HomeРазноеСтилі мовлення та їх приклади: Стилі сучасної української літературної мови

Стилі мовлення та їх приклади: Стилі сучасної української літературної мови

Содержание

Стилі сучасної української літературної мови

 

Стиль в сучасній українській мові є різновидом мови з певним набором засобів мовлення для вираження мовлення або передачі вербальної інформації у певних умовах. Стилі мови різняться характером висловлювання, змістом та метою мовлення.

Наразі виділяють 6 основних стилів української мови: розмовний, публіцистичний, науковий, художній, офіційно-діловий та сакральний. Про кожен із них – по порядку.

Розмовний стиль (або його ще називають розмовно-побутовим) – найбільш уживаний у сучасній мові. Він уживається в побутовому усному спілкуванні та слугує для офіційного або неофіційного спілкування людей у повсякденному житті.

Ознаки розмовного стилю:

— широке використання загальновживаних слів;

 — експресивність та емоційне забарвлення мовлення;

— використання невербальної комунікації: міміки та жестикуляції;

— різноманітність ритмів та мелодики;

 — використання жаргонізмів, вульгаризмів та навіть русизмів;

— вживання неповних речень, вставних слів та звертань;

— часте використання слів із суфіксами пестливості чи зневаги.

Публіцистичний стиль – це стиль засобів масової інформації — газет, журналів, телебачення, радіо, громадсько-пропагандистських видань. Без нього не обійтися, коли відбувається формування громадської думки, обговорення суспільно-політичних ідей або дебати, політична пропаганда та сприяння розвитку суспільства. Тобто публіцистичний стиль розрахований відразу на великі маси, а також на кожного громадянина окремо.

Публицистичний стиль має вираз , як у письмовому вигляді – в статтях, нарисах та фейлетонах, так і в усному – в формі публічних виступів, дискусій, але також може бути відображений у формі репортажу.

Публіцистичний стиль поділяється на науково-популярний, телебачення, радіомовлення, газетний та інші підстилі.

Ознаки публіцистичного стилю:

 — широке вживання суспільно-політичних термінів, таких як закон, влада, перспектива тощо;

—  чіткий на суспільно популярний спосіб вираження думок;

— логічне виклад

2. Стилі та жанри української літературної мови

Користуючись
мовою в своєму повсякденному житті,
люди залежно від потреби вдаються до
різних мовних засобів. Відповідь на
практичному занятті відрізняється від
виступу на зборах. Коли студент пише
твір, він старанніше добирає слова й
будує речення, ніж тоді, коли пише
приватного листа. Залежно від змісту й
мети висловлювання, а також від
індивідуальної манери та уподобань у
процесі мовлення відбуваються певний
добір і комбінування найпридатніших і
найпотрібніших саме для цієї мовної
ситуації співвідносних варіантів форм,
слів, словосполучень, конструкцій речень
тощо. Отже, художній твір (новела,
оповідання), наукова стаття, наказ
керівника установи, протокол, написані
однією мовою, відрізняються набором
мовних засобів, специфічними особливостями
у мовному оформленні. Таке розрізнення
називається стилістичною диференціацією
мови.

У
літературі й взагалі у мистецтві стиль
означає певну єдність художніх образів
і форм їх вираження. Стиль означає також
спосіб, прийом, метод певної діяльності.

В
українській літературній мові звичайно
виділяють п’ять функціональних стилів
:

Кожний зі стилів
має свої характерні ознаки й реалізується
у властивих йому жанрах.

Основні
ознаки стилів та їх жанрів можна подати
у вигляді таблиці.

Назва стилів

Види творів,
у яких стиль реалізується

Основні
ознаки стилів і жанрів мовлення

Мета мовлення

Сфера
спілкування

Форма реалізації
стилю

Мовні
особливості стилю

Розмовний

обмін
інформацією,
думками,
враженнями, прохання чи подання
допомоги, виховний вплив

побутові
стосунки
з родичами, друзями, знайомими

діалог

широко
використовуються побутова
лексика,
фразеологізми, емоційно забарвлені
й просторічні слова, звертання, вставні
слова, неповні речення тощо

Науковий

дисертація,
монографія, стаття,
підручник,
лекція, відгук, анотація

повідомлення
про результати наукових
досліджень

наука,
техніка, освіта

монолог

характерні
мовні засоби: терміни,
спеціальна
фразеологія, складні синтаксичні
конструкції; повні речення; логічність,
точність, обґрунтованість викладу

Офіційно-діловий

закон,
кодекс, статут, наказ, указ,
оголошення,
доручення,
розписка,
протокол,
акт,
інструкція,
лист тощо

регулювання
офіційно-ділових
стосунків

офіційно-ділові
стосунки

монолог
(діалог)

переважають
стилістично нейтральні
мовні
засоби: стандартна канцелярська
лексика,
складні
речення,
немає
емоційно
забарвлених слів; виклад
гранично
точний

Публіцистичний

виступ,
нарис,
публіцистична
стаття,
памфлет,
фейлетон,
дискусія

обговорення,
відстоювання та
пропаганда
важливих
суспільно-політичних
ідей,
сприяння
суспільному
розвитку

громадсько-політичне
життя

монолог
(діалог)

використовуються
суспільно-політична
лексика,
емоційно
забарвлені
слова,
риторичні
запитання,
вигуки,
повтори; тон
мовлення
пристрасний, оцінний

Художній

трагедія,
комедія,
драма,
водевіль,
роман,
повість,
поема,
вірш, байка

різнобічний
вплив на
думки
й почуття
людей
за допомогою
художніх
засобів

мистецтво
слова

монолог

застосовуються
всі
мовні
засоби, особливо широко — слово в
переносному
значенні

Зміст — Реферат — Стилі мовлення

n1. docx (1 стор.)
Оригінал

Зміст

Зміст 1

Введення 1

загальна характеристика стилю мови і мовлення 2

Стилі мови 3

розмовно-повсякденній 4

науковий 5

публіцистичний 8

офіційно-діловий 9

художній 11

Порівняльна таблиця стилів мови 13

Висновок 14

Список літератури 15

Введення

Риторика — філологічна дисципліна, що вивчає відношення думки до слова. Головна особливість риторики в тому, що вона абстрагується від системи конкретної мови і зосереджується на структурі мовної особистості відправника і одержувача мови — ритора, на речовий техніці аргументації та на методі побудови доцільного висловлювання. Тому риторику цілком можна назвати персоналістичної теорією мови.

Громадські завдання риторики складаються: 1) у вихованні ритора — гідного громадянина, компетентного в публічній промові; 2) у створенні норм публічної аргументації, що забезпечують продуктивне обговорення значущих для суспільства проблем; 3) в організації мовних відносин в областях, які складають базис суспільства: управління , освіта, господарська діяльність, безпека, правопорядок; 4) у визначенні критеріїв оцінки публічної діяльності, на основі якої відбираються особи, здатні займати відповідальні посади.

Традиційна особливість риторики як навчального предмета в тому, що вона викладається догматично — у вигляді положень та правил. Догматичний метод викладу іноді вводить в оману щодо природи положень і правил риторики. Правила риторики не є обов’язковими приписами і заборонами, вони лише узагальнюють досвід великих майстрів слова, вказуючи на труднощі і небезпеки, що підстерігають всякого говорить чи пише публічно.

У російській традиції риторика підрозділяється на приватну і загальну. Приватна риторика вивчає конкретні види мови. Загальна риторика вивчає принципи побудови доцільною мови. Риторика узагальнює досвід суспільно-мовної практики і має справу з висловлюваннями і нормами аргументації, відклалися в культурі конкретного суспільства.

Необхідно пам’ятати, що справжньою метою оратора є складання впливової мовлення, тобто мови, яка принесе користь аудиторії.

загальна характеристика стилю мови і мовлення

Стиль можна визначити як різновид мови, закріплену в даному суспільстві традицією за однією з найбільш загальних сфер соціального життя і частково відмінну від інших різновидів того ж мови за всіма основними параметрами — лексикою, граматикою, фонетикою. У сучасних розвинених національних мовах існують три найбільш великих стилю мови в цьому значенні: нейтральний, більш «високий», книжковий; більш «низький», розмовний (або фамільярно-розмовний, або розмовно-просторічні).

Стиль — це також загальноприйнята манера, звичайний спосіб виконання якогось конкретного типу мовних актів: ораторська мова, передова стаття в газеті, наукова (не вузькоспеціальна) лекція, судова мова, побутовий діалог, дружній лист і т.д. Стиль в цьому сенсі характеризується не тільки набором мовних засобів, але і композицією акту.

Стилем називається і індивідуальна манера, спосіб, яким виконані даний мовний акт або твір.

Стиль це також мовна парадигма епохи, стан мови в стильовому відношенні в дану епоху.

Незважаючи на відмінності п’яти розумінь стилю, в кожному з них присутній основний загальний інваріантний ознака: стиль завжди характеризується принципом відбору і комбінацій готівки мовних засобів, їх трансформацією. Відмінності стилів визначаються відмінностями цих принципів. Кожен стиль характеризується деякими диференціальними ознаками, відмінностями від іншого, порівнянного з ним, тобто відхиленнями. Ця ознака досягає максимуму в індивідуальному стилі, який є міра відхилення від нейтральної норми. Крім того, «зсередини» стиль характеризується деякими постійними компонентами, інтегральними ознаками, які теж досягають максимуму в індивідуальному стилі, приводячи до його визначення як вищої міри пропорційності і згідні. У цілому, стиль — система доцільно відібраних і організованих мовних засобів, які використовуються для вираження певних смислів.

Стилі мовлення

Кожен функціональний стиль сучасної російської літературної мови — це підсистема, яка визначається умовами і цілями спілкування в якійсь сфері громадської діяльності і володіє сукупністю стилістично значущих мовних засобів. Функціональні стилі неоднорідні. Кожен стиль представлений рядом жанрових різновидів: у науковому стилі — наукові монографії та навчальні тексти; в офіційно-діловому — закони, довідки, ділові листи; в газетно-публіцистичному — стаття, репортаж і т. п. Розмаїття жанрових різновидів створюється різноманіттям змісту мови і її різної комунікативної спрямованістю, тобто цілями спілкування. Саме мети спілкування диктують вибір стилістичних прийомів, композиційної структури промови для кожного конкретного випадку. Кожен функціональний стиль мовлення має свої типові риси, своє коло лексики і синтаксичних структур.

розмовно-повсякденній

Розмовно-повсякденній стиль функціонує в сфері повсякденно-побутового спілкування. Цей стиль реалізується у формі невимушеної мови (монолозі або діалозі) на побутові теми, а також у формі приватної, неофіційної переписки. Під невимушеністю спілкування розуміють відсутність установки на повідомлення, що має офіційний характер (лекція, виступ, відповідь на іспиті і т.п.), неофіційні стосунки між говорять і відсутність фактів, що порушують неофіційність спілкування, наприклад, сторонні особи. Розмовна мова функціонує лише в приватній сфері спілкування, в побуті, дружній, сімейної і т. п. У сфері масової комунікації розмовна мова непридатна. Однак це не означає, що розмовно-повсякденній стиль обмежується побутової тематикою. Розмовна мова може зачіпати й інші теми — розмова в колі сім’ї або розмова людей, що знаходяться в неофіційних відносинах: про мистецтво, павука, політиці, спорті тощо; розмова друзів на роботі, пов’язаний з професією говорять, бесіди в громадських установах, наприклад поліклініках, школах і т.п.

Розмовно-повсякденній стиль протиставляється книжковим стилям, так як вони функціонують в однакових сферах суспільної діяльності. Розмовна мова включає в себе не тільки специфічні мовні засоби, але і нейтральні, що є основою літературної мови. Тому даний стиль пов’язаний з іншими стилями, які також використовують нейтральні мовні засоби.

У межах літературної мови розмовна мова протиставлена ​​кодифікованому мови. (Кодифікований мова називається, тому що по відношенню до нього ведеться робота по збереженню його норм, його чистоти). Але кодифікований літературна мова та розмовна мова являють собою дві підсистеми усередині літературної мови. Як правило, кожен носій літературної мови володіє цими обома різновидами мови. з

Основними рисами побутово-розмовного стилю є вже зазначені невимушений і неофіційний характер спілкування, а також емоційно-експресивна забарвлення мови. Тому в розмовній мові використовуються всі багатства інтонації, міміка, жести. Однією з її найважливіших особливостей є опора на внеязиковую ситуацію, тобто безпосередню обстановку промови, в якій протікає спілкування. Наприклад: (Жінка перед відходом з будинку) Що мені надягати-то? (Про пальто) Ось це, чи що? Або це? (Про куртці) Не замерзну чи що? Слухаючи ці висловлювання і не знаючи конкретної ситуації, неможливо здогадатися, про що йде мова. Таким чином, в розмовній мові позамовна ситуація стає складовою частиною акта комунікації.

Побутово-розмовний стиль мовлення має свої лексичні та граматичні особливості. Характерною рисою розмовної мови є її лексична різнорідність. Тут зустрічаються найрізноманітніші і тематичному і стилістичному відношенні групи лексики: общекніжная лексика, терміни, іншомовні запозичення, слова високою стилістичного забарвлення, а також факти просторіччя, діалектів, жаргонів. Це пояснюється, по-перше, тематичною різноманітністю розмовної мови, не обмежується рамками побутових тем, повсякденних реплік, по-друге, здійсненням розмовної мови в двох тональностях — серйозної і жартівливій, і в останньому випадку можливе використання різноманітних елементів.

Розмовної мови властиві емоційно-експресивні оцінки суб’єктивного характеру, оскільки мовець виступає як приватна особа і висловлює свою особисту думку і ставлення. Дуже часто та чи інша ситуація оцінюється гіперболізувати: «Нічого собі ціна! Сума зійти!», «Квітів в саду — море!», «Пити хочу! Помру!» Характерне використання слів у переносному значенні, наприклад: «В голові у тебе каша!»

Порядок слів в розмовній мові відрізняється від використовуваного в письмовій. Тут головна інформація концентрується на початку висловлювання. Говорящий починає промову з головного, істотного елемента повідомлення. Щоб акцентувати увагу слухачів на головній інформації, користуються інтонаційним виділенням. Взагалі ж порядок слів в розмовній мові володіє високою варіативністю.

науковий

Сфера суспільної діяльності, в якій функціонує науковий стиль, — це наука. Провідне положення в науковому стилі займає монологічне мовлення. Цей функціональний стиль має різноманітністю мовних жанрів. Основними є: наукова монографія і наукова стаття, дисертаційні роботи, науково-навчальна проза (підручники, навчальні та методичні посібники тощо), науково-технічні твори (інструкції, правила техніки безпеки та інш.), Анотації, реферати, наукові доповіді, лекції, наукові дискусії, а також жанри науково-популярної літератури.

Одним з найважливіших жанрів наукового стилю є наукова стаття, яка може передавати різноманітну за своїм характером і призначенням інформацію і найбільш часто використовується як основне джерело науково-технічної інформації. Наукові статті представлені кількома різновидами: коротке повідомлення про результати науково-дослідної і дослідно-конструкторських робіт; власне наукова або науково-технічна стаття, в якій досить докладно викладаються результати роботи; передова стаття; історико-наукова оглядова стаття; дискусійна (полемічна) стаття; науково-публіцистична стаття; рекламна стаття. Кожна з різновидів статті відрізняється власним змістом.

Науковий стиль реалізується переважно у письмовій формі мови. Однак з розвитком засобів масової комунікації, із зростанням значущості науки в сучасному суспільстві, збільшенням числа різного роду наукових контактів, таких, як конференції, симпозіуми, наукові семінари, зростає роль усній наукової мови.

Основними рисами наукового стилю в письмовій та усній формі є точність, абстрактність, логічність і об’єктивність викладу. Для цього функціонального стилю характерне використання спеціальної наукової та термінологічної лексики, причому останнім часом тут все більше місця займає міжнародна термінологія (в економічній мові: менеджер, менеджмент, ріелтер і інш.). Особливістю використання лексики в науковому стилі є те, що багатозначні лексично нейтральні слова вживаються не у всіх своїх значеннях, а тільки, в одному. Наприклад, дієслово «вважати», що має чотири значення, в науковому стилі реалізує переважно значення: «робити якесь висновок про кого-небудь або чим-небудь, визнавати, вважати»

Вживання в одному, становящемся термінологічним, значенні характерно для іменників і для прикметників: тіло, сила, рух, кислий, важкий і т. п.

У науковій мові в порівнянні з іншими стилями ширше використовується абстрактна лексика в порівнянні з конкретною.

Лексичний склад наукового стилю характеризується відносною однорідністю і замкнутістю, що виражається, зокрема, у меншому використанні синонімів. Обсяг тексту в науковому стилі збільшується не стільки за рахунок вживання різних слів, скільки за рахунок багаторазового повторення одних і тих же. Прикладом може служити наступний уривок: «Транспортні міжцехові зв’язку за основними видами сировини та готової продукції, а також передачі вантажів між виробничими цехами та об’єктами складського та транспортного призначення, в більшості своїй забезпечуються безперервним транспортом (…)».

У науковому функціональному стилі відсутня лексика з розмовної і розмовно-просторічної забарвленням. Цьому стилю менше, ніж публіцистичного або художньому, властива оцінність. Оцінки використовуються, щоб висловити точку зору автора, пояснити думку, привернути увагу і мають раціональний, а не емоційно-експресивний характер: «Інтенсивний розвиток промислових підприємств транспорту на Уралі завдають великої екологічний та економічний збиток лісовому господарству, аж до повного руйнування лісів, і в Зрештою, здоров’ю людини «.

Наукова мова відрізняється точністю і логічністю думки, її послідовним поданням і об’єктивністю викладу. У текстах наукового стилю наводяться строгі визначення розглянутих понять і явищ; кожне речення або висловлення логічно поєднано з попередньої і наступної інформацією.

Прагнення до логічності викладу матеріалу в науковій мові призводить до активного використання складних сполучникових речень, а також конструкцій, що ускладнюють просте речення: вступних слів і словосполучень, причетних і дієприкметникових оборотів, поширених визначень і інш. (Див. попередні приклади). Інформаційна насиченість пропозиції — характерна риса наукового стилю мови.

Тексти наукового стилю мови можуть містити не тільки мовну інформацію, але й різні формули, символи, таблиці, графіки і т.п. Більшою мірою це поширюється на тексти природничих і прикладних наук: математики, хімії, фізики та ін Практично будь-який науковий текст може містити графічну інформацію — це одна з рис наукового стилю мови.

публіцистичний

Газетно-публіцистичний стиль функціонує в суспільно-політичній сфері і використовується в ораторських виступах, в різних газетних жанрах (передова стаття, репортаж), у публіцистичних статтях в періодичній пресі. Він реалізується як і письмовій, так і в усній формі.

Характерною рисою газетно-публіцистичного стилю є поєднання двох тенденцій — тенденції до експресивності і тенденції до стандарту. Це зумовлено функціями, які виконує публіцистика: інформаційно-змістовна функція і функція переконання, емоційного впливу. Вони мають особливий характер в публіцистичному стилі. Інформація в цій сфері суспільної діяльності адресована всім носіям мови і членам даного суспільства (а не тільки фахівцям, як в науковій сфері). Для актуальності інформації дуже значущий часовий чинник: інформація повинна передаватися і ставати загальновідомою в найкоротші терміни, що зовсім неважливо, наприклад, в офіційно-діловому стилі. У газетно-публіцистичному стилі переконання здійснюється шляхом емоційного впливу на читача або слухача. Автор не тільки висловлює своє ставлення до інформації, що повідомляється, а висловлює думку певної соціальної групи людей — партії, рухи та ін. Отже, з функцією впливу на масового читача або слухача пов’язана така риса газетно-публіцистичного стилю, як його емоційно-експресивний характер, а з швидкістю передачі суспільно значимої інформації пов’язаний стандарт цього стилю.

Тенденція до стандарту означає прагнення публіцистики до строгості і інформативності, які властиві науковому та офіційно-діловому стилях. Наприклад, до числа стандартних виразів для газетно-публіцистичного стилю можна віднести: неухильне зростання, тимчасова підтримка, широкий розмах, дружня обстановка, офіційний візит і т.п. Тенденція до експресивності виражається в прагненні до доступності та образності форми вираження, що характерно для художнього стилю та розмовної мови — в публіцистичної мови переплітаються риси цих стилів.

Газетно-публіцистичний стиль має одночасно консервативністю і рухливістю. З одного боку, в публіцистичної мови присутня достатня кількість штампів, суспільно-політичних та інших термінів. З іншого боку, прагнення до переконання читачів вимагає все нових мовних засобів, щоб чинити на них вплив. Саме цій меті служать всі багатства художньої та розмовної мови.

Багато слова набувають газетно-публіцистичну забарвлення в тому випадку, якщо вони вживаються в переносному значенні. Наприклад, слово сигнал має переносні значення: служить поштовхом до початку якоїсь дії — «Ця стаття послужила сигналом до дискусії» і попередження, повідомлення про що-небудь небажаному, що може здійснитися — «Надійшов не один сигнал про неблагополучної ситуації на заводі».

Газетно-публіцистична мова активно використовує іншомовні слова і елементи слів, зокрема приставки а-, анти-, про-, нео-. ультра-(антиконституційний, ультраправі та ін.) Саме завдяки засобам масової інформації останнім часом значно поповнився активний словник іншомовних слів, що входять до складу російської мови — приватизація, електорат, деномінація та ін

Розглянутий стиль залучає весь запас емоційно-експресивних і оцінних слів, включаючи в сферу оцінковості навіть власні імена, назви літературних творів (Плюшкін, Держиморда, Людина у футлярі).
Синтаксис газетно-публіцистичного стилю мови теж має свої особливості, пов’язані з активним вживанням емоційно-й експресивно-забарвлених конструкцій: оклику і питальних речень, речень зі зверненням, риторичних запитань, повторів, розчленованих конструкцій та ін Прагнення до експресії обумовлює використання конструкцій з розмовною забарвленням: частинок, вигуків, інверсій, безсполучникових речень, пропуск того чи іншого члена речення та ін

офіційно-діловий

Основною сферою, в якій функціонує офіційно-діловий стиль, є адміністративно-правова діяльність. Цей стиль задовольняє потребу суспільства в документальному оформленні різних актів державної, громадської, політичного, економічного життя, ділових стосунків між державою і організаціями, а також між членами суспільства в офіційній сфері їх спілкування.

Тексти офіційно-ділового стилю мови представляють величезну різноманітність жанрів: статут, закон, наказ, розпорядження, договір, інструкція, скарга, рецепт, різного роду заяви, автобіографія, пояснювальна записка, анкета, статистичний звіт та ін

Вираз правової волі в ділових документах визначає властивості, основні риси ділового мовлення та соціально-організуюче вживання мови. Жанри офіційно-ділового стилю виконують інформаційну, розпорядчу, констатуючу функції у різних сферах діяльності, тому основною формою реалізації цього стилю є письмова.

Незважаючи на відмінності у змісті окремих жанрів, ступеня їх складності, офіційно-ділова мова має спільні стильові риси: точність викладу, не допускає можливості відмінностей у тлумаченні; детальність викладу; стереотипність, стандартність викладу; долженствующе-розпорядчий характер викладу. До цього можна додати такі риси, як офіційність, строгість вираження думки, об’єктивність, логічність — що властиво наукової мови.

Функція соціальної регламентації, яка відіграє найважливішу роль в офіційно-ділового мовлення, пред’являє до відповідних текстів вимога однозначності прочитання. У зв’язку з цим для кожного тексту повинна бути характерна така точність викладу інформації, яка не допускала б можливості різних тлумачень. Офіційний документ буде виконувати своє призначення, якщо його зміст ретельно продумано, а мовне оформлення бездоганно. Саме цією метою визначаються власне лінгвістичні риси офіційно-ділового мовлення, а також її композиція, рубрикація, виділення абзаців та інш., Тобто стандартне оформлення багатьох ділових документів (листок з обліку кадрів, анкету, квитанцію на оплату житлово-комунальних послуг тощо).

Для офіційно-ділового стилю характерна тенденція до скорочення числа значень слів, аж до вузької термінологізації. Тому часто в текстах даного стилю даються точні визначення застосовуваних слів і понять. Неприпустимі полісемія (багатозначність), метафоричне використання слів, вживання слів у переносних значеннях, синоніми вживаються в незначній мірі (як правило, належать до одного стилю) — постачання = поставка = забезпечення; платоспроможність = кредитоспроможність; знос = амортизація; асигнування = субсидування і ін

Типовими для ділової мови є складні слова, утворені від двох і більше слів: квартиронаймач, роботодавець, матеріально-технічний, вищевказаний, пойменованих нижче і т.п. Утворення таких слів пояснюється прагненням ділової мови до точності передачі змісту і однозначності тлумачення. Цій же меті служать словосполучення «неідіоматіческого» характеру, наприклад пункт призначення, вищий навчальний заклад, податкова декларація, акціонерне товариство, житловий кооператив та інш. Однотипність подібних словосполучень і їх висока повторюваність призводять до клішірованія використовуваних мовних засобів, що надає текстам офіційно-ділового стилю стандартний характер.

Офіційно-ділова мова відображає не індивідуальний, а соціальний досвід, внаслідок чого її лексика гранично узагальнена в семантичному відношенні, тобто усунуто всі остросвоеобразное, конкретне, неповторне, а на передній план висунуто типове. Для офіційного документа важлива юридична сутність, тому перевага віддається родовим поняттям: прибути (приїхати, прилетіти, прийти), транспортний засіб (автобус, літак, машина), населений пункт (село, місто, село). При називанні особи вживаються іменники, що позначають особу за ознакою, зумовленого небудь ставленням або дією (викладач Сергєєва, свідок Молотков, ректор університету).
Для ділового мовлення характерне використання віддієслівних іменників (поповнення бюджету, надання житлоплощі, обслуговування населення, вжиття заходів) і дієприкметників (даний, зазначений, вишепоіменованний). Широко використовуються складні отименние прийменники (в частині, по лінії, на предмет, щоб уникнути, по досягненні, після повернення).

Ділового мовлення властиві безособовість викладу і відсутність оцінки .. Тут мають місце неупереджена констатація, виклад фактів у логічній послідовності. Тому 1-е особа допустимо тільки в обмеженому числі ситуацій, коли встановлюються правові відносини між Приватним особою та організацією чи державою, наприклад при оформленні різних довіреностей, при укладанні трудової угоди і т.п. Так, довіреність має вигляд:

художній

Художній стиль знаходить застосування в художній літературі, яка виконує образно-пізнавальну та ідейно-естетичну функцію.

Для художнього стилю мовлення типово увагу до приватного і випадковому, за яким простежується типове і загальне. Згадаймо «Мертві душі» Н.В. Гоголя, де кожен з показаних поміщиків уособлював якісь конкретні людські якості, висловлював деякий тип, а всі разом вони були «обличчям» сучасної авторові Росії.

Світ художньої літератури — це «перевоссозданний» світ, зображувана дійсність являє собою певною мірою авторський вимисел, а значить, в художньому стилі мовлення найголовнішу роль відіграє суб’єктивний момент. Вся навколишня дійсність представлена ​​через бачення автора. Але в художньому тексті ми бачимо не тільки світ письменника, але й письменника в цьому світі: його переваги, осуду, захоплення, неприйняття і т.п. З цим пов’язані емоційність і експресивність, метафоричність, змістовна багатоплановість художнього стилю мовлення.

Лексичний склад в художньому стилі мовлення має свої особливості. У число слів, що складають основу і створюють образність цього стилю входять образні засоби російської літературної мови, а також слова, що реалізують у контексті своє значення. Це слова широкої сфери вживання. Вузькоспеціальні слова використовуються і незначною мірою, тільки для створення художньої достовірності при описі певних сторін життя.

У художньому стилі мовлення дуже широко використовується мовна багатозначність слова, що відкриває в ньому смисли і смислові відтінки, а також синонімія на всіх мовних рівнях, завдяки чому з’являється можливість підкреслити найтонші відтінки значень. Це пояснюється тим, що автор прагне до використання всіх багатств мови, до створення свого неповторного мови і стилю, до яскравого, виразного, образного тексту. Автор використовує не тільки лексику кодифікованого літературної мови, а й різноманітні образотворчі засоби з розмовної мови і просторіччя.

На перший план у художньому тексті виходять емоційність і експресивність зображення. Багато слів, які в науковій мови виступають як чітко певні абстрактні поняття, в газетно-публіцистичної мови — як соціально-узагальнені поняття, в художньому мовленні несуть конкретно-чуттєві уявлення. Таким чином, стилі є доповненням один одного. Наприклад, прикметник «свинцевий» в науковій мові реалізує своє пряме значення — «свинцева руда», «свинцева, куля», в художній утворює експресивну метафору — «свинцеві хмари», «свинцева ніч». Тому, в художнього мовлення важливу роль відіграють словосполучення, які створюють якесь образне уявлення.

Для художньої мови, особливо поетичній, характерна інверсія, тобто зміна звичайного порядку слів у реченні з метою посилення смислової значущості слова або додання всій фразі особливої ​​стилістичного забарвлення.

У художньому мовленні можливі і відхилення від структурних норм для виділення автором якої-небудь думки, риси, важливих для змісту твору. Вони можуть виражатися в порушенні фонетичних, лексичних, морфологічних та інших норм.

Порівняльна таблиця стилів мови

Назва стилю: науковий публіцистичний офіційно-діловий художній розмовний
Функція повідомлення наукових відомостей, наукове пояснення фактів повідомлення + вплив повідомлення зображення і вплив спілкування
Сфера вживання офіційна обстановка суспільно-
економічні, політичні, культурні відносини
законодавство, діловодство художня література, мемуари побутові стосунки, приватні листи, записки
Жанри наукова стаття, доповідь, навчальна, науково — популярна література стаття в газеті, журналі, нарис, репортаж, інтерв’ю, фейлетон, ораторська мова, судова мова, виступ, доповідь закони, накази, постанови, акти, довідки, інструкції, ділові папери роман, повість, оповідання, драма, вірші
Характерні риси логічність, об’єктивність, точність, абстрактність, узагальненість логічність, образність, емоційність, оцінність, заклично, загальнодоступність точність, неособистого характеру, стандартизований-
ність
образність, емоційність, конкретність емоційність, образність, конкретність, простота, невимушений-
ність, непідготовлений-
ність мови
Особливості стилю

(Лексичні, синтаксичні)

терміни, однозначні слова, повтор ключових слів, прямий порядок слів, переважання невизначено-особистих і безособових пропозицій, велика кількість складних речень, причетних і дієприкметникових оборотів загальнонаукова термінологія, розмовні і просторічні слова, фразеологізми, використання однорідних членів, вступних слів і пропозицій, складних синтаксичних конструкцій офіційно-
ділова лексика, стійкі, стандартизує-
рова звороти мови, використовуються ускладнені прості речення
широке використання всіх видів лексики і різних синтаксичних конструкцій слова, що мають розмовну забарвлення, обмежені. абстрактна, іншомовна, книжна лексика, термінологія. Порядок слів вільний, неповні, питальні, спонукальні пропозиції, рідкісне вживання причетних і дієприкметникових оборотів
Найбільш характерні засоби виразності відсутні епітети, метафори, порівняння, риторичні фігури. Емоційні засоби поєднуються зі строгою логічністю, доказ-
ністю, смисловим виділенням найбільш важливих слів
відсутні широке використання тропів і фігур мови порівняння, фразеологізми, емоційно-
забарвлена ​​лексика

Висновок

Таким чином, для кожного функціонального стилю мови характерні свої особливості. Для наукового стилю притаманне використання спеціальної наукової та термінологічної лексики, графічної інформації, чітке визначення понять і явищ, сувора логічність і послідовність викладу, ускладнений синтаксис.

Діловому стилю властиві професійна термінологія, точність визначення застосовуваних слів і виразів, клішованість мовних засобів. Найголовнішим властивістю газетно-публіцистичного стилю є його інформативність і експресивність.

Художня мова використовує все розмаїття і всі багатства національної мови, щоб створити яскравий, що запам’ятовується образ. Розуміння особливостей художнього стилю мовлення допомагає більш глибокому прочитанню літературних творів, збагачує нашу практичну мова.

Головною особливістю розмовної мови є її невимушеність, непідготовленість. Для неї характерні лексична різнорідність, використання розмовних і просторічних слів, спрощеного синтаксису, емоційно-експресивної оцінковості, міміки, жестів.

Список літератури

 1. Введенська М.А., Павлова Л.Г. Ділова риторика. Ростов-на-Дону, 2000.
 2. Проскурякова І.Г., Кудряшова В.В., Егоренкова Н.А. та ін Культура мови. Риторика. СПб., 1998.
 3. Кузнєцов І. М. Риторика. Мінськ, 2000.
 4. Російська риторика. Хрестоматія. Автор-упорядник Граудина Л.К. М., 1996.
 5. Муштук О.З. ОСНОВИ ЗАГАЛЬНОЇ РИТОРИКИ: Навчально-методичний комплекс. — М.: Изд. центр ЕАОІ. 2008. — 256 стр.

Українська мова для 7 класу: завдання та тести онлайн — Learning.ua

7.УМ.1.2.Б. Текст, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті. Стилі мовлення

Учень/учениця:

—       знає визначення тексту, його структурні особливості, мовні засоби зв’язку речень у тексті;

—       знає сфери вживання, основні види (жанри) висловлень, загальні та мовні  ознаки основних стилів мовлення;

—       пояснює вибір стилю тексту (висловлення) у відповідності до мети й ситуації спілкування; 

—       розуміє  призначення публіцистичного стилю, знає сферу його вживання, основні види висловлень, загальні та мовні ознаки;

—       знає й називає загальні та мовні ознаки публіцистичного стилю;

—       розпізнає текст, визначає його тему, основну думку, аналізує будову, визначає стиль;

—       визначає мікротеми та складає простий план готового тексту, а також план тексту, над складанням якого працює;

—       знаходить і виправляє стилістичні помилки.

7.УМ.2.2. Загальне уявлення про мовлення як діяльність

Учень/учениця:

—       знає і пояснює зміст понять мовлення, види мовленнєвої діяльності, спілкування усне й писемне, монолог, діалог, адресат мовлення;

—       знає типи мовлення, наводить приклади відповідних висловлень;

—       знає вимоги до мовлення, основні правила спілкування, найпоширеніші етикетні формули;

—       володіє всіма видами і типами мовленнєвої діяльності;

—       сприймає й опрацьовує інформацію, подану в різних формах;

—       працює  з текстами вивчених типів, стилів і жанрів мовлення;

—       розрізняє офіційний та неофіційний стиль мовлення;

—       застосовує на практиці основні правила спілкування.

RI.7. Усвідомлене прослуховування або читання текстів, їх опрацювання та аналіз

Учень/учениця:

—       наводить кілька точних фрагментів тексту, демонструючи аналіз тексту, висновки, зроблені з нього;

—       визначає дві або більше центральних ідей у тексті та аналізує їхній розвиток, надає об’єктивне резюме тексту;

—       визначає значення слів і словосполучень, які використовуються у тексті, включно з образним, коннотативним та технічним сенсами;

—       аналізує вплив конкретного вибору слова на зміст і тон всього тексту;

—       аналізує структуру організації тексту, включно з тим, як основні розділи сприяють розвитку цілого тексту;

—       визначає точку зору або мету автора в тексті і аналізує, яким чином автор відокремлює свою позицію від позиції інших;

—       порівнює і протиставляє текст з аудіоверсією тексту, аналізуючи втілення кожного суб’єкта порівняння;

—       читає та осмислює науково-публіцистичну літературу в проміжку складності для 6–8 класів;

—       використовує виразне мовлення, розділяє речення та думки інтонаційними паузами;

—       наводить кілька уривків з тексту, демонструючи розуміння головних думок і висновків, зроблених з тексту;

—       визначає тему і основну думку тексту та аналізує їхній розвиток;

—       аналізує взаємодію окремих елементів твору.

Тема: Стилі мовлення, мовні засоби

Навчально – методична картка самостійної роботи № 1-2
Тема: Стилі мовлення, мовні засоби

Мета: Поглибити знання з теми «Стилі мовлення».

п/п

Зміст роботи Методичні вказівки Література
1. Стилі мовлення 1. Прочитати підручник.

2. Визначити основні властивості стилів мовлення.

3.Проаналізувати власне мовлення.

А.Коваль «Пригоди слова»

«Практичний зошит»
«Великий шкільний словник української мови»

2. Матеріали самоперевірки:

 • Підібрати зразки текстів до кожного стилю.
 • Проаналізувати власне мовлення та мовлення своїх знайомих, написати свої міркування.
  Науковий

  Наука, техніка, освіта

  Виклад наукової інформації, пояснення явищ

  Виступи, доповіді, лекції, монографії, підручники
  Офіційно-діловий

  Офіційні стосунки

  Регулювання стосунків між людьми, підприємствами, установами

  Договори, угоди, постанови, закони, ділові папери
  Публіцистичний

  Суспільне життя

  Формування ставлення людей до суспільно важливих справ

  Виступи, доповіді, лекції, статті, брошури
  Художній

  Мистецтво слова (фольклор, художня література)

  Естетичний вплив через образне відтворення дійсності

  Оповідання, повісті, романи, п’єси, вірші, казки, легенди тощо
  Церковний

  Церква, релігія

  Регулювання стосунків між людьми та церквою

  Молитви, проповіді тощо

  До яких стилів належать дані уривки. Свою думку обґрунтуйте, спираючись на таблицю.

  Текст 1. Вибирай, що тобі до душі, не гаючи часу. Мабуть, не хочеш бути схожим на тих лежнів, що човгають ногами, як старезні діди, не можуть висидіти й десяти хвилин , щоб не підпертися рукою
  Текст 2. Треба привчати свій організм не боятися холоду. Для цього і влітку, і взимку роби зарядку в самих трусах.
  Текст 3. — Я хочу бути сильним, — якось сказав Славко. — Для цього мені треба багато їсти.
  — Ти, мабуть, переплутав. Для того, щоб бути сильним, необхідно щодня робити зарядку, їсти здорову їжу, дотримуватися режиму дня, — відповів Андрій.
  — Так всього багато треба? — здивувався Славко, — я вже не хочу бути сильним.
  — Ні, це добре, що ти захотів бути ним, запевнив Андрій, — я тобі допоможу.

  Навчально – методична картка самостійної роботи 3-4
  Тема: Норми наголошення, словотворення

  Мета: Розширити уявлення наголоси в українській мові.

  п/п

  Зміст роботи Методичні вказівки Література
  1. Основні словники української мови.
  1. Розглянути різноманітні словники.
  2. Записати висновки щодо прочитаного
  3. Виконати практичні вправи.
  Словники:

  • тлумачний;
  • орфографічний;
  • орфоепічний;
  • труднощів;
  • синонімів;
  • антонімів;
  • паронімів
  2. Матеріали самоперевірки:

  • скласти оду словникові, враховуючи змістовність, напрямок та важливість
  • дібрати пароніми до поданих слів: бриз, борть, дяк, яглиця, цент.
  • Скласти синонімічний ряд до обраних 5 слів.
  • Написати міні-твір в публіцистичному стилі.

  Навчально – методична картка самостійної роботи 5-6

  Тема: Літературна мова – основа культури мовлення. Лексичне багатство мови.

  Мета: навчити працювати над виробленням нормативного, інтонаційно виразного, образного і логічного мовлення. Допомогти студентам організувати самостійну роботу над засвоєнням теоретичного матеріалу. На основі вивченого теоретичного матеріалу практично закріпити професійні знання та вміння у сфері освіти. Вміти аналізувати своє і чуже мовлення, виявляти відхилення від норм, застосовувати різні засоби для їх подолання. Виховувати почуття відповідальності за свої мовленнєві дії, за мовленнєву культуру, самостійність

  п/п

  Зміст роботи Методичні вказівки Література
  1.

  — що таке літературна мова;

  — історію розвитку літературної мови;

  — форми існування літературної мови;

  Студенти повинні вміти:

  — розрізняти мову і мовлення;

  — характеризувати усне й писемне мовлення;

  — розрізняти монолог і діалог;

  — складати діалог.

  Хід самостійного заняття

  І. Теоретичний блок

  1. Літературна мова – вища форма національної мови.

  2. Етапи розвитку літературної мови.

  3. Форми існування літературної мови.

  4. Монологічне і діалогічне (полілогічне) мовлення.

  5. Застосування усного і писемного мовлення у різних сферах життя

  6. Лексичне багатство мовлення.

  1. Літературна мова — оброблена майстрами, унормована, відшліфована і зразкова форма загальнонародної мови, сформована на традиції писемної мови і вживана на цілій мовній території і в основних сферах суспільного життя, а саме: в науці, літературі, мистецтві, у навчальних закладах, у державній адміністрації, армії, спорті та ін. Літературна мова не збігається із жодним діалектом, вона багатша, розвиненіша, досконаліша. Вона відзначається високим ступенем нормативності і має розгалужену систему функціональних стилів. Літературна мова становить культурне надбання нації, виступає важливим чинником єдності народу і його духовного розвитку, розвитку науки і матеріального виробництва. Крім літературної мови, в Україні функціонують територіальні діалекти, які об’єднуються в три великі наріччя (південно-східне, південно-західне, північне), а також соціальні та професійні діалекти (жаргони, койне, сленг, суржик).

  2. Літературна мова виникає звичайно в тому регіоні краю, який на певному відрізку часу відіграє домінуючу роль у культурно-політичному житті народу. Походження української літературної мови є предметом вивчення багатьох дослідників. У різні часи були свої особливості формування і функціонування української літературної мови, видатні представники різних регіонів впливали на цей процес. Часи Київської Русі — це період формування і поширення давньоруської мови як літературної, XIV – XVIIIст. – доба активного використання староукраїнської літературної мови. Значну роль у формуванні нової української літературної мови на народній основі відіграв І.П. Котляревський – автор перших великих художніх творів українською мовою («Енеїда», «Наталка Полтавка», «Москаль – чарівник»). Початком нової української літературної мови умовно вважається 1798р., коли вийшли друком три перші частини поеми «Енеїда». Тому І.П. Котляревського вважають зачинателем нової української літературної мови. Процес становлення української літературної мови на живій народній основі завершив великий поет – Т.Г. Шевченко. Він став основоположником української літературної мови. Сучасна українська літературна мова, яка виникла на основі середньонаддніпрянських говорів, формувалася, вбираючи елементи інших діалектів. Отже, наддіалектна основа – одна з найважливіших її ознак. У період розбудови Держави українська літературна мова значно розширила свої функції. Конституцією 1996 року вона визнана в Україні як державна.

  Основними ознаками літературної мови є її наддіалектний характер і стабільні літературні норми (правила), що стосуються вимови звуків, вживання слів, творення словоформ, побудови словосполучень і речень, передавання звуків, складів, слів і речень на письмі.

  3. Будь-яка літературна мова, зокрема й українська, функціонує у двох формах: усній (звуковій) і писемній (буквеній). Обидві ці форми характеризуються наявністю сталих норм, дотримання яких робить літературну мову досконалим засобом передачі й отримання інформації.

  Для літературної мови, що реалізується в літературному мовленні, властиві усна і писемна форми існування. Усне і писемне мовлення — це форми реалізації мови як засобу спілкування.

  Усна мова – первинна; писемна – вторинна, вона виникла й ґрунтується на основі усної мови. Усна мова порівняно з писемною характеризується більшою довільністю в дотриманні літературної норми, певними вільностями в побудові висловлювань. Писемна мова більш регламентована і менш терпима до будь-яких відхилень від норми. — це така форма реалізації мови, яка вимовляється, виражається за допомогою звуків, являє собою процес говоріння. За походженням усне мовлення — первинна форма існування мови.

  Писемне мовлення — мовлення, зафіксоване на папері. Воно є вторинною формою існування мови і розраховане на зорове сприймання. Кожна з форм мовлення має свої особливості.

  Мові високої культури властиві багатство словника, різноманітність граматичних конструкцій, художня виразність, логічна стрункість. У писемному оформленні мови дотримують норм орфографії і пунктуації.

  Будову літературного мовлення можна представити такою схемою:

  Літературне мовлення

  усне писемне

  монологічне діалогічне

  Літературне мовлення

  Усне

  Писемне

  1. Первинне

  2. Діалогічне (полілогічне) і монологічне

  3. Розраховане на певних слухачів, які виступають співрозмовниками

  4. Непідготовлене заздалегідь

  5. Живе спілкування

  6. Інтонація, міміка, жести

  7. Імпровізоване мовлення

  8. Чітко індивідуалізоване мовлення

  9. Емоційне й експресивне мовлення

  10. Повтори, зіставлення, різні тропи, фразеологізми

  1. Вторинне

  2. Монологічне

  3. Графічно оформлене

  4. Пов’язане з попереднім обдумуванням

  5. Старанний відбір фактів та їх мовне оформлення

  6. Відбір мовних засобів, чітке підпорядкування стилю і типу мовлення

  7. Повний і ґрунтовний виклад думок

  8. Поглиблена робота над словом і текстом

  9. Редагування думки і форм її вираження

  10. Самоаналіз написаного

  4. Усне мовлення буває монологічним і діалогічним.

  Монолог (від грецьких слів топоs — один і logos — слово, мовлення) — особлива форма побудови усного чи писемного мовлення, що становить розгорнуте висловлювання однієї особи, звернене до себе або до глядача (у спектаклі, кінофільмі).

  Монолог має певну композиційну організованість і змістову завершеність. Розрізняють внутрішній монолог — роздум уголос, драматичний монолог — поєднання мовлення з мімікою, жестами, ліричний монолог — лірична сповідь у поезії. . Усне мовлення існує у формах діалогу, дискусії, диспуту, монологу, розповіді, переказування, звіту, доповіді тощо, а писемне — у формах переказу, творів (опису, розповіді, роздуму), ділових паперів, газетних жанрів, плану, тез, конспекту, реферату.

  6. Багатство мовлення — це використання великої кількості мовних одиниць (слів, словосполучень, речень), які відрізняються за смислом і будовою.

  Різноманітність мовлення — використання різних мовних засобів для вираження однієї і тієї ж думки.

  Багатство мовлення досягається мовними засобами, які в тексті не повторюються, а різноманітність забезпечує вираження однієї і тієї ж думки різними мовними засобами.

  Українська мова — багата й різноманітна, а мовлення кожної людини може бути багатим і бідним, різноманітним чи одноманітним. Багатство і різноманітність мовлення залежить від того, хто є мовець: весь народ чи окрема особа, дитина чи доросла людина. Великий вплив на багатство і різноманітність мовлення мають його стиль, сфера спілкування тощо.

  В українській мові існують семантичні групи слів (омоніми, синоніми, антоніми), багатозначні й абстрактні, застарілі й новоутворені слова, що становлять її багатство. Виражаючи думку, мовець може використати різноманітні засоби залежно від знання мови, ерудиції, стилю висловлювання. Багатство і різноманітність мовлення виявляються на лексичному, фразеологічному, словотвірному, граматичному і стилістичному рівнях.

  Умови багатства і різноманітності мовлення такі: 1) багатство словникового запасу кожної людини; 2) уміння використовувати у своєму мовленні різні мовні засоби; 3) уміння інтонувати мовлення; 4) постійне удосконалення і збагачення власного мовлення.

  Про багатство мовлення судять насамперед по його лексичному складу. Середній запас слів у добре освіченої людини становить 6 — 9 тисяч, тлумачний словник української мови містить понад 130 тисяч слів, а в народній скарбниці — 200 тисяч слів.

  Лексичне і фразеологічне багатство мовлення формується словниками української мови, творами художньої, наукової, суспільно-політичної літератури, усної народної творчості. Лексичне багатство вимагає не тільки засвоєння великої кількості слів, а й усіх можливих значень багатозначного слова. Наприклад, слово вертеп має три значення: 1) печера; 2) старовинний пересувний ляльковий театр, де ставили релігійні і світські п’єси; 3) сховище або місце гульбища злочинців. У зв’язку з відродженням української культури друге значення слова вертеп набуло в наш час особливого поширення.

  Багатство мовлення забезпечується і багатством форм. У мові є велика кількість варіантів слів та їх форм, засвоєння і використання яких робить мовлення кожної людини багатшим, виразнішим, різноманітнішим. Наприклад, в іменниках паралельні форми роду (шинель — шинеля, зал — зала, клавіш — клавіша), відмінків (батьку — батькові, Тарасу — Тарасові), паралельні відмінкові форми прикметників, числівників (червонім — червоному, одинадцяти — одинадцятьох). Прикметники мають ряд інших паралельних форм. Наприклад, присвійні прикметники (материн — материнський, братів — братовий), стягнені і нестягнені форми (добра — добрая, зелене — зеленеє), повні й короткі форми (рад — радий, певен — певний). Урізноманітнюють мовлення й фонетичні варіанти слів. Наприклад: хоч — хоча, лиш — лише, знов — знову, звідкіль — звідкіля, робить — робити тощо.

  Багатство й різноманітність висловлювання (тексту) забезпечують синтаксичні конструкції (синонімічні словосполучення й речення), наприклад: дієприкметниковий, дієприслівниковий звороти і підрядні речення, пряма і непряма мова, варіанти граматичних форм, наприклад, майбутній час: буду читати — читатиму, наказовий спосіб: читайте — читали б та ін.

  Українська мова і з стилістичного боку надзвичайно багата й різноманітна. Ці мовні засоби використовуються в текстах різних стилів.

  Будуючи висловлювання в тому чи іншому стилі, необхідно враховувати емоційно-експресивне забарвлення слів, словосполучень, речень та їх закріпленість за певним стилем.

  Отже, стилі ставлять певні вимоги щодо багатства і різноманітності мовлення.

  ІІ. Самостійна робота

  Завдання 1

  Прочитайте обидва тексти. Який з них вам більше сподобався і чому? У якому тексті використано різні мовні засоби, які повніше, детальніше розкривають його зміст?

  З-за лісу вийшла хмарка, за нею друга, третя і разом полетіли вони та витягли на небо важку хмару. Збиралось на дощ…

  З-за лісу вибігла хмарка-розвідниця, за нею друга, третя і, ніби побравшись за руки, разом полетіли, гнані піднебесним вітром, та немов льотом своїм витягли на чисте мліюче небо сиву важку хмару, тінь од якої впала на поле і, завагавшись на мить під сосною, погрозливо посунула далі. Збиралось на дощ…

  (В. Земляк.)

  Завдання 2

  Складіть речення, в яких прикметники були б ужиті в прямому і в усіх можливих переносних значеннях.

  Кам’яний, сталевий, заячий.

  Завдання 3

  Підготуйте усну розповідь на тему «Мова — душа народу». Обґрунтуйте своє розуміння цього твердження.

  Завдання 4

  Підібрати з дужок лексичні ідентифікатори (відповідники) до наведених перифраз, пояснити функції перифраз, їх стилістичну маркованість.

  Лісова принцеса. Любителі тихих світанків. Любителі дармової юшки. Другий хліб. Перлина Карибського моря. Машина клімату. Лижна Мексика. Конструктори зерна. Сталевий землекоп. Сонячний камінь. Інженери полів. Інженери людських доль. Нектар гір. Мандрівні Гомери. Біле золото. Зелене золото. Чорне золото. Легені планети. Зелений цех. Синьоока сестра України.

  (Рибалки. Агрономи. Білорусія. Янтар. Кобзарі. Ліс. Ліси. Письменники. Косуля. Картопля. Браконьєри. Арктика. Екскаватор. Куба. Селекціонери. Бавовна. Вугілля. Ворохта. Мед.)

  ІІІ. Блок самоконтролю

  1. Яку мову можна вважати літературною?

  2. Як виникла українська літературна мова?

  3. Хто з українських письменників сприяв розвиткові української літературної мови?

  4. Яку роль у розвитку літературної мови відіграють діалекти?

  5. Які форми існування літературної мови ви знаєте?

  6. Що таке монолог? Діалог?

  7. Як досягти багатства і різноманітності мовлення?

  Навчально – методична картка самостійної роботи 7-8
  Тема: Мовленнєвий етикет. Формули й тональності мовленнєвого етикету

  Мета: оволодіння основами теорії і практики мистецтва слова, культури мовлення і виразного читання.

  — активно застосовувати набуті знання;

  — ефективно застосовувати методи педагогічного впливу на дітей;

  — з’ясовувати основні риси різних варіантів мовленнєвого етикету;

  — виробляти поради щодо викорінення слів – паразитів.

  Хід самостійного заняття

  І. Теоретичний блок

  1. Поняття „мовний етикет”. Історія виникнення етикету.

  2. Формули й тональності мовленнєвого етикету.

  3. Вплив ситуації мовлення на мовний етикет.

  4. Зв’язок традицій українського народу з правилами мовного етикету.

  5. Відображення мовного етикету в усній народній творчості.

  1. Упродовж століть людство виробило прийняті форми співіснування, які базувалися на правилах і традиціях кожного народу, а також були зумовлені особливостями національної історії, ментальності, політичного устрою країни.

  Суспільство з давніх – давен виробило правила поведінки. Насамперед «Біблія» та народна мудрість вчили, що і як треба робити, тобто дотримуватися вимог етикету. Етикет – це встановлений порядок, сукупність правил, які регламентують зовнішні прояви людських взаємин.

  Звідки походить саме слово «етикет»? Вперше його вжив французький король Людовик ХІV у ХVІІ ст. На одному з прийомів у цього монарха гостям вручили картки, де перераховувалися правила поведінки, яких вони мали дотримуватися. Від назви цих карток (етикеток) і виникло слово «етикет».

  Греки розвинули дипломатичний етикет, створивши урочистий посольський церемоніал. У середньовіччі етикетні правила поширювалися на всі верстви населення. Навіть мандрівні студенти й музиканти мали свої етикетні кодекси. Але особливо суворо дотримувалися правил етикету при дворах високих правителів.

  Чітко дотримувалися етикетних правил при дворах французьких, англійських та особливо іспанських королів. На основі дипломатичного етикету був сформований цивільний етикет. Почала з’являтися відповідна література.

  За часів Київської Русі вихованню надавали великого значення, звертаючи увагу й на культуру поведінки (як багатих, так і бідних). Значна кількість літератури з етикету з’явилася в Україні наприкінці ХХ сторіччя.

  Звісно, етикетні норми мають знати всі. Але закономірним є твердження, що в першу чергу вихованими повинні бути вихователі, вчителі. Саме їм хочеться адресувати слова А.П. Чехова: «У людини має бути прекрасним все: і обличчя, і одяг, і душа, і думки».Цей ряд вимог можна продовжити, адже педагогічна діяльність потребує від учителя вміння спілкуватися з дітьми та їхніми батьками, колегами й представниками інших професій. Учителеві не пробачається те, що інколи прощається представникові іншої професії.

  2. Коли дитина вперше вимовляє слово «мама», для батьків це неабияка подія. Адже починається спілкування з дитиною за допомогою мови. Ми уважно прислухаємося до інтонації, експресії, з якими мовлено кожне слово дитини, бо слова ті виражають і фізичний, і психічний стан, і біль, і радість малюка. Нерідко мовлення в ранньому віці ніби ілюструє риси характеру дитини – і ті, що варто розвинути, і ті, які треба своєчасно викоренити.

  Та ось дитячі слова в’яжуться у фрази… Тут все рідше ми, дорослі, вслухаємося в тональність дитячих слів, менше стежимо за словесною культурою дітей, перестаємо виступати в ролі зразка мовного етикету для дитини.

  Діти, почувши грубі слова, брутальні лайки на вулиці, у транспорті, запам’ятовують їх і спочатку подумки «озброюються» цією словесною зброєю, а потім використовують її у своєму лексиконі. А ми дивуємося, звідки в наших дітей такий брутальний лексикон, звідки вияви нестриманості.

  Ввічливість і шанобливість виховуються передусім у сім’ї. Іноді за щоденними клопотами ми не помічаємо, як виростають наші діти. І раптом знову дивуємось: донька чи син не дякують нам за обід чи за сніданок, прокидаючись, не бажають «доброго ранку», а лягаючи спати – «доброї ночі», звертаючись з проханням, рідко вживають або ж зовсім не кажуть «будь ласка». А все тому, що так не поводились між собою батьки, що не були вони ввічливими до дітей. Тим часом наше завдання – змалечку і впродовж усього життя дитини особистим прикладом вчити її чемності. Школа ж, педагоги поглиблюють науку ввічливості.

  Дитина повинна вміти вітатися з дорослими: «Добрий вечір!», «На добраніч!» та ін. Треба пояснити дитині порушення норм мовного етикету, коли вона вітається чи прощається з однолітком: «Адью!», «Покедова!», «Чао!». Це переважно розмовно – просторічні формули, окремі ж порушення межують з вульгаризацією форм привітання і свідчать не про невимушені стосунки, а швидше про мовну неохайність, що так само недопустима, як і неохайність в одязі.

  Нелітературні формули можуть закріпитися в мовленні дитини, ставши надалі вже не безневинним юнацьким жаргоном, а виявом низької мовленнєвої культури. Крім цього, форма і тон привітання здатні створювати настрій, від чого залежить і наша поведінка.

  Не завжди наші діти вміють відповісти на побутові запитання про життя, справи, чиєсь здоров’я. Відповідь повинна починатися словом «Дякую!» і доповнюються конкретною відповіддю. Формули подяки «Дякую!», «Щиро дякую!», «Спасибі!» — правильні. «Велике спасибі!», «Гарно дякую!», «Дуже дякую!» — просторічні. Рівень мовленнєвої культури в цих ситуаціях свідчить про вихованість, чемність людини.

  А як багато важить звичка називати старшу людину на ім’я та по батькові! Ім’я для кожної людини дороге, тому не можна дозволити собі помилятися, бо це свідчить про байдужість до чиєїсь особи і звучить образливо.

  3. Сьогодні в наше офіційне спілкування повертається слово «пан» — ним звертаються до незнайомої людини або поєднують зі звертанням на ім’я чи прізвище: «панове», «пане Андрію!», «пані Віро!», «пане Кравчук!».

  Етично вихована людина добиратиме форму звертання відповідно до характеру стосунків, ситуації і, володіючи добре мовою, не допустить, звичайно, грубої фамільярності.

  За «Словником української мови», етика – це не тільки «наука про мораль», а й «норми поведінки, сукупність моральних правил». Основне поняття етики – добро. Норми літературної мови становлять етичну цінність для сучасного покоління мовців, а реалізація цих норм у конкретній ситуації – становить естетичну цінність мови.

  Отже, етичне в мові – це конкретно – історична система мовних засобів відповідно до норми моральної свідомості й поведінки людини, що передбачає ефект добра.

  Етичні норми поведінки людини в колективі – категорії історичні, хоч частих змін і не зазнають. Мораль – поняття класове. Ввічливість, чемність, шанобливість, доброзичливість, стриманість виховуються на зразках оточення й настановами. І зразки, і настанови передаються переважно за допомогою мови.

  Систему мовленнєвого етикету нації складає сукупність усіх можливих етикетних формул. Структуру ж його визначають такі основні елементи комунікативних ситуацій: звертання, привітання, прощання, вибачення, подяка, побажання, прохання, знайомство, поздоровлення, запрошення, пропозиція, порада, згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо. З – поміж них вирізняються ті, що вживаються при з’ясуванні контакту між мовцями – формули звертань і вітань; при підтриманні контакту – формули вибачення, прохання, подяки та ін.; при припиненні контакту – формули прощання, побажання.

  Численні етикетні ситуації вимагають від мовця вміння привітатися і попрощатися, звернутися за допомогою і подякувати за неї, розмовляти з ровесником або звернутися до старшого, просити чи наказувати, розмовляти по телефону і спілкуватися безпосередньо.

  Етика спілкування висуває вимоги до вживання займенників ти і ви. «Пошанна» множина і «множина ввічливості» функціонують автоматично, є фактом мовленнєвим і психологічним. Поширені звертання на ви до осіб, віком старших від мовця, або малознайомих. Характерно, що сьогодні нормою звертання до батька чи матері є форма ти, проте в локальному мовленні здавна закріплена форма ви, і не варто цей факт заперечувати – мовній системі він не суперечить, мораль не відкидає. Це – вияв традиції локальної етики.

  Неабияке значення має тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно й доречно підтримати тему. Ввічливість, уважність і чемність – основна вимога мовного етикету. Від чемного привітання, шляхетного потиску руки, невимушеної, ненав’язливої розмови виграш обопільний. Лихослів’я, лицемірство, невміння вислухати колегу, навпаки, лише дратує, псує настрій.

  4. Вироблені віками і закріплені кращі форми вітань – звертань, повсякденного спілкування – не проста людська забаганка. Це наш повсякденний етикет, наша культура, взаємини, зрештою, наше здоров’я не тільки в буквальному, а й у переносному значенні. Це наш спосіб життя.

  Як відомо, суспільство виробляє певні стандартизовані норми соціальної поведінки (у тому числі й мовленнєвої), які визначаються уявленнями про шаблони поведінки в конкретній ситуації. Щоб функціонувати як єдине ціле, як складна соціальна система, суспільство має встановити такі рамки поведінки індивідів, у яких ця поведінка стає нормативною, стабільною. Саме такими рамками й є етикет – система правил зовнішньої культури людини, її поведінки, пристойності, гарного тону тощо. У суспільстві він функціонує у двох основних формах поведінки: мовленнєвої (вербальної) й немовленнєвої (міміка, жести, фізичний контакт, дистанція між співрозмовниками, етикетна атрибутика).

  1) принцип гуманізму й людяності, який вимагає бути ввічливим, тактовним, ґречним, скромним;

  2) принцип доцільності дій, який дає змогу людині поводитися розумно, просто, зручно для себе й оточуючих;

  3) принцип краси поведінки, шляхетності;

  4) принцип дотримання звичаїв і традицій тієї країни, в якій перебуває людина.

  Отже, основна етична категорія «добро» має в мові численні засоби вираження, які підпорядковані визначальним ознакам культури мовлення – правильності, точності, доречності.

  5. Культура усної мови – це традиції усного спілкування освічених кіл суспільства, багатого на варіанти порівняно з культурою писемного мовлення. Культура мовлення – категорія оцінна, але індивідуальні смаки, уподобання мають ґрунтуватися на суспільній мовній практиці. Основи культури мовлення закладаються у дошкільному та молодшому шкільному віці. Тут формується мовленнєвий етикет, засвоюються зразки мовленнєвої поведінки, відшліфовані у процесі культурного спілкування носіїв мови. Індивідуальна робота над культурою мовлення триває протягом усього свідомого життя мовця.

  Виховання культури мовлення – це розвиток чуття мови у процесі пізнання найкращих художньо-естетичних зразків мови, засвоєння мовно-культурних традицій народу. В широкому розумінні культура мовлення передбачає високий рівень національно-мовної свідомості індивідів, їх дбайливе ставлення до рідного слова, усвідомлення його значення для розвитку інтелектуальної та емоційної культури нації.

  Мова не тільки засіб спілкування, а й природний резервуар інформації про світ, насамперед про свій народ. Повіривши в те, що всі мови в нашому спільному домі «активно розвиваються», ми довго не помічали, що цей розвиток, започаткований першим радянським десятиріччям, у 30 – 70-ті роки був спершу загальномовний а потім повернувся у зворотному напрямку. Треба виправляти становище: повернути всім мовам їх природний престиж і справжню, а не декларовану рівноправність.

  Сьогодні культура і мовлення виявилися об’єднаними в царині духовних цінностей кожної людини і всього суспільства. Мабуть, ніхто не буде заперечувати, що в низькій культурі мовлення виявляються перші ознаки бездуховності…

  Мовна культура – це надійна опора у вираженні незалежності думок, розвиненості людських почуттів, у вихованні діяльного, справжнього патріотизму. Культура мовлення передбачає вироблення етичних норм міжнаціонального спілкування, які характеризують загальну культуру нашого сучасника.

  Вважається, що мовленнєвий етикет є однією з найважливіших характеристик поведінки людини. Бо без знання прийнятих у суспільстві форм етикету, без вербальних форм вираження ввічливих стосунків між людьми, індивід не може ефективно, з користю для себе й оточуючих здійснювати процес спілкування. М.Г. Стельмахович з цього приводу зауважує: «Не треба забувати, що будь-який, навіть найменший відступ від мовленнєвого етикету псує настрій, вносить непорозуміння в людські стосунки, а інколи, навіть, калічить душу й ранить серце людини».

  ІІ. Самостійна робота

  Завдання 1

  Пояснити зміст понять (і навести конкретні приклади на доказ своїх пояснень): побутовий мовленнєвий етикет, педагогічний етикет, службовий етикет. З’ясувати основні риси цих варіантів мовленнєвого етикету.

  Завдання 2

  Виявити, спостерігаючи за усним мовленням колег – студентів протягом семестру, слова – паразити, проаналізувати їх частотність і ситуаційну зумовленість, виробити поради щодо їх викорінення.

  Завдання 3

  Законспектувати статті Марії Білоус «Заговори, щоб я тебе побачив» та Юліана Редька «Як поводити себе у товаристві» (лише те, що пов’язано з мовним етикетом) з посібника «Антисуржик».

  ІІІ. Блок самоконтролю

  1. Що таке етикет? Розкажіть про історію виникнення етикету.

  2. Назвіть формули й тональності мовленнєвого етикету.

  3. Визначте основні підсистеми етикету

  4. Які основні принципи притаманні сучасному етикету?

  5. Як пов’язані традиції українського народу з правилами мовного етикету?

  Навчально – методична картка самостійної роботи 9-10
  Тема: Вимовні норми мовлення.

  Мета: Законспектувати першоджерела з цієї теми, привчити вдумливо працювати з літературою, орієнтуватися в ній.

  ПОНЯТТЯ ПРО РОЗМОВНИЙ, НАУКОВИЙ, ХУДОЖНІЙ, ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ СТИЛІ МОВЛЕННЯ — УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК — ОТКРЫТЫЙ УРОК — РЕФЕРАТЫ

  Мета:
  поглибити знання п’ятикласників про стилі мовлення; навчити розрізняти тексти
  розмовного, наукового, худож­нього, офіційно-ділового та публіцистичного
  стилів; ви­значати стильові ознаки кожного стилю; розвивати творчі вміння
  працювати над текстами різних стилів, знаходити стильові та мовні особливості
  текстів; формувати вміння складати тексти різних стилів у діалогічній та
  монологіч­ній, усній і писемній формах; за допомогою мовленнєво-комунікативного
  дидактичного матеріалу виховувати по­вагу до народних оберегів; сприяти
  розумінню шкільної освіти та доброго ставлення до своїх однокласників.

  Внутрішньопредметні
  зв’язки:

  Лексикологія:
  засвоєння нових слів.

  Культура
  мовлення: засвоєння складних випадків слововживання.

  Тип
  уроку: урок повторення з елементами поглиблення.

  ХІД
  уроку

  I.
  Організаційний момент

  II.
  Установчо-мотиваційний етап

  III.
  Повідомлення теми, мети й завдань уроку

  Виконання творчих завдань на
  текстовій основі

  Робота
  над текстом

  ► Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. До якого
  стилю належить цей текст? Які ще стилі мовлення ви знаєте?

  УКРАЇНСЬКІ
  РУШНИКИ

  І
  сучасну, і традиційну оселю на Україні важко уявити без рушників. Тчуть їх і
  вишивають ще й досі. Для прикрашення інтер’єру оселі, для домашнього затишку,
  просто так, для душі. Узори на рушниках — то дав­ні забуті символи: ромб з
  крапкою посередині — засіяна нива, вазон чи квітка — світове дерево од неба до
  землі, людська фігурка, немов з ди­тячого малюка,— знак Берегині, богині
  хатнього вогнища. А подивіться, де висять рушники. Над вікнами і над дверима,
  на покуті — це обереги від усього злого, що може зайти в дім.

  Широкою
  була сфера використання рушників: на знак згоди на шлюб дівчина подавала їх
  старостам і намітка, головний убір заміж­ньої жінки,— це довгий рушник. У нього
  загортали маля, що з’являлося на світ. На рушниках опускали в яму домовину.
  «Хай стелиться вам доля рушниками!» — казали, бажаючи людині щастя (За
  І.Бондаренко).

  ► Проаналізувати текст, давши відповіді на питання: 1) З кількох час­тин складається текст? 2) Яку картину
  змальовує автор? 3) Чи відпо­відає заголовок змістові тексту? 4) Яку думку
  висловлює автор цим текстом? 5) Які почуття викликає у
  вас текст і чому?

  Навчальне
  аудіювання

  ► Прослухати виразне читання тексту вашим однокласником. До
  яко­го стилю належить текст? У якому жанрі він використовується? До­вести своє твердження.

  ПРАВДОМОВНИЙ,
  ЧЕСНИЙ, ТОЧНИЙ, ОБОВ’ЯЗКОВИЙ Багато хлопців і дівчаток люблять говорити
  неправду і з часом так звикають до цього, що не вважають це злом. А тим часом
  говорити не­правду,
  брехати — осоружна прикмета. Тих, що звикли до неправдивості, люди не люблять, не шанують і вже ніколи не вірять, хоч би вони деко­ли й
  говорили найщирішу
  правду. Щоб позбутися якоїсь неприємності, спокусливим є просто
  так, для викруту, трішки збрехати. З цього й по­чинається. А з
  маленької брехні виростає велика, і тоді вже важко зу­пинитися, бо одна брехня
  породжує багато нових. Отже, пообіцяй собі не піддаватися спокусі, аби не
  втратити власної гідності. Бережи честь змолоду (З газети).

  ► Знайти в тексті слова, утворені суфіксальним і
  префіксальним способа­ми. Зачитати речення із
  вставним словом. Яку функцію воно виконує?

  Робота
  з опорною таблицею

  Мовленнєва
  ситуація

  Стилі мовлення

  Обставини спілкування

  Кіль­кість осіб, що бере участь у мовленні

  Функція висловлюван­ня

  Стильові ознаки

  розмовний

  неофіційні

  1 (2)

  бесіда, роз­мова

  невимуше­ність, емоцій­ність

  науковий

  офіційні

  1 (багато)

  повідомлення (пояснення)

  точність, логічність

  офіційно-діловий

  офіційні

  1 (багато)

  повідомлення (документація)

  офіційність, точність

  публіцистичний

  офіційні

  1 (багато)

  вплив (інфор­мація, переко­нання)

  емоційність, конкретність

  художній

  офіційні

  1 (багато)

  вплив (зобра­ження, опис, діяння)

  образність,

  емоційність,

  конкретність

  Спостереження
  над мовним матеріалом

  ► Прочитати уважно текст. Довести
  його приналежність до художньо­го стилю.

  ПЕРШІ
  ВРАЖЕННЯ

  Почалася
  наука. Професор говорив щось, показував якісь дощечки, що на них були
  намальовані якісь гачки та стовпчики. Хлопці час від часу кричали щось, як
  професор показував яку нову дощечку, а Гриць нічого того не розумів. Він навіть
  не зважав на професора, а дуже сміш­ними видалися йому хлопці, що сиділи
  довкола нього. Один довбав пальцем у носі, другий раз у раз старався уткнути
  невеличке стебельце Грицеві у вухо, третій працював довгий час дуже пильно,
  микаючи із свого старого кафтана латки і нитки, вже їх перед ним на спідній
  дошці лавки лежала ціла купа, а він усе ще микав і скуб зо всієї сили (I. Франко).

  ► Яку роль виконують дієслова в тексті?

  ► До виділених слів дібрати синоніми.

  Робота
  над зв’язними висловлюваннями

  ► Прочитати тексти. Визначити тему й тип мовлення кожного.
  Дібрати заголовки. Чим ці тексти відрізняються? До яких стилів належать?

  Текст
  1

  На
  уроках фізичної географії ви познайомилися з природою Землі, дізналися, які
  безмежні простори нашої Батьківщини, які багаті й різ­номанітні її природні
  багатства. Тепер ви переходите до вивчення науки, що досліджує питання
  використання природних умов і ресурсів люди­ною, їх вплив на господарство,
  особливості його розміщення по терито­рії. Наука ця — економічна
  географія. Так назвав її великий російський учений М. Ломоносов.

  Текст
  2

  Українська
  мова утверджується в усіх сферах життя України. Дослід­ники бачать її як мову
  міжнаціонального спілкування в Україні — ба­гатонаціональній державі, мову
  міжнародних відносин у майбутньому. Очевидно, це стане можливим, коли Україна
  стане європейською кра­їною.

  Історія
  української мови багата на факти заборон, утисків. Це гір­ка правда.

  Нині
  потрібне порозуміння, яке прислужиться тому, щоб у кожній клітині українського
  суспільства організму повнокровно, життєдайно пульсувала українська мова. За
  таких обставин можливий всебічний розвиток мов, культур національних меншин,
  які живуть на гостинній українській землі. І, безперечно, тільки тоді можлива
  міжнаціональна злагода (З газети).

  ► В якій
  мовленнєвій ситуації і за яких обставин можуть бути вико­ристані ці
  висловлювання?

  V.
  Систематизація й узагальнення знань

  Подумати
  і дати відповіді:

  1.
  Що таке стиль мовлення?

  2.
  Як впливає мовленнєва ситуація на вибір стилю мовлення?

  3.
  Назвати функції кожного стилю.

  4.
  Які ви знаєте мовні ознаки стилів?

  5.
  Який стиль є найбільш простим і розповсюдженим? Чому?

  VI.
  Підсумок уроку

  Відзначення
  досягнень учнів в оволодінні темою уроку, їхнього став­лення до роботи на
  уроці; аналіз здібностей, що сформувалися під час по­вторення теми; окреслення
  перспектив подальшої навчальної діяльності.

  VII.
  Домашнє завдання

  Виписати
  два невеликі тексти різних стилів (з журналу, газети, під­ручника, художньої
  книжки тощо). Зробити аналіз одного з них (стиль, тип мовлення, завдання
  висловлювання, де може бути використаний, яке це висловлювання: конкретне,
  емоційне, офіційне, невимушене, вплив тощо; мовні особливості).

  Преимущества и недостатки городской жизни

  В компании haart есть технологии и люди, которые помогут вам переехать в идеальное место для вас. Мы обслуживаем более 4000 почтовых индексов по всей Англии и Уэльсу, но наши команды также обладают беспрецедентным знанием местных особенностей своего региона, поэтому вы можете доверять нам, чтобы помочь вам переехать. Найдите ближайший к вам филиал, чтобы поговорить с одним из наших агентов по недвижимости.

  Городская жизнь

  Думаете о переезде в город или оживленный город? Города и города нравятся людям по многим причинам: улучшенный общественный транспорт, смешение культур, возможности трудоустройства и легкий доступ к магазинам и удобствам.Но образ жизни в городских условиях может быть не тем, к которому вы привыкли, поэтому убедитесь, что вы знаете о плюсах и минусах, прежде чем делать какие-либо большие шаги.

  Вот краткие плюсы и минусы городской жизни от haart. Если вы готовы переехать или у вас есть вопросы, свяжитесь с нами. Продавать до переезда? Получите бесплатную оценку haart сегодня!

  Недостатки

  • Оживленные города могут казаться переполненными, что может означать, что вы чувствуете больше стресса или давления. Возможно, вам также не удастся сформировать такие сплоченные сообщества в городских районах.
  • Городские районы, как правило, дороже для жизни. Цены на недвижимость выше, равно как и на товары и услуги.
  • Дома компактнее в городских условиях. Чтобы максимально увеличить пространство, вместо домов с большими садами строятся квартиры и небольшие квартиры.
  • В городе часто бывает меньше зеленых насаждений. Возможно, вам не всегда удастся насладиться природой.
  • Общественный транспорт не всегда может быть таким надежным, как хотелось бы, и во многих городах есть ограничения на парковку.Если вы предпочитаете водить машину, вам может быть труднее держать машину поблизости от места проживания, если это не обходится дорого.
  • Из-за большой численности населения города могут иметь более высокий уровень загрязнения, включая шумовое загрязнение. Это может нанести вред вашему здоровью в долгосрочной перспективе.
  • Если у вас есть домашние животные, вам может быть труднее найти место для жизни, в котором они разрешены. Также может быть труднее найти место, чтобы выгуливать собаку или отдыхать с ней на свежем воздухе.

  Преимущества

  • В городах часто встречаются дороги лучшего качества и хорошо построенные дома.
  • Транспортные средства хорошо развиты и часто получают регулярное финансирование для обновления. Быстрее добраться с места на место в городе или поселке.
  • Благодаря лучшему общественному транспорту можно сэкономить на машине
  • Легко добраться до большинства удобств и развлечений. Клубы, рестораны и кинотеатры более многочисленны в этих оживленных районах, и вы часто обнаруживаете, что новые достопримечательности открываются в городе раньше, чем где-либо еще.
  • Больницы и поликлиники находятся рядом, что позволяет легко получить медицинское обслуживание или помощь в экстренных случаях.
  • Города и поселки, как правило, представляют собой более разнообразное сочетание культур и этнических групп, что может помочь в поиске новых друзей и знакомствах.
  • В городах имеется больше рабочих мест. Начать новую карьеру будет намного проще, если вы переедете в город или город.

  Взвесьте все варианты, прежде чем принять решение о переезде в город. Возможно, это идеальное время для переезда в город, если вы хотите устроиться на новую работу или получить образование, но не если вам нужно больше зеленых насаждений.

  Почему бы не зайти в один из наших отделений (у нас их более 100 по всей стране) и обсудить ваши варианты?

  стилей воспитания ✔️: типы эффективного воспитания

  Быть родителем — это, пожалуй, одна из самых сложных, но при этом самых плодотворных работ на планете.

  Ни один подход к воспитанию детей не подходит всем. Вот почему существует огромное количество различных стилей воспитания, которые мы применяем при воспитании наших детей.

  В этой статье мы рассмотрим 4 типа эффективного воспитания — каковы основные характеристики и как вы можете использовать их, чтобы стать отличным родителем.

  Содержание

  Что такое стиль воспитания?

  Стиль воспитания — это способ воспитания вашего ребенка с особым подходом. Мой стиль воспитания зависит от вашей личности, предпочтений или, возможно, от вашего ребенка.

  Исследования показали, что стили воспитания могут иметь огромное влияние на успехи ребенка в учебе и его карьеру.

  Исследование , проведенное в Ширазском университете медицинских наук, выявило отрицательную корреляцию между авторитарным стилем воспитания и успехом ребенка в образовании. Результаты также показали нам, что существует значительная положительная корреляция между «твердым» стилем воспитания и карьерным ростом ребенка.

  Существует 4 основных типа родительских стилей, большинство из которых было описано легендарным психологом Дианой Баумринд.

  Стили воспитания, обозначенные Баумриндом, включают «авторитарный» стиль, «авторитарный» стиль и «дозволительный» стиль.После того, как по этой теме было проведено дальнейшее исследование, психологи Джон Мартин и Элеонора Маккоби добавили четвертый стиль в этот список. Этот стиль был известен как «Вовлеченное» или «Небрежное» воспитание.

  Стили воспитания Баумринда: четыре типа воспитания

  Стили воспитания, описанные Баумриндом, различаются в зависимости от двух основных факторов — «отзывчивости» и «требовательности».

  Разница в стилях была решена в зависимости от того, был ли родитель высокочувствительным или низкореагирующим родителем, и был ли он требовательным или низко требовательным родителем.

  Авторитетный

  Описано 3 словами: Поддерживающая, Фирма, Удовлетворительная.

  Авторитетный стиль воспитания основан на его отзывчивости и высокой требовательности.

  Этот стиль воспитания подразумевает, что родители оказывают своему ребенку полную поддержку. Это подразумевает, что родители помогают своему ребенку развиваться и становиться лучшей версией себя, направляя его к успеху.

  Авторитетный стиль также реализует высокие стандарты поведения и отношения — этот стиль требует от ребенка уважения к своим родителям.Существуют определенные правила, которым должен следовать ваш ребенок, однако правила всегда полностью объясняются, чтобы ваш ребенок мог понять смысл, стоящий за ними.

  Следуя этому стилю воспитания, вы обеспечиваете постоянное построение позитивных отношений между вами и вашим ребенком.

  Из трех стилей воспитания, основанных Баумриндом, это был ее любимый. Авторитетный стиль сочетает в себе строгие правила, эмоциональную поддержку и руководство, чтобы помочь вашему ребенку стать лучшей версией себя.

  Авторитарный

  Описано 3-мя словами: Строгий, Отстраненный, Требовательный.

  Авторитарный стиль воспитания отличается от авторитарного подхода.

  Этот стиль воспитания основан на четком наборе строгих правил, несоблюдение которых часто сопровождается последовательными наказаниями.

  В то время как родители, которые принимают этот подход, многого требуют от своего ребенка, они также очень низки в плане отзывчивости — они часто могут быть отключены от жизни своего ребенка, практически не предлагая руководства или поддержки, в отличие от авторитарного стиля.

  Авторитарный родитель также игнорирует чувства или мнения своего ребенка по любой конкретной теме — еще один признак слабой эмоциональной поддержки ребенка или ее отсутствия, которая может нанести вред его самооценке.

  Авторитарный способ воспитания не пользуется большим уважением, однако он может быть слишком распространенным — особенно, если родитель не осознает долгосрочные последствия своего стиля воспитания для их ребенка.

  Разрешительное

  Описано 3 словами: Непринужденный, Прощающий, Терпимый.

  Как снисходительный родитель, вы можете изложить правила, но не сможете их обеспечить.

  У вас очень непринужденное отношение к воспитанию детей — вы чувствуете, что в конце концов ваши дети найдут свой жизненный путь и учатся на своих ошибках.

  Однако это не означает, что снисходительные родители не поддерживают своего ребенка. Если когда-нибудь возникнет серьезная проблема, родитель всегда предложит совет и поддержку.

  Этот стиль воспитания больше похож на друзей, чем на родителей.Хотя вы будете прислушиваться к проблемам, желаниям и потребностям вашего ребенка, вы предпочитаете сделать шаг назад и позволить ему разобраться во всем самостоятельно.

  Если ребенок плохо себя ведет или не подчиняется правилам, установленным их снисходительными родителями, они, скорее всего, не будут иметь никаких последствий, что может усилить плохое поведение.

  Помимо не соблюдения правил, снисходительные родители могут не научить своих детей хорошим привычкам, таким как гигиена и здоровое питание. Это может привести к нездоровью детей.

  Небрежный

  Описано 3 словами: Отстраненный, Отдаленный, Неучастный.

  Этот стиль воспитания был открыт психологами Джоном Мартином и Элеонорой Маккоби.

  Небрежное воспитание — это самый нежелательный стиль воспитания. Небрежные родители часто оставляют своих детей на произвол судьбы, не предлагая при этом никакой поддержки или совета, которые в противном случае помогли бы им вырасти в лучшую версию себя.

  Нет четких правил, которым должен следовать ребенок, а это значит, что он, скорее всего, будет чаще плохо себя вести.

  Этот стиль воспитания не всегда является преднамеренным — родитель может бороться со многими другими проблемами, что непреднамеренно означает, что ребенок становится второстепенным приоритетом.

  Желания, потребности, мнения и эмоции ребенка часто остаются незамеченными, в результате чего он чувствует себя нежеланным и неудовлетворенным.

  4 типа родителей

  Контроль

  Низкая Высокая

  Тепло и

  Поддержка

  Низкий Небрежный

  «Да ладно, мне плевать!»

  Авторитарный

  «Потому что я так говорю!»

  Высокая снисходительный (или снисходительный)

  «Конечно, милая, как ни крути!»

  Топ-15 лидерских качеств, которые делают хороших лидеров

  Все определяют лидерство по-разному, но мне действительно нравится, как Джон К. Максвелл определяет лидерство: « Лидер — это тот, кто знает путь, идет своим путем и показывает путь .«Независимо от того, как вы определяете лидера, он или она может определять разницу между успехом и неудачей. Хороший лидер имеет футуристическое видение и знает, как превратить свои идеи в реальные истории успеха. В этой статье мы подробно рассмотрим некоторые важные лидерские качества, которые отличают хороших лидеров от плохих.

  15 лидерских качеств, которые делают хороших лидеров

  Хотите стать великим лидером? Вот пятнадцать лидерских качеств, которые сделают вас хорошим лидером.

  1. Честность и порядочность
  2. Уверенность
  3. Вдохновлять других
  4. Приверженность и страсть
  5. Хороший коммуникатор
  6. Возможности принятия решений
  7. Подотчетность
  8. Делегирование
  9. Творчество и инновации
  10. Эмпатия
  11. Устойчивость
  12. Эмоциональный интеллект
  13. Смирение
  14. Прозрачность
  15. Видение и цель

  1.Честность и порядочность

  34-й президент Соединенных Штатов Дуайт Д. Эйзенхауэр однажды сказал: « Высшее качество руководства — это, несомненно, порядочность. Без этого невозможен настоящий успех, будь то в бригаде, на футбольном поле, в армии или в офисе ». Честность и порядочность — два важных составляющих хорошего лидера. Как вы можете ожидать, что ваши подписчики будут честными, если вам самому не хватает этих качеств? Лидеры добиваются успеха, если они придерживаются своих ценностей и основных убеждений, а без этики это будет невозможно.

  2. Уверенность

  Чтобы быть эффективным лидером, вы должны быть достаточно уверенными, чтобы гарантировать, что другие будут следовать вашим командам. Если вы не уверены в своих решениях и качествах, то подчиненные никогда не последуют за вами. Как лидер вы должны проявлять уверенность, проявлять некоторую чванство и напористость, чтобы завоевать уважение подчиненных. Это не означает, что вы должны быть чрезмерно самоуверенными, но вы должны хотя бы отразить степень уверенности, необходимую для того, чтобы ваши последователи доверяли вам как лидеру.

  3. Вдохновлять других

  Наверное, самая трудная задача для лидера — убедить других следовать за ним. Это возможно только в том случае, если вы вдохновите своих последователей, подав хороший пример. Когда дела идут плохо, они смотрят на вас и видят, как вы реагируете на ситуацию. Если вы справитесь с этим хорошо, они последуют за вами. Как лидер, вы должны мыслить позитивно, и этот позитивный подход должен быть заметен в ваших действиях. Сохраняйте спокойствие под давлением и поддерживайте уровень мотивации. Как выразился Джон Куинси Адамс: « Если ваши действия вдохновляют других мечтать больше, узнавать больше, делать больше и становиться больше, вы лидер .«Если вам удастся вдохновить своих подчиненных, вы легко преодолеете любые текущие и будущие проблемы.

  4. Приверженность и энтузиазм

  Ваши команды уважают вас, и если вы хотите, чтобы они выкладывались на полную, вам тоже нужно это увлечь. Когда ваши товарищи по команде видят, что вы пачкаете руки, они тоже сделают все возможное. Это также поможет вам завоевать уважение подчиненных и вдохнуть новую энергию в членов вашей команды, что поможет им работать лучше.Если они чувствуют, что вы не полностью привержены делу или испытываете недостаток энтузиазма, то для лидера будет непростой задачей мотивировать ваших последователей на достижение цели.

  5. Хороший коммуникатор

  До тех пор, пока вы четко не изложите свое видение своей команде и не расскажете им стратегию достижения цели, вам будет очень трудно добиться желаемых результатов. Проще говоря, если вы не можете эффективно передать свое сообщение своей команде, вы никогда не сможете стать хорошим лидером. Хороший коммуникатор может быть хорошим лидером.Слова обладают силой мотивировать людей и заставлять их делать немыслимое. Если вы используете их эффективно, вы также сможете добиться лучших результатов.

  6. Возможности принятия решений

  Помимо футуристического видения, лидер должен уметь принимать правильные решения в нужное время. Решения, принятые лидерами, имеют огромное влияние на массы. Лидер должен долго и усердно думать, прежде чем принимать решение, но как только решение будет принято, оставайтесь с ним. Хотя большинство руководителей принимают решения самостоятельно, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с ключевыми заинтересованными сторонами перед принятием решения.В конце концов, именно они выиграют или пострадают от ваших решений.

  7. Подотчетность

  Когда дело доходит до подотчетности, вам нужно следовать подходу, выделенному Арнольдом Гласовым, когда он сказал: « Хороший руководитель берет на себя немногим больше, чем его доля вины, и немного меньше, чем его доля вины. кредит ». Убедитесь, что каждый из ваших подчиненных несет ответственность за свои поступки. Если они преуспевают, похлопайте их по плечу, а если они борются, заставьте их осознать свои ошибки и вместе работать над улучшением.Привлечение их к ответственности за свои действия вызовет у ваших подчиненных чувство ответственности, и они будут более серьезно относиться к делу.

  8. Делегирование и наделение полномочиями

  Вы не можете сделать все, правильно. Лидеру важно сосредоточиться на ключевых обязанностях, а все остальное оставить другим. Под этим я имею в виду расширение прав и возможностей ваших последователей и делегирование им задач. Если вы продолжите микроменеджмент своих подчиненных, у вас разовьется недоверие и, что более важно, вы не сможете сосредоточиться на важных делах, как следовало бы.Делегируйте задачи своим подчиненным и смотрите, как они справляются. Предоставьте им все ресурсы и поддержку, необходимые для достижения цели, и дайте им возможность взять на себя ответственность.

  9. Креативность и инновации

  Что отличает лидера от последователя? Стив Джобс, величайший провидец нашего времени, отвечает на этот вопрос следующим образом: « Инновации делают различие между лидером и последователем ». Чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся мире, лидер должен быть творческим и новаторским одновременно.Творческое мышление и постоянные инновации — вот что выделяет вас и вашу команду из толпы. Мыслите нестандартно, чтобы придумывать уникальные идеи и воплощать их в жизнь.

  10. Сочувствие

  Последнее, но не менее важное, это сочувствие. Лидеры должны развивать сочувствие к своим последователям. К сожалению, большинство лидеров придерживаются диктаторского стиля и вообще пренебрегают сочувствием. Из-за этого им не удается установить более тесную связь со своими последователями. Понимание проблем своих последователей и чувство их боли — первый шаг к тому, чтобы стать эффективным лидером.Даже этого недостаточно, пока вы не будете усердно работать и не предоставите своим подписчикам подходящее решение их проблем.

  1. Стойкость

  Когда дела идут тяжело, самое трудное начинается. Возможно, вы слышали эту пословицу много раз, но знаете ли вы, что великие лидеры также следуют этому правилу. Они стойкие и позитивные. Независимо от того, насколько тяжелыми могут быть обстоятельства, вы обнаружите, что они объединяют своих последователей. В то время как большинство людей заняты жалобами на проблемы, великие лидеры всегда сосредотачиваются на решениях, а не на проблемах.

  1. Эмоциональный интеллект

  Хорошие лидеры всегда имеют большее влияние, но как они увеличивают свое влияние в той точке, где люди принимают то, что они говорят. Они делают это, эмоционально общаясь с людьми. Вот где в игру вступает эмоциональный интеллект.

  Вот некоторые из причин, по которым лидер должен быть эмоционально умен.

  • Эффективное управление эмоциями
  • Повышение социальной осведомленности
  • Беспрепятственное общение
  • Разрешение конфликтов

  Обладая эмоциональным интеллектом, лидеры могут контролировать свои эмоции, что предотвращает влияние негативных эмоций на их навыки принятия решений.В результате они реже принимают поспешные решения. Более того, эмоционально интеллигентные лидеры прекрасно понимают эмоции и заботятся о чувствах других. Это еще не все, лидеры, обладающие этим лидерским качеством, не только лучше справляются с конфликтами, но и играют важную роль в разрешении конфликтов.

  1. Смирение

  « Гордость делает нас искусственными, а смирение делает нас настоящими .» — Томас Мертон

  Что бы вы почувствовали, когда вас повысили до статуса лидера? Вы будете гордиться собой.Хороший лидер всегда самоотвержен и всегда думает о своих последователях. Вот почему в стилях лидерства, которые используют самые великие лидеры, делается упор на решение проблем и командную динамику, а не на саморекламу.

  1. Прозрачность

  Один из лучших способов завоевать доверие ваших последователей — быть прозрачным. Вместо того, чтобы скрывать информацию, вы должны открыто делиться ею с ними. Делая видимость для ваших подписчиков, они купятся в вашем видении и поддержат вас убежденно в достижении цели.Что еще более важно, это дает вашим подписчикам ясность, автономию и заставляет их чувствовать себя более сильными, сохраняя при этом их заинтересованность.

  1. Видение и цель

  « Хорошие бизнес-лидеры создают видение, формулируют видение, страстно владеют видением и неустанно доводят его до конца. ”—Джек Уэлч

  У хороших лидеров всегда есть видение и цель. Они не только сами представляют себе будущее, но и делятся своим видением со своими последователями.Когда их последователи смогли увидеть общую картину, они увидели, куда они направляются. Великий лидер делает все возможное, объясняя, почему они движутся в том направлении, в котором они движутся, и делится стратегией и планом действий для достижения этой цели.

  Заключение

  Чтобы присоединиться к элитному клубу хороших лидеров, вы должны обладать всеми этими качествами, но если вам не хватает некоторых из этих качеств, вам может быть сложно оставить след в мире лидерства. Вам нужно будет подать хороший пример другим.Вот где в игру вступают ваша приверженность, страсть, сочувствие, честность и порядочность. Хорошие коммуникативные навыки и способность принимать решения также играют жизненно важную роль в успехе и неудаче лидера. Наконец, новаторство и творческое мышление, а также футуристическое видение — это пара лидерских качеств, которые делают хороших лидеров.

  Стили английского языка от формального к неформальному

  Язык и стиль

  От
  формальный стиль к неформальному — чем они отличаются?

  дюйм
  любой язык, разные стили выражения
  уместны в разных ситуациях.
  Мы можем уйти от формального
  к неформальному,
  написано
  разговорный, из технических
  язык (или жаргон) к сленгу.

  Нет никаких «правил» как таковых;
  тем не менее,
  есть множество особенностей, которые отличают формальный стиль
  из неформальных
  стили. Вот некоторые из них.

  Принципы
  английского стиля:

  Примечание:
  это принципов :
  их отнюдь не , чтобы считаться «правилами».

  • а)
   Более формальных
   документ, тем больше в нем будут использоваться неодушевленные существительные (т.е.
   вещи, процессы, идеи, а не люди) как
   предметы предложений.
  • б)
   Более формальных
   язык, тем больше вероятность использования пассивного
   конструкции.
  • в)
   Более формальных
   язык, тем больше отглагольных существительных (то есть существительных, таких как развитие или создание) он будет
   использовать.
  • г)
   Более формальных
   документ, тем больше слов латинского происхождения он будет использовать.

  наоборот

  • а)
   Более неформальный
   или спонтанный язык, тем больше он будет использовать
   люди как субъекты
   предложений.
  • б)
   Более неформальный
   текст, тем меньше
   будет использовать пассивные конструкции,
  • в)
   Более неформальный
   текст, тем больше он будет использовать глагол
   структуры, где
   выбор
   возможно (т.е. разработать
   или создать)
   вместо глагольных существительных.
  • б)
   Более неформальный
   или произносится текст, тем больше слов германского происхождения
   он будет использовать.

  Здесь
  несколько примеров ; в каждом случае
  та же идея выражается с использованием трех различных уровней формальности: взгляд
  при различных изменениях, которые происходят, когда мы переходим от формального стиля к
  неформальный

  От формального к неформальному, письменный на разговорный английский

  1.
  В
  суровость
  климатические условия вынудили президента вернуться раньше, чем
  Запланированное.
  В
  президент был вынужден вернуться раньше
  чем планировалось из-за плохих погодных условий.
  президенту пришлось вернуться раньше, чем
  запланировано, потому что погода была очень плохой.

  2.
  пожалуйста
  Ждите
  инструкции перед отправкой товаров.
  пожалуйста
  дождитесь инструкций перед отправкой
  предметы выкл.
  Не
  отправь что-нибудь, пока тебе не скажут
  к.

  3. Существенное
  меры должны быть приняты в
  самая ранняя возможность.
  Один
  должен принять все необходимые меры
  при первой же возможности.
  Вы
  должен делать все, что нужно, как можно скорее
  как вы можете.

  4. Приор
  к
  открытие Америки, картошка
  не потреблялись в Европе.
  Перед
  Америка была открыта, картошка была
  не ели в Европе.
  Перед
  они открыли Америку, европейцев
  картошку не ел.

  письменный
  и разговорные версии использования языка
  разные стили, разные регистры. Говорить на «письменном английском» май
  быть не более уместным, чем писать, используя «устную» разновидность
  Английский.Вообще говоря, письменный английский всегда более формален, чем разговорный.
  Английский.
  тем не менее, существуют неформальные формы письменного английского языка (особенно в
  фантастика
  и в популярной прессе), и формальные стили разговорного английского в
  специфический
  «дискурс» или подготовленная речь.

  Письменный стиль также может быть
  зависит от длины
  использованных предложений, длины абзацев и других особенностей пунктуации.

  Та же идея, выраженная в шести разных стилях:

  В
  в следующих примерах такое же сообщение
  выражены в шести разных стилях, начиная с чрезвычайно формального письменного
  стиль,
  к очень неформальному разговору.Примечание в
  в частности, как цвет
  закодированное слово
  группы развиваются.

  Для демонстрации полного спектра стилей
  используя единое «сообщение», необходимо выбрать тему или тему
  о которых люди на самом деле пишут или говорят в целом ряде
  контексты. Эти примеры показывают разные стили, начиная с
  очень формально для
  неформальный, который может использоваться для выражения сообщения
  о государственной фискальной политике (или,
  выражаясь менее формально, налоговая политика государства).Разные
  части сообщения имеют цветовую маркировку:
  посмотрите, как они переходят от одного стиля к другому. Обратите внимание, что
  Британская валюта официально известна как « стерлингов »,
  и чаще всего обозначается как « фунт ».

  а)
  Жаргон, очень формальный.


  Это стиль языка, используемый в официальных
  отчеты, технические
  исследования
  и т. д. Это исключительно письменный английский стиль, полный
  глагольные существительные, технические

  слов и пассивов .

  Последовательный
  к оценке
  в обменной стоимости фунтов стерлингов против других
  валюты,
  введены необходимые фискальные меры
  правительством в целях
  Уменьшить
  вероятность

  импортный светодиод
  рост потребительских расходов.

  б)
  Написано, официально, ясно.


  Этот
  понятно, написано по-английски, как найдено в «качестве»
  в прессе или в документах — даже по техническим
  предметы — ориентированы на обычных образованных читателей.

  После
  международная стоимость фунтов стерлингов
  роза ,
  правительство было
  обязан принять фискальный
  меры по снижению
  вероятность
  а
  всплеск
  в потребительских расходах во главе с более дешевым импортом.

  в)
  Письменный стиль для широкой публики,
  дискурс
  сценарий новостей радио или телевидения.

  Это классический английский письменный стиль, который встречается в книгах, популярных
  газеты и журналы для широкой публики.Это
  стиль формального дискурса — разговорный английский
  из письменного или «написанного» текста.

  Как
  то
  стоимость фунтов стерлингов увеличилась
  по сравнению с другими валютами, правительство было
  вынуждены принять налоговые меры на голову
  от

  а
  быстрый рост потребительских расходов, вызванный более дешевым импортом.

  г)
  Официальный разговорный стиль —
  радио, семинар,
  разговаривать.

  As Sterling ‘s
  международное значение отправлено
  вверх
  ,
  у правительства было
  принять налоговые меры к
  голова
  от потребителя
  траты
  бум, спровоцированный
  более дешевый импорт.

  д)
  Расслабленный, неформальный разговорный стиль:
  обсуждение.

  Там
  много использования предложных глаголов. Все
  действия теперь выражаются глаголами , а не словесными
  существительные

  По мере роста фунта
  в
  ценность, правительство
  взимать налоги с
  остановка
  потребители
  тратить слишком много дешевого импорта.

  е)
  расслабленный, упрощенный, чат, очень неформальный
  разговорный стиль;
  Заметка
  добавление повторения и наполнителей .

  А
  вы видите,
  Фунт пошел
  все выше и выше в цене,
  так что в результате
  правительство должно было уйти
  круглые налоги, вы
  видите, чтобы остановить всех
  собирается
  и тратят все свои деньги на дешевые
  импорт.

  Пример
  2:

  граждан
  чей нормальный
  место жительства находится за пределами Соединенных Штатов Америки, впредь
  требуется зарегистрировать свои интересы в консульстве США
  ближайший к месту жительства; отказ от регистрации может привести к конфискации
  налоговые льготы на доходы, выплачиваемые из источников в США
  Состояния.

  Студенты:
  попробуйте перефразировать это предложение
  как минимум в двух менее формальных стилях:

  Вернуться на английский
  Грамматический указатель

  Цитирование и перефразирование — The Writing Center — UW – Madison

  Загрузить этот раздаточный материал PDF

  Письменная работа в колледже часто включает в себя интеграцию информации из опубликованных источников в ваши собственные, чтобы повысить доверие и авторитет — этот процесс важен для исследований и производства новых знаний.

  Однако, опираясь на чужие работы, вы должны быть осторожны, чтобы не подвергнуть плагиату : «украсть и выдать (идеи и слова другого) за свои собственные» или «представить как новую и оригинальную идею. или продукт, полученный из существующего источника.1 Университет Висконсина-Мэдисона очень серьезно относится к этому акту «интеллектуального ограбления» и считает его нарушением академической честности. Штрафы суровые.

  Эти материалы помогут вам избежать плагиата, научив вас, как правильно интегрировать информацию из опубликованных источников в ваши собственные тексты.

  1. Энциклопедический словарь Мерриам Вебстер, 10-е изд. (Спрингфилд, Массачусетс: Merriam-Webster, 1993), 888.

  .

  Как избежать плагиата

  Используя источники в своих статьях, вы можете избежать плагиата, зная, что необходимо документировать.

  Конкретные слова и фразы

  Если вы используете конкретное слово или слова автора, вы должны заключить эти слова в кавычки. и вы должны указать источник.

  Информация и идеи

  Даже если вы используете свои собственные слова, если вы получили информацию или идеи, которые вы представляете, из источника, вы должны задокументировать источник.

  Информация : Если часть информации не является общеизвестной (см. Ниже), вам необходимо указать источник.

  Идеи : Идеи автора могут включать не только сделанные соображения и сделанные выводы, но, например, конкретный метод или теорию, расположение материала или перечень этапов процесса или характеристики заболевания. Если источник предоставил что-либо из этого, вы должны указать источник.

  Общие знания?

  Вам не нужно указывать источник для материала, который считается общеизвестным:

  Общие общие сведения — это фактическая информация, которая считается общедоступной, например даты рождения и смерти известных личностей, а также общепринятые даты военных, политических, литературных и других исторических событий.Как правило, фактическую информацию, содержащуюся в нескольких стандартных справочниках, обычно можно считать общественным достоянием.

  Общие знания в конкретной области является «общим» только в определенной области или специальности. Он может включать факты, теории или методы, знакомые читателям в данной области. Например, вам может не понадобиться цитировать ссылки на этапы развития Пиаже в статье для учебного класса или давать источник для вашего описания широко используемого метода в отчете по биологии — но вы должны быть уверены, что эта информация настолько широко распространена. известно в этой области, что он будет передан вашим читателям.

  Если есть сомнения, будьте осторожны и укажите источник. И в случае общих и отраслевых общих знаний, если вы используете точные слова справочного источника, вы должны использовать кавычки и указать источник.

  Перефразирование против цитирования — объяснение

  Перефразировать или процитировать?

  Как правило, использует прямые расценки только при наличии уважительной причины. Большая часть вашей статьи должна быть написана вашими собственными словами. Кроме того, часто принято более подробно цитировать из источников, когда вы пишете гуманитарную статью, и резюмировать из источников, когда вы пишете по социальным или естественным наукам, но всегда есть исключения.

  В литературной аналитической статье , например, вы захотите процитировать литературный текст, а не резюмировать, потому что часть вашей задачи в такой статье — анализировать конкретные слова и фразы, которые использует автор.

  В научных статьях вы должны указать из источника

  • , чтобы показать, что авторитет поддерживает вашу точку зрения
  • представить позицию или аргумент для критики или комментария
  • включить особо трогательный или исторически значимый язык
  • , чтобы представить особенно хорошо сформулированный отрывок, значение которого было бы потеряно или изменено, если перефразировать или резюмировать

  Вы должны резюмировать или перефразировать , когда

  • то, что вы хотите от источника, — это идея , выраженная , а , а не конкретный язык , используемый для ее выражения
  • Вы можете выразить меньшим количеством слов, что является ключевым моментом источника.

  Как перефразировать источник

  Общие советы

  • Читая отрывок, постарайтесь сначала понять его как единое целое, а не делать паузу, чтобы записать определенные идеи или фразы.
  • Будьте избирательны. Если ваше задание не состоит в формальном или «буквальном» перефразировании, вам обычно не нужно перефразировать весь отрывок; вместо этого выберите и обобщите материал, который поможет вам сформулировать точку зрения в своей статье.
  • Подумайте, какими были бы «ваши собственные слова», если бы вы рассказывали кому-то, кто не знаком с вашим предметом (вашей матери, вашему брату, другу), что сказано в первоисточнике.
  • Помните, что вы можете использовать прямые цитаты фраз из оригинала в своем пересказе, и что вам не нужно менять или заключать в кавычки общий язык.

  Методы перефразирования

  • Отведите взгляд от источника и напишите.
   Прочтите текст, который вы хотите перефразировать, несколько раз, пока не почувствуете, что понимаете его и можете использовать свои собственные слова, чтобы пересказать его кому-нибудь еще. Затем отведите взгляд от оригинала и перепишите текст своими словами.
  • Делайте заметки.
   Делайте сокращенные записи; отложите заметки в сторону; затем перефразируйте заметки через день или около того, или когда будете набирать текст.

  Если вы обнаружите, что не умеете делать А или Б, это может означать, что вы не понимаете отрывок полностью или что вам нужно использовать более структурированный процесс, пока у вас не появится больше опыта в перефразировании.

  Приведенный ниже метод — это не только способ перефразировать, но и способ понять сложный текст.

  Перефразирование сложных текстов

  Рассмотрим следующий отрывок из книги «Любовь и труд» (книга о материнстве в Лондоне с 1870 по 1918 год), в которой автор, Эллен Росс, выдвигает один из своих основных аргументов:

  • Любовь и труд утверждает, что выживание семьи было главной заботой матери для подавляющего большинства населения Лондона, которое было бедным или рабочим; эмоциональное и интеллектуальное воспитание ее ребенка или детей и даже их реальный комфорт были отодвинуты на второй план.Чтобы мать должна была работать и организовывать домашнее хозяйство. (стр.9)
  • Измените структуру
   Начните с другого места в отрывке и / или предложении (ах), основываясь на своем выборе, исходя из цели вашей статьи. Это, естественно, приведет к некоторым изменениям в формулировках. Некоторые места, которые вы могли бы начать в приведенном выше отрывке, это «Главное обвинение матери», «Среди. . . бедняк или рабочий класс »,« Работа и организация домашнего хозяйства »или« Эмоциональное и интеллектуальное воспитание.Или вы можете начать с одного из людей, о котором идет речь: «Матери», «Мать», «Дети», «Ребенок». Сосредоточение внимания на конкретных людях, а не на абстракциях, сделает ваш пересказ более читаемым. На этом этапе вы также можете разбивать длинные предложения, комбинировать короткие, расширять фразы для ясности или сокращать их для краткости, или вы можете сделать это на дополнительном этапе . В этом процессе вы естественным образом удалите одни слова и измените другие. Вот один из многих способов, которыми вы можете начать перефразировать вышеприведенный отрывок, изменив его структуру.В данном случае в центре внимания статьи влияние экономического положения на детей на рубеже веков, поэтому автор начинает с детей:

   Дети из бедных семей на рубеже веков практически не получали эмоциональной или интеллектуальной поддержки от своих матерей, главной заботой которых было выживание семьи. Работа и организация домашнего хозяйства были тем, что определяло материнство. Наряду с этим даже элементарный комфорт детей был отодвинут на второй план (Росс, 1995).

   Теперь вам удалось изменить структуру, но отрывок по-прежнему содержит много прямых цитат, поэтому вам нужно перейти ко второму шагу.

  • Измените слова
   Используйте синонимы или фразу, которая выражает то же значение. Оставьте общий язык без изменений. Важно начать с изменения структуры, а не слов, но вы можете обнаружить, что, меняя слова, вы видите способы изменить структуру дальше. Окончательный пересказ может выглядеть так:

   Согласно Россу (1993), дети из бедных семей на рубеже веков почти не получали материнской заботы в нашем понимании этого слова. Материнство определяется экономическим статусом, и среди бедных главная обязанность матери заключается не в том, чтобы стимулировать умы своих детей или способствовать их эмоциональному росту, а в том, чтобы обеспечить еду и кров для удовлетворения основных требований физического выживания.Учитывая масштабность этой задачи, дети были лишены даже «настоящего комфорта» (стр. 9), который мы ожидаем от матерей сегодня.

  Возможно, вам придется повторить этот процесс несколько раз, чтобы создать удовлетворительный пересказ.

  Удачные и неудачные пересказы

  Перефразирование часто определяется как перевод отрывка автора «своими словами». Но каковы ваши собственные слова? Насколько ваш пересказ должен отличаться от оригинала?

  Приведенные ниже абзацы представляют собой пример, показывая отрывок в том виде, в каком он представлен в источнике, два перефразирования, которые слишком близко следуют за источником, и законный пересказ.

  Студент намеревался включить материал из исходного отрывка в раздел статьи о понятии «эксперты», в котором сравниваются функции экспертов и неспециалистов в нескольких профессиях.

  Проход в первоисточнике

  Медсестры интенсивной терапии работают по иерархии ролей. В этом отделении хирургии на открытом сердце медсестра-менеджер нанимает и увольняет медперсонал. Менеджер медсестры не заботится о пациентах напрямую, а следит за развитием необычных или длительных пациентов.В каждую смену медсестра берет на себя роль помощника медсестры. Этот человек наблюдает за почасовой работой отделения в целом, например, рассматривает ожидаемые поступления и выписки пациентов, проверяет, доступны ли койки для пациентов в операционной, и покрывает вызовы больных. Медсестры также берут на себя задания пациента. Они самые опытные из всех штатных медсестер. У медсестры-клинициста есть отдельная должностная инструкция, и она обеспечивает качество ухода, ориентируя новый персонал, разрабатывая политику отделения и оказывая прямую поддержку там, где это необходимо, например, помощь в экстренных ситуациях.Специалист клинической медсестры в этом отделении в основном занимается формальным обучением ориентации нового персонала. Медсестра-менеджер, медсестра-клиницист и клиническая медсестра-специалист являются назначенными экспертами. Они не берут на себя пациентов. Медсестра-консультант рассматривается как помощник по уходу и помощник для других лиц, осуществляющих уход. . . . У штатных медсестер есть иерархия старшинства. . . . К пациентам прикрепляются штатные медсестры, которые обеспечивают весь их уход. (Чейз, 1995, с. 156)

  Слово в слово плагиат

  У медсестер интенсивной терапии есть иерархия ролей.Медсестра-менеджер нанимает и увольняет медсестер. Он / она не заботится о пациентах напрямую, но наблюдает за необычными или длительными случаями. Каждую смену референтная медсестра следит за работой отделения в целом, например, следит за наличием койко-мест в операционной, а также имеет назначение пациента. Медсестра-клиницист ориентирует новый персонал, разрабатывает политику и оказывает поддержку там, где это необходимо. Специалист клинической медсестры также ориентирует новых сотрудников, в основном путем формального обучения. Менеджер медсестры, медсестра-клиницист и клиническая медсестра-специалист, как назначенные эксперты, не выполняют поручений пациента.Медсестра — это не только помощник по уходу, но и ресурс для других лиц, осуществляющих уход. Внутри штатных медсестер также существует иерархия старшинства. Их работа — предоставлять назначенным пациентам весь их уход.

  Почему это плагиат

  Обратите внимание, что автор не только «позаимствовал» материал Чейз (результаты ее исследования) без подтверждения, но также в значительной степени сохранил авторский метод выражения и структуру предложения. Фразы, выделенные красным, напрямую скопированы из источника или немного изменены по форме.

  Даже если бы студент-писатель признал Чейза источником содержания, язык отрывка будет считаться плагиатом, потому что никакие кавычки не указывают на фразы, исходящие непосредственно от Чейза. И если бы все эти фразы были заключены в кавычки, этот абзац был бы настолько загроможден, что его нельзя было бы прочитать.

  Парафраз в стиле пэчворк

  Чейз (Chase, 1995) описывает, как медсестры в отделении интенсивной терапии действуют в иерархии, в которой назначенные эксперты располагаются наверху, а младшие медсестры — внизу.Эксперты — заведующая медсестрой, медсестра-клиницист и клиническая медсестра-специалист — не принимают непосредственного участия в уходе за пациентом. Напротив, штатные медсестры закреплены за пациентами и обеспечивают весь их уход. Внутри штатных медсестер существует иерархия старшинства, в которой самые старшие могут стать вспомогательными медсестрами: им назначают пациента, но они также служат в качестве ресурса для других лиц, осуществляющих уход. У экспертов есть административные и обучающие задачи, такие как подбор и ориентация нового персонала, разработка политики подразделения и оказание практической поддержки там, где это необходимо.

  Почему это плагиат

  Этот пересказ представляет собой лоскутное одеяло, состоящее из фрагментов на языке оригинала (выделено красным) и фрагментов слов студента-писателя, преобразованных в новый образец, но без заимствованных фрагментов в кавычках. Таким образом, даже несмотря на то, что автор подтверждает источник материала, подчеркнутые фразы ошибочно представлены как собственные слова студента.

  Законный пересказ

  В своем исследовании ролей медсестер в отделении интенсивной терапии Чейз (1995) также обнаружила иерархию, которая различает роли экспертов и других.Подобно тому, как описанные выше эксперты в области образования не обучают студентов напрямую, эксперты этого подразделения не занимаются непосредственно пациентами. Это роль штатных медсестер, у которых, как и у учителей, есть своя «иерархия старшинства» (с. 156). Роли экспертов включают наем медсестер отделения и наблюдение за уходом за особыми пациентами (менеджер медсестер), обучение и иную интеграцию нового персонала в отделение (клиническая медсестра-специалист и медсестра-клиницист) и формирование политики (медсестра-клиницист).Промежуточное положение в иерархии занимает референтная медсестра, штатная медсестра с большим опытом, чем другие, которая берет на себя непосредственный уход за пациентами, как это делают другие штатные медсестры, но также берет на себя задачи по обеспечению бесперебойной работы всего учреждения.

  Почему это хороший пересказ

  Автор задокументировал материал и конкретный язык Чейза (путем прямой ссылки на автора и кавычек вокруг языка, взятого непосредственно из источника).Также обратите внимание, что автор изменил язык и структуру Чейза и добавил материал, чтобы соответствовать новому контексту и цели — чтобы представить отличительные функции экспертов и неспециалистов в нескольких профессиях.

  Общий язык

  Возможно, вы заметили, что ряд фраз из исходного отрывка встречается в правильном пересказе: интенсивная терапия, штатные медсестры, менеджер медсестры, клиническая медсестра-специалист, медсестра-клиницист, вспомогательная медсестра.

  Если бы все эти фразы были выделены красным, пересказ был бы очень похож на пример с «лоскутным одеялом».Разница в том, что все фразы в законном перефразировании являются точными, экономичными и общепринятыми обозначениями, которые являются частью общего языка в медсестринской дисциплине (в слишком близких пересказах они красные только тогда, когда используются в более длинной заимствованной фразе. ).

  В каждой дисциплине и в определенных жанрах (например, в отчете об эмпирических исследованиях) некоторые фразы настолько специализированы или условны, что вы не можете их перефразировать, за исключением многословных и неуклюжих фраз, которые были бы менее знакомы (и, следовательно, менее читаемы) для окружающих. аудитория.

  Когда вы повторяете такие фразы, вы не крадете уникальную формулировку отдельного писателя, а используете общий словарь, используемый сообществом ученых.

  Некоторые примеры общего языка, которые не нужно ставить в кавычки
  • Условные обозначения: например, фельдшер, хроническая боль в пояснице
  • Предпочтительный язык без предвзятости: например, для людей с ограниченными возможностями
  • Технические термины и фразы дисциплины или жанра : e.ж., дублирование, когнитивная сфера, материальная культура, сексуальные домогательства

  Ссылки

  Чейз, С. К. (1995). Социальный контекст клинической оценки интенсивной терапии. Сердце и легкие, 24, 154-162.

  Как цитировать источник

  Представляем цитату

  Одна из ваших задач как писателя — направлять читателя по тексту. Не просто вставляйте цитаты в свою статью и не предоставляйте читателю устанавливать связи.

  Включение цитаты в текст обычно включает два элемента:

  • Сигнал о приближении цитаты — обычно имя автора и / или ссылка на работу
  • Утверждение , которое указывает связь цитаты с вашим текстом

  Часто и сигнал, и утверждение появляются в одном вводном операторе, как в примере ниже. Обратите внимание, как переходная фраза также служит для плавного соединения цитаты со вступительным утверждением.

  Росс (1993) в своем исследовании бедных матерей и матерей из рабочего класса в Лондоне в период 1870–1918 [сигнал] поясняет, что экономический статус в значительной степени определил значение материнства [утверждение]. Среди этого населения [соединение]: «Матери должно было работать и организовывать домашнее хозяйство» (стр. 9).

  Сигнал также может идти после утверждения, опять же со связующим словом или фразой:

  Болезни редко были обычным делом в девятнадцатом веке [утверждение].Как [связь] Росс замечает [сигнал]: «Материнское мышление о здоровье детей вращалось вокруг возможности нанесения ребенку увечий или смерти» (стр. 166).

  Форматирование предложений

  Короткая проза

  Включите короткие прямые цитаты из прозы в текст статьи и заключите их в двойные кавычки:

  По словам Джонатана Кларка, «профессиональные дипломаты часто говорят, что попытки дипломатично думать о внешней политике — пустая трата времени.”

  Длинные цитаты из прозы

  Начните более длинные цитаты (например, в системе APA, 40 слов или более) на новой строке и сделайте отступ для всей цитаты (т.е. поместите в блочную форму), без кавычек в начале или в конце, как в цитируемом отрывке. со страницы «Успешные и неудачные пересказы».

  Правила о минимальной длине цитат, количестве пробелов для отступов и о том, следует ли использовать расширенные цитаты с одним или двумя пробелами, в зависимости от различных систем документации; ознакомьтесь с инструкциями для системы, которую вы используете.

  Цитата до 3-х стихотворных строк

  Цитаты до 3 строк стихов должны быть включены в ваше предложение. Например:

  В «Юлии Цезаре» Антоний начинает свою знаменитую речь словами «Друзья, римляне, соотечественники, дайте мне уши; / Я пришел похоронить Цезаря, а не хвалить его »(III.ii.75-76).

  Обратите внимание, что для разделения строк используется косая черта (/) с пробелами с обеих сторон.

  Цитата из более чем 3 стихотворных строк

  Более 3 строк стихов должны иметь отступ.Как и в случае с любой расширенной (с отступом) цитатой, не используйте кавычки, если вам не нужно указывать цитату внутри цитаты.

  Знаки препинания с кавычками

  Ссылки в скобках

  В коротких цитатах размещайте цитаты вне закрывающих кавычек, за которыми следует пунктуация предложения (точка, вопросительный знак, запятая, точка с запятой, двоеточие):

  Менанд (2002) характеризует язык как «социальное оружие» (стр. 115).

  При использовании блочных цитат проверьте руководящие принципы для системы документации, которую вы используете.

  Запятые и точки

  Поместите в закрывающие кавычки, если не следует цитата в скобках:

  Герцберг (2002) отмечает, что «трактовка Конституции как несовершенной — не новость», но из-за авторитета Даля его «отступничество заслуживает внимания» (стр. 85).

  Точка с запятой и двоеточие

  Поместите вне закрывающих кавычек (или после цитаты в скобках).

  Вопросительные и восклицательные знаки

  Поместите внутри закрывающих кавычек, если цитата представляет собой вопрос / восклицательный знак:

  Menand (2001) признает, что H.Современное использование английского языка У. Фаулера — это «классика языка», но он спрашивает: «Это мертвая классика?» (стр.114).

  [Обратите внимание, что за закрывающей круглой скобкой по-прежнему стоит точка.]

  Поместите вне закрывающих кавычек, если все предложение, содержащее цитату, является вопросом или восклицательным знаком:

  Сколько студентов на самом деле читают руководство, чтобы узнать, что имеется в виду под «академическими проступками»?

  Предложение внутри предложения

  Используйте одинарные кавычки для встроенного предложения:

  Согласно Hertzberg (2002), Даль дает U.S. Конституция «плохие отметки в« демократической справедливости »и« поощрении консенсуса »(стр. 90).

  [Фразы «демократическая справедливость» и «поощрение консенсуса» уже заключены в кавычки в предложении Даля.]

  Об изменении котировок

  Цитирование только части целого

  Используйте многоточие (…), Чтобы указать на пропуск в цитате, но не в начале или конце, если не очевидно, что вы цитируете только часть целого.

  Добавление пояснения, комментария или исправления

  В цитатах используйте квадратные скобки [] (не скобки), чтобы добавить собственное пояснение, комментарий или исправление.

  Используйте [sic] (что означает «так» или «так»), чтобы указать, что ошибка содержится в цитируемом вами источнике, а не в вашем собственном.

  Дополнительная информация

  Информация об обобщении и перефразировании источников

  Словарь английского языка американского наследия (4-е изд.). (2000). Получено 7 января 2002 г. с веб-сайта http://www.bartleby.com/61/

  .

  Базерман, К. (1995). Информированный писатель: Использование источников по дисциплинам (5-е изд.). Бостон: Хоутон Миффлин.

  Леки, И. (1995). Академическое письмо: Изучение процессов и стратегий (2-е изд.) Нью-Йорк: St. Martin? S Press, стр. 185-211.

  Leki описывает основной метод, представленный на C, стр. 4-5.

  Spatt, B. (1999). Написание из источников (5-е изд.) Нью-Йорк: St. Martin? S Press, стр.98-119; 364-371.

  Информация о специальных системах документации

  В Центре письма есть раздаточные материалы, объясняющие, как использовать многие стандартные системы документации. Вы можете просмотреть нашу общую веб-страницу, посвященную системам документации, или просмотреть любую из следующих конкретных веб-страниц.

  Если вы не уверены, какую систему документации использовать, спросите преподавателя курса, который назначил вашу работу.

  • Американская психологическая ассоциация (APA)
  • Ассоциация современного языка (MLA)
  • Чикаго / Турабиан (система сносок или концевых сносок)
  • Американская ассоциация политических наук (APSA)
  • Совет научных редакторов (CBE)
  • Нумерованные ссылки

  Вы также можете воспользоваться следующими руководствами:

  • Американская медицинская ассоциация, Руководство для авторов и редакторов
  • Совет научных редакторов, Руководство в стиле CBE
  • Чикагское руководство стиля
  • Справочник MLA для авторов исследовательских работ
  • Руководство по публикациям Американской психологической ассоциации

  .

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *