиться ссылкой:

Похожее

Речення

Речення – одна з основних граматичних категорій синтаксису, яка протиставляється в його системі слову та словосполученню за формами, значеннями та функціями. В широкому значенні це будь-яке – від розгорнутого синтаксичного утворення до окремого слова або словоформи – висловлювання, яке повідомляє про щось і розраховане на слухове або зорове сприйняття. Речення може бути простим і складним. У вузькому, власне граматичному, значенні просте речення – це така одиниця повідомлення, яка, будучи створеною за спеціально призначеним для цього граматичним зразком, має значення предикативності. Основними ознаками простого речення є: його синтаксична структура, що формується певними словоформами в їх відношеннях одне до одного; його семантична структура; порядок слів та інтонація; члени речення як компоненти предикативної основи речення або її поширювачі.

 

Залежно від мети повідомлення речення можуть бути розповідними, питальними або спонукальними. Просте речення як елементарна синтаксична конструкція складається з двох (інколи – більше) форм слів, поєднаних одне з одним специфічним, існуючим лише у реченні синтаксичним зв’язком, або ж з однієї форми слова (що трапляється рідше). Речення може бути поширеним за правилами прислівних зв’язків – узгодження, керування, прилягання, або словоформами, які поширюють речення в цілому. Елементарний зразок, за яким будується просте непоширене речення, складає його структурну схему, структурний зразок. Ці зразки класифікуються за різними основами: однокомпонентні та двокомпонентні, вільні та обмежені з боку лексичного складу, такі, що містять або не містять парадигматичних характеристик, не фразеологізовані й фразеологізовані. Кожна мова має власну систему таких структурних зразків. Окремі зразки в різних мовах можуть співпадати, але системи в цілому завжди відрізняються.

 

Речення поєднує в одній своїй граматичній формі кілька значень різного ступеню абстракції. По-перше, сам структурний зразок речення має абстраговане значення, спільне для всіх речень, це так звана предикативність. Проте в конкретних реченнях на значення предикативності накладається нове, іншої якості значення. Такі значення належать до семантичної структури речення. Речення, які мають різну граматичну організацію, але близьку семантичну структуру, в деяких дослідженнях розглядаються як трансформи, тобто перетворення одного в інше. І в українській, і в західноєвропейській лінгвістиці речення та його компоненти тривалий час вивчалися як категорії, що збігаються з логічним судженням. У вивченні речення як власне мовної, синтаксичної категорії, що має свої формальні та змістові характеристики, склалося кілька напрямів, пов’язаних: 1) з ученням про речення як про складну багаторівневу структуру; 2) з теорією генеруючої граматики та трансформаційного синтаксису; 3) з різними вченнями про речення як про синтагматичну низку зв’язків та відношень, про аранжування слів; 4) з аналізом речення передусім як одиниці значення. В 60-70 речення вивчалось в аспекті теорії глибинних та поверхневих структур та пропозитивної номінації. В 60-80 роках активно досліджуються парадигматичні зв’язки та відношення у реченні, які організовують його в певну систему, а також його змістова будова.

 

Урок украинского языка в 5 классе. Речення. Види речень за метою висловлювання.

Тема: Речення. Види речень за метою висловлювання.

Мета: формувати уявлення учнів про речення як найменшу одиницю мовлення, формувати уміння правильно інтонувати речення; розвивати уміння розрізняти речення за метою висловлювання, вживати відповідні знаки в кінці речення; збагачувати словниковий запас учнів, виховувати інтерес до вивчення української мови та літератури.

1. орг.момент.

2. стадія “Визова”. слайд №1.

На те й голова.

Легко того вчить.

В небі наді мною.

Хто хоче вчиться.

Мудрій голові.

 • Прочитай. Чи виражають якусь думку сполучення слів?

 • Які сполучення слів можна поєднати? Що утвориться, коли ми їх поєднаємо?

 • Якою ж буде тема нашого уроку? Про що будемо говорити на уроці?

 • Запишіть тему уроку в зошиті.

Словникова робота. Речення.

 • Постав наголос у слові

 • Назви орфограму: подвоєння приголосного

 • Поділи слова на склади: ре-чен-ня, ре-че-ння

 • Робота над словом як частиною мови: іменник, що?, неістота, с.р.

 • Запишіть речення, яке утворилось із поданих словосполучень: Легко того вчить, хто хоче вчиться.

 • Як таке речення називається в літературі? Прислів’я. Запам’ятайте цю пораду.

Прийом “Корзина”. Робота в групах. “Що вам відомо про речення?”

 • Спочатку кожен самостійно записує

 • Всі разом: записати на папір

 • Кожна група називає тільки одне поняття, треба бути уважними, щоб не повторюватись.

3. Стадія осмислення. Робота в групах. Слайд №6

Повідомлення мети уроку. Треба дати відповідь на запитання.

Робота за підручником. Презентація.

Складання повної відповіді за опорним записом. Слайд№7

 • Речення – найменша…….спілкування. Виражає …….думку. Складається із групи…., або одного…..

 • Слова в реченні пов’язані за …. і ……

 • На початок і кінець речення на письмі вказує …. буква і ……, а в усній мові …. та ……

Слайд №8. Слово вчителя. Знайомство з поетом А. Малишко, який написав слова відомих на весь світ пісень: “Пісня про рушник”, “Вчителько моя”

Самостійна робота учнів.

 • Поділити текст на речення.

 • Кожному в групі підготувати виразне читання свого речення. Презентація роботи групи. Перевірка з оригіналом. Слайд №9, 10, 11.

Андрій Малишко — поет-лірик від Бога. Потяг до творчості прокинувся дуже рано і мав своєрідний характер.

Мати поета чудово співала. Її пісні врізалися в пам’ять на все життя.

Багато віршів самого поета стали народними піснями. «Пісня про рушник» — це пам’ятник Матері. Ця пісня глибоко національна. Її не можна перекласти іншою мовою.

Зворушливою піснею «Вчителько моя» Андрій Малишко низько вклонився всім вчителям. Пісні принесли поетові безсмертну славу.

Прослухайте уривок з пісні “Вчителько моя”, яким реченням він закінчується?

Вчителько моя, зоре світова,

Звідки виглядати?

Де тебе знайти?

повідомляється

Питальне (П)

Про щось запитують

Спонукальне (С)

Яким просять, наказують (приказывают), радять (советуют)

Самостійна робота.

Кожна група записує тільки речення свого виду(розповідне, питальне, спонукальне). Слайд №14

Спи, мій синочку, спи!

Хто я? Де я?

А світ такий ясний!

То був гарний день!

Де живуть ромашки?

Дощ напоїв землю.

Сонце, світи нам завжди.

4. Підсумок уроку. Складання сінквейну.

1. Над якою темою працювали на уроці? Речення

2. які бувають речення

за метою висловлювання? Розповідне, питальне, спонукальне.

3. що речення робить? Виражає, розповідає, питає..

4. що ж таке речення? Речення – слова, зв’язані за змістом та граматично.

5. що нового ми дізналися про речення? Речення – найменша одиниця спілкування.

Формування поняття про речення — Методика — Все для вчителя: навчання і виховання — Каталог статей

Формуючи поняття про речення як слово або групу слів, що виражають закінчену думку, учитель насамперед повинен зіставити речення з його частиною (фрагментом), демонструючи в такий спосіб закінченість і незакінченість думки, завершеність і незавершеність інтонаційної будови. Так, зіставляючи речення У школі всі діти вчаться з його частиною у школі діти…, учні переконуються, що перше висловлювання є реченням, бо в ньому знаходимо відповідь на запитання: про кого розповідається? (про дітей) і що розповідається? (вчаться), воно виражає певну думку і вимовляється з інтонацією завершення, тобто в кінці речення голос понижується. У частині ж цього речення думка висловлена лише частково, в ній тільки повідомляється особа, але не сказано, що вона робить або якою вона є. Додаючи слово вчаться, спостерігаємо, як речення набуває завершеності.

Спостереження готових зразків речень і активна робота над їх створенням сприяють усвідомленому засвоєнню ознак речення як синтаксичної одиниці зв’язного мовлення. Варто добирати і такі вправи, які спонукали б складати не лише окремі речення, а й зв’язані за змістом. Закінчуючи речення, поширюючи їх другорядними членами, учні водночас повинні думати, як вплине така робота на зміст зв’язного висловлювання в цілому. Наприклад:

1.Поширте речення за запитаннями.

Ось уже видніються (які?) гори, їх вершини сягають (чого?).

2.Позакінчуйте розпочаті речення.

Влітку ми любимо відпочивати біля… Там ми… До нас часто прибігає… Він теж…

3.Поширте речення, добираючи слова з дужок.

Насунула чорна (хмарка, хмаринка, хмара). Знявся рвучкий (вітер, вітерець, вітрисько). Задріботіли (краплі, краплинки) дощу.

Вивчення типів речень за метою висловлювання та інтонацією

Під час опрацювання речення значної ваги набуває робота над його інтонаційним оформленням, граматичною паузою, що на письмі позначається розділовими знаками. Важливо з перших же кроків опанування грамоти привчати першокласників «читати» розділові знаки, відтворювати тривалість пауз, які позначаються на письмі комою, крапкою та іншими розділовими знаками, відтворювати речення з розповідною, питальною, неокличною та окличною інтонаціями. Для цього є всі умови, бо на сторінках «Букваря» даються тексти з різними розділовими знаками. Завдання вчителя — скористатися цим.

У 2 класі учні засвоюють, що за метою висловлювання є речення розповідні, питальні і спонукальні. Важливо, щоб учні навчились розпізнавати їх не тільки за розділовими знаками та інтонацією, а й за способами вираження розповіді, питання, спонукання. Тому велике значення мають вдало дібрані виразні приклади (наявність у питальному реченні питальних слів хто? де? куди? коли? і т. п.,звертань, у спонукальному — звертань, наказової форми дієслів). Саме на тлі питальних і спонукальних речень другокласники практично засвоюють кличний відмінок іменників, що виступає у ролі звертань, і форми наказового способу дієслів у спонукальних реченнях.

Речення зі звертанням діти чують не тільки на уроках мови, але й на уроках і читання. Працюючи над тим чи іншим текстом з діалогами, учитель має привертати увагу учнів до того, як виділяється звертання на письмі (комою чи знаком оклику), як його слід інтонувати в усному мовленні. А під час вивчення головних членів речення слід підкреслити, що звертання ніколи не буває підметом чи іншим членом речення. Це можна пояснити, зіставляючи близькі за змістом речення, наприклад:

Мама читає мені казку. 

Мамо, прочитай мені казку. 

Мамо! Прочитай мені казку.

У першому реченні є підмет і присудок, але в ньому немає звертання. У другому і третьому — підмета немає, але є звертання. Особливості інтонації теж найкраще ілюструвати на одному і тому самому реченні, зміст якого змінюється залежно від мети висловлювання. Так, розповідне речення Брат працює трактористом стане питальним, якщо його вимовити з питальною інтонацією (Брат працює трактористом?), змінивши форми слів, утворимо спонукальне: «Брате, працюй трактористом». Кожне з цих речень може стати окличним, якщо вимовити його з більшою силою голосу. 

Слуховий і руховий аналізатори особливо активно працюють тоді, коли учні постійно складають або перебудовують речення, компонують невеличкі зв’язні висловлювання, вводячи в них різні за метою й за інтонацією речення, а до них — звертання. Можна запропонувати такі, наприклад, вправи:

1.Склади розповідне, питальне і спонукальне речення. Для цього використай такі слова: хлопчик, другий клас, навчатися, який, добре. Змінюй їх відповідно до змісту.

Зв’язуючи слова за змістом висловлювання, учні одержать кілька варіантів речень: Хлопчик навчається у другому класі. Хлопчик навчається у другому класі? У якому класі навчається хлопчик? Який хлопчик навчається у другому класі? Хлопчику, добре вчися у другому класі! і т. п.

2. Подані речення перебудуй так, щоб вони стали спонукальними. 

Сергійко відвідає музей. Подруга прийде до мене в гості. Оленка виконує завдання. Бабуся розповідає казку.

3.Передай усно або на письмі розмову між двома друзями. Кожне речення-запитання і речення-відповідь пиши з нового рядка. 

Зразок:

— Петрику, чим ти займаєшся у вільний час?

— У вільний час я люблю читати книжки.

— А які книжки ти читаєш? 

4. Склади зв’язну розповідь про прогулянку в ліс. Використай у ній неокличні та окличні речення.

Пропонуючи будь-яку із вправ, учитель повинен подати зразок виконання. Під час роботи над інтонуванням різних за метою висловлювання речень учні привчаються застосовувати логічний наголос. Без цього не може бути виразного читання. Доцільно дібрати таке речення, кожне слово якого можна виділити голосом як у питальному реченні, так і в реченні, що є відповіддю на поставлене запитання. Наприклад, речення Цього року учні нашого класу побували на острові Хортиця може стати відповіддю на різні запитання: Коли побували учні вашого класу на острові Хортиця? (Цього року.) Учні якого класу побували на острові Хортиця цього року? (Учні нашого класу.) Де побували цього року учні вашого класу? (…на острові Хортиця). Чи побували учні вашого класу цього року на острові Хортиця? (…побували). Відповідаючи на запитання, учні мають з більшою силою голосу вимовляти ті слова, які є відповіддю на запитання (вони ставляться в кінці речень-відповідей). Логічний наголос учні засвоюють практично, без використання терміна.

Працюючи над реченням, учні вчаться давати повні й короткі відповіді на запитання. Учитель повинен учити школярів давати повні відповіді, але не завжди слід вимагати їх. Повна відповідь потрібна тоді, коли є необхідність точно сформулювати думку, описати малюнок, переказати зміст прочитаного. Під час живого спілкування, у діалогічному мовленні можна задовольнятися неповними (короткими) відповідями, що є цілком природним для такого типу мовлення.

За матеріалами «Методика навчаня української мови в початковій школі» за редакцією М.С.ВашуленкаОдноскладні і двоскладні речення

Речення, граматична основа якого складається з одного члена (або підмета, або
присудка), називається односкладним: Надворі потемніло.
Речення, граматична основа якого складається з двох головних членів (і підмета,
і присудка), називається двоскладним: Йдуть дощі.
Залежно від того, який з головних членів присутній в реченні, односкладні
речення поділяються на дві групи: називні (головний член – підмет) і
дієслівні (головний член – присудок).

Односкладні речення

Називне (номінативне) речення – це речення, головний член якого
виражений іменником у формі називного відмінка: Шляхи і степ, вітри і
вітряки…

Називні речення повідомляють про те, що якесь явище або предмет існує в цей
час, наприклад: Темінь. Луг. Чорна вода. І
сумний крик.

З частками ось, он, от (осьде, онде, отде) називні речення набувають
вказівного значення: Ось і землянка.
Називні речення здебільшого використовуються в художніх і публіцистичних
творах. Їм властива стислість передачі думки: Сніг. Мороз.
Висипали вечірні зорі.

Означено-особове речення – це речення, головний член якого виражений
дієсловом дійсного способу першої або другої особи однини чи множини
теперішнього або майбутнього часу, а також наказового способу і вказує особовим
закінченням на означену особу: Летим. Дивлюся, аж світає.
(Т.Шевченко.) Зачекайте тут кілька хвилин. (І.Драч.)
(!!! До
присудків означено-особових речень можна підставити займенники я, ми, ти, ви).
Означено-особові речення як один з видів односкладних речень за своїм смисловим
значенням дуже близькі до двоскладних речень. Вони широко вживаються в
діалогічному й монологічному мовленні, коли необхідно уникнути повторення
одного й того ж слова, наприклад: Розплющую очі і раптом бачу
у вікнах глибоке небо і віти берези.

Неозначено-особове речення – речення, головний член якого виражений
дієсловом третьої особи множини теперішнього чи майбутнього часу або ж формою
множини минулого часу і називає дію, здійснювану неозначеними особами: Потім
задали завдання на дроби. (Петро Панч.)
(!!! До присудка
неозначено-особового речення можна підставити займенник вони.)
Неозначено-особові речення характеризуються тим, що в них виконавець дії з
різних причин не називається, а мислиться неозначено. Цей вид речень необхідно
відрізняти від неповного двоскладного речення, в якому пропущено підмет: Діти
прибули лише на другий день. Нічого не розповідали
. У друге речення
можна вставити підмет вони, тобто діти. У цьому випадку це вже
двоскладне речення, тільки неповне.
Неозначено-особові речення використовуються здебільшого в офіційно-діловому і
публіцистичному стилях.
Узагальнено-особове речення – речення, головний член якого виражений
дієсловом другої особи однини теперішнього чи майбутнього часу (!!! Займенники ти,
ви
): Дивишся і не надивишся, дишеш і не надишешся
тим чистим, гарячим і пахучим повітрям;
дієсловом другої особи множини (!!!
Займенник ви): Чистим зерном сійте поле, вродить хліб як море;
дієсловом у формі другої особи однини і множини наказового способу (!!!
Займенники ти, ви): Посій в пору – будеш мати
зерна гору;
дієсловом у формі першої особи множини теперішнього або
майбутнього часу (!!! Займенник ми): Що маємоне дбаємо,
а втративши – плачемо
; дієсловом у формі третьої особи множини (!!!
Займенник вони): Дарованому коневі в зуби не дивляться;
дієсловом чоловічого роду минулого часу: Цілив у ворону, а попав
у корову
, — і вказує на узагальнену особу: Учителя і дерево пізнають
по плодах. (Нар. творч.)

В узагальнено-особових реченнях дія, виражена головним членом (присудком),
стосується не якоїсь певної особи, а особи будь-якої, узагальненої. Цей вид
односкладних речень дуже поширений в народній творчості (прислів’я, приказки,
афористичні вислови), нерідко і в художній літературі.
Безособове речення – речення, головний член якого називає дію чи стан,
незалежні від активного діяча.
Безособові речення виражають:
— повідомлення чи запитання про стихійні явища і процеси у навколишньому
середовищі: Потемніло враз;
— переживання, настрої й фізичні відчуття людини, незалежні від її волі: В
голові у Соломії розвиднілось;

— бажання або небажання: Не хочеться туди;
— успіх або неуспіх, певний внутрішній стан особи: Остапові пощастило;
— наявність або відсутність деяких кількісних змін, явищ чи станів у
навколишньому середовищі: Бракує арфі струн.
Безособові речення можуть мати присудок, виражений дієсловом або
прислівником
: Ой у полі жито копитами збито. В повітрі стало
тепліше
.

Інколи присудок виражається словами типу гріх, біда, жаль, досада, сором,
шкода, час, пора
та ін. або словом нема: Жаль стало
батька. Тут нема вже рятунку.

Інфінітивні речення – речення, головний член яких виражений синтаксично
незалежним інфінітивом: Поблизу чути гомін, а людей не видно.

Speech about — перевод на французский — примеры английский


Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.


Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Кеннеди также произнес речь о пространстве .

Избавьте меня от речи о воспоминаниях.

Epargnez-moi le предлагает сувениров, je viens d’y uneir droit.

Hon. джентльмен только что произнес речь о человеках.

Уинстон Черчилль произнес свою речь о году, железном занавесе.

Тобиас Шербаум также произнес речь о Gentoo.

Президент в своем выступлении о

Завтра я произнесу реальную речь о некоторых проблемах Ньюфаундленда.

Demain, je prononcerai un vrai discours sur определенных проблем Terre-Neuve.

Я собираюсь в Альберту, чтобы произнести речь о Сенате года.

Премьер-министр дал мне большую речь о том, что служат стране.

Le premier ministre m’a tenu un long discours sur la nécessité de servir le pays.

Ваша речь о Джорджа Сороса в Европейском парламенте получила много откликов в Венгрии.

Вотр дискурс au sujet de George Soros au Parlement européen a eu beaucoup d’écho en Hongrie.

И вся эта речь про отцовской правды…

Вот вам и ваша большая речь о жертвах.

Я только что произнес речь о храбрости и преданности делу .

Je viens de faire un discours sur la bravoure et l’engagement.

произнес великолепную речь о росте преступности.

Il a fait un magnifique discours sur la montée de la Criminalité.

Кайл произносит громкую речь о терпимости и принятии , которая становится вирусной.

Kyle fait un beau рассуждает о допуске и принятии и других вирусных отклонениях.

Здесь речь о FEM-102 на медицинской конференции.

Ici, donnant un discours sur FEM-102 lors d’une conférence médicale.

Мадонна открыла MTV Video Music Awards 2009 с речи о Майкле Джексоне.

Мадонна на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards 2009 на дисках на Майкла Джексона.

Речь о любви и пастырском вояже.

75 Темы и идеи для убедительной речи


4 октября 2018 — Джини Бекири

Чтобы написать увлекательную и убедительную речь, вы должны сначала выбрать тему, которая будет привлекать, информировать, а также убеждать аудиторию. Мы обсудили, как выбрать тему, и предоставили список речевых идей, охватывающий широкий спектр категорий.

Что такое убедительная речь?

Цель убедительной речи — информировать, обучать и убеждать или мотивировать аудиторию к чему-либо.По сути, вы пытаетесь склонить аудиторию к принятию вашей собственной точки зрения.

Лучшие темы убедительной речи заставляют задуматься, смелые и имеют четкое мнение. Вы должны говорить о том, о чем вы осведомлены и о чем можете аргументировать свое мнение, а также объективно обсуждать контраргументы.

Как выбрать тему выступления

Выбрать тему для выступления непросто, поскольку существует множество вариантов, поэтому при принятии решения учитывайте следующие факторы.

Знакомство

Темы, с которыми вы знакомы, облегчат подготовку к выступлению.

Проценты

Лучше всего, если вы выберете тему, которая вас действительно интересует, потому что вы будете много исследовать ее, и если это то, что вам нравится, процесс будет значительно проще и приятнее. Аудитория также увидит этот энтузиазм, когда вы будете выступать, что сделает речь более убедительной.

Интерес аудитории

Аудитория должна заботиться о теме. Вы не хотите терять их внимание, поэтому выберите то, о чем, по вашему мнению, им будет интересно услышать.

Визуализировать

Подумайте о выборе темы, которая позволит вам быть более описательной, потому что это позволяет аудитории визуализировать, что, следовательно, помогает их убедить.

Не перестарались

Когда люди слышат о теме неоднократно, они с меньшей вероятностью будут вас слушать, поскольку она их больше не интересует.Избегайте клише или преувеличенных тем, поскольку сложно удержать внимание аудитории, потому что им кажется, что они все это слышали раньше.

Исключение составляют случаи, когда у вас есть новые точки зрения или новые факты, которыми можно поделиться. Если это так, убедитесь, что в начале выступления вы поясняете, что у вас есть уникальные взгляды или информация по теме.

Эмоциональные темы

Эмоции — это мотиваторы, поэтому аудиторию с большей вероятностью убедят и они отреагируют на ваши просьбы, если вы представите эмоциональную тему.

Связанные

Людям нравится слышать о проблемах, которые затрагивают их самих или их сообщество, страну и т. Д. Они находят эти темы более актуальными, а значит, они находят их более интересными. Посмотрите местные выпуски и новости, чтобы узнать об этих темах.

Желаемый результат

Что вы хотите, чтобы аудитория сделала в результате вашего выступления? Используйте это в качестве руководства при выборе темы, например, возможно, вы хотите, чтобы люди больше перерабатывали, чтобы вы выступили с докладом о влиянии микропластика на океан.

Убедительные речевые темы

Множество актуальных убедительных тем можно найти в социальных сетях, на радио, телевидении и в газетах. Мы составили список из 75 идей убедительной речи, охватывающих широкий спектр категорий. Некоторые темы также относятся к другим категориям, и мы сформулировали темы как вопросы, чтобы их можно было легко адаптировать в утверждения, соответствующие вашей точке зрения.

Практикуйтесь в убедительной речи в онлайн-курсе с эффектом присутствия.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Животные
 1. Следует ли брать домашних животных, а не покупать у заводчиков?
 2. Следует ли приручить диких животных?
 3. Можно ли разрешить людям владеть экзотическими животными, такими как обезьяны?
 4. Следует ли закрыть все зоопарки и аквариумы?
Искусство / Культура
 1. Должна ли медицинская страховка оплачивать лечение искусством и музыкой?
 2. Следует ли считать граффити искусством?
 3. Должны ли все учащиеся обучаться игре на музыкальном инструменте в школе?
Автомобильная промышленность
 1. Должны ли водители автомобилей проходить тест каждые три года?
 2. Опасны ли спортивные автомобили?
 3. Должны ли велосипеды делить дороги с автомобилями?
 4. Должен ли закон предписывать велосипедистам всегда носить шлемы?
Бизнес и экономика
 1. Из интровертов получаются великие лидеры?
 2. Чувствуете ли вы себя изолированным от владения бизнесом?
 3. Чем виноват рост цен на энергоносители?
 4. Вредит ли экономике наем более дешевых иностранных сотрудников?
 5. Должны ли стажеры оплачиваться за их работу?
 6. Должны ли сотрудники получать бонусы за пешие прогулки или езду на велосипеде на работу?
 7. Должны ли быть обязательными чаевые в ресторанах?
Образование
 1. Следует ли обучать мальчиков и девочек в разных классах?
 2. Должны ли школы включать перерывы на медитацию в течение дня?
 3. Можно ли разрешить учащимся иметь при себе мобильные телефоны во время учебы?
 4. Должны ли учителя каждые десять лет проходить тест, чтобы обновлять свои сертификаты?
 5. Следует ли уделять онлайн-обучению такое же значение, как и обычной форме обучения?
 6. Высшее образование завышено?
 7. Как лучше всего прекратить издевательства?
Этика
 1. Следует ли людям с более чем одним DUI потерять свои водительские права?
 2. Следует ли легализовать проституцию?
 3. Должно ли оружие быть незаконным в США?
 4. Следует ли легализовать каннабис по медицинским показаниям?
 5. Равенство — это миф?
 6. Меняется ли «правильное» и «неправильное» от поколения к поколению?
 7. Разве никогда не бывает достаточно веской причины для объявления войны?
Здоровье
 1. Должны ли правительства облагать налогом сладкие напитки и использовать выручку для общественного здравоохранения?
 2. Поднялась ли косметическая хирургия на уровень выше здравого смысла?
 3. Несет ли отрасль быстрого питания юридическую ответственность за ожирение?
 4. Должны ли школьные кафетерии предлагать только здоровую пищу?
 5. Действует ли иглоукалывание в медицине?
 6. Должно ли помощь в самоубийстве быть законной?
 7. Влияет ли употребление мяса на здоровье?
 8. Диета — хороший способ похудеть?
Право и политика
 1. Следует ли сделать голосование обязательным?
 2. Следует ли разрешить президенту (или аналогичной должности) занимать более двух сроков?
 3. Уменьшится ли бедность за счет ремонта жилья?
 4. Следует ли отправлять наркозависимых на лечение в больницы, а не в тюрьмы?
 5. Было бы справедливо, если бы правительство задержало подозреваемых в терроризме без надлежащего судебного разбирательства?
 6. Допустимы ли пытки в целях национальной безопасности?
 7. Должны ли знаменитости, нарушающие закон, подвергаться более суровому наказанию?
 8. Должно ли правительство полностью запретить все сигареты и табачные изделия
Медиа
 1. Разве СМИ не продвигают определенный стандарт красоты?
 2. Несут ли СМИ ответственность за моральную деградацию подростков?
 3. Следует ли нацеливать рекламу на детей?
 4. Неужели свобода прессы зашла слишком далеко?
Религия
 1. Следует ли разрешить молитву в государственных школах?
 2. Есть ли место у религии в правительстве?
 3. Чем культы отличаются от религии?
Наука и окружающая среда
 1. Должна ли переработка быть обязательной?
 2. Следует ли продавать генетически модифицированные продукты в супермаркетах?
 3. Следует ли родителям разрешить выбирать пол своих будущих детей?
 4. Следует ли полностью запретить продажу пластиковых пакетов в магазинах?
 5. Следует ли запретить курение в общественных местах?
Спорт
 1. Следует ли платить профессиональным спортсменкам в том же виде спорта так же, как и спортсменам-мужчинам?
 2. Следует ли разрешать допинг в профессиональном спорте?
 3. Должны ли школы обязать всех учащихся обучать плаванию?
 4. Как давление родителей влияет на молодых спортсменов?
Технологии
 1. Будут ли технологии уменьшать или увеличивать возможности занятости людей?
 2. В каком возрасте детям разрешается иметь мобильные телефоны?
 3. Следует ли заменить библиотеки неограниченным доступом к электронным книгам?
 4. Должны ли мы признать Биткойн законной валютой?
 5. Следует ли относиться к блогерам и влоггерам как к журналистам и наказывать их за неосторожность?
 6. Помогли ли технологии соединить людей или изолировать их?
 7. Следует ли регулировать использование мобильных телефонов в общественных местах?
 8. Делают ли жестокие видеоигры людей более жестокими?
Мир во всем мире
 1. Какая страна самая безопасная в мире?
 2. Возможно ли планетарное ядерное разоружение?
 3. Наивна ли идея мира на земле?

Практикуйтесь в убедительной речи в онлайн-курсе с эффектом присутствия.Кликните сюда, чтобы узнать больше.

Эти темы — всего лишь предложения, поэтому вам необходимо оценить, подходят ли они для вашей конкретной аудитории. Вы можете легко адаптировать темы к своим интересам и аудитории, например, вы можете заменить слово «мясо» в теме «Влияет ли потребление мяса на здоровье?» для многих возможностей, таких как «обработанные продукты», «в основном веганская еда», «молочные продукты» и так далее.

После выбора темы

После того, как вы выбрали тему, важно сделать следующее:

 • Тщательное исследование
 • Подумайте обо всех разных точках зрения
 • Настройтесь на свою аудиторию — обсуждение вашей темы с другими — полезный способ понять вашу аудиторию.
 • Подумайте о том, насколько авторитетно ваше выступление по этой теме — чтобы убедить аудиторию, вам нужно убедить их в своем духе, а это означает, что вам нужно убедить их в том, что вам можно доверять. Спроси себя:
  • Насколько вы вовлечены в эту тему — вы ключевой персонаж?
  • Вы внесли свой вклад в эту область, возможно, через блоги, книги, статьи и продукты.
  • Насколько вы квалифицированы, чтобы говорить на эту тему?
  • Есть ли у вас в этом личный опыт? Сколько лет?
  • Как давно вы интересовались этим районом?

Заключение

Хотя выбор из такого разнообразия убедительных речевых тем может быть затруднительным, подумайте о том, что из перечисленного вы знаете лучше всего и по поводу чего можете аргументировать свое мнение.

Чтобы получить совет о том, как произносить убедительную речь, посетите наш блог «Схема и идеи убедительной речи».

Вот как написать идеальную речь

Написание речи ничем не отличается от письма на других носителях. Вам необходимо знать свою аудиторию, необходимую продолжительность, а также цель или тему. Это верно независимо от того, идет ли речь о бизнес-конференции, свадьбе, школьном проекте или любом другом сценарии.

Но в написании речи есть что-то особенно нервное.

Если вы напишете и произнесете речь, которая не проходит хорошо, вы получите обратную связь в режиме реального времени. Люди, сидящие перед вами, могут потерять интерес, начать говорить, задремать или даже выбраться из комнаты. (Не волнуйтесь, только зрители в фильмах бросают помидоры).

Конечно, плохая речь — это не конец света. Вы можете произносить множество грязных речей и дожить до сказки.

Но мы также знаем, что великая речь способна изменить мир. Или, по крайней мере, пробудить воображение публики, катапультировать ваш бизнес в успех, заработать пятерку + за задание или убедиться, что жених и невеста по-прежнему дружат с вами после свадьбы.

Так что, если вы чувствуете стресс из-за предстоящих обязанностей по написанию речи, не волнуйтесь больше! Сегодня мы разберем для вас пошаговый процесс написания отличной речи.

1
Советы писать (и жить) от

Давайте начнем с 30 000-футового просмотра большого изображения.Это арендаторы, которые будут направлять вас в процессе написания речи (и почти во всем, что вы хотите написать).

 • Знайте цель: Чего вы пытаетесь достичь своей речью? Обучать, вдохновлять, развлекать, спорить? Ваши цели будут определять тон и структуру, что приведет к совершенно разным выступлениям.
 • Знай свою аудиторию: Ваша речь должна быть адаптирована к вашей аудитории, как с точки зрения идей, так и с точки зрения языка.Если вы выступаете на съезде звуковых целителей, вам не нужно объяснять концепцию энергетических блоков. И если вы разговариваете с кружком лоскутного шитья только для восьмидесятилетних людей, вам, вероятно, не стоит сбрасывать столько F-бомб, сколько вы бы сделали с местной байкерской бандой.
 • Знайте длину: Вы не хотите не ошеломлять или ошеломлять свою аудиторию. Десять минут могут быть слишком короткими для вашего основного выступления, но, вероятно, слишком длинными для выступления вашего шафера. Не оставляйте все на волю случая. Ваш процесс написания будет намного проще, если вы будете следить за желаемой длиной.
 • Пишите, исправляйте, тренируйтесь, исправляйте, тренируйтесь…: Речь MLK «У меня есть мечта» была написана не за один день. Дайте себе время попрактиковаться в материале и проработать несколько черновиков. Не надейтесь, что все получится с первого раза.

2
Пошаговый процесс

Все еще не знаете, с чего начать? Вот как написать свою речь от концепции до завершения.

Шаг 1: Обозначьте структуру вашей речи.Каковы основные идеи для каждого раздела?

Шаг 2: Конкретизируйте основные идеи в своем плане. Не беспокойтесь о поиске подходящих слов. Просто дайте волю своему творчеству и сделайте все возможное!

Шаг 3: Отредактируйте и отшлифуйте то, что вы написали, пока у вас не будет связного первого черновика вашей речи

Шаг 4: Практика, практика, практика. Чем больше вы практикуете свою речь, тем больше вы обнаружите, какие разделы нужно переработать, какие переходы нужно улучшить, а какие предложения сложно сказать.Вы также узнаете, как у вас дела по длине.

Шаг 5: Обновите, практикуйтесь и исправляйте свою речь, пока она не станет четкой и вы не почувствуете, что она готова выполнить свою задачу.

3
Универсальная структура

Зависание на шаге 1? Вот структура, которой вы можете следовать для любого типа речи.

Введение

Кто вы, почему вы произносите эту речь, каков ваш главный тезис?

«Кто» и «почему» могут быть длиннее или короче в зависимости от контекста.Например, если вы выступаете на свадьбе, вам нужно объяснить жениху и невесте свои отношения и объяснить, почему они так много значат для вас. Но если вы преподаете своему классу в школе, вы можете сразу приступить к работе над диссертацией.

Если вы проводите презентацию в деловой или мотивационной обстановке, это решающий момент, чтобы привлечь внимание аудитории и вызвать у них любопытство. Обычно кто-то другой уже представил вас и ваши похвалы, поэтому используйте это в своих интересах и сразу же приступайте к делу.

«Всем привет! Как здорово быть здесь! Как только что сказал Кевин, я 30 лет занимался городским свекловодом, а пару лет назад мне пришла в голову совершенно безумная идея. Что, если… »

Главное сообщение

Идея 1, Идея 2, Идея 3…

Большую часть выступления следует посвятить изложению диссертации и вспомогательного материала в простой и организованной форме.

Независимо от того, выступаете ли вы с вдохновляющей речью или с деловой презентацией, бессвязный разговор — верный способ потерять внимание аудитории.Не пытайтесь делиться абсолютно всем, что вы знаете по своей теме, вместо этого выберите несколько (от двух до пяти) ключевых моментов, чтобы представить своей аудитории.

Придерживайтесь одного пункта за раз и заканчивайте мысль, прежде чем переходить к следующему. Создавайте четкие и логичные переходы от идеи к идее.

Хотите, чтобы ваша речь запомнилась? Исследования показали, что наш мозг отлично запоминает истории! Насколько это уместно, сделайте свою речь индивидуальной и включите в нее свои собственные анекдоты и мысли.

Мы также лучше запоминаем большие идеи, если они выражены в нескольких запоминающихся словах, поэтому постарайтесь подвести итог своей диссертации.

«У меня есть мечта».
«Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спрашивайте, что вы можете сделать для своей страны».
«Создавайте хорошее искусство».

На вынос

Что вы хотите, чтобы ваша аудитория вышла из комнаты с воспоминаниями?

Подведите итоги и доведите до конца свою главную идею, будь то несколько (от одного до трех) ключевых выводов или одна последняя история, которая прекрасно иллюстрирует вашу точку зрения.

Вот несколько примеров того, как может выглядеть ваш контур

Как исследователь, представляющий свои выводы…

Введение: Объясните ключевую проблему или вопрос вашего исследования.

Основное сообщение: Опишите процесс исследования, а затем опишите три основных вывода.

Вывод: Представьте свои выводы и их последствия, а затем ваши следующие шаги для продвижения вперед.

Как подружка невесты, выступающая на свадьбе лучшего друга…

Введение: Объясните, кто вы и как вы познакомились с невестой.

Основное сообщение: Расскажите три забавные и трогательные истории о вашей многолетней дружбе с ней, а также о ваших первых впечатлениях от жениха.

Takeaway: В заключение расскажите о том, насколько удивительна любовь жениха и невесты друг к другу, как они предназначены для совместной жизни и откуда вы знаете, что их любовь продлится всю жизнь. … Хаим!

Какие ваши любимые советы по написанию хорошей речи?

Определение речи Merriam-Webster

\ ˈspēch \

1a : сообщение или выражение мыслей устными словами

b : обычно публичный дискурс : адрес

b : индивидуальная манера или стиль говорящий

4 : способность выражать или передавать мысли посредством речи

Примеры речи в предложении

Она должна произнести речь на съезде.выпуск речь о принятии будущих вызовов

Я был так взволнован, что на мгновение потерял способность речи .

Сленг в основном используется в неформальной речи .

Многие слова встречаются чаще в речи , чем в письменной.

См. Другие недавние примеры в сети Консерваторы годами жаловались на то, что компании социальных сетей систематически замалчивают политические выступления правых пользователей, несмотря на постоянные доказательства того, что консервативные голоса и точки зрения доминируют в разговоре на этих платформах.-

Джессика Гинн, США СЕГОДНЯ , «Марк Цукерберг из Facebook призывает к реформе Раздела 230:« Конгресс должен обновить закон »», 28 октября 2020 г. В последние годы компании боролись с тем, насколько сильно вмешиваться с речью .

Марси Гордон, Star Tribune , «Руководители социальных сетей отвергают заявления о предвзятости, клянутся защищать выборы», 28 октября 2020 г. Через неделю, после того, как тема утихла, Беттс обратился к своей новой команде с пятиминутной речью в клубе утром второго дня тренировок для всей команды.-

Хорхе Кастильо, Анкоридж Daily News , «Доджерс выигрывают первый титул Мировой серии с 1988 года», 28 октября 2020 года. Через неделю, после того, как тема утихла, Беттс обратился к своей новой команде с пятиминутной речью в клубе утром своего второго дня тренировок в полном составе.

Los Angeles Times , «Доджерс побеждают лучи Тампа-Бэй, чтобы выиграть первый титул Мировой серии с 1988 года», 27 октября 2020 г. И хотя кандидаты в президенты используют политическую речь , которая иногда искажает правду, г-н.Трамп принципиально другой.

Линда Цю, New York Times , «Митинги являются ядром кампании Трампа и источником лжи и дезинформации», 26 октября 2020 г. Государственные служащие защищены конституционными положениями штата и федеральными законами, в то время как работники частных компаний подпадают под правила их работодателей о политических выступлениях .

Энн Стил, WSJ , «Защищается ли политическая речь на рабочем месте? Вот что вам нужно знать», 25 окт.2020 Что касается флага сторонников Трампа, Калвода сказал WOWT, что политическая речь защищена.

Брэдфорд Бетц, Fox News , «Студенты приносят на футбольный матч знак« Сделаем Америку снова великой »; директор Небраски защищает политические выступления», 20 октября 2020 г. Некоторые из самых влиятельных защитников политического выступления просто закрывают неудобные истории в то время как журналисты ждут и приветствуют.

Дэвид Харсани, National Review , «Неамериканская цензура в Twitter для New York Post», 15 октября.2020

Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее использование слова «речь». Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.

Подробнее

Первое известное использование речи

до XII века в значении, определенном в смысле 1a

История и этимология речи

Среднеанглийский speche , из староанглийского sprǣc, spǣc ; сродни староанглийскому sprecan говорить — подробнее на Speech

Узнать больше о Speech

Процитируйте эту запись

«Speech.” Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/speech. По состоянию на 10 ноября 2020 г.

MLA Chicago APA Merriam-Webster

Дополнительные определения речи

\ ˈspēch \

Kids Определение речи

1 : сообщение или выражение мыслей устными словами

2 : то, что говорят : заявление Действительно, было так много разговоров, что управляющий … сообщил всем до единого, что такая речь идет против воли Бога … — Ави, Криспин

4 : a form общения (как языка или диалекта), используемого определенной группой

5 : способ разговора

И он быстро уловил … ритмы речи Льюиса и сопоставил их.- Вирджиния Гамильтон, М. К. Хиггинс

6 : способность говорить

Я был так удивлен, что потерял речь .

\ ˈspēch \

Медицинское определение речи

: сообщение или выражение мыслей устными словами

Юридическое определение речи

Комментарии к речи

Что заставило вас поискать речь ? Расскажите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).

Как улучшить разговорный английский (без говорящего партнера!): 20 невероятных методов

Мы все хотим знать, как улучшить разговорный английский.

Но для некоторых из нас есть большое препятствие.

Чтобы улучшить разговорный английский, лучше всего поговорить с носителем языка. Но не у всех есть такая возможность!

Что делать, если вы не знаете никого, кто говорит по-английски? Что делать, если у вас нет времени? Что, если вы просто еще не чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы практиковаться с носителем языка?

Как вы можете практиковаться в разговоре по-английски без посторонней помощи?

Не волнуйтесь.Вы все равно можете улучшить свой разговорный английский даже без говорящего партнера.

Мы объясним, как это сделать.

Нет собеседника? Нет проблем!

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного и портативного PDF-файла, который вы можете
можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)

1. Думайте по-английски

Иногда трудность английского языка заключается не в самом языке, а в том, как вы к нему относитесь.

Если вы думаете на своем родном языке, а затем пытаетесь говорить по-английски, вам всегда придется переводить с одного языка на другой. Переводить — непростая задача! Даже у людей, свободно говорящих на двух или более языках, возникают проблемы с переключением между языками.

Решение — думать по-английски.

Вы можете сделать это где угодно и когда угодно. Попробуйте использовать английский, когда думаете о своем дне или когда пытаетесь решить, какую еду заказать. Даже попробуйте использовать англо-английский словарь для поиска слов.Таким образом, вам никогда не придется использовать свой родной язык и переводить слова. Вы заметите, что когда вы думаете по-английски, вам легче говорить по-английски.

2. Поговорите с самим собой

Когда вы дома (или где-то в одиночестве), вы можете улучшить разговорный английский с вашим любимым человеком: с самим собой.

Если вы уже думаете по-английски, попробуйте высказать свои мысли вслух. Читайте также вслух. Практика есть практика, и даже если у вас нет никого, кто мог бы исправить ваши ошибки, простое произнесение вслух поможет вам научиться говорить по-английски.

3. Используйте зеркало

По возможности выделяйте несколько минут в день, чтобы встать перед зеркалом и поговорить. Выберите тему, установите таймер на две-три минуты и просто поговорите.

Цель этого упражнения — следить за своим ртом, лицом и языком тела во время разговора. Это также заставляет вас чувствовать, что вы с кем-то разговариваете, так что вы можете представить, что обсуждаете с напарником.

Говорите в течение двух или трех минут. Не останавливайся! Если вы застряли на слове, которого не знаете, попробуйте выразить свою идею по-другому.Вы всегда можете узнать, как сказать это слово по истечении двух-трех минут. Это определенно поможет вам узнать, с какими словами или предложениями у вас возникают проблемы.

4. Сосредоточьтесь на свободном владении английским, а не на грамматике

Когда вы говорите на английском, как часто вы останавливаетесь?

Чем больше вы останавливаетесь, тем менее уверенно вы говорите и тем менее комфортно чувствуете себя. Попробуйте выполнить упражнение с зеркалом, описанное выше, но заставьте себя говорить, не останавливаясь и не запинаясь (делая паузы между словами) все время.

Это может означать, что ваши предложения не будут идеальными с грамматической точки зрения, и это нормально! Если вы сосредоточитесь на том, чтобы говорить бегло, а не правильно, вас все равно поймут, и вы станете лучше говорить. Вы можете заполнить правильную грамматику и правила слов по мере их изучения.

5. Попробуйте английские скороговорки

Скороговорки — это набор слов, которые сложно сказать быстро. Вот один пример: «Тридцать три разбойника думали, что весь четверг они тронули трон.«Попробуйте повторить это несколько раз! Это не просто.

Подобные игры в слова помогут вам найти правильное положение для рта и языка и даже могут улучшить ваше произношение. Вы можете найти здесь список отличных скороговорок.

6. Слушайте и повторяйте

Следите за телешоу, видео на YouTube или другой естественной английской речью, чтобы научиться звучать естественно!

Найдите короткий отрывок, который вам нравится или в котором используются слова, которые вы бы использовали в реальной жизни, а затем повторите его строка за строкой.Попробуйте подобрать тон, скорость и даже акцент (если можете). Неважно, если вы пропустите несколько слов, важно продолжать говорить. Постарайтесь звучать так же, как носители языка.

Этот совет проще использовать, если у вас есть видео хорошего качества с субтитрами — именно это вы и найдете на FluentU.

FluentU берет видеоролики из реального мира — например, музыкальные клипы, трейлеры к фильмам, новости и вдохновляющие выступления — и превращает их в индивидуальные уроки изучения языка.

В отличие от традиционных сайтов для изучения языков, FluentU использует естественный подход, который поможет вам со временем освоить английский язык и культуру. Вы выучите английский так, как на нем говорят в реальной жизни.

На FluentU есть много интересного контента из популярных ток-шоу, документальных фильмов о природе и забавных рекламных роликов, как вы можете видеть здесь:

С FluentU смотреть видео на английском очень легко. Есть интерактивных подписей. Это означает, что вы можете нажать на любое слово, чтобы увидеть изображение, определение и полезные примеры.

Например, если вы нажмете на слово «принес», вы увидите следующее:

Выучите все слова из любого видео с помощью тестов. Проведите пальцем влево или вправо, чтобы просмотреть другие примеры слова, которое вы изучаете.

Самое приятное то, что FluentU отслеживает словарный запас, который вы изучаете, и рекомендует вам примеры и видео на основе уже выученных вами слов.Каждый учащийся получает по-настоящему персонализированных впечатлений, , даже если они изучают одно и то же видео.

Вы можете начать использовать веб-сайт FluentU на своем компьютере или планшете или, что еще лучше, загрузив приложение из магазинов iTunes или Google Play.

7. Обращайте внимание на ударные звуки

Английский язык использует ударений в словах и предложениях. Это означает, что когда вы говорите по-английски, вам нужно будет подчеркивать или подчеркивать определенные слова и слоги (звуки), чтобы придать словам и предложениям различное значение.

Слушайте, где носители языка делают ударение в своей речи. Попытайтесь повторить это так же, чтобы улучшить английское ударение в своей речи.

Это не только поможет вам хорошо говорить по-английски, но и уменьшит количество недопониманий. Иногда ударение на неправильном слоге полностью меняет слово. Например, слово ADdress — это не то же самое, что слово ADDRESS. АДРЕС относится к физическому месту, где кто-то живет, а АДРЕС означает формальное обращение к группе людей.

Научитесь различать!

8. Пойте под песни на английском языке

Подпевайте любимым песням на английском языке, чтобы научиться говорить более свободно. Это проверенный на практике метод изучения языка, подтвержденный наукой.

Как только вы научитесь подпевать поп-певцам, таким как Тейлор Свифт и Джейсон Мраз, вы сможете проверить свои навыки с чем-то более сложным: рэпом!

Рэп — отличный способ практиковать английский, потому что часто слова произносятся как обычные предложения.Однако рэпер использует более сильный ритм и более высокую скорость. Некоторые слова могут не иметь смысла, но если вы сможете не отставать от рэпера, значит, вы на пути к тому, чтобы научиться говорить свободно!

9. Учите словоформы с помощью новых слов

Некоторая практика начинается еще до того, как вы откроете рот. Облегчите разговор, изучая различные формы любых выученных слов. Вам следует делать это, когда учите новый словарный запас. Например, если вы только что выучили слово , пишите, , вам также следует выучить некоторые другие формы, такие как пишут и пишут .

Важно знать, как правильно использовать слово в любом предложении. Эти знания помогут вам во время разговора. Вам не нужно останавливаться и думать над разными словами — вы будете точно знать, когда вам нужно использовать это слово во время разговора.

10. Учите фразы, а не слова

Еще лучшая идея для улучшения английского — это учить словосочетания, а не только слова.

Возможно, вы используете правильную грамматику и словарный запас, но носитель языка все равно не так сказал бы это.

Например, вы можете сказать «как вы себя чувствуете сегодня?» но носитель языка может сказать «как дела?» или «что случилось?» вместо. Фразы и выражения могут помочь вам звучать более естественно во время разговора.

11. Выучите самые распространенные высказывания

Найдите время, чтобы по-настоящему заметить, как вы говорите на своем родном языке.

Какие слова и фразы вы используете чаще всего?

Узнайте, как произносить наиболее часто используемые фразы и слова на английском языке. Знание их по-английски поможет вам говорить по-английски так же хорошо, как и на своем родном языке.

12. Подготовьтесь к конкретным ситуациям

Вы учитесь говорить по-английски по определенной причине? Например, вы изучаете английский, чтобы устроиться на работу в англоязычную компанию? В этом случае попрактикуйтесь в английском, который поможет вам на собеседовании. Вы изучаете английский язык, чтобы найти друзей в Америке? Тогда вам понадобится другой английский.

Перед тем, как отправиться в место, где вам нужно говорить по-английски, вы можете попрактиковаться в том, что вам, возможно, придется сказать.Если вы собираетесь пойти в ресторан, как могут звучать разговоры в ресторане? Ответьте на вопросы, которые может задать вам официант. Попробуйте поговорить о еде и меню.

Вы будете чувствовать себя увереннее, если будете готовы!

13. Изучите исключения и используйте их

Если вы некоторое время изучали английский язык, вы, вероятно, знаете, что английский полон исключений из правил.

Многие ученики рассердятся на это, но вот что вы можете сделать: используйте эти исключения, чтобы лучше говорить по-английски!

Было бы невозможно выучить все исключения языка, но вы можете сосредоточиться на группах исключений и изучать одну или две группы каждую неделю.

Следующий шаг в этом совете — использовать выученные вами исключения. Для этого вы можете использовать любой другой совет из этого списка. Просто возьмите исключения и используйте их как можно чаще в своих разговорах, и вскоре они станут для вас настолько обычными, что вы будете использовать их естественным образом.

Вот некоторые примеры исключений или нарушений, которые вы можете выучить: неправильное множественное число, неправильные глаголы, исключения в произношении, «i до e, кроме c», исключения и так далее.

Не пропустите стихотворение «Хаос английского произношения», если хотите увидеть сотни исключений произношения за пару минут. Сможете ли вы выучить его наизусть? Вот это вызов!

14. Изучите алфавит IPA

Отличный инструмент, который вы можете использовать, если хотите идеально произнести стихотворение «Хаос», — это алфавит Международной фонетической ассоциации (IPA) или, если быть более точным, таблица IPA .

Алфавит IPA — это таблица, в которую включены все звуки, существующие на всех языках мира! Излишне говорить (конечно), что вам нужно выучить только звуки английского языка, но как только вы это сделаете, вы сможете без колебаний произносить каждую фонетическую транскрипцию, которую видите.

Изучение алфавита IPA может показаться очень трудным, но оно того стоит. В следующий раз, когда вы увидите транскрипцию [trænˈskrɪpʃən], вы просто будете знать, как правильно произносить это слово.

15. Пройдите онлайн-курсы разговорной речи

Возможно, у вас нет собеседника, но угадайте, что у вас есть? Бесплатные разговорные онлайн-курсы!

Онлайн-обучение становится все более популярным. Кроме того, предложение настолько велико (очень большое), что во многих случаях цена фактически равна нулю.

В Интернете есть буквально тысячи курсов, которые помогут вам улучшить свои навыки разговорного английского.Я выбрал три, которые, я уверен, помогут вам в этом:

 • Английский язык для ведения бизнеса в Азии — разговорная речь. Многим из нас не нужно вести бизнес в Азии, но Азия — это только место. Этот курс ориентирован на разговорный и деловой английский, и его главная цель — научить вас делать идеальные устные презентации.

16. Будьте креативными

Улучшение наших навыков говорения по-английски может быть забавным, если у нас есть немного творчества.

Что бы ни значило для вас слово «развлечение», используйте его в своих интересах и включите в него английский язык.

Например, попробуйте сесть на диван и осмотреться. Найдите интересный объект и попробуйте описать его по-английски. Если вы только начинаете, вы можете использовать простую лексику и короткие предложения. Но чем лучше вы научитесь, тем лучше будете выполнять это небольшое упражнение!

Еще вы можете попробовать творческое ведение дневника на английском языке. Многие люди думают, что вести дневник — это то же самое, что вести дневник, но это гораздо больше! Нет предела — пока небо на английском языке.

Наконец, попытайтесь усложнить себе жизнь. Нет, я не сумасшедший. Были ли у вас ситуации, когда вы пытались сказать что-то по-английски, но застряли, потому что не могли вспомнить ни слова? Сделайте это специально! Попробуйте поговорить о чем-то, не используя конкретных слов. Это похоже на настоящую игру «Табу», но правила устанавливаете вы.

Другими словами, будьте настолько изобретательны, насколько хотите, и всегда используйте английский.

17. Расскажи свой мир

Что-то похожее на описание объектов — это описание того, что вы видите, когда находитесь снаружи.Если вы идете в продуктовый магазин или едете на работу, постарайтесь описать то, что вы видите. Это будет похоже на экскурсию по собственному окружению, но рассказчик — это вы!

Вам не нужно говорить вслух, если вы не хотите или не можете. Вместо этого сделайте это в уме и прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Чем больше вы это практикуете, тем легче будет по-настоящему поговорить с другими людьми. Это также поможет вам привыкнуть думать по-английски!

18. Чтение по-английски

Хотите улучшить свои разговорные навыки? Тогда вам тоже нужно начать читать!

Невозможно улучшить одну область языка (например, речь), если вы не практикуете и не улучшаете также и другие области.

Чтение помогает вам улучшить свои разговорные навыки, потому что заставляет ваш мозг работать. Когда вы читаете, вы, вероятно, слушаете свою голову или внутренний голос, произносящий слова. Кроме того, вы можете выучить новые слова в контексте, которые вы сможете использовать позже в разговоре.

Наконец, когда вы читаете (газеты, книги, оцененные читатели, стихи …), вы в основном будете общаться на правильном, хорошо структурированном английском языке. Чем больше вы читаете, тем быстрее ваш мозг начнет распознавать шаблоны и группы слов, которые обычно сочетаются друг с другом.Когда эти шаблоны уже находятся в вашей голове, вы можете без колебаний использовать их в своих разговорах.

19. Расслабьтесь!

Вы можете стать вашим лучшим помощником или злейшим врагом, когда научитесь бегло говорить! Мы знаем, что это сложно, но вам следует постараться не беспокоиться о том, как вы говорите, когда говорите. Просто расслабься!

Если вы застряли или запутались, просто сделайте большой вдох и начните заново. Если нужно, говорите медленнее. Найдите время, чтобы сделать паузу и подумать над следующим предложением.

Делайте все возможное, чтобы научиться говорить по-английски.

20. Расскажите историю со своего языка на английском

Вот забавный способ проверить, насколько хорошо развился ваш разговорный английский: выберите историю, которую вы действительно хорошо знаете, и расскажите ее на английском.

Не забывайте думать по-английски, когда рассказываете свою историю. Сосредоточьтесь на том, чтобы говорить бегло, а не правильно. Произнесите вслух каждое предложение.

Даже если вам не с кем поговорить на английском, вы все равно можете укрепить уверенность в себе и овладеть беглостью в свободное время.

В некотором смысле научиться говорить даже на проще самому! Теперь вы точно знаете, как улучшить разговорный английский самостоятельно, и при этом должны чувствовать себя уверенно!

Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла, который вы можете
можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)

Что это такое, как это работает и зачем вам нужна терапия

Логопедия — это оценка и лечение коммуникативных проблем и нарушений речи.Его проводят логопеды (SLP), которых часто называют логопедами.

Логопедические техники используются для улучшения общения. К ним относятся артикуляционная терапия, языковые интервенции и другие, в зависимости от типа речи или языкового расстройства.

Речевая терапия может потребоваться при нарушениях речи, которые развиваются в детстве, или нарушениях речи у взрослых, вызванных травмой или заболеванием, например, инсультом или травмой головного мозга.

Есть несколько расстройств речи и языка, которые можно вылечить с помощью логопеда.

 • Расстройства артикуляции. Расстройство артикуляции — это неспособность правильно формировать определенные словесные звуки. Ребенок с этим расстройством речи может ронять, менять местами, искажать или добавлять звуки слов. Пример искажения слова — сказать «thith» вместо «this».
 • Нарушения беглости речи. Нарушение беглости речи влияет на поток, скорость и ритм речи.Заикание и беспорядок являются нарушениями беглости речи. У человека с заиканием возникают проблемы с извлечением звука, его речь может быть заблокирована или прервана, или он может повторять часть всего слова. Человек с беспорядком часто говорит очень быстро и соединяет слова воедино.
 • Резонансные расстройства. Резонансное расстройство возникает, когда блокировка или препятствие регулярному потоку воздуха в носовой или ротовой полости изменяет вибрации, ответственные за качество голоса. Это также может произойти, если небно-глоточный клапан не закрывается должным образом.Резонансные расстройства часто связаны с волчьей пастью, неврологическими расстройствами и опухшими миндалинами.
 • Расстройства рецепции. Человек с расстройством рецептивной речи плохо понимает и обрабатывает то, что говорят другие. Это может привести к тому, что вы будете казаться незаинтересованным, когда кто-то говорит, вам будет сложно следовать указаниям или у вас будет ограниченный словарный запас. Другие языковые расстройства, аутизм, потеря слуха и травма головы могут привести к расстройству рецептивной речи.
 • Расстройства экспрессии. Расстройство экспрессивной речи — это трудности с передачей или выражением информации. Если у вас расстройство экспрессии, у вас могут возникнуть проблемы с построением точных предложений, например с неправильным временем глагола. Это связано с нарушениями развития, такими как синдром Дауна и потеря слуха. Это также может быть результатом травмы головы или состояния здоровья.
 • Когнитивно-коммуникативные расстройства. Затруднения в общении из-за травмы части мозга, которая контролирует вашу способность думать, называется когнитивно-коммуникативным расстройством.Это может привести к проблемам с памятью, решению проблем и затруднению речи или слушания. Это может быть вызвано биологическими проблемами, такими как аномальное развитие мозга, определенными неврологическими состояниями, травмой головного мозга или инсультом.
 • Афазия. Это приобретенное коммуникативное расстройство, которое влияет на способность человека говорить и понимать других. Это также часто влияет на способность человека читать и писать. Инсульт — наиболее частая причина афазии, хотя ее могут вызывать и другие заболевания мозга.
 • Дизартрия. Это состояние характеризуется медленной или невнятной речью из-за слабости или неспособности контролировать мышцы, используемые для речи. Чаще всего это вызвано расстройствами нервной системы и состояниями, вызывающими паралич лицевого нерва или слабостью горла и языка, такими как рассеянный склероз (РС), боковой амиотрофический склероз (БАС) и инсульт.

Логопедия обычно начинается с оценки SLP, который определяет тип коммуникативного расстройства и лучший способ его лечения.

Логопед для детей

Логопеды для вашего ребенка могут проводиться в классе, в небольшой группе или индивидуально, в зависимости от нарушения речи. Логопедические упражнения и упражнения различаются в зависимости от заболевания, возраста и потребностей вашего ребенка. Во время речевой терапии для детей SLP может:

 • взаимодействовать посредством разговора и игры, а также использовать книги, изображения других предметов в рамках языкового вмешательства, чтобы помочь стимулировать языковое развитие
 • моделировать правильные звуки и слоги для ребенка в соответствии с возрастом играть, чтобы научить ребенка издавать определенные звуки
 • предоставить ребенку и родителю или опекуну стратегии и домашнее задание о том, как проводить логопедию дома

Логопедия для взрослых

Логопедия для взрослых также начинается с оценки для определения ваши потребности и лучшее лечение.Логопедические упражнения для взрослых могут помочь вам с речью, языком и когнитивным общением.

Терапия может также включать повторное обучение функции глотания, если травма или заболевание, такое как болезнь Паркинсона или рак ротовой полости, вызвали затруднения при глотании.

Упражнения могут включать:

 • решение проблем, память и организацию, а также другие действия, направленные на улучшение когнитивной коммуникации
 • разговорные тактики для улучшения социальной коммуникации
 • дыхательные упражнения для резонанса
 • упражнения для укрепления мышц полости рта

Там же Если вы хотите попробовать логопедические упражнения дома, доступно множество ресурсов, в том числе:

 • приложений логопедии
 • языковых развивающих игр и игрушек, таких как флип-карты и флэш-карты
 • рабочих тетрадей

Время, в течение которого человеку требуется логопедия, зависит от нескольких факторов, в том числе:

 • их возраста
 • типа и тяжести речевого расстройства
 • частоты терапии
 • основного заболевания
 • лечения основного заболевания

некоторых нарушения речи начинаются в детстве и я с возрастом улучшаются, в то время как другие продолжают развиваться и требуют длительного лечения и поддержки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *