HomeРазноеСтилі української мови: Стилі літературної української мови як різновиди мови. Реферат – Освіта.UA

Стилі української мови: Стилі літературної української мови як різновиди мови. Реферат – Освіта.UA

Содержание

Стилі сучасної української літературної мови

Стиль

Основне призначення

Ознаки

Жанри

Художній – це мова художньої літератури

різнобічний вплив на думки і почуття людей за допомогою художніх образів

 • експресивність.

На лексичному рівні в ньому вживається все словникове багатство української мови. Художньо-літературне мовлення багате на епітети, метафори, порівняння й ін. зображувальні засоби. Із певною художньою метою можуть уживатися діалектна та професійна лексика, фразеологізми. Художній стиль послуговується різними типами речень за будовою, метою висловлювання, за відношенням змісту речення до дійсності.

трагедія, комедія, драма, роман, повість, оповідання, новела, поема, вірш й ін.

Офіційно-діловий – це мова ділових паперів, що використовуються в офіційному спілкуванні між державами, установами, приватною особою і установою і регулюють їх ділові взаємини

регулювання офіційно-ділових відносин

 • наявність реквізитів, що мають певну черговість,

 • однозначність формулювань,

 • послідовність викладу фактів,

 • гранична чіткість висловлювання,

 • наявність усталених мовних зворотів (у зв’язку з, відповідно до, з метою, згідно з…),

 • певна стандартизація початків і закінчень документів.,

Лексика стилю здебільшого нейтральна, уживається в прямому значенні. Залежно від того, яку саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно-діловий стиль, він може містити суспільно-політичну, професійно-виробничу, науково-термінологічну лексику. Синтаксис стилю характеризується вживанням речень різної будови з прямим порядком слів; запроваджується поділ тексту на пункти, підпункти.

закон, кодекс, устав, наказ, оголошення, доручення, розписка, протокол, акт, інструкція, лист, список, перелік, накладна тощо, а також виступи на зборах, наради, прес-конференції, бесіди з діловими партнерами

Науковий – різновид літературної мови, що обслуговує сферу й потреби науки

пізнання та інформування мовців

Точність, логічність, інформативна насиченість, об’єктивність й аргументованість викладу, відсутність образності. Широке використання науково-термінологічної лексики, слів із абстрактним значенням і слів іншомовного походження. Членування тексту на розділи, підрозділи, параграфи, введення формул, таблиць, діаграм.

Дисертація, монографія, наукова стаття, підручник, посібник, анотація тощо.

Публіцистичний (стиль масової інформації, стиль мас-медіа) – це функціональний різновид літературної мови, яким послуговуються в засобах масової інформації (газетах, часописах, пропагандистських виданнях)

обговорення, відстоювання і пропаганда важливих суспільно-політичних ідей, формування відповідної громадської думки, сприяння суспільному розвитку

популярний, чіткий виклад, орієнтований на швидке сприймання повідомлень, на стислість і зрозумілість інформації, використання суспільно політичної лексики: державність, громадянин, поступ, єдність, національна ідея, актуальність тощо. Типовими є емоційно забарвлені слова, риторичні запитання, повтори, фразеологічні одиниці, що зумовлюють емоційний вплив слова. Тон мовлення пристрасний, оцінний.

виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія, репортаж

Розмовний – обслуговує офіційне й неофіційне спілкування людей, їх побутові потреби

обмін інформацією, думками, враженнями, прохання чи надання допомоги, виховний вплив

широке використання побутової лексики, фразеологізмів, емоційно забарвлених і просторічних слів, звертань, вставних слів і словосполучень, неповних речень. Для розмовно-побутового мовлення характерне порушення літературних норм, уживання русизмів, вульгаризмів, жаргонізмів, неправильна вимова слів.

Конфесійний – стильовий різновид української мови, що обслуговує релігійні потреби суспільства

вплив на душевні переживання людини

Мова багата на епітети, порівняння, метафори, слова з переносним значенням. Для підкреслення урочистості використовуються речення зі зворотним порядком слів, поширені повтори слів.

Біблія, житія, апокрифи, проповіді, послання, молитви, тлумачення Святого Письма

5. Стилі сучасної української літературної мови (част. І)

Стилі мовлення

Стиль мовлення — це різновид мови, що характеризується таким добором засобів мовлення, які найбільше відповідають ситуації спілкування або передачі інформації в певних умовах. Стилі  різняться способом висловлювання, змістом та метою мовлення.

Стиль — це властиві слова на своєму місці (Д. Свіфт).

Кожен стиль має сферу поширення й уживання, мету, властиві лише йому ознаки, систему мовних засобів (лексику, фразеологію, типи речень тощо).

Сучасна українська літературна мова має сім найуживаніших стилів: розмовний, художній, офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, конфесійний (мова богослужінь), епістолярний (листування). Інколи в одному творі поєднуються усі стилі, але частіше відбувається переплетення двох — трьох.

 

Усі стилі мають усну й писемну форми, хоча для розмовного більш притаманна усна, а для інших — писемна (тому їх ще називають книжними).

Розглянемо перші п’ять стилів мовлення.

Найпоширеніший у сучасній мові, уживається в побутовому усному спілкуванні та слугує для офіційного або неофіційного спілкування людей у повсякденному житті.

 

Ознаки розмовного стилю:

 • широке використання загальновживаних слів;
 • експресивність та емоційне забарвлення мовлення;
 • використання невербальної комунікації: міміки та жестикуляції;
 • різноманітність ритмів та мелодики;
 • використання жаргонізмів, вульгаризмів;
 • вживання неповних речень, вставних слів та звертань;
 • часте використання слів із суфіксами пестливості чи зневаги.

Приклад:

— Гей ти, опудало-мужичище! Вдягся в кожушище та насилу повертаєшся, як той медвідь. Ось подивись, який я прудкий та жвавий в куценькому сурдуті.

— Мені добре і в кожусі, дарма що я опудало, — каже баран.

— А дивись, баране, який я гарний в сурдуті та як мені легко танцювати, — каже цап та скік з місця (І. Нечуй-Левицький).

Художній стиль

Стиль, за допомогою якого створена більшість творів художньої літератури. 

Тут можливе поєднання елементів усіх стилів літературної мови. Засобами художнього слова через систему образів художній стиль впливає на розум, почуття та волю читачів, формує їхні ідейні переконання, моральні якості й естетичні смаки.

Використання мовних засобів зумовлено його призначенням — образно відтворити дійсність. Мова художньої літератури характеризується виключним багатством лексики і фразеології.

 

Основними жанрами художнього стилю виступають вірші, оповідання, драматичні твори, романи, поеми, епіграми тощо.

 

Ознаки художнього стилю:

 • слова слугують не тільки засобом вираження думок, але й естетичного впливу на читача;
 • широке використання засобів художнього мовлення;
 • образність та експресивність мовлення;
 • можливе використання фразеологізмів та діалектизмів;
 • поєднання всіх лексичних та граматичних стилів.

Приклад:

Звенигородський повіт — пишний куточок України, край садків, Шевченкова батьківщина! Пишна Шевченкова пісня вилинула з розкішного краю, убраного в чудові старі садки. Од самого берега Росі, на південь, де Канівський повіт межується з Звенигородським, починається такий рай, якого трудно знайти на Україні. Дрібні та круті гори од самої Росі йдуть ніби крутими хвилями. По крутих горах, по глибоких долинах подекуди зеленіють дубові та грабові старі ліси. Усі села суспіль ніби залиті старими садками, їдеш селами, неначе густими лісами: по обидва боки улиць скрізь стоять садки, наче зелені стіни (І. Нечуй-Левицький).

7.1Мета:

поінформувати адресата про дещо, нагальне для автора, викликати почуття, співвідносні з емоційним настроєм адресанта.Ознаки:

невимушеність, емоційність, безпосередність, здебільшого приватність спілкування, наявність стереотипних словесних формул, вільна композиція, проте з „ефектом рамки” (початкова і прощальна фраза), інколи публіцистичність мовлення.Жанри реалізації:

родинно-побутові, інтимно-товариські, приватно-ділові листи, щоденники, записки, мемуари видатних письменників, громадських і культурних діячів, учених, художні твори, побудовані як послання або листування персонажів.Мовні засоби:

звертання у кличному відмінку, форми ввічливості, багатозначна, емоційно забарвлена, зменшено-пестлива лексика, різноманіття дієслівних форм, синтаксичних конструкцій, наявність стандартних формул вітання, побажання, поради, згоди, відмови, подяки, схвалення, розради, співчуття.

До О.Я.Кониського (уривок)

18 серпня [1878] в Києві

Високоповажний Добродію!


Лист Ваш одібрав я уже давненько і посилаю Вам за його свою щиру дяку.


Передусім не втерплю, щоб не виказати кілька думок про ваші заходи. І хрестоматія Ваша, і періодичний альманах, на мою думку, стали б у великій пригоді народній справі. Хрестоматія дала б кожному спосіб дознатись, як почалась, як повелась і до чого дійшла наша злиденна література, а альманахи дали б природний вихід сьогочасним літературним силам…


Велика Вам шаноба, добродію, що Ви взялися до видання альманахів. Коли захід Ваш прийде до скутку, то він добре підштовхне зріст нашої літератури. До сього часу працювали більш галичани, але клопоти практичного життя зіпхнули їх переважно на дорогу науки та публіцистики. Література поетична, мистецьке повістярство у них не розвивається. Сю прогалину заступила б російська Україна. У нас наукові твори на народній мові навряд чи скоро розведуться, та й практичного ходу їм не дають, але повістярство, природно, розведеться до ладу і мало б добрий хід. Адже розхапали вже наші читаки з усіх книгарень і Марка Вовчка, і Стороженка, і навіть давнього Квітку – нігде й книжки не добудеш. Ото знак, що на Україні є добра хіть до читання повістярів…


Коли увірвете гулящу годину, то зробіть таку ласку: напишіть мені, чи правда, буцім заборонено не тільки пропуск у Росію заграничних українських видань, але й видання у Росії усього, що писано по-українському?


Прихильний до Вас В.Мова

Українське ділове мовлення — Шевчук С. В.

У своєму повсякденному житті люди залежно від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли студент пише твір, він добирає слова й будує речення старанніше, ніж коли пише приватного листа. Залежно від змісту і мети висловлювання, а також від індивідуальної манери та уподобань у процесі мовлення відбуваються певний добір і комбінування най придатніших і найпотрібніших саме для цієї мовної ситуації співвідносних варіантів слів, форм, словосполучень, конструкцій речень тощо. Отже, художній твір (новела, оповідання), наукова стаття, наказ керівника установи, протокол, написані однією мовою, відрізняються набором мовних засобів, специфічними особливостями мовного оформлення. Таке розрізнення називається стилістичною диференціацією мови.

Літературна мова поділяється на стилі. Слово «стиль» (від лат. stilus — паличка для письма, тобто письмове знаряддя, яке використовувалося в часи античного Риму й Середньовіччя) багатозначне. В літературі й у мистецтві взагалі воно означає певну єдність художніх образів і форм їх вираження, а також спосіб, прийом, метод певної діяльності.

Мовний стиль — це сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і метою висловлювання. В українській літературній мові зазвичай виокремлюють п’ять функціональних стилів: науковий, офіційно-діловий, публіцистичний, стиль побутового мовлення і художній. Кожний зі стилів має свої характерні особливості й реалізується у властивих йому жанрах.

Жанри — це різновиди текстів певного стилю, що різняться насамперед метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками1.

Основні ознаки стилів та їх жанрів можна подати у вигляді таблиці (с. 9).

5. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

Офіційно-діловий стиль — це мова ділових паперів: розпоряджень, постанов, програм, заяв, автобіографій, резолюцій, протоколів, законів, актів, наказів, анкет, розписок тощо. Це один із найдавніших стилів. Його ознаки знаходимо в документах XI-X11 ст. (Мстиславова грамота 1130 р.), в українсько-молдавських грамотах, українських грамотах XIV-XV ст., українських літописах (офіційні листи, угоди тощо). Сфера вживання офіційно-ділового стилю зумовлює його жанрову розгалуженість. Обслуговуючи потреби державного, громадського, економічного та політичного життя суспільства, тексти офіційно-ділового стилю мають помітні відмінності й у межах того самого жанру. Однак усім їм притаманні дуже виразні спільні мовні ознаки.

6. НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

1Наявність реквізитів, які мають певну черговість. У різаних видах ділових паперів склад реквізитів неоднаковий, він залежить від змісту документа, його призначення і способу опрацювання. Закріплення за реквізитами постійного місця робить документи зручними для зорового сприймання, спрощує їх опрацювання. Обов’язковим реквізитом будь-якого документа є підпис.

2. Точність, послідовність і лаконічність викладу фактів, гранична чіткість висловлювання. Офіційно-діловий стиль позбавлений образності, емоційності та індивідуальної авторської своєрідності.

3. Наявність усталених мовних зворотів, певна стандартизація початків і закінчень документів. Найхарактерніші вияви стандартизації такі: а) широке вживання готових словесних конструкцій (наприклад, У зв ‘язку, відповідно до, з метою, згідно з), що спрощує й полегшує процес укладання окремих видів документів; б) часта повторюваність тих самих слів, форм, зворотів, конструкцій як результат прагнення до однотипності способів вираження думки у подібних ситуаціях.

4. Лексика здебільшого нейтральна, слова вживаються у прямому значенні. Залежно від того, яку саме галузь суспільного життя обслуговує офіційно-діловий стиль, він може містити суспільно-політичну, професійно-виробничу, науково-термінологічну лексику.

5. З метою чіткішої організації текст поділяється на параграфи, пункти, підпункти.

6. Часте вживання словосполучень з дієсловами у формі теперішнього часу зі значенням позачасовості, постійності дії: Рішення надсилається, має місце, виробнича рада розглядає. Вживаються також звороти згідно з оригіналом, складено і завірено у двох примірниках, вжити заходів, визнати за можливе, звернутися із заявою, надати слово, оголосити подяку, накласти резолюцію і под.

7. Найхарактерніші речення — прості поширені (кілька підметів при одному присудку, кілька присудків при одному підметі, кілька додатків при одному з головних членів тощо). Вживаються також складні речення із сурядним і підрядним зв’язком.

Отже, тексти офіційно-ділового стилю потребують документації тверджень, точності формулювань, не припускають двозначності сприймання змісту.

Зразок стилю:

Акт проголошення незалежності України

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв ‘язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

— продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні,

— виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами,

— здійснюючи Декларацію про Державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто

ПРОГОЛОШУЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та створення самостійної Української держави — УКРАЇНИ.

Територія України є неподільною і недоторканною.

Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

24 серпня 1991 року Верховна Рада України

Схожі статті
 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 6. НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

  У своєму повсякденному житті люди залежно від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 5. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

  У своєму повсякденному житті люди залежно від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на занятті відрізняється від виступу на зборах. Коли…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 2. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

  Українська мова належить до слов’янських мов. Вона є єдиною національною мовою українського народу. Українська національна мова існує: А) у вищій формі…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 1. Класифікація документів

  1. Класифікація документів Документ — основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, «зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ І ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

  1. Класифікація документів Документ — основний вид ділового мовлення, що містить інформацію, «зафіксовану на матеріальному носії, основною функцією якого…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — МОЛИТВА ДО МОВИ

  Мово! Пресвятая Богородице мого народу! З чорнозему, рясту, любистку, м «яги. євшан-зілля, з роси, з дніпровської води, від зорі й місяця народжена!…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 2. Формуляр документа

  Документи з високим рівнем стандартизації складають за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка1. Кожний документ складається з окремих…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 7. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

  Мовленнєва культура особистості великою мірою залежить від її зорієнтованості на бездоганне, взірцеве мовлення. Щоб бути зразковим, мовлення має…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 3. МОВНА НОРМА

  Українська мова належить до слов’янських мов. Вона є єдиною національною мовою українського народу. Українська національна мова існує: А) у вищій формі…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — ВСТУП

  Офіційне спілкування (між установами, окремою особою та установою, між посадовими особами; ділові взаємини на виробництві тощо) нині здійснюється…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 1. Українська мова — державна мова українського народу

  Офіційне спілкування (між установами, окремою особою та установою, між посадовими особами; ділові взаємини на виробництві тощо) нині здійснюється…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — ІІ. ЧАРІВНІ СЛОВА

  Як відзначають мовознавці, одним із суттєвих показників людської шляхетності є культура мовлення — поняття не тільки лінгвістичне, а й психологічне,…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — І. МАГІЯ СЛОВА

  Як відзначають мовознавці, одним із суттєвих показників людської шляхетності є культура мовлення — поняття не тільки лінгвістичне, а й психологічне,…

 • Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — ПЕРЕДМОВА

  Офіційне спілкування (між установами, окремою особою та установою, між посадовими особами; ділові взаємини на виробництві тощо) нині здійснюється…

 • Ділова українська мова — Горбул О. Д. — 1.2. Стилі сучасної української літературної мови

  Стиль (з лат. В Шов) У мові — це проблема мовного вживання; це система мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером…

 • Сучасна українська літературна мова — Шевчук С. В. — § 5. ОСНОВНІ СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

  Користуючись мовою в своєму повсякденному житті, люди залежно від потреби вдаються до різних мовних засобів. Відповідь на практичному занятті…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — 2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ

  2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування — дотримання мовного стилю. Мовний стиль — це сукупність мовно-виражальних засобів,…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — 2.2. НАЙВАЖЛИВІШІ ОЗНАКИ, ЩО ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ

  2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування — дотримання мовного стилю. Мовний стиль — це сукупність мовно-виражальних засобів,…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — 2. ОФІЦІЙНО-ДІЛОВИЙ СТИЛЬ. МОВНІ НОРМИ

  2.1. ПОНЯТТЯ СТИЛЮ Одна з найважливіших умов культури спілкування — дотримання мовного стилю. Мовний стиль — це сукупність мовно-виражальних засобів,…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — 1.1. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

  В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого…

 • Українська мова за професійним спрямуванням — Галузинська Л. І. — 1.3. Норми та стилі української літературної мови

  Українська літературна мова як форма загальнонародної національної мови, відшліфована майстрами слова, характеризується наявністю сталих норм, які…

 • Українська мова за професійним спрямуванням — Галузинська Л. І. — 1.2. Основні етапи розвитку української літературної мови

  Розділ 1. Українська літературна мова, її норми та стилі 1.1. Українська літературна мова. 1.2. Основні етапи розвитку української літературної мови….

 • Ділова українська мова — Горбул О. Д. — 1.3. Ділова українська мова як різновид літературної мови

  Стиль (з лат. В Шов) У мові — це проблема мовного вживання; це система мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — ШАНОВНІ ПАНОВЕ!

  В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого…

 • Сучасна українська літературна мова — Шевчук С. В. — § 3. ПОНЯТТЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

  Українська національна мова існує: А) у вищій формі загальнонародної мови — сучасній українській літературній мові; Б) у нижчих формах загальнонародної…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — 1.2. МОВА Й МОВЛЕННЯ

  Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно добре…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — 1.3. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МОВЛЕННЯ

  Успіхи людини в житті, її взаємини з іншими членами суспільства залежать від уміння спілкуватися. Щоб досягти успіху в спілкуванні, потрібно добре…

 • Українське народознавство — Лозко Г. С — ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ

  ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ПИСЕМНОСТІ Про мову протоукраїнських племен можна говорити лише гіпотетично. Адже писемних пам’яток, які дійшли до нас, ще…

 • Ділове мовлення для державних службовців — Шевчук С. В. — 1. УКРАЇНСЬКА МОВА — ДЕРЖАВНА МОВА УКРАЇНИ

  В умовах розбудови України, утвердження її на міжнародній арені, закріплення української мови як державної, розширення процесів демократизації нашого…

 • Теоретичні основи сучасної української педагогіки — Вишневcький О. — Розділ 2. Українське суспільство на шляху реформування і завдання педагогіки

  Якщо сучасна українська педагогіка повинна відповідати на соціальні запити нашого теперішнього життя, то не можемо обійти стороною відповідь на…

Українське ділове мовлення — Шевчук С. В. — 4. СТИЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

Предыдущая | Следующая

СТИЛЬ – Академічний тлумачний словник української мови

СТИЛЬ, ю, чол.

1. Сукупність ознак, які характеризують
мистецтво певного часу та напряму або
індивідуальну манеру художника стосовно ідейного змісту
й художньої форми. Меблі в залі були червоного дерева,
стилю ампір (Оксана Іваненко, Тарасові шляхи, 1954, 183); Готичний
стиль (готика) — стиль, який виник наприкінці
XII ст. в Західній Європі. Через своєрідні стрілчасті
форми арок, склепінь тощо інколи готичний стиль
звуть стрілчастим (Архітектура Радянської України, 6, 1939, 40);
Завдяки їй [пісні] композитор виробив свій самобутній
стиль, що поєднує глибоку народність і високий
композиторський професіоналізм (Народна творчість та етнографія, 4, 1965,
25); За добором кольорів і розміщенням орнаментів
майже в кожному селі існує свій власний стиль [вишивки]
(Вітчизна, 2, 1967, 201);
//  Сукупність характерних
ознак, особливостей, властивих чому-небудь. Посередині
[світлиці] довгий стіл, накритий до званої вечері,
навколо нього дубові стільці важкого стилю (Леся Українка,
III, 1952, 402); Кабінет Ніни Тополі. Гарні, строгого
стилю меблі (Іван Кочерга, II, 1956, 283); [Придорожній:]
В Дзвонковому були на рідкість мальовничі хати.
Село стародавнє, треба, і це дуже важливо,
зберегти його стиль (Олександр Корнійчук, II, 1955, 80);
//  з означ.
Сукупність зовнішніх ознак (риси обличчя, особливості
побудови фігури і т. ін.), властивих певному народові.
Нахиливши до мене своє візантійського стилю
обличчя, сливе прошепотів [Микита]: — Вони ще не
встали… (Михайло Коцюбинський, II, 1955, 425).
Голландський (російський, український і т. ін.)
стиль; Східний (західний і т. ін.) стиль — сукупність
ознак, які характеризують мистецтво певного народу,
країни і т. ін. Один мій чернігівський знайомий,
інженер, має замір вислідити вплив українського стилю
в давній архітектурі, переважно в церковній (Михайло Коцюбинський,
III, 1956, 227); Звіриний стиль див. звіриний.

2. Сукупність прийомів у використанні засобів мови,
властива якому-небудь письменникові або літературному
творові, напряму, жанрові і т. ін. — Треба дати
молодому авторові виявити найповніше своє власне
ставлення до дійсності, тоді у нього з’явиться і власний
стиль (Олесь Донченко, VI, 1957, 632); Відомо, що такі великі
реалісти, як Шевченко й Некрасов, ніколи не нехтували
умовними образами і символами ораторського стилю
(Шамота, Талант і народ, 1958, 29); В порівнянні з Галицьким літописом
стиль літопису Волинського більш сухий, діловий,
майже цілком позбавлений образно-поетичних засобів
(Історія української літератури, I, 1954, 53); Російська та українська
радянська поезія останніх років сміливо утверджує..
романтичний стиль, народжений романтичним сприйняттям
і відчуттям дійсності (Радянське літературознавство, 2, 1965, 11);
Газетний стиль; Книжний стиль; Стиль радіомовлення;

//  Сукупність особливостей у побудові мови, манера
словесного викладу. Він [лист] був писаний трохи
старим квітистим стилем, з алегоріями й довгими
виробленими періодами (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 406); Високий
стиль вірша в його [М. К. Садовського] майстерній
подачі поєднувався з благородною стриманістю і
життєвою простотою (Минуле українського театру, 1953, 163);
Отак собі у старовиннім стилі Пишу я, брате, вірші
на дозвіллі (Максим Рильський, I, 1960, 171); Стиль заміток,
статей і нарисів був [під час війни] гранично короткий,
майже телеграфний (Василь Кучер, Голод, 1961, 162);
// 
Побудова мови відповідно до норм синтаксису й
слововживання. Працювати над стилем; Помилки у стилі.

3. Сукупність прийомів, характерних рис якої-небудь
діяльності, поведінки, методу роботи. У Шангіна
був характерний стиль керівництва, за який його
любили всі працівники міськкому (Олекса Гуреїв, Життя.., 1954,
308); Висоцькому подобався стиль роботи керуючого
(Дмитро Ткач, Черг. завдання, 1951, 49); Партія наполегливо
впроваджує ленінський стиль у роботу всіх ланок нашого
суспільства (Комуніст України, 10, 1967, 25);
//  Спосіб
виконання, здійснення чого-небудь, який характеризується
сукупністю певних технічних прийомів. Голову
Ніна Сокіл на бігу трохи закидала назад, — це була,
мабуть, єдина вада її стилю (Вадим Собко, Стадіон, 1954, 7);
Фред плавав, як щука,.. він то пірнав, то виринав,
всіма стилями володів з однаковим успіхом (Юрій Збанацький,
Курилові о-ви, 1963, 57); Практикою доведено, що високих
результатів може добитися лише той спортсмен, який
досконало оволодів усіма способами плавання — вільним
стилем, брасом, дельфіном, на спині (Вечірній Київ, 20.XII
1968, 3).

4. Характерна манера поводитися, говорити, одягатися
і т. ін. — Ха-ха-ха! — зареготалась Марта Кирилівна.
— Ви, як я бачу, людина старого стилю, хоч на
літа й молоді. В вас, бачу, є ще й якісь будні й свята
(Нечуй-Левицький, VI, 1966, 27); В школі його взивали стилягою,
хоч той стиль був мимовільним — від лінощів та
байдужості (Юрій Збанацький, Курилові о-ви, 1963, 24).

 Стиль доби — сукупність ознак, характерних для
певного часу. Там [на острові] ішла Борня за
метал, за вугілля і зерно.. Цифра, Суворість, План,
Наказ, Одностайність, Упертість, — Таким був стиль
тієї доби, Мій правнуче (Максим Рильський, I, 1960, 334);
Крізь безладний ажур віхоли тьмяно світять незліченні
вікна Палацу промисловості, і дивна симетрія їх огнів
говорить про стиль доби… (Іван Кириленко, Вибр., 1960, 275).

▲ Мавританський стиль див. маврітапський.

♦ Суконний стиль див. суконний.

СТАНОВЛЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ | Тихоненко

Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології. Х.: Вища шк.; Вид-во при ХДУ, 1987. 148 с.

Ганич Д. І. Словник лінгвістичних термінів. К.: Вища шк., 1985. 360 с.

Калашник В. С. Фразотворення в українській поетичній мові радянського періоду: Семантико-типологічний аспект. Х.: Вища шк., 1985. 172 с.

Мацько Л. І. Стилістика української мови: підручник. К.: Вища шк., 2003. 462 с.

Медведєв Ф. П. Українська фразеологія: Чому ми так говоримо. Х.: Вища шк., 1977. 230 с.

Переходные явления в области лексики и фразеологии русского и других славянских языков (Вторые Жуковские чтения): материалы Междунар. научн. симпозиума / отв. ред. В.И. Макаров. Великий Новгород: Изд-во Новгород. ун-та, 2001. 209 с.

Поліщук Н. М. Українська дипломатична лексика періоду УНР: автореф. дис… канд. філол. наук; спец. 10.02.01 – ≪українська мова≫. К., 1994. 16 с.

Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: підручник. Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2000. 248 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2006. 716 с.

Струганець Л. В. Культура мови. Словник термінів. Тернопіль: Навч. книга – Богдан, 2000. 88 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурный аспекты. М.: Просвещение, 1996. 348 с.

Теоретические проблемы семантики и ее отражения в одноязычных словарях. Кишинев, 1982. 246 с.

Тертишник В. М. Мова в діяльності юриста. Право і суспільство. 2010. № 4. С. 3–8.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. М.: Высш. шк., 1969. 195 с.

Дорошенко М. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія (Проєкт). Х.-К.: Держвидав України, 1930. 260 с.

Підмогильний В. Фразеологія ділової мови. К.: Час, 1927. 296 с.

Проект Правительственної Комісії по виробленню Конституції Української Держави. Основний Державний Закон Української Народньої Республіки. Історія української Конституції. К.: Т-во ≪Знання України≫, 1993. С. 95–118.

Резолюція Оргбюро ЦК КП(б)у про економічну, культурну, радянську та партійну роботу в німецьких селах України від 20 березня 1929 р. Національні відносини в Україні у ХХ ст.: Збірник документів і матеріалів. К.: Наук. думка, 1994. С. 202–205.

Таємний договір С. Петлюри з Польщею. Політична і військова конвенції. 21 квітня 1920 р. ЦДАВО. Ф.1429. Оп.2. Спр.29а. Арк.1, 1зв., 2, 2зв., 3. URL: http://www.archives.gov.ua/Sections/Petlura/2/index.php?14.

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9787

Title:  Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Authors:  Світлична, Є. І.
Берестова, А. А.
Цвяшко, Ю. О.
Піддубна, В. Н.
Жук, Л. Г.
Svitlychna, Ye. I.
Светличная, Е. И.
Берестовая, А. А.
Berestova, A. A.
Keywords:  українська мова;навчальний посібник;практикум зі стилістики української мови;стилістика української мови;науковий стиль;офіційно-діловий стиль
Issue Date:  2002
Publisher:  Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки
Bibliographic description (Ukraine):  Практикум зі стилістики української мови: науковий та офіційно-діловий стилі: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, Ю. О. Цвяшко, В. Н. Піддубна, Л. Г. Жук. – Харків: Вид-во НФАУ: Золоті сторінки, 2002. – 283 с.
Abstract:  У теоретичній частині посібника розглянуто загальні питання щодо стилістики української мови, стилістичної норми й деякі стилістичні порушення при перекладі з російської мови та складанні документів. Наведено тексти із завданнями на опрацювання основних стилістичних і граматичних норм української мови. Вміщено словник поширених мовних зворотів, синонімічний та термінологічний словники. Для студентів вищих фармацевтичних та медичних закладів, аспірантів і тих, хто хоче вдосконалити навички володіння стилістичними та граматичними нормами української мови.
URI:  http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/9787
Appears in Collections: Навчальні видання кафедри українознавства та латинської мови

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

10 фильмов, которые знает каждый украинец

Киевский кинотеатр | © Павло Мицкелевич / WikiCommons

Украинцы относятся к тем народам, которые любят смотреть старые советские фильмы, которые давно стали всеобщими любимцами. Ознакомьтесь с нашим путеводителем по тем фильмам, о которых действительно должен знать каждый украинец.

В Украине всем известна история, когда контрабандные алмазы были закатаны в гипс и по ошибке положены на сломанную руку Семена Семеныча — главного героя фильма.Безумные приключения и захватывающая песня заставляют плакать от смеха любую публику. Комедия вышла в 1969 году и сразу стала для многих любимой картиной. «Бриллиантовая рука» входит в пятерку лучших фильмов в истории советского кино, так как за первый год его посмотрели почти 77 миллионов человек.

Битва за Севастополь или Незламна (устойчивая в переводе с украинского) — это правдивая история Людмилы Павличенко — легендарного снайпера. Фильм, который снимали почти два года в таких городах, как Севастополь, Киев, Каменец-Подольский и Одесса, ждали долго.И не зря, ведь в фильме запечатлены невероятные исторические и биографические события. В сюжете кадры с передовой с 1941 года переплетаются с эпизодами, рассказывающими о том, как Людмила ехала с делегацией СССР в США.

Красивая история любви, начавшаяся со скандала, является символом Нового года. В Украине нет человека, который бы не смотрел фильм « Ирония судьбы» или «Наслаждайся ванной ».

Страсть к шикарным и роскошным нарядам, по сюжету фильма В погоне за двумя зайцами , побудила Голохвастова (главного героя) выгодно жениться на простой девушке и тем самым сохранить свой бизнес.Он принял такое решение, поскольку ее родители обещали большое приданое. Голохвастов моментально поразил будущую невесту манерами и умом, но на самом деле он представлял собой не что иное, как лжец и банкрот.

Историческая драма Поводырь или Путеводитель рассказывает о советских репрессиях, которым подверглись кобзаров — украинские барды в 1930-е годы. Молодой парень, сын погибшего иностранца, пытаясь выжить, становится проводником во время войны.Эта исключительная история, снятая украинским режиссером Олеся Саниным, была номинирована на «Оскар» в 2015 году. Кроме того, украинская певица Джамала, победительница конкурса песни «Евровидение» 2016 года, дебютировала как актриса.

Инженер-изобретатель Тимофеев построил машину времени, связавшую его квартиру с далеким XVI веком, а точнее — с покоями императора Ивана Грозного. Название фильма — Иван Васильевич: Назад в будущее , точно отражает его суть, ведь отныне простой пенсионер должен вести себя как царь всея Руси.

Слоган фильма — «от любви к импичменту», так как сюжет описывает ситуацию в современной власти Украины. Новоизбранный президент пытается стабилизировать экономическую и политическую ситуацию в стране. Он распускает Верховную Раду (парламент), проводит позитивные реформы и живет жизнью простого украинца. Множество сатирических шуток в фильме безгранично, благодаря чему Слуга народа быстро стал любимым кинотеатром людей.

Еще одна классика советского кино, это один из самых просматриваемых фильмов в Украине. Комедия великого режиссера Леонида Гайдая, как и большинство его фильмов, с первых минут завораживает зрителей. Когда молодой человек приезжает на Кавказ собирать образцы местного фольклора, он получает уникальную возможность приобщиться к старинной традиции похищения невесты. Но как потом выясняется, это был вовсе не ритуал, а настоящая кража.

Это легендарный фильм Сергея Параджанова (советского режиссера) по одноименной повести украинского писателя Михаила Коцюбинского.Дети смотрят этот фильм в рамках школьной программы, любители старинного кино наслаждаются неповторимым художественным образом. Кроме того, Shadows of Forgotten Ancestors снимали в одном из самых живописных и высокогорных селений Карпат — Дземброня.

В фильме показана суровая боевая жизнь Гвардейского авиационного полка в годы войны и освобождения Украины. Летчики, не имеющие большого опыта, вынуждены подниматься в небо, когда слышат команду «В бой идут только старики» и показывают, на что они способны.Их возглавляет командир, который до последнего сражается с ними и охраняет их спину. В бой идут одни старики — безумно трогательный фильм.

Пять лучших украинских и советских украинских фильмов для просмотра

Любите иностранное кино? Иван Козленко — заместитель директора Национального киноцентра Украины, отвечает за реставрацию и продвижение украинской и советской классики кино. Здесь он рекомендует свои пять лучших украинских фильмов всех времен и описывает различия между реставрацией фильмов в Украине и на Западе.

Когда я встретил Робина Бейкера, главного хранителя Национального архива Британского института кино (BFI), на Одесском кинофестивале, я подумал, что было бы полезно порекомендовать ему список украинских и советских украинских фильмов, которые стоит посмотреть. Это поможет ему лучше понять мою страну, когда он вернется домой в Великобританию. Но выбрать пятерку лучших было непросто.

Рейтинг и составление списка моих любимых фильмов было непростой задачей: их слишком много, чтобы выбирать.Я пытался сосредоточиться на малоизвестных, запрещенных, подвергнутых цензуре или просто забытых фильмах, которые я считал достойными возвращения в международный канон искусства. Я также стремился показать альтернативную картину Украины, далекую от традиционных и официальных стандартов советских времен.

1. ‘Хлеб’ (1929), режиссер Николай Шпыковский

Наверное, самое большое открытие для украинского киноведения за последние 20 лет. Этот фильм был запрещен и не выходил на большие экраны в 1920-е годы.Впервые его показали узкому кругу профессионалов кино в конце 1970-х. После реставрации в 2013 году «Хлеб» снова был показан публике в Украине, России и Италии. Это простая и незатейливая история о частичной военной коллективизации на Украине в 1920-е годы, когда отдельные земля и труд были объединены в колхозы. Четкие персонажи, конструктивизм ландшафтов, неудержимый кинематографический ритм и авангардная монтажная площадка «Хлеб» в одном ряду с шедеврами немого кино «Арсенал» и «Земля» раннего советского кинорежиссера Александра Довженко.

2. «Суровый молодой человек» (1934), режиссер Абрам Рум

Этот фильм — экранизация романа Юрия Олеши «Зависть», известного в 20-е годы. Он полон эротики, далек от общепринятого стиля своего времени. В фильме, снятом в сталинские времена, яркая работа оператора Юрия Елькевича, лаконичные и остроумные диалоги, прославление человеческого тела. Футуристический сценарий Абрама Роума — это, пожалуй, самый необычный пример того, что было создано украинским кино в первой половине 1930-х годов.Тема фильма связана с поиском новых ценностей, отражающих социальные преобразования будущего.

3. ‘Out of Boredom’ (оригинальный ‘Skuki Radi’) (1967), режиссер Артур Войтецкий

Блестящий просмотр одноименной книги Александра Герцена. Открываясь интимной драмой на фоне забытого железнодорожного вокзала, он медленно перерастает в трагедию целого поколения и советской эпохи. Внимание к деталям и безупречная игра подчеркивают распыленность группы людей, случайно собранных вместе в доме среди бесконечных обрывов и неба.

4. «Долгие провода» (1972) режиссер: Кира Муратова

Одна из первых работ Муратовой в качестве независимого директора. Это история любви матери и ее сына, который неумолимо растет и готов уйти из дома, поскольку мать пытается скрыть свой страх остаться одной. Это был один из первых украинских независимых фильмов, запрещенных за «буржуазное перерождение». Впервые украинский фильм затронул экзистенциальную проблему на фоне психологической драмы.Изображался человек со всеми его слабостями и сомнениями, которых не могло быть в героическом повествовании советского пролетария.

5. «Певица Жозефина и мышиный народ» (1994) Сергей Маслобойщиков

Основанный на одноименном литературном произведении, этот фильм с его экспрессионистскими образами действительно отражает кафкианский взгляд на мир. Это показывает состояние экзистенциальной тревоги и безнадежности, а также неспособность людей противостоять вихрю бюрократии и бюрократических условностей.Фильм стал своеобразным диагнозом проблем, с которыми столкнулось украинское общество в начале 1990-х — мрачное время, когда рушились ориентиры и рушились надежды и иллюзии.

Отличия реставрации пленок в Украине и Западной Европе

Государственный киноархив Украины — Национальный центр Александра Довженко — основан на месте одной из крупнейших в СССР лабораторий по копированию фильмов, поэтому здесь был сохранен весь цикл копирования и реставрации фильмов.Реставрация пленок, для которой требуется химическая лаборатория, — редкость для европейских архивов и большая роскошь для наших. Однако современная реставрация в основном основана на цифровом формате.

В Украине нет специализированных лабораторий для восстановления архивной пленки, поэтому реставрация осуществляется различными субподрядчиками, специализирующимися на постпродакшне. В результате технология в основном применяется для визуальных характеристик пленочных материалов и цветокоррекции. Такую реставрацию сложно назвать комплексной, но это лучшее решение в наших условиях.

Ресурсы и ограничения на восстановление пленки жесткие

В отличие от Западной Европы, где нет ни человеческих, ни финансовых ресурсов для поиска всех копий восстановленного фильма, мы на самом деле реставрируем редко. Время также является проблемой, так как проекты восстановления часто имеют очень сжатые сроки. Таким образом, мы обычно восстанавливаем одну копию пленки, используя негатив или двойную негативную пленку, без объединения разных копий в одну пленку. Из-за вышеупомянутых проблем на восстановление пленки у нас уходит не более двух месяцев, тогда как западные архивы могут реконструировать и реставрировать один фильм годами.

Наша программа реставрации также является для нас единственным способом приобрести недостающие фильмы в нашем архиве за границей (в основном в России, где фильмы снимались в советские времена) и пополнить нашу библиотеку. Нам разрешается покупать фильмы только в рамках этого проекта, что также отличает нас от западных архивов. Там нет ограничений на покупку фильмов за границей.

Пять украинских и советских украинских фильмов для просмотра

Иван Козленко является заместителем руководителя Национального киноцентра Украины и отвечает за восстановление и продвижение украинской и советской классики кино.Здесь он рекомендует свои пять лучших украинских фильмов всех времен и описывает различия между реставрацией фильмов в Украине и Западной Европе.

Когда я встретил Робина Бейкера, главного куратора Национального архива Британского института кино (BFI), на Одесском кинофестивале в прошлом месяце, я подумал, что было бы полезно порекомендовать ему список украинских и советских украинских фильмов, которые стоит посмотреть. Это поможет ему лучше понять мою страну, когда он вернется домой в Великобританию.Но выбрать пятерку лучших было непросто.

Рейтинг и составление списка моих любимых фильмов было непростой задачей: их слишком много, чтобы выбирать. Я пытался сосредоточиться на малоизвестных, запрещенных, подвергнутых цензуре или просто забытых фильмах, которые, как я считал, заслуживают того, чтобы снова включить их в международный канон искусства.

Я также стремился показать альтернативную картину Украины, далекую от традиционных и официальных стандартов советских времен. Поэтому я не упомянул известные украинские фильмы, вошедшие в число шедевров мирового кино: «Арсенал» (1928) и «Земля» (1930) Александра Довженко, «Радуга» (1943) Марка Донского, «Верность» (1965). Петр Тодоровский, «Тени забытых предков» (1969) Сергея Параджанова, «В бой идут одни старики» (1973) Леонида Быкова, «Астенический синдром» (1989) Киры Муратовой и многие другие, отмеченные на международных кинофестивалях.

1. «Хлеб» (1929), режиссер Николай Шпыковский

«Хлеб», пожалуй, самое большое открытие для украинского киноведения за последние 20 лет. Этот фильм был запрещен и не выходил на большие экраны в 1920-е годы. Впервые его показали узкому кругу профессионалов кино в конце 1970-х. После реставрации в 2013 году «Хлеб» снова был показан публике в Украине, России и Италии. Это простая и незатейливая история о частичной военной коллективизации на Украине в 1920-е годы, когда отдельные земли и труд были объединены в колхозы.Четкие характеры, конструктивистские пейзажи, неудержимый темп и авангардный монтажный зал «Хлеб» на одном уровне с шедеврами немого кино раннего советского режиссера Александра Довженко «Арсенал» и «Земля».

2. «Суровый молодой человек» (1934), режиссер Абрам Рум

Этот фильм — экранизация романа Юрия Олеши «Зависть», известного в 20-е годы. Он полон эротики, далек от общепринятого стиля своего времени. В фильме, снятом в сталинские времена, яркая работа оператора Юрия Елькевича, лаконичные и остроумные диалоги, прославление человеческого тела.Футуристический сценарий Абрама Роума — это, пожалуй, самый необычный пример того, что было создано украинским кино в первой половине 1930-х годов. Фильм о поиске новых ценностей с целью социальных изменений в будущем.

3. «От скуки» (1967), режиссер Артур Войтецкий

«От скуки» — блестящая экранизация одноименной книги Максима Горького. Открываясь интимной драмой на фоне забытого железнодорожного вокзала, он постепенно перерастает в трагедию целого поколения и эпохи.Внимание к деталям и безупречная игра подчеркивают распад группы людей, случайно собранных вместе в доме среди бескрайних обрывов и неба.

4. «Прощание» (1971), режиссер Кира Муратова

Одна из первых работ Муратовой в качестве независимого режиссера, «Долгие прощания» — это история любви матери и ее сына, который неумолимо растет и готов уйти из дома, поскольку мать пытается скрыть свой страх остаться одной. Это был один из первых украинских независимых фильмов, запрещенных за «буржуазное перерождение».Впервые украинский фильм затронул экзистенциальную проблему на фоне психологической драмы. Изображался человек со всеми его слабостями и сомнениями, которых не могло быть в героическом повествовании советского пролетария.

5. «Певица Жозефина, или Мышиный народ» (1994), режиссер Сергей Маслобойщиков

Основанный на одноименном литературном произведении, этот фильм с его экспрессионистскими образами действительно отражает кафкианский взгляд на мир.Это показывает состояние экзистенциальной тревоги и безысходности, а также неспособность людей противостоять вихрю бюрократии и бюрократических условностей. Фильм стал своеобразным диагнозом проблем, с которыми столкнулось украинское общество в начале 1990-х — мрачное время, когда рушились ориентиры и рушились надежды и иллюзии.

Отличия реставрации пленок в Украине и Западной Европе

Государственный киноархив Украины, Национальный центр Александра Довженко, был основан на месте одной из крупнейших кинокопировальных лабораторий в СССР, поэтому здесь был сохранен весь цикл кинокопирования и реставрации.Реставрация пленок, для которой требуется химическая лаборатория, — редкость для европейских архивов и большая роскошь для наших. Однако современная реставрация в основном основана на цифровом формате.

В Украине нет специализированных лабораторий для восстановления архивной пленки, поэтому реставрация осуществляется различными субподрядчиками, специализирующимися на постпродакшне. В результате технология в основном применяется для визуальных характеристик пленочных материалов и цветокоррекции. Такую реставрацию сложно назвать комплексной, но это лучшее решение в наших условиях.

Ресурсы и ограничения на восстановление пленки жесткие

В отличие от Западной Европы, где нет ни человеческих, ни финансовых ресурсов, мы редко проводим реставрационные работы. Время также является проблемой, так как проекты восстановления часто имеют очень сжатые сроки. Таким образом, мы обычно восстанавливаем одну копию пленки, используя негатив или двойную негативную пленку, без объединения разных копий в одну пленку. Из-за этих проблем мы не можем тратить больше двух месяцев на восстановление одного фильма, тогда как западные архивы могут реконструировать и восстановить один фильм за несколько лет.

Наша программа реставрации также является для нас единственным способом купить фильмы, отсутствующие в наших архивах, но хранящиеся за границей (в основном в России), и пополнить нашу библиотеку. Нам разрешается покупать фильмы только в рамках проекта, что также отличает нас от западных архивов. Там нет ограничений на покупку фильмов из-за границы.

Британский Совет и Робин Бейкер из Британского института кино представили на Одесском международном кинофестивале 15 000 зрителей на Одесском международном кинофестивале 15 000 зрителей на Одесском международном кинофестивале.Фильм также будет показан в Москве с 1 по 9 августа вместе с другими фильмами «Хичкока 9». Иван Козленко и Национальный киноцентр Украины являются партнерами Британского Совета.

Кинофанаты в Лондоне могут также увидеть новую интерактивную выставку View From Here, посвященную коллекции фильмов Британского Совета, до 24 сентября 2014 года.

Обзор «Атлантиды»: мрачная история любви апокалипсиса

Обычные кинематографические антиутопические фьючерсы почти всегда компенсируют за их унылость с изящными гаджетами или, по крайней мере, невероятно быстрые и опасные машины, гоняющиеся друг за другом.Не «Атлантида», официальная заявка Украины на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке в этом году. Написанный, режиссер и снятый Валентином Васьяновичем, фильм представляет собой особенно экономичное и даже безжалостное упражнение в том, что можно назвать «медленным кино», без каких-либо блестящих виджетов.

Отчасти потому, что будущее, в котором разворачивается «Атлантида», крайне не так уж и далеко: точнее, 2025 год, после невероятно разрушительной войны между Украиной и Россией. Бывшие солдаты, пострадавшие от посттравматического стресса, Иван и Сергей выпустили пар на стрельбе по мишеням, который нагревается, и в конце один затыкает другого в бронежилет.

На работе на огромном заводе — по сути, производящем похожий на лаву ил — Иван (Василий Антоняк) совершает действие, которое приводит к останову и вызывает большое недовольство Сергеем (Андрей Рымарук). Затем Сергей находит работу за рулем водовоза. Это необходимо для их земель, поскольку питьевой воды, естественно, не хватает. Вскоре он заключает союз с молодой женщиной Катей (Людмила Билека), которая эксгумирует и пытается опознать погибших на войне.

История рассказывается одиночными длинными кадрами с использованием в основном статичной камеры — стиль Васьяновича передают и Кубрик, и ранний Джим Джармуш.Топография, изображенная на этих снимках, поразительна: мы, люди, действительно живем на скале. Визуальный язык фильма иногда расширяется по мере повышения его эмоциональной температуры; на самом деле растворение ближе к концу.

Дом Сергея и Кати, по словам эколога Сергея ближе к концу, почти непригоден для жилья в его нынешнем состоянии. Но именно здесь они нашли друг друга, и это их страна. Васьяновичу и его актерам удается сделать эту притчу и воодушевляющей, и ошеломляющей.

Atlantis
Нет рейтинга. На украинском языке с субтитрами. Продолжительность спектакля 1 час 46 минут. Смотрите на Метрографе.

Украина запускает первую национальную кинопремию страны

20:39, 07.03.2017

от

Ник Холдсворт

Первая украинская национальная кинопремия, которая пройдет 20 апреля в Киеве, отметит достижения кинематографистов в стиле BAFTAS, Academy Awards и других подобных мероприятий мирового уровня.

Украина запускает первую в стране национальную кинопремию, организованную в рамках мероприятий мирового уровня, таких как британская BAFTA или Hollywood’s Academy Awards.

Первая украинская национальная кинопремия, организованная под эгидой новой Украинской киноакадемии, которая была объявлена ​​в феврале, призвана «отметить достижения украинских кинематографистов».

Награды и национальная академия были учреждены ведущей ежегодной кинопоказой Украины — Одесским международным кинофестивалем, восьмой выпуск которого должен пройти в украинском портовом городе на Черном море 14-22 июля 2017 года.

Номинанты Национальной кинопремии будут бороться за главный приз — «Золотую дзигу», названную в честь Дзига Вертова, режиссера новаторского классического фильма 1929 года « Человек с кинокамерой», признанного одним из лучших документальных фильмов всех времен.

Организаторы

говорят, что новая награда олицетворяет «творческое стремление и постоянное развитие».

Кинематографистов будут соревноваться в 14 номинациях, включая лучший фильм, режиссер, актеры, роли второго плана, кинематограф, постановочный дизайн, сценарий, композитор, а также награды за документальные и анимационные фильмы и короткометражки и почетные награды за вклад в украинские кинотеатры в блестящих наградах. .

победителей будут выбраны жюри Украинской киноакадемии, которое открыто для участия национальных кинематографистов, включая актеров, писателей, режиссеров, продюсеров, кинематографистов и других, а также дистрибьюторов, кинокритиков и директоров международных кинофестивалей.Академия также будет участвовать в финансировании образовательных программ и организации рекламных мероприятий киноиндустрии.

В стране, где разгорающаяся гражданская война между правительственными войсками и поддерживаемыми Россией повстанцами в ее восточных провинциях длится уже четвертый год, новые награды отражают дух дальновидного национального единства.

В прошлом Украина получала множество различных наград для различных категорий кино и режиссеров, но ничего похожего на премии BAFTA или Academy Award, которые ежегодно вручаются во многих странах Европы и всего мира.

Виктория Тигипко, президент Одесского МКФ и основатель киноакадемии и национальных кинопремии, рассказала The Hollywood Reporter: « Мы считаем, что украинская киноиндустрия имеет большой потенциал, и сделаем все, чтобы национальное кино стало важной частью украинского кино. культурная жизнь «.

Юлия Синкейвич, генеральный продюсер Одесского фестиваля и член экспертного совета киноакадемии, добавила: «Может показаться удивительным, что [в настоящее время] единственные кинопремии вручаются Союзом кинематографистов Украины, всего в нескольких номинациях.«

О проекте / МАВКА Лесная песня

РЕГИСТРАЦИЯ

Мавка — Душа Леса и ее Хранительница — сталкивается с невозможным выбором между любовью и своим долгом хранителя Сердца Леса, когда она влюбляется в человека — талантливого молодого музыканта Лукаса.

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТА

Проект основан на драме Леси Украинки «Лесная песня», а также на образах славянской мифологии.Герои и сюжеты, проработанные в повести, понравятся самой широкой аудитории во всем мире, но его подлинный украинский шарм привнесет в анимационный жанр что-то новое. Сюжет «Мавки» привлечет внимание как взрослых, так и детей, либо своим духом и оригинальностью, либо юмором и приключениями.

МИССИЯ ПРОЕКТА

Оповещение по вопросам экологии

Природа и ее благополучие сыграют одну из важных ролей в сюжете.В качестве одного из элементов фильма, призванных поддержать эту миссию, Лес Мавки будет населен вымирающими видами животных и растений, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения и утраты естественной среды обитания. А «Спасем рысь!» Кампания стартовала совместно с WWF Украины — партнером фильма.

Продвижение украинской культуры и самобытности

Популяризация и экспорт украинской культуры во всем мире, ее еще не открытая уникальность и аутентичные атрибуты (традиции, ритуалы, музыка, локации, украшения и т. Д.) Входят в число миссий проекта.Таким образом, за костюмы персонажей возьмется известный украинский модельер Ольга Навроцкая. В ее дизайне сочетаются такие элементы, как фэнтези, национальные мотивы, аллюзии на прекрасную природу и отголоски мифов, которые перекликаются с сюжетом фильма и мирами в нем.

Декорации и экстерьеры, использованные в фильме, основаны на реальных украинских локациях и известных туристических достопримечательностях: Карпатские и Полесские леса, село Вилково, Букский каньон.

Оригинальный саундтрек будет написан известными украинскими музыкантами и будет представлять собой микс украинских народных мелодий в современной обработке, а также композиции, созданные специально для фильма.Первыми над OST поработали украинский этно-хаус-группа «ДахаБраха» и украинский музыкант Максим Бережняк.

Жанр: фэнтези, любовная история, комедия
Продолжительность: 90 мин.
Целевая аудитория: семья
Формат: 3D Stereo
Стиль: 3D анимация
Звук: Dolby Digital
Язык: английский, украинский, русский
Производство: Animagrad & FILM.UA
Продюсеры: Ирина Костюк, Анна Елисеева, Егор Олесов
Режиссер: Александра Рубан
Автор сценария: Ярослав Войцешек
Арт-директор: Кристиан Коскинен
Правообладатель: Animagrad (ФИЛЬМ.UA Group)
Статус: производство
Срок поставки: 2021
При поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино

ПАРТНЕРЫ

Эксперты фольклорного факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко (Елена Ивановская, Олеся Наумовская, Алексей Доля) и Национального фольклорного центра «Музей Ивана Гончара» (Мирослава Вертюк, Петр Гончар) предоставляют свои экспертные советы по интерпретации украинских мифов, легенд и обрядов. фигурирует во вселенной Мавка.

Ольга Навроцкая, основательница бренда NAVRO , присоединилась к команде в качестве художника по костюмам. Она переосмыслила традиционный народный костюм и создала уникальный, единственный в своем роде стиль для любимой героини фильма. Стиль Мавки от NAVRO вдохновил Ольгу Навроцкую на создание капсульной коллекции MAVKA, которая включает платья, блузки и шарфы.

Украинский институт истории моды (Мария Квитка) предоставила творческому коллективу профессиональные консультации по вопросам, связанным с традиционным народным костюмом.Институт помог получить доступ к аутентичным предметам из частных коллекций. Их элементы используются для завершения оригинального стиля аминированных героев фильмов.

Специальная серия книг издана при поддержке Киевского Дома книги. В серию книг вошли новое издание классической фантастической пьесы Леси Украинки «Лесная песня» на украинском и английском языках в обложке к фильму, а также адаптированная для детей версия с иллюстрациями из мультфильма и альбомом с рисунками. его герои.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы Украины предоставляют экспертные консультации по вопросам флоры и фауны Полесья. WWF Украина также приняла участие в планировании Всеукраинского долгосрочного фандрайзера «Спасем рысь!» с целью привлечь внимание к исчезающим видам флоры и фауны Украины и оказать дополнительную поддержку исследованию популяции евразийской рыси на Полесье, которая была включена в список исчезающих видов.

USFA — УКРАИНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КИНОАГЕНТСТВО

Описание

Государственное агентство Украины по вопросам кино является частью исполнительной государственной власти.Его основная цель — формирование и реализация государственной политики в области кинематографии, поддержка и продвижение украинского кино во всем мире. Обеспечение украинской киноиндустрии современным механизмом государственной поддержки — от разработки кинопроектов до производства, продвижения, распространения. и тираж украинских и европейских фильмов. Государственное агентство Украины по вопросам кино приветствует всех иностранных партнеров — продюсеров, дистрибьюторов и кинематографистов — заинтересованных во всех формах сотрудничества с украинской киноиндустрией.Мы предоставим вам всю необходимую информацию и рекомендации относительно Украины, ее кинематографического потенциала, правовых норм и подходящих мест, а также поможем вам найти профессионалов кино, с которыми можно сотрудничать, а также потенциальных партнеров для совместного производства.

Цель

Создать условия для развития украинского кинопроизводства и международного копродукции;
Вдохновлять и поддерживать развитие всех видов украинского кинематографического творчества, в частности художественного кино.
Развивать кинопроекты, их производство и прокат;
Поддерживать деятельность, направленную на создание условий для общего доступа к наследию украинского, европейского и мирового киноискусства;
Поддерживать дебюты в кино и художественное развитие молодых кинематографистов;
Продвигать украинский фильм на международном уровне;
Субсидировать предприятия в разработке кинопроектов, производстве фильмов, прокате и распространении фильмов, а также в оказании помощи и экспертных услуг органам государственного управления;
Поддерживать содержание киноархивов;
Поддерживать развитие независимого украинского кинопроизводства и производства, в частности малых и средних предприятий, работающих в кинематографическом секторе.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *