HomeРазноеВчитель моя майбутня професія: Моя майбутня професія – Вчитель ❤️

Вчитель моя майбутня професія: Моя майбутня професія – Вчитель ❤️

Содержание

Моя майбутня професія-Вчитель

Вчитель — це наше майбутнє

Учи́тель/вчитель (педагог)— людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні — спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів. В українській мові слова вчитель та учитель мають однакове значення, але використовуються в різних випадках.

Педаго́г (від грец. παιδαγογ — вихователь) — особа, що займається викладацькою чи виховною роботою і має необхідну підготовку в цій царині. Вчений, науковець що займається теоретичними проблемами педагогіки. Зміст професії у вихованні молодого покоління.

Слово «педагог» у Стародавній Греції означало дослівно «провідник дитини». Так називали не вчителів, а рабів, які відводили дитину до школи й забирали назад. Зазвичай у педагоги вибирали рабів, непридатних ні для якої іншої роботи, але тих, що були вірними домівці.

Професія вчителя одна з найшанованіших, найпочесніших та найвідповідальніших професій. Можна сказати, що вчитель створює майбутнє країни, тому що від його праці багато в чому залежить різнобічність розвитку знань молодого покоління, його переконання, світогляд, моральні якості. Педагогічна діяльність вимагає особливого покликання. Вихованням і навчанням можуть займатися люди зі схильністю і любов’ю до цієї справи. Учитель повинен любити і передавати свої знання іншим, захоплюватися самим процесом навчання і виховання людини. Успіх педагогічної діяльності багато в чому залежить від комунікативних здібностей вчителя, від його уміння налагодити правильні взаємини з дітьми. Робота вчителя пред’являє великі вимоги до його уваги.

Вчитель працює з усім класом, і йому необхідно тримати в полі зору багатьох учнів. Він повинен уміти помічати всі зміни в їхній поведінці. Таким чином, спостережливість, розподілення уваги є професійно важливими якостями вчителя. Педагогічна діяльність вимагає від людини і певних вольових якостей: витримки, терпіння, послідовності, наполегливості, самовладання. Він зобов’язаний контролювати свою поведінку, керувати нею. Дуже важливою у професії вчителя є мова, яка повинна відрізнятися виразністю, емоційністю, переконливістю. Вчитель повинен вміти висловлювати свої думки грамотно, ясно, просто, зрозуміло для дітей. Більшість фахівців, які отримали педагогічну освіту, працюють у середній загальноосвітній школі вчителями початкових класів, викладачами окремих дисциплін. Праця вчителя використовується також в школах-інтернатах, у школах робітничої молоді, ПТУ, технікумах, у дошкільних установах. Крім перерахованих професійних якостей вчитель-предметник повинен мати здібності до певної галузі науки (до математики, фізики, літератури і т.п.).

Діти та навчання — Інформаційний портал

Finishing school is the beginning of the independent life for millions of school leavers. Many roads are opened before them: vocational and technical schools, institutes and universities. But it is not an easy thing to choose a profession out of more than 2,000 existing in the world. Some pupils follow the advice of their parents, others can «t decide even after leaving school.

As for me, I made my choice long ago. I want to become a teacher of the Ukrainian language and literature. My choice of this occupation didn «t come as a sudden flash. During all school years literature was my favourite subject. I» ve read a lot of books by Ukrainian and foreign writers. I understand that reading books helps people in self education and in solving different life problems.

I would like to teach my pupils to enjoy reading, to encourage them to learn our national language and literature, which is the source of national culture. It is known that teaching is a very specific and difficult job. It shouldn «t be taken easily. The teacher is a person who is learning as well as teaching all his life.

Most jobs can be done within the usual office hours from 9 a.m. till 5 p.m., but teacher «s work is never done and evenings are usually spent in marking exercise-books and preparing for the next lesson.

Teachers do not only teach their subjects. They develop their pupils «intellect, form their views and characters, their attitudes to life and to other people. It» s a great responsibility and the teacher must be a model of competence himself.

It «s not as easy as it may seem at first. But I think that love for children combined with the knowledge I» ll get at the University would be quite enough to succeed in my work.

I «m applying to the philological department and I am sure my dream will come true sooner or later.

Переклад тексту: My Future Profession — Моя майбутня професія

Закінчення школи — це початок самостійного життя для мільйонів випускників. Перед ними відкрито багато доріг: профучилища і технікуми, інститути та університети. Але нелегко вибрати одну професію з 2000 року, існуючих в світі. Деякі учні прислухаються до порад своїх батьків, інші ж не можуть зробити вибір навіть після закінчення школи.

Що стосується мене, я зробив (а) свій вибір давно. Я хочу стати вчителем української літератури і мови. Мій вибір цієї професії не був несподіванкою. Всі шкільні роки моїм улюбленим предметом була література. Я читав (а) багато книг українських та зарубіжних письменників. Я розумію, що читання книг допомагає людям в самоосвіті і в рішенні різних життєвих проблем.

Мені б хотілося навчити дітей отримувати задоволення від читання, допомогти їм вивчити рідну мову і літературу, який є джерелом національної культури. Відомо, що професія вчителя є особливою і важка. До неї не можна ставитися легковажно. Учитель — це людина, яка вчиться сам і вчить інших все життя.

Більшість робіт виконується в звичайні робочі години з 9 ранку до 5 вечора, але робота вчителя ніколи не закінчується, і вечори зазвичай зайняті перевіркою зошитів і підготовкою до наступного уроку.

Вчителі не тільки навчають своєму предмету. Вони розвивають здібності учнів, формують їх погляди і характер, їх ставлення до життя і до людей. Це велика відповідальність, і вчитель сам повинен бути зразком компетентності.

Це не так легко, як здається на перший погляд. Але я думаю, що любов до дітей, поєднана зі знаннями, які я отримаю в університеті, допоможе мені досягти успіху в роботі.

Я поступаю на філологічний факультет і я впевнений (а), що моя мрія рано чи пізно здійсниться.

Використана література:
  1. 100 тем англійської усного (Каверіна В., Бойко В., Жидких Н.) 2002
  2. Англійська мова для школярів і вступників до ВНЗ. Усний іспит. Топіки. Тексти для читання. Екзаменаційні питання. (Цветкова І. В., Клепальченко І.А., Мильцева Н.А.)
  3. English, 120 Topics. Англійська мова, 120 розмовних тем. (Сергєєв С.П.)

Topic: The Teacher’s Profession

Тема: Професія — вчитель

One of the most important decisions in life is the choice of a profession. This problem is compounded by the fact that it is necessary to solve it very early, still not at a completely conscious age. The graduates of schools, in addition to their loads of the study of subjects and passing exams, should determine accurately their future profession.

Одним з важливих рішень у житті є вибір професії. Ця проблема ускладнюється ще й тим, що її потрібно вирішити дуже рано, ще не в зовсім усвідомленому віці. Випускники шкіл, крім великих навантажень по вивченню предметів і складання іспитів, повинні найбільш точно визначитися зі своєю майбутньою професією.

The right choice in the modern world is becoming increasingly difficult. A great number of new and prestigious professions appear, more knowledge is required to implement one’s plans for his (her) future life. In addition, it is necessary to take into account the psychological characteristics of the individual. For many professions the character and natural gifts are not less important.

Визначитися з вибором в сучасному світі стає все важче. Зростає кількість нових і престижних професій, все більше знань потрібно для реалізації своїх планів майбутнього життя. Крім того, необхідно враховувати психологічні особливості особистості. Характер і природні дані не менш важливі для багатьох професій.

Since childhood I have dreamed of becoming a teacher. Initially, it was an unconscious desire, because my grandmother was an elementary school teacher, and I always envied her. I consider her a real celebrity, lots of students from her previous classes of graduates came to visit her, their parents always addressed respectfully and lovingly to her, she often returned home with bouquets of flowers. It was so interesting for me to attend her school activities and interact with her students.

З дитинства я мріяла стати вчителем. Спочатку це було неусвідомлене бажання, тому що моя бабуся була вчителькою молодших класів і я завжди їй заздрила. Я вважала її справжньою знаменитістю, до неї приходили багато її учні з попередніх випусків, їх батьки завжди шанобливо і з любов’ю зверталися до неї, вона часто приходила з букетами квітів. Мені так цікаво було відвідувати її шкільні заходи і спілкуватися з її учнями.

I saw that she was working hard, granny was always busy with notebooks, plans and tables. My grandmother knew how to do many things with her own hands and always taught me. My mother, unfortunately, did not opt \u200b\u200bfor the teaching profession because she considered that my grandmother had devoted most of the time to school and not to the family. My mother «s character is not suitable for this work, although she is kind, smart and perseverant. She loves her more relaxed and creative work and does not welcome much my choice.

Я бачила, що вона багато працює, завжди з зошитами, планами і таблицями. Бабуся вміла робити безліч речей своїми руками і завжди вчила мене. Мама, на жаль, не вибрала професію вчителя, бо вважала, що бабуся присвятила більшу частину часу школі, а не сім’ї. Мамин характер зовсім не підходив до цієї роботи, хоча вона добра, розумна і посидюща. Вона любить свою спокійнішу і творчу роботу і не дуже вітає мій вибір.

I understand that the noble and time-consuming work of a teacher is not highly valued in the country, salaries are small, the environment at work is far from being favourable and the profession requires constant dedication. But I believe that doing things you love, and not just making a career, can bring excellent results. of the teachers who have become known for their work. Виправлено:  of the teachers have become  known for their work.   I have read many books and watched a lot of movies about this fascinating, generous and interesting job. I think that the life of a society and a country as a whole, depend on the teachers, the quality of their work, their skills and commitment.

Я розумію, що благородна і трудомістка робота вчителі не високо цінується в країні: зарплати невеликі, атмосфера роботи не сама здорова і потрібна постійна самовіддача. Але я вірю, що займаючись улюбленою справою, а не кар’єрою, результати можуть бути дуже благопріятние.Есть багато прикладів, коли вчителі ставали відомими людьми завдяки своїй роботі. Я прочитала багато книжок і побачила безліч фільмів про цю захоплюючої, благородної і цікаву роботу. Я думаю, що життя суспільства і країни в цілому, багато в чому залежить від вчителів, якості їх роботи, умінь і самовіддачі.

A good teacher must possess many qualities: to be creative, hard -working, self-restrained, able to solve problems and make the right decisions.

Хороший вчитель повинен мати багато якостей: артистизмом, працьовитістю, самовладанням, умінням вирішувати проблеми і приймати правильні рішення.

While studying at school I have realized that teachers are different. Some of them have taken, without estimating their strengths and character. As a result, they fail to achieve good results in the work, and they ruin the life not only of themselves but also of other people, especially children. This is a very sad mistake which is sometimes difficult to correct.

За час навчання в школі я зрозуміла, що вчителями стають різні люди. Деякі йдуть в цю професію необдумано, не оцінивши свої сили і склад характеру. В результаті, їм не вдається домогтися гарних результатів у роботі і вони псують життя не тільки собі, а й іншим людям, зокрема, дітям. Це дуже сумна помилка, яку часом важко виправити.

Рівень C. Мій світ.

What does it mean to be a teacher?

Almost everyone in our society acts like a teacher: TV producers teach us life, we teach our children, our children teach their pets. We suppose it is easy to impart practical skills and habits, to cultivate love in children, to share knowledge.

In my point of view, these are hackneyed thoughts. The art of teaching is great deeper in comprehension, higher in morals, and more passionate in striving to give knowledge. Teaching presupposes to give everything and to get no appraisal, except the clever eyes staring at you.

A teacher knows what love to children means. When you first enter the class-room, you see just boys and girls. But your entering motivates them to penetrate into your mind and soul. Thus, in some months you see persons. Each has own story and character. This vision is made only by love to children.

A teacher does not like to say children «Good-bye». Every «Good day» means a new story about the English language, its grammar, and use of vocabulary. But there are more stories than schedule classes. So when holidays come, you are sorry to be silent. Having five free classes a day makes you really tired.

A teacher knows how to ask and how to be asked. A pupil willing to answer should be asked, but not vice versa. Then a booby will understand better and remember more than when he is tested tyrannically. In response, any child’s question can not be left without attention. Your answer may be the most significant in that minute. The less taboos you use, the more confidential and transparent your relationships with pupils become. To the whole point, a lesson is not bordered only with a speciality of course, but with great variety of life and world philosophy themes.

Highlighting these urgent points, it would be fair to conclude that the occupation of a teacher is the most unusual one in the list of all professions. It combines such almost incompatible things as the patient relation to ignorance and huge impatience to give as much as possible excellent knowledge. The essence of this profession implies constant pangs of conscience that the lesson wasn «t ideal today and constant aspiration to make it such.

Учитель знає, що означає любов до дітей. Коли ви вперше заходите в клас, ви бачите просто хлопчиків і дівчаток. Але ваш прихід змушує їх проникати в розум і душу. Таким чином, через кілька місяців ви бачите особистостей. У кожного є власна історія і характер. Ця проникливість створена тільки любов’ю дітям.

Учитель не любить говорити дітям «До побачення». Кожне «Здрастуйте» означає нову історію про англійську мову, його граматиці і застосуванні словникового запасу. Але завжди знайдеться більше історій, ніж занять в навчальному плані. Так, коли приходять канікули, ви шкодуєте, що доводиться мовчати. Наявність п’яти вільних занять в день робить вас дійсно втомленим.

Учитель знає, як запитати і як бути запитаний. Необхідно запитати учня, готового відповісти, а не навпаки. Тоді відстає учень розумітиме краще і запам’ятає більше, ніж будучи занадто строго опитано. У відповідь жодне питання дитини не можна залишити без уваги. Ваша відповідь може бути найістотнішим в ту хвилину. Чим менше табу, які Ви використовуєте, тим більш довірливими і щирими стають ваші відносини з учнями. І в цілому, урок не обмежується тільки специфікою курсу, а наповнений великою різноманітністю філософії життя і світу.

Акцентуючи увагу на цих важливих пунктах, було б справедливо прийти до висновку, що спеціальність вчителя є найбільш незвичного з усіх в списку професій. Вона об’єднує такі майже несумісні речі, як терпляче ставлення до незнання і величезна нетерпіння дати якомога більше відмінних знань. Сутність цієї професії полягає в постійних муках совісті, що урок не був ідеальний сьогодні, і постійному прагненні зробити його таким.

Муніципальне загальноосвітній заклад

Іркутського районного муніципального освіти

«Смоленська середня загальноосвітня школа»

есе

на

тему

:

»

МОЯ

ПРОФЕСІЯ


УЧИТЕЛЬ

»

виконала:

Шульгіна Юлія Валеріївна,

вчитель англійської мови

МОУ ІРМТ «Смоленська ЗОШ»

Утворення

це


нЕ


наповнення


порожній


посуду

,

а


розпалювання


багаття

.

У.

Йитс

учитель…

хтоце?

Звернувшисьдо »

словникомросійськогомови»

відомогорадянськоголінгвістаСергіяІвановичаОжегова,

знаходимо: »

учитель —

обличчя,

якенавчаєчому-

небудь,

викладач».

аледійсночицетак?

учитель —

цещосьбільше.

учитель —

цеівикладач,

іпсихолог,

ібатько,

іодинсвогоучня.цетойлюдина,

котрийздатнийвестизасобоюпоскладного,

аледужецікавогошляху,

шляхуосягненнячого-

тоновогоіцікавого.

ніхтонЕговорить,

щоцейшляхпростий,

вінскладний,

аленадзвичайноцікавий.

завдякийомупедагогможерозкритиіпоказатирізнітаємниціВсесвіту,

описативсілякізакониіправила,

навчитиучнявчитисяісамостійнодізнаватисящо-

тонове.

Мені пощастило, я — вчитель англійської та іспанської мов. На мій погляд, це найкраща професія, так як саме тут я можу розкрити свій творчий потенціал, втілити ідеї і досягти багато чого; можу передати свої знання і навчити своїх підопічних говорити іноземною мовою, розуміти його, розповісти про культуру різних країн і про її вплив на людей, тобто навчити тому, що дійсно стане в нагоді в житті, так як на сьогоднішній день володіння іноземними мовами є одним з найважливіших знань в житті будь-якої людини.

Важливим є той факт, що вчитель повинен любити і поважати того, кого він навчає, інакше ні про яке взаємодії не може бути й мови. Любов до дітей — це одне з важливих якостей педагога, оскільки, якщо він не буде їх любити, поважати, цінувати і бачити в них особистість, то він ніколи не зможе налагодити контакт з ними, ніколи не зможе їх зрозуміти, і вони не зможуть наблизитися до свого педагогу. Діти — відмінні психологи, і вони прекрасно відчувають ставлення інших людей до себе, тому до них потрібно ставитися уважно і до кожного підбирати певний підхід. Я люблю дітей. Працюючи влітку в оздоровчих таборах вожатою, я зрозуміла, що діти — це частина мене, частина мого внутрішнього психічного стану. Щороку я чекала цієї пори року, так як знала, що знову зустріну нових і вже стали рідними мені дітей, знову буду проводити з ними весь день і заряджатися від них тієї буйної енергетикою, яка здатна вилікувати людину від будь-якої нудьги і хвороби. Це непередаване відчуття.

Професія вчителя протягом багатьох століть вважається однією з найбільш шанованих, унікальних, важливих і почесних, адже саме на вчителя покладається величезна відповідальність за навчання дітей, передачу їм знань, а також за виховання і розвиток їх певних якостей і умінь.

Багато людей йдуть в університети та інші навчальні установи за отриманням цієї професії, мало хто залишаються в цій сфері і на те є різні причини. Ті, хто залишається, повинні нести це звання гордо. Вони повинні знати, що поруч з ними є ті, кому потрібна їхня підтримка; є ті, хто з широко розкритими очима дивляться на них, намагаючись не упустити жодної деталі для того, щоб дізнатися всі таємниці світу, але так само є й інші діти, яких треба чимось зацікавити, показати і довести, що вчитися — це дійсно необхідно і цікаво. Кожен учитель — це зразок для наслідування. Він повинен нести в собі стільки доброти і світла, скільки необхідно для підтримки емоційної атмосфери. Він повинен заряджати своїм оптимізмом оточуючих його людей. Йому слід працювати над собою і в будь-яких ситуаціях, при будь-яких обставинах показати свій професіоналізм, витримку, вміння слухати, чути і діяти.

Ось уже кілька років ключовий для мене є фраза Сократа «в кожній дитині є сонце, тільки дайте йому світити». Діти унікальні за своєю натурою, кожен з них має певні здібності, задатки і вміння, які ми — вчителі, спільно з батьками, повинні розвивати, відточувати і доводити до досконалості. Справжній учитель буде намагатися зробити це незважаючи ні на що.

Я стану справжнім учителем, для цього у мене є все, що необхідно на початковому етапі — закінчення улюбленого університету з відзнакою, знання двох шикарних іноземних мов і культур, любов до дітей, а найголовніше — бажання і інтересдо своєї роботи!

Моя професія — вчитель! І це звучить гордо!

My Profession is a Teacher

My profession isучитель

I  love children very much

кожендень  find out smth

на  warm upми  use aм’яч.

ми  repeatслова  and phrases,

Listen, read and writeми  texts,

Learn by heart the rules, expressions,

Gerund, tense, possessive «s.

Try to showябагато  pictures,

Try toспівати  a lot of songs

Я  bring up myшкільних  children

That they «ll be the bestзвсіх

Someone says there «s theсонцьe

Вкожному  child, in you and me

Let it shine and you will see

They «ll sing» the let it be «

I am happyбути  a teacher

I am glad to work at school

My profession isучитель

Myпрофесія  is cool!

(
власного твору)

«Who is the secondary school teacher who has had the greatest positive impact on your development?»

When we happen to dwell upon the individuals, influencing us most we first of all mention our parents. Thus by being an upstanding, decent and simultaneously rather tolerant person my father helped me to become an open minded person, contemporaneously not afraid to express my opinions openly, and being ready to accept viewpoints contrary to my own. Without doubt, our parents have the strongest possible impact on us, but there are always people, whose influence mean much to us as well and contribute greatly to our development. I mean our schoolteachers, who lay themselves out to grant us with all possible knowledge, experience, skills and competencies, that they have at their disposal and arsenal. They contribute greatly to the very development of our personality and invest their own destinies in the destinies and lives of their students. Some of them affect and govern us in a lesser degree; others work upon us deeply and profoundly. I personally should point out that it was lucky that I had the secondary school teacher (history teacher) who happened to carry the strongest positive authority on me.

Популярні топіки:

By demonstrating enthusiasm and stimulating interest in his subject, being able to impart some sense of emotional involvement to his studies Igor Rogov managed to inculcate in me deep love for Russian history and enlightened the role of my native country on the very international scene. It has developed my patriotic spirit and made me estimate Russian literary and scientific heritage at their true worth.

My mentor broadened my horizons, concerning world cultures and history as well. By means of school exchange, due to the initiative of master, we visited Berlin, London, Copenhagen, Paris, Helsinki and Stockholm, which granted us with a good chance to communicate with people from various countries, speaking different languages, following alien traditions and customs. Thanks to it I have keen and vivid interest in modern world history, which has enriched my mind and liberalized my mental outlook.

In Washington (D.C.) together with some other Russian teachers Igor Rogov listened to some interesting lectures, dealing with the content of NIS teachers Exchange, concerning the problem of Educational Reform in America and the Governance of American Secondary Schools, etc. A significant part of the work of my teacher at school at the moment is founded on his European and American experience, accumulated while visiting colleges, Universities, schools and etc., communicating with different students or teachers. He is always ready to share his knowledge and impressions with his pupils. The end product of teaching, as my tutor views it, is to help children differentiate and tell good and right things from bad and wrong ones, to equip students to learn from the past and prepare for the future. Generally speaking, thanks to my history teacher it became evident to me, that the end product of teaching is the creation and further development of individuality.

By and large I managed to learn a lot of useful information from my history teacher, and I’m genuinely grateful to him for the subject he found it necessary to teach and the very form and way he did it. As I view it, there are two basic categories of teachers: devoted to their profession and ones, who «see teaching as one profession among many»; devoted professionals who can not wait for the day to begin and the ones who can not wait for the day to end; teachers who find solutions and those who find excuses for their students ‘poor performance. The hero of the following essay should be considered among the first ones. I would better characterize Igor Rogov as a devoted professional, the one for whom the very hard and complicated process of teaching has become more a source of devotion than fulfillment, the one who follows his vocation and views teaching as the greatest profession in the world. Thus, the goal of teaching can not simply be to grind or insert some useful things into the heads of students, but to assure them to apply it properly and honestly in practice, even when no one is looking.

Хто з вчителів середньої школи зробив найбільший позитивний вплив на Ваше розвиток?

Коли у нас виникає необхідність розповідати про тих, хто найбільшою мірою впливає на нас, то ми в першу чергу згадуємо наших батьків. Так, будучи чесним, порядним і одночасно досить толерантною людиною, мій батько допоміг мені стати терпимим індивідуумом, одночасно не боїться висловлювати свою думку відкрито, і бути готовим прийняти чужу точку зору, що йде врозріз з моєї власної. Без сумніву, наші батьки мають найбільший можливий вплив на нас, але завжди є і інші люди, чия думка також багато значить для нас, і може внести істотний внесок в наш розвиток. Я маю на увазі наших вчителів, які роблять все можливе, щоб надати нам всі наявні в їх розташуванні знання, досвід, навички та вміння. Вони вносять великий внесок в саме розвиток нашої особистості і вкладають свої долі в долі і життя своїх учнів. Деякі з них впливають і керують нами в меншій мірі, інші працюють над нами глибоко і грунтовно. Особисто я повинен відзначити, що мені пощастило, і у мене в середній школі був учитель (учитель історії), якому довелося зробити сильний позитивний вплив на мене.

Демонструючи ентузіазм і стимулюючи інтерес до свого предмету, будучи в стані надати певний сенс аспекту емоційної залученості в навчання, Ігор Рогов зумів прищепити мені глибоку любов до російської історії і пояснив роль, грає моїй рідній країною на міжнародній арені. Це зміцнило мій патріотичний дух і змусило мене оцінити російське літературне і наукова спадщина гідно.

Мій наставник також розширив мій кругозір, що стосується світової культури та історії. За допомогою шкільного обміну, завдяки ініціативі викладача, ми відвідали Берлін, Лондон, Копенгаген, Париж, Гельсінкі і Стокгольм, що гарантувало нам добру нагоду спілкування з людьми з різних країн, які розмовляють різними мовами, дотримуються чужі нам традиції і звичаї. Завдяки цьому у мене є пильний і жвавий інтерес до сучасної світової історії, який збагатив мій розум і лібералізував мій кругозір.

За великим рахунком, мені вдалося дізнатися багато корисного від мого вчителя історії, і я щиро вдячний йому за предмет, з яким він навчав і саму форму цього навчання. Як я це розумію, є дві основні категорії вчителів: віддані своїй професії і ті, хто «бачать преподавательство лише як одну професію серед багатьох», справжні професіонали, які не можуть дочекатися початку робочого дня і ті, хто не можуть дочекатися його закінчення, вчителі , які вміють знаходити рішення і ті, хто тільки знаходять виправдання погану роботу своїх студентів. Герой цієї статті належить до першої категорії. Я б охарактеризував Ігоря Рогова, як відданого професіонала, того, для кого дуже трудомісткий, і складний процес навчання став більшою мірою джерелом натхнення, ніж виконанням, того, хто слідує своєму покликанню і розглядає викладання як найбільшу професію в світі. Отже, мета навчання не може полягати в простому вдовбування деяких корисних речей в голови студентів, вона повинна також передбачати прищеплення навичок щодо їх правильного і чесного застосування, навіть якщо за вами в цей час ніхто не спостерігає.

Твір на тему “Моя майбутня професія – вчитель”

Варіант 1

Коли я ще була в садку, мені дуже хотілося в школу. Школярі здавалися мені такими дорослими, розумними і щасливими. Коли прийшов час і мені стати ученицею, я зрозуміла що заслуга в цьому належить вчителям. Саме вони “винуватці” посмішок на обличчях учнів.

Незважаючи на те, що професія вчитель це дуже почесно, це ще й велика праця. Адже до кожного уроку потрібно підготуватися заздалегідь.

Мені подобається ця професія тому, що працівники цієї професії відповідають за рівень знань в нашому суспільстві. Вони допомагають родині виховувати справжніх, чесних, хороших і сильних людей.

Коли я виросту, то обов’язково буду вчителем. Мій класний керівник – відмінний приклад хорошого представника цієї цінної професії. До неї завжди можна підійти і запитати момент який не зрозуміла або просто попросити поради. Саме такі люди допомагають вибрати свій життєвий шлях.

У мене вдома є іграшкова дошка. На ній я граю іноді в школу. Я уявляю, що я вчитель, і веду урок перед іграшками або гостями, коли вони є.

У нас в місті є педагогічний університет, я після закінчення школи піду в нього вчитися. І обов’язково стану вчителем.

Варіант 2

У дитинстві ми бачимо світ в інших фарбах. Все навколо здається нам веселим і цікавим. Особливий захват викликають люди в уніформі, будь це пожежники, військові або ж медичний персонал. Далеко не всякий з ранніх років визначає для себе, ким він стане в майбутньому. Адже вибір професії – справа всього життя.

Це робота, яку треба буде займатися день у день, роками присвячуючи себе улюбленій (або зовсім не завжди) заняття. Звичайно, дорослі намагаються давати поради з цього приводу, розповідаючи про плюси і мінуси, в подробицях ілюструючи наше потенційне майбутнє. І ось, нарешті, напередодні закінчення школи вибір падає на одну з численних професій, які були винайдені в ході еволюції людства протягом багатьох століть.

Моє покликання – вивчитися і стати вчителем. Довго придивляючись до різних професій, я вирішив бути педагогом. Мені хотілося б обгрунтувати своє бажання вчити інших.

По-перше, у мене завжди було і є прагнення пояснювати людям, та й особливо дітям, то, чого вони не розуміють. І виходить у мене це досить добре, про це говорять оточуючі.

По-друге, допомагаючи нужденним пізнавати пристрій нашого всесвіту, я отримую моральне задоволення від того, що комусь корисний. Люди різні, і світосприйняття у всіх неоднакове. Тому я вважаю, що вчитель повинен роз’яснювати своїм учням складний для них матеріал.

По-третє, я сам відчуваю повагу і трепетно ​​ставлюся до своїх вчителів. Я дуже вдячний їм за їх уважність, терпляче ставлення до недбайливих учням і невичерпну енергію, яку вони витрачають на наше навчання.

По-моєму, без освіти і багажу знань інші професії здолати не можна. Щоб чогось навчиться, необхідно володіти декількома рівнями майстерності в тій чи іншій області.

Я віддаю собі звіт, що працювати педагогом зовсім нелегко. Ця професія вимагає педантичності, вміння слухати і чути людей, взаємодіяти з ними з урахуванням індивідуальності і характеру окремо взятого учня.

Думаю, крім перерахованого вище вся конструкція не буде працювати якщо займатися роботою без любові. Як би примітивно це не звучало, але саме щире ставлення до людей, учням та дітям дає той самий результат, заради якого учні відвідують школи, освітні центри, училища, вищі навчальні заклади.

На закінчення скажу: я усвідомлено вирішив працювати вчителем.

Моя майбутня професія “Педагог” — презентация онлайн

1.

Моя майбутня професія найкраща

Виконала:
Студентка групи ФПД-11
Садова Надія
Вступ
Професія – “Педагог”
Учителем не кожен може бути
Учителем не кожен може бути,
Не кожне серце вміє говорить…
Учитель лише той, хто вміє чути,
Окрилити, навчити і любить.
Тендітну душу ласкою зігріти
І добротою ниву засівать,
Безмежно, щиро цілий світ любити
І дітям усього себе віддать.
Н. Красоткіна
Тисячі професій народжуються і вмирають. Та серед вічних
професій учительська посідає особливе місце: вона початок
усіх професій. Змінюються умови й засоби виховання, та
незмінним залишається головне призначення вчителя –
навчити людину бути Людиною.
Сутність педагогічної діяльності вчителя
Наша праця – формування людини,
і це покладає на нас особливу,
ні з чим не зрівняну відповідальність.
В. О. Сухомлинський
Яка різниця між педагогом та вчителем?
Яка різниця між педагогом та вчителем?
«Вчитель — це не професія. Вчитель — це покликання»
«Якщо учитель має тільки любов до справи, він буде
добрим учителем. Якщо вчитель відчуває тільки любов до
учня, як батько, мати, він буде кращим за того вчителя, який
прочитав усі книжки, але не відчуває любові ні до справи, ні
до учня. Якщо учитель поєднує в собі любов до справи і до
учнів, він – досконалий учитель.
Л.Н.Толстой
Сучасне життя безупинно змінюється і з кожним роком у дітей
з’являються нові інтереси та нові ідеали, але, щоб здобути довіру та
повагу у школярів, вчителю не обов’язково поділяти їх погляди, але
знати про них просто необхідно. По-справжньому гарний педагог
повинен проявляти максимальну делікатність у відносинах з
дітьми, бути уважним до того, що їм подобається. Необхідно
враховувати, що все сказане ним може сильно вплинути на
інтелектуальний та духовний розвиток дитини. Н. К. Крупськая
говорила: «Для хлопців ідеї невіддільні від особистості. Те, що
говорить улюблений вчитель, сприймається зовсім інакше, ніж те,
що говорить зневажувана чи чужа їм людина”. Тільки при
правильних взаємовідносинах можна вчити і виховувати. Не лякати,
не лестити та задобрювати, а зрозуміти та підібрати особливий
ключик до кожного.
Відмінними рисами справжнього педагога повинні бути нестримне
бажання постійно саморозвитватися, самовдосконалюватись,
неперервне розширення власного кругозору, вдосконалення та
пошук нових методів викладання. Справжній вчитель не перестає
здобувати нові знання все життя, бо педагогіка – це наука, яка не
стоїть на місці, це постійний рух тільки в перед, у ногу з часом.
Творчий наставник завжди використовує у викладанні сучасні та
цікаві методи та прийоми. Відвідування різноманітних семінарів,
курсів та мастер-класів – ще одна складова цієї професії.
Викладання – це щоденна підготовка вчителя до уроків,
підбір цікавого матеріалу, зацікавленість своїм предметом,
додаткові знання та головне вміння легко та якісно донести
їх до дітей.
За багатовікову історію людина нагромадила величезний досвід.
Суспільство зацікавлене в тому, щоб відібрати з нього найцінніше,
необхідне для засвоєння молодим порколінням, щоб через засоби
массової інформації, а головним чином через школу і вчителя.
Трансформувати його у свідомості молоді. Призначення вчителя –
бути ланкою у передаванні суспільного досвіду, сприяти
соціальному прогресові.
На мою думку, викладання вимагає повної самовіддачі, цілковитої
витрати розумових, фізичних та духовних сил, вчитель зобов’язаний
бути дуже тонким психологом, щоб уміти розпізнати найкращі
якості та схильності у свого учня та допомогти їх розкрити. Учитель
завжди намагається знайти індивідуальний підхід до учня, бо
кожен дитина має свій неперевершений та дивовижний талант від
природи, а головна задача вчителя — допомогти розкритись його
здібностям.
Від педагогів вимагається багато чого: бути коректними, уважно
ставитися до дітей, виявляти цікавість до своєї роботи, предмету. На
мою думку, сучасному вчителю необхідно володіти такими
якостями як терпіння, інтелігентність, освіченість, тактовність,
уважність, мобільність, ерудованість та стресовитривалість, мати
почуття стилю, смаку, міри, на гарному рівня володіти технічними
засобами та сучасними освітніми новинками.
Випадкові люди дуже рідко затримуються в цій професії. Я
вважаю, що не кожна людина може бути вчителем, так як
ця професія вимагає колосальної та кропіткої праці,
саможертовності, величезного терпіння, любові до дітей та
непідкупного інтересу до своєї професії. Тому важко
переоцінити заслуги талановитого педагога, який відкриває
перед дитиною двері у світ знань, впливає на формування
його життєвої позиції та пріоритетів, закладає ґрунтовні
основи його майбутнього.
Що таке педагогіка?
Що таке педагогіка?
Вихователь – це звучить прекрасно !
В першу чергу вихователь – це людина, яка постійно
знаходиться поруч з дітьми: в групі, на прогулянці, під час
обіду і сну. Кожну хвилину і секунду він повинен неухильно
стежити за їх добробутом та безпекою. Але на цьому не
обмежуються його обов’язки. Крім цього, вихователь
проводить розвиваючі заняття з дітьми, читає і розповідає
їм казки, стежить за порядком і дисципліною у групі, веде
різну групову документацію, приймає активну участь в
організації та проведенні ранків.
Вихователь повинен багато знати і уміти. Перед ним стоїть
непросте завдання – навчити дитину сприймати і розуміти
все прекрасне у світі: природу, музику, поезію. Вихователь
повинен уміти шити, майструвати, грати і співати з дітьми.
Вихователь завжди має бути цікавий для своїхдітей. Хоча би
в одній галузі він повинен володіти якимись особливими
даними, наприклад: бути відмінним спортсменом або
хорошим співаком. Також йому треба дуже багато читати.
Він має знатися на дитячій художній літературі.
Вихователь не лише організовує роботу дитячого колективу в
цілому, але особисті взаємини дітей між собою. Зовнішність
вихователя відіграє не останню роль у вихованні дітей. Вони
дуже люблять, якщо вихователь привабливий, охайно
одягнений і зачесаний, життєрадісний і веселий, має почуття
гумору.
Приємний зовнішній вигляд, м’яка манера звертання
приваблюють не лише дітей, але і на батьків справляють
гарне враження.
Перед вихователем стоїть нелегке завдання — будучи дорослою
людиною, яка розвиває і навчає дітей, розуміти і відчувати дитячий
світ, поєднувати в собі строгість і доброту, пошану до маленької
людини і вимогливість. Адже діти такі різні! Одним подобається
жити по правилах, за допомогою яких вони відчувають
приналежність до світу дорослих, іншим же, навпаки, хочеться
робити те, що не можна, — так вони відстоюють свою особистість.
Тому вихователям потрібні терпіння і гнучкість мислення, щоб
індивідуально й точно застосовувати знання педагогіки та
психології.
Отже, професія педагога вимагає повної самовіддачі,
цілковитої витрати розумових, фізичних та духовних сил,
вчитель зобов’язаний бути дуже тонким психологом, щоб
уміти розпізнати найкращі якості та схильності у свого учня
та допомогти їх розкрити. Учитель завжди намагається
знайти індивідуальний підхід до учня, бо кожен дитина має
свій неперевершений та дивовижний талант від природи, а
головна задача вчителя — допомогти розкритись його
здібностям.
Основними рисами справжнього педагога повинні бути
нестримне бажання постійно саморозвитватися,
самовдосконалюватись, неперервне розширення власного
кругозору, вдосконалення та пошук нових методів
викладання. Справжній вчитель не перестає здобувати нові
знання все життя, бо педагогіка – це наука, яка не стоїть на
місці, це постійний рух тільки в перед, у ногу з часом.
Творчий наставник завжди використовує у викладанні
сучасні та цікаві методи та прийоми.
Діяльність педагога має високу соціальну значущість і
займає одне з центральних місць у державотворенні,
формуванні національної свідомості і духовної культури
українського суспільства

Моя майбутня професія – вчитель — презентация на Slide-Share.ru 🎓


1


Первый слайд презентации: Моя майбутня професія – вчитель

Підготувала
у чениця 10 класу
Ковальська Тетяна

Изображение слайда


2


Слайд 2: Вчителі – хто вони?

Вчитель – людина, яка навчає інших людей (своїх учнів), передає їм певні знання про життя. У вузькому розумінні – спеціаліст, який проводить навчальну та виховну роботу з учнями в загальноосвітніх школах різних типів.

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом


3


Слайд 3: Як стати вчителем?

Закінчити педагогічний коледж чи ліцей (працювати можна буде лише з молодшими класами).
Закінчити педагогічний університет, інститут чи академію (працювати можна як і з молодшими класами так і з старшими).

Изображение слайда

Изображение для работы со слайдом

Изображение для работы со слайдом


4


Последний слайд презентации: Моя майбутня професія – вчитель: Які якості необхідні для вчителя?

Відношення до людей:
Доброзичливий. Допомагає іншим. Вміє слухати і чути інших і інші думки. Незавістлів. Не соромиться питати і вчитися у інших. Намагається все пояснювати.
Відношення до себе:
Відчуває себе досить сильним і впевненим. Намагається виникаючі проблеми вирішувати, а не уникати. Бере на себе зобов’язання і відповідальність. Самокритичний.
Відношення до роботи:
Працездатний і організований. На всіх вистачає часу. Шукає рішення і можливості їх реалізації. Випробовує відповідальність за всю роботу в цілому, а не тільки за свою ділянку.
Креативність і гнучкість:
Знає, де і коли потрібно боротися, а коли відступити. Сам собі задає темп роботи. Використовує час раціонально. Не боїться помилитися в пошуках кращого. Займається самоосвітою.
Які якості необхідні для вчителя?

Изображение слайда

Презентація на тему моя майбутня професія вчитель початкових класів

Скачать презентація на тему моя майбутня професія вчитель початкових класів fb2

Я вважаю, що ця професія є благородною. Я дуже люблю маленьких діточок та знаю, що саме вчитель початкових класів закладає усі основи в ці маленькі голівки. Я мрію, як навчатиму дітей мови, літератури, математики. А як нам весело та цікаво буде на уроках праці та малювання! Я сподіваюсь стати гарним вчителем. Я розумію, що всі діти різні.

Інколи мені буде дуже важко знайти підхід до кожного. Ответы и решения задач. Українська мова. Твір на тему Моя майбутня професія(вчитель). Твір ** тему Моя майбутня професія(вчитель).

0 голосов. 32 просмотров. Твір на тему Моя майбутня професія(вчитель). майбутня. професія.  Я вважаю, що ця професія є благородною. Я дуже люблю маленьких діточок та знаю, що саме вчитель початкових класів закладає усі основи в ці маленькі голівки. Я мрію, як навчатиму дітей мови, літератури, математики. А як нам весело та цікаво буде на уроках праці та малювання!. Всі ми ходимо до школи.

Із самого дитинства спілкуємося із вчителями – нашими. Школьные s220v.ru это сервис в котором пользователи бесплатно помогают друг другу с учебой, обмениваются знаниями, опытом и взглядами. Твір моя майбутня професія вчитель. До вашої уваги твір на тему моя майбутня професія вчитель, Приклад написання шкільного твору на тему моя майбутня професія вчитель українською мовою. тут ви можете знайти для себе корисну.

Портфоліо вчителя початкових класів (з використання ресурсів інтернету). Формування життєвих компетентностей учнів початкових класів через співпрацю вчителя і сім`ї. Конкурс для дітей початкових класів «Нумо, хлопці, веселіше!» Сценарій.

З досвіду роботи методоб’єднання вчителів початкових класів. Опис досвіду роботи вч.поч кл. на тему:»ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ». Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів. Також вам може бути цік. Моя майбутня професія — вчитель — SkoolTV. 7 yıl önce. Відео є конкурсною роботою. Проголосувати за відео можна тут: s220v.ru Моя майбутня професія — вчитель — SkoolTV.

5 yıl önce. Відео є конкурсною роботою. Проголосувати за відео можна тут: s220v.ru Моя майбутня професія. 2 yıl önce. Моя майбутня професія. Моя професія — Вчитель. 9 yıl önce. ВЧИТЕЛЬ — МОЯ МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ — SkoolTV. 7 yıl önce. Відео є конкурсною роботою.  Презентація на обласний конкурс «Я — лідер». TVоя професія Вчитель.

2 yıl önce. Як моя майбутня професія допоможе змінити світ на краще. 6 yıl önce. Професія вчителя — покликання з дитинства. Ответы и решения задач. Українська мова. Твір на тему Моя майбутня професія(вчитель). Твір ** тему Моя майбутня професія(вчитель). 0 голосов. 32 просмотров. Твір на тему Моя майбутня професія(вчитель).

майбутня. професія.  Я вважаю, що ця професія є благородною. Я дуже люблю маленьких діточок та знаю, що саме вчитель початкових класів закладає усі основи в ці маленькі голівки. Я мрію, як навчатиму дітей мови, літератури, математики.

А як нам весело та цікаво буде на уроках праці та малювання!.

djvu, djvu, doc, fb2

Похожее:


 • Історія розвитку вязання

 • Секретар керівника історія

 • Все навколо геометрія презентація

 • Остапченко біологія 7 клас скачати повна версія

 • Т. шевченко за сонцем хмаронька пливе презентація

 • Домашня робота з української мови 5 клас о глазова
 • Презентація на тему моя майбутня професія вчитель на англійській мові

  Скачать презентація на тему моя майбутня професія вчитель на англійській мові djvu

  Професія вчителя — відмінна професія, і відомо, що хто не працює в цій сфері, не зможе зрозуміти всю сутність цього.

  В даний час існують тисячі різних професій, але найважливіша роль у виборі того чи іншого, звичайно, грає зарплата. Це так, але, на мій погляд, неможливо працювати тільки з цією метою «заробляти багато грошей». Наша робота повинна приносити нам задоволення і завжди тільки приємні емоції. Тому на закінчення я б порадив людям ретельно вибирати свою професію, приймаючи все до уваги.

  Share This: Facebook Twitter Pinterest Linkedin Whatsapp Whatsapp. Формувати в учнів свідоме ставлення до навчання, сприяти розвитку мислення та творчої активності учнів, виховувати в учнів повагу до себе, упевненість, що знання необхідні їм для отримання в майбутньому бажаної професії і визначення. Презентація на тему «Моя майбутня професія — програміст. Твір ** англійській мові » Моя улюблена професія вчитель». 0 голосов. 32 просмотров.  Моя улюблена професія -вчитель.На мою думку,вчитель виконує роль другої мами.Недарма нам кажуть усі:»Школа -другий дім».Вчитель-велика професія.Адже він навчає і майбутніх шахтарів,юристів,і лікарів.Я б не сказала що це легка професія.вчитель приділяє велику увагу учням,обрікаючи себе особистого життя,настільки велика любов вчителя.Бути вчителем дуже відповідально, бо він для учнів взірець у мисленні.  Твір на тему Моя майбутня професія(вчитель).

  Твір на тему Моя майбутня професія(вчитель). Твір у публіцистичному стилі на тему: » Моя майбутня професія» (вчитель дошкільників). Я вважаю, що ця професія є благородною. Я дуже люблю маленьких діточок та знаю, що саме вчитель початкових класів закладає усі основи в ці маленькі голівки.

  Я мрію, як навчатиму дітей мови, літератури, математики. А як нам весело та цікаво буде на уроках праці та малювання! Я сподіваюсь стати гарним вчителем.

  Я розумію, що всі діти різні. Інколи мені буде дуже важко знайти підхід до кожного. Але я вдосконалюватиму свої навички. Я вірю в те, що мої уроки будуть цікавими та захопливими. Сподіваюсь, що моя мрія здійсниться. Ваш комментарий к ответу: Отображаемое имя (по желанию).

  1. Моя майбутня професіяГодина спілкування в 9 класіПідготувала Турська О.М. 2. Мета:O формування   професія вчителя. Education. Морска професія. Education. Моя майбутня професія — програміст. Education. Покликання. Похожие презентации. Professions Professions — Профессии людей My future profession and career — Моя будущая профессия (на английском языке) A good teache Be going to cool game teacher switcher What is mr bean teacher switcher Past perfect perfect continuous game teacher switcher.

  Слайды и текст этой презентации. Слайд 1. My profession is teacher. Формувати в учнів свідоме ставлення до навчання, сприяти розвитку мислення та творчої активності учнів, виховувати в учнів повагу до себе, упевненість, що знання необхідні їм для отримання в майбутньому бажаної професії і визначення.

  djvu, rtf, doc, djvu

  Похожее:


 • Атлас україни географія 8 клас скачать

 • Усі уроки економіки 11 клас профільний рівень

 • Книга з інформатики 4 клас нова програма скачать

 • Реферат на тему історія українського футболу

 • Олімпіада українська мова 4 клас

 • Уроки 2 клас презентації
 • Учитель утверждает, что эта профессия заслуживает большего вознаграждения: «Я люблю свою работу, но у меня нет денег»

  REUTERS / Alkis Konstantinidis

  Учитель начальной школы пытается свести концы с концами.

  После шести лет обучения в колледже, стремясь получить степень преподавателя и стремясь улучшить жизнь учеников, которых она учит, учительница начальной школы Рэйчел Уайли тонет в долгах по студенческой ссуде и едва может оплачивать свои ежемесячные счета.

  «Я люблю своих студентов, люблю свою работу и чувствую себя удовлетворенным. Но я разорен », — написала 29-летняя Уайли в статье в« Teachers United », которую полностью опубликовала« Вашингтон Пост ».

  Далее она описала свое финансовое положение:« Мне повезло по сравнению с некоторыми. Я зарабатываю достаточно, чтобы купить себе дом. Я могу покупать продукты каждую неделю. У меня есть вода, электричество, и у нас с мужем есть рабочие автомобили. Мы это делаем. Но едва. Каждый месяц, когда я сажусь за бюджет, я падаю духом. Я чувствую, что в чем-то потерпел неудачу.«

  Финансовое неравенство между профессией учителя и другими аналогичными должностями в США хорошо задокументировано. Согласно отчету Института экономической политики, разрыв между государственными учителями и другими государственными служащими в 2015 году вырос до самого большого значения за всю историю. по сравнению со всеми поступающими в колледж учителя заработали на 17% меньше, чем другие работники с аналогичным образованием.

  Кроме того, учителям в США недоплачивают по сравнению с их сверстниками в других развитых странах. Средняя годовая зарплата учителей в США составляла около 54000 долларов в 2013 году.В Люксембурге, самой высокооплачиваемой стране, учителя зарабатывают около 100 000 долларов в год.

  Реклама


  Несмотря на эти факторы, политики иногда называют учителей нытиками. Республиканский губернатор Джон Касич, например, нанес удар по учителям на республиканском образовательном саммите в 2015 году.

  «Если бы я был, не президентом, но если бы я был королем в Америке, я бы отменил все кабинеты для учителей, где они сидят вместе, и беспокоиться о том, что «горе нам», — сказал он. Уайли нацелился на такого рода критику.«Это нытье или жалоба, когда я говорю, что после шести лет в колледже я заслуживаю большего? Я так не думаю», — сказала она.

  Учитель начальной школы утверждает, что эта профессия заслуживает большего вознаграждения: «Я люблю свою работу, но я разорен»

  REUTERS / Alkis Konstantinidis

  Учитель начальной школы изо всех сил пытается свести концы с концами.

  После шести лет обучения в колледже, стремясь получить степень преподавателя и стремясь улучшить жизнь учеников, которых она учит, учительница начальной школы Рэйчел Уайли тонет в долгах по студенческой ссуде и едва может оплачивать свои ежемесячные счета.

  «Я люблю своих учеников, я люблю свою работу и чувствую удовлетворение. Но я разорен», — написал 29-летний Уайли в своей статье в Teachers United, полностью опубликованной в The Washington Post.

  Далее она описала свое финансовое положение: «Мне повезло по сравнению с некоторыми». Я зарабатываю достаточно, чтобы купить себе дом. Я могу покупать продукты каждую неделю. У меня есть вода, электричество, и у нас с мужем есть рабочие автомобили. Мы это делаем. Но едва. Каждый месяц, когда я сажусь за бюджет, я падаю духом.Я чувствую, что в чем-то я потерпел неудачу ».

  Финансовое неравенство между профессией учителя и другими аналогичными должностями в США хорошо задокументировано. Разрыв между государственными учителями и другими государственными служащими увеличился до самой большой отметки за всю историю в 2015 г. согласно отчету Института экономической политики. И по сравнению со всеми поступающими в колледжи учителя составляют на 17% меньше, чем другие работники с таким же образованием.

  Кроме того, учителям в США недоплачивают по сравнению с их сверстниками в других развитых странах.Средняя годовая зарплата учителей в США составляла около 54 000 долларов в 2013 году. В Люксембурге, самой высокооплачиваемой стране, учителя зарабатывают около 100 000 долларов в год.

  Реклама


  Несмотря на эти факторы, политики иногда называют учителей нытиками. Губернатор-республиканец Джон Касич, например, ударил учителей на республиканском образовательном саммите в 2015 году.

  «Если бы я был, не президентом, но если бы я был королем в Америке, я бы отменил все кабинеты для учителей, где они сидят вместе беспокоиться о том, что «горе нам», — сказал он.Уайли нацелился на такую ​​критику. «Это нытье или жалоба, когда я говорю, что после шести лет в колледже я заслуживаю большего? Я так не думаю», — сказала она.

  Что делают учителя — Тейлор Мали

  Он говорит, что проблема с учителями
  Что ребенок собирается выучить?
  от того, кто решил, что его лучший вариант в жизни
  — стать учителем?

  Он напоминает остальным гостям обеда, что это правда
  то, что они говорят об учителях:
  Те, кто может, делают; тех, кто не может, учите.
  Я решаю прикусить язык вместо его
  и сопротивляюсь искушению напомнить гостям ужина
  , что то, что они говорят об адвокатах, тоже правда.
  Потому что мы ведь едим, а это вежливый разговор.

  Я имею в виду, ты учитель, Тейлор.
  Будьте честны. Что вы делаете?

  И мне жаль, что он этого не сделал — попросил меня быть честным —
  , потому что, видите ли, у меня есть такая политика в отношении честности и надругательства:
  если вы попросите об этом, то я должен дать вам это .
  Вы хотите знать, что я делаю?
  Я заставляю детей работать усерднее, чем они когда-либо думали.
  Я могу заставить C + почувствовать себя почетной медалью Конгресса
  , а A- почувствовать себя ударом по лицу.
  Как ты посмел тратить мое время
  на что-нибудь меньшее, чем у тебя самое лучшее.

  Я заставляю детей сидеть 40 минут в учебном зале
  в полной тишине. Нет, вы не можете работать в группах.
  Нет, вы не можете задавать вопрос.
  Почему я не отпущу тебя в ванную?
  Потому что тебе скучно.
  И тебе действительно не обязательно идти в ванную, не так ли?

  Я заставляю родителей дрожать от страха, когда звоню домой:
  Привет. Это мистер Мали. Надеюсь, я не позвонил в неподходящее время,
  Я просто хотел поговорить с вами о том, что сегодня сказал ваш сын.
  Самому большому хулигану в классе он сказал:
  «Оставьте ребенка в покое. Иногда я все еще плачу, а ты?
  Ничего страшного «.
  И это был самый благородный подвиг, который я когда-либо видел.

  Я заставляю родителей видеть своих детей такими, какие они
  и какими они могут быть.

  Вы хотите знать, что я делаю? Я заставляю детей удивляться,
  Я заставляю их спрашивать.
  Заставляю их критиковать.
  Я заставляю их извиняться и серьезно.
  Заставляю писать.
  Я заставляю их читать, читать, читать.
  Я заставляю их произносить определенно красиво, определенно красиво, определенно красиво
  снова и снова, пока они больше никогда не ошибутся в написании
  ни одного из этих слов.
  Я заставляю их показывать все свои работы по математике
  и прятать их в окончательных черновиках на английском языке.
  Я заставляю их понять, что если у вас есть , это ,
  , то вы следуете за , это ,
  , и если кто-то когда-либо пытается судить о вас
  по тому, что вы делаете, вы даете им это .

  Вот, позвольте мне рассказать вам, чтобы вы знали, что я говорю правду:
  Учителя имеют огромное значение! А что насчет тебя?

  Мали. Тейлор. «Что делают учителя». Что остается после обучения . Ньютаун, Коннектикут: Hanover Press, 2002. Печать. (ISBN: 1-‐887012-‐17-‐6)

  Seanewdim Ped Psy i6 Выпуск 10 | Научный метод

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 10 по 19 не показаны при предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 25 по 37 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 46 по 73 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 84 по 118 не показаны при предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 125 по 141 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 155 по 164 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 173 по 174 не показаны при предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 179 по 190 не показаны при предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 199 по 205 не показаны при предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 214 по 222 не показаны в этом предварительном просмотре.

  Вы читаете бесплатный превью

  Страницы с 227 по 232 не показаны при предварительном просмотре.

  все, что нужно знать о жене Игоря Акинфеева

  Игорь Акинфеев с сыном. Жена победителя: все, что нужно знать о жене Игоря Акинфеева

  Киевская актриса Катерина Герун даже не подозревала, что общается со звездой российского футбола.Позже девушка призналась, что была не только далека от спорта, но и не приветствовала отношений с представителями этой сферы. Но молодой человек, которого представил общий друг, настолько очаровал артиста рассудительностью и внимательностью, что мнение изменилось само собой.

  Детство и юность

  Родным городом жены российского голкипера является Киев. Здесь она родилась 1 ноября 1986 года, а также прошли детские и юношеские годы. Родители девочки были филологами. Папа писал книги, а мама преподавала русский язык и литературу в одной из столичных школ. Екатерина вспоминает, что дома всегда говорили и по-украински, и по-русски, что позволяло ей легко осваивать и то, и другое.

  Однако девочку не тянуло к литературе. После окончания школы Екатерина выбрала профессию технолога химического производства и поступила в Фармацевтическую академию в Харькове.

  Однако еще в студенческие годы Герун начала работать в компании, которая занималась прокатом зарубежных фильмов.Диплом химика вскоре упал на полку, и выпускница фармацевтической академии пошла на второе образование в студию Львовского академического театра им. Леся Курбаса, которую окончила в 2010 году.

  Карьера

  Актерская карьера девушки началась со съемок в рекламе. Герун также подрабатывала моделью для глянцевых журналов. Еще в 2007 году Екатерина прошла кастинг на съемку музыкального клипа на песню «Помни».

  Катерина Герун в клипе Сергея Лазарева «Помни»

  К написанию сценария, режиссуре и продюсированию клипа привлечена известная клипмейкер Ирина Миронова. В ее активе огромное количество работ, и даже.

  По сюжету, тогда любимого исполнителя должна была сыграть студентка фармацевтической академии. Серии, в которых герои ищут друг друга в длинных коридорах и интерьерах, сменились чувственными сценами с объятиями и поцелуями на фоне экрана, транслирующего морской прибой.

  В 2018 году, после победного выступления Акинфеева в матче на первенство мира против Испании, Лазарев опубликовал в Instagram заметку о том, что, к его удивлению, нынешняя жена вратаря участвовала в съемках ролика 10 лет назад.

  Однако слова о том, что «клип был горячим», были восприняты подписчиками артиста неоднозначно. Одни увидели попытку обидеть пару, другие — способ подняться на волне популярности российского футболиста.

  Лазареву пришлось дополнить запись комментарием об отсутствии намерений оскорбить чувства Екатерины или ее знаменитого мужа. Сам Акинфеев, как и Герун, кстати, публично не отреагировал на скандал.

  В 2012 году биография киевлянина пополнилась тремя лентами. Катерина снялась в короткометражках «Жизнь после смерти» и «Робот любви». В том же году ей досталась эпизодическая роль в мелодраме «Лекции для домохозяек». Фильм, в котором они снялись, был показан на российском телеканале «Домашний» в декабре 2012 года.

  Также известно, что будущая жена Игоря Акинфеева участвовала в конкурсах красоты. В частности, девушка была одной из претенденток на представление Украины на конкурсе «Мисс Вселенная 2007», но жюри поставило ее на четвертое место.

  Личная жизнь

  Екатерина и Игорь познакомились в Москве.Молодым удалось только обменяться телефонами — на следующий день девушка вернулась в Украину. Виртуальная переписка длилась несколько месяцев, после чего пара вместе провела отпуск. И тогда Игорь решил, что отношения должны перейти на более серьезный уровень.

  Свадьба прошла в настолько узком кругу, что о законной супруге Игоря Акинфеева общественность узнала только после рождения сына. Мальчик по имени Даня родился 17 мая 2014 года. Как потом вспоминала Екатерина, ее муж стоял у дверей родильного отделения и подбадривал:

  «Давай! Насколько возможно, я бы давно родила! «

  У пары двое детей.4 сентября 2015 года у Даниэля родилась сестра, которую назвали Евангелиной. Выбор названия не случаен: семья придерживается православных традиций. Как отмечают родители, они хотят рассказать дочери и сыну о тонкостях православной культуры, но выбор вероисповедания в будущем остается за ними.

  Пока что в поездки супруги ездят редко. В интервью Екатерина призналась, что мечтает отправиться в путешествие по городам Золотого кольца. Пара планирует исполнить его с детьми, когда они вырастут.

  Акинфеевы дружат с семьей, бессменные вокалисты поп-группы. Капитан сборной России познакомился с музыкантом в начале 2000-х. Жуков даже предложил спортсмену стать крестным отцом его дочери, на что футболист с радостью согласился.

  Екатерина Герун — тезка видеоблогера Ивана Геруна, девушку которого также зовут Катя. Иногда их путают из-за совпадения. В 2017 году появились сообщения о том, что у Екатерины Герун случился выкидыш, но эта новость касалась компаньона Ивана, а не Игоря.Жена голкипера на тот момент не была беременна.

  По открытым данным вес Екатерины 52 кг, а рост 174 см. Девушка на 12 см ниже своего знаменитого мужа.

  Катерина Герун сейчас

  Другая половина лидера сборной России по футболу занята воспитанием детей. В одном из интервью голкипер рассказал, что его жена разговаривает с дочерью и сыном на русском и английском языках. Благодаря этому в полтора года девочка научилась считать до десяти по-английски.

  «Комсомольская правда» сообщила, что Герун открыла салон красоты, но ни Екатерина, ни Игорь эту информацию не подтвердили. В феврале 2018 года девушка в разделе «Образование» профиля

  .

  Жена Игоря Акинфеева, звезды отечественного футбола, оказывает ему всяческую поддержку, а также занимается воспитанием совместных детей. Кроме того, девушка делает собственную модельную карьеру, занимается актерским мастерством. Знаменитый вратарь Игорь Акинфеев родился 8 апреля 1986 года в городе Видное Московской области.С самого начала своей карьеры представляет клуб ЦСКА, где занял место капитана команды. В 2004 году талантливый парень также начал выступать за сборную страны.

  Жена Игоря Акинфеева (фото)

  Личная жизнь успешного и довольно симпатичного футболиста Игоря Акинфеева давно привлекает внимание людей. Парень пользуется популярностью у представительниц прекрасного пола. Однажды с Игорем случилось неприятное происшествие. Один из фанатов был очень влюблен в него.Кто-то завел фейковый блог от имени Игоря Акинфеева и публично оскорбил девушку, после чего она вскрыла себе вены. Спортсмен очень переживал по поводу произошедшего. После этого случая Игорь практически перестал комментировать свою личную жизнь, чтобы не травмировать психику поклонников.

  У Акинфеева долгое время был роман с дочерью администратора ЦСКА Валерией Якунчиковой. Парня не смущал даже юный возраст возлюбленной (на тот момент ей было всего 15 лет). Как оказалось, она профессионально занимается танцами и является футбольным фанатом, ведь у Игоря и Леры было много общих интересов. Акинфеева очаровала юная красавица не только неподдельным интересом к спорту, но и ее образованностью, эрудицией. Валерия училась в РУДН, параллельно снималась в видеороликах и клипах. Все шло к тому, что молодые люди должны были пожениться, но неожиданно для всех расстались. Официально причины не назывались, но в прессе говорилось, что Игорь изменил Лере, и она не смогла ему простить измену.Расставание было очень болезненным.

  На фото: Игорь Акинфеев и Валерия Якунчикова

  Вскоре в Москве Акинфеев встретил новую очаровательную красавицу. Паре удалось лишь обменяться телефонами, после чего девушка уехала домой в Украину. Несколько месяцев будущая жена голкипера Игоря Акинфеева просто переписывалась с ним. После виртуального общения молодые люди решили отправиться в совместный отпуск, по окончании которого спортсмен решил, что ему нужно действовать решительно и вывести отношения на новый уровень.

  На фото: Жена Игоря Акинфеева Екатерина Герун

  С 2014 года биография Игоря Акинфеева стала тесно связана с именем его избранницы — Екатерины Герун. Девушка работала моделью и совершенно не интересовалась спортом. Более того, любые отношения с футболистами она считала несерьезными. Когда она встретила Акинфеева, она не знала, кто он на самом деле, но Игорь произвел на нее впечатление заботливого, умного и доброго молодого человека. Лишь позже она узнала о его спортивной карьере.

  На фото: Игорь Акинфеев с женой на отдыхе

  Свадьба Игоря Акинфеева и Екатерины Герун была скромной, присутствовали только люди из ближайшего окружения. О том, что голкипер женился, общественность узнала только после рождения в семье первенца. В прессе появилась информация, что это не первая жена Игоря Акинфеева и до этого он уже состоял в официальных отношениях. Сам спортсмен это отрицает. Возможно, общественность приняла роман Игоря Акинфеева с Валерией Якунчиковой за официальный брак, но ребята тогда даже в загс не обращались.

  Жена Акинфеева даже после рождения детей не прекращала заниматься карьерой. Девушка не только выходит на подиум и участвует в конкурсах красоты, но и снимается в фильмах, музыкальных клипах. Надо признать, что после замужества карьера жены Игоря Акинфеева стала складываться намного успешнее. Пара мечтает об экскурсии по Золотому кольцу, но пока что не смогла осуществить задуманное. Игорь Акинфеев и его жена сейчас редко могут позволить себе совместные путешествия и отдых.Катя надеется, что когда дети вырастут, они еще смогут больше времени уделять путешествиям.

  На фото: Акинфеев с женой на отдыхе

  Дети Игоря Акинфеева

  Дети Игоря Акинфеева, его жена, а также сам спортсмен находятся в центре внимания всех любителей футбола. Сын Игоря Акинфеева родился раньше, чем его родители успели заключить законный брак. Жена Игоря родила Даниила 17 мая 2014 года. Во время родов Акинфеев находился в больнице и даже пытался подбодрить жену через дверь.Как вспоминает молодая мама, парень тогда говорил: «Ну, сколько можно! Я бы давно родила! »

  На фото: Игорь Акинфеев с сыном

  Через год в семье появился еще один ребенок. 4 сентября 2015 года родилась дочь Игоря Акинфеева. Назвали ее редким именем Евангелина. Его родители выбрали его не случайно. Игорь с женой придерживаются традиций православной веры и регулярно посещают храм. Также они планируют рассказать детям обо всех тонкостях и истории православной культуры, но они не планируют навязывать религию на них.Дочь и сын Акинфеева должны сделать свой выбор и осознанно прийти к нему.

  Жена и дети Игоря Акинфеева теперь составляют весь смысл его жизни. Ради них спортсмен готов на многое. В одном из интервью голкипер признался, что все могут быть счастливы, как он, нужно лишь уметь дождаться родственной души. Пара дружит с известным исполнителем, лидером группы «Руки вверх» Сергеем Жуковым. Футболист даже крестил свою дочь Нину. Игорь Акинфеев с женой и детьми, а также друг семьи иногда отправляются в совместный отдых.Ведь парень кроме футбола не прочь поиграть в бильярд или рыбалку. Пока малыши не вырастут, не нужно мечтать о дальних поездках.

  На фото: Игорь Акинфеев и Екатерина Герун в ожидании рождения дочери

  ЧМ-2018 стал значимым событием для каждого футболиста. Естественно, Игорь Акинфеев принял в нем участие и отлично справился с задачей: ни в первом, ни во втором матче ни один мяч не попал в ворота. После достигнутого успеха гонорары игрока значительно увеличились.В то же время вокруг спортсмена стали распространяться различные слухи о его личной жизни. Например, в заголовках желтой прессы появлялись заголовки о том, что Герун уже была бывшей женой Акинфеева, и после успеха на чемпионате мира они расстались со скандалом.

  На фото: Екатерина Герун

  Супруги полностью отрицают это и официально заявляют, что очень счастливы в браке. Кроме того, написали, что Катя попала в страшную автокатастрофу и разбилась.Молодые люди тоже это опровергают. Кстати, у Геруна есть тезка, известный блогер. Его девушку тоже зовут Катя. Из-за этого часто возникают недопонимания, девушки путаются. Возможно, с этим связана какая-то распространяемая ложная информация.

  Жена футболиста Катя Герун умеет приготовить Виагру

  Пятикратный чемпион России, вратарь и капитан футбольного ЦСКА, 28-летний Игорь АКИНФЕЕВ стал отцом. Жена футболиста Катя недавно родила ему сына (рост ребенка 52 см, вес — 3420 г).Для многих болельщиков клуба, которые внимательно следят за всем, что происходит в жизни игроков команды, эта новость оказалась одновременно радостной и неожиданной. Ведь болельщики были уверены, что Игорь продолжает встречаться с внучкой известного тренера Валерия НЕМОМЯЩИКОВА Лерой ЯКУНЧИКОВОЙ.

  На самом деле роман Игоря и Валерии закончился в конце лета. Разрыв был болезненным, ведь девушка была уверена, что Акинфеев женится на ней. И сам спортсмен об этом не раз заявлял.Теперь окончательно выяснилась причина разрыва: Лера узнала, что Игорь встречается с другим, и не простила измены.
  Романтические отношения с Екатериной не стали скоротечными. Игорь страстно влюбился в 27-летнюю киевлянку. Связь футболист тщательно скрывал, и все раскрылось только тогда, когда Екатерина подарила ему сына.

  Влюбленные в кадре

  Катя Герун по образованию химик, по профессии — актриса, фотомодель и начинающая певица. Она снялась в нескольких фильмах во Франции и сыграла роль французской студентки в российском фильме «Лекции для домохозяек».
  Зеленоглазая красавица также снялась в нескольких роликах, в том числе с Сергеем Лазаревым. Клип назывался «Помни», и по сценарию Катя изобразила девушку мечты Лазарева, которая живет в его снах.
  После завершения съемок певец сообщил, что Екатерина снималась без нижнего белья, что поставило его в затруднительное положение, когда им пришлось изображать страстных влюбленных.

  — Откуда у Сергея идея, что я без трусиков? — удивилась Катя позже в интервью. — Какая-то фантастика.
  А на вопрос, может ли она как химик приготовить какое-нибудь лекарство, например Виагру, девушка ответила:
  — Я большой специалист по таблеткам, но вопрос о стимуляторах для меня не на первом месте. У меня мало секса, потому что я не могу найти подходящего партнера.
  Вот такой мужчина есть у Екатерины Герун. В блоге Игоря Акинфеева многочисленные интернет-пользователи желают ему и Катей любви и согласия, а также счастья, здоровья рожденному малышу, а также того, чтобы он пошел по стопам звездного папы. Присоединяемся! Стой сухой, как папа!

  Екатерина Герун — жена футболиста Игоря Акинфеева, по профессии актриса и модель. Когда модель познакомилась со своим будущим мужем, она даже не подозревала, что он знаменитость. Пару познакомил общий знакомый.

  Как призналась Екатерина: она не видела себя связанной в романтических отношениях со спортсменом, но когда она познакомилась с Игорем, ее мнение изменилось.

  Жена Акинфеева: детство и юность будущей модели и актрисы

  Екатерина родилась в 1986 году в украинском Киеве.Родители будущей актрисы по профессии были филологами. Его отец был писателем, а мать работала учителем русского языка и литературы. Родные девушки общались между собой на русском и украинском языках, поэтому будущая модель выучила их обоих.

  После окончания школы девушка стала студенткой Фармацевтической академии города Харькова по специальности химическое производство.

  Какую жену поймал вратарь Игорь Акинфеев?

  Но после окончания вуза Екатерина не собиралась работать по профессии, а решает получить второе высшее образование в студии Львовского академического театра имени Леси Курбасы.

  Начало актерской карьеры будущей знаменитости положили съемки в рекламе. Параллельно девушка работала моделью, снималась для обложек журналов. В 2007 году Екатерине повезло, она прошла кастинг и снялась в клипе Сергея Лазарева «Помни».

  После того, как в прессе в 2018 году заговорили о высоком мастерстве, которое вратарь сборной России по футболу Игорь Акинфеев показал в матче Россия — Испания на чемпионате мира, также упомянул свою жену Екатерину, тогда в Instagram Сергей Лазарев написал, что она снялась. в его видео 10 лет назад.Поклонники исполнителя отреагировали на эту выходку неоднозначно, одни утверждали, что Лазарев так много пиарился, другие, что хотел оскорбить пару.

  Сергею Лазареву пришлось добавить на своей странице в социальной сети, что он не хочет обидеть ни голкипера сборной, ни его жену. Сами молодые люди предпочли не обсуждать эту тему публично.

  Жена Акинфеева: участие девушки в конкурсе красоты и съемки в кино

  В 2007 году Герун была участницей конкурса красоты «Мисс Украина», где заняла 4 место, в случае победы девушка могла принять участие в конкурсе «Мисс Вселенная».

  В 2012 году Екатерина впервые снялась в кино, она сыграла небольшие роли в 3 фильмах, а именно: «Лекции для домохозяек», «Робот любви» и «Жизнь после смерти».

  Что касается личной жизни Герун, то со своим будущим мужем она познакомилась в Москве, затем модели пришлось вернуться домой в Украину, она оставила Игорю только свой номер телефона. Затем последовала переписка по электронной почте в течение нескольких месяцев, после чего молодые люди познакомились и вместе уехали в отпуск. Во время отдыха Акинфеев решил, что пора преодолевать очередную ступень в отношениях.

  Свадьба прошла тихо, без ведома публики. Поклонники футболиста узнали, что он женился только тогда, когда в молодой семье произошло пополнение, в 2014 году родился мальчик, его назвали Даниил. Сейчас пара воспитывает двоих детей, так как в 2015 году у пары родилась девочка, ей дали имя Эванджелина. Имена детей были выбраны специально относящиеся к православной религии. Как призналась Екатерина: она хочет познакомить сына и дочь со всеми православными традициями.

  Жена Акинфеева: личная жизнь семьи футболиста и современная Екатерина

  Известно, что на данный момент семья Акинфеевых мало кочует по свету, хотя они очень этого хотят, но им приходится ждать, пока дети вырастут. Молодые родители уже запланировали поездку в города «Золотого кольца России» всей семьей, вместе с детьми.

  У Екатерины есть тезка и, кроме Тески, жена блогера Ивана Геруна.И поэтому их часто путают, и когда появилась новость о том, что у Екатерины случился выкидыш, оказалось, что жена Ивана ждет ребенка, а не Игоря.

  Сегодня жена Акинфеева занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Учит говорить не только по-русски, но и по-английски и говорит, что дети прогрессируют.

  В прессе сообщалось, что Екатерина занялась бизнесом, открыла свой салон красоты, но эта информация не подтвердилась в семье футболиста, возможно, речь идет о ее теске, жене видеоблогера.В 2018 году благодаря информации из социальной сети стало известно, что Герун окончила Московскую киношколу.

  Изначально Екатерина была зарегистрирована в Instagram, но затем она закрыла свой аккаунт, поэтому ее семейные фото перестали быть доступными для публики, и это связано с тем, что журналисты фотографировали для своих репортажей.

  Сборная России по футболу одержала феерическую победу над сборной Испании, тем самым обеспечив себе место в четвертьфинале чемпионата мира по футболу FIFA 2018.Сейчас в центре внимания жена Акинфеева, ноги которой сейчас поют оды, ведь именно этот футболист принес нашей команде победу.

  Предлагаем вашему вниманию историю любви и знакомства пары Игоря и Екатерины Акинфеевых. Вы узнаете, где познакомились молодые люди, когда решили создать семью, на что было похоже свадебное торжество, чем они сейчас занимаются и сколько детей воспитывают.

  Игорь Акинфеев (32) стал настоящим героем в глазах каждого футбольного фаната.Он один из тех, кто принес победу сборной России в матче против сборной Испании. Сейчас его ногам посвящены сотни мемов. А в инстаграмме появилось несколько хэштегов: # акинфеев красив, # женат на акинфееве, # акинфеев люблю тебя. Последние два особенно популярны, потому что для тысяч женщин по всей России Игорь стал идеальным мужчиной.

  Жена Игоря Акинфеева, что мы знаем о Екатерине

  Однако сердце футболиста давно уже занято.О том, что Акинфеев женат, стало известно в 2014 году, когда родился первенец футболиста Даниил. Оказалось, что к тому времени Игорь уже два года встречался с моделью Екатериной Герун (31). А в 2015 году у пары родилась дочь Евангелина.

  Катя родилась в Киеве. По образованию она химик-технолог, но работает моделью и актрисой. Акинфеева даже снялась в клипе Сергея Лазарева (35) на песню «Помни».

  Екатерина познакомилась с Игорем в компании общих друзей.Правда, она понятия не имела, кто он такой, потому что никогда не интересовалась футболом. Что ж, когда дело дошло до свадьбы, влюбленные решили не устраивать пышное торжество, а просто расписались всей семьей. По словам Кати, Акинфеев покорил ее своей серьезностью и рассудительностью.

  История знакомства и любви Игоря и Екатерины Акинфеевых, последние новости, фото

  Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев познакомился со своей будущей женой осенью 2012 года — их познакомили в компании общие знакомые.Киевлянка Катя Герун (химик-технолог по образованию) работала актрисой и моделью. К моменту знакомства с мужем она успела окончить театральное училище, снялась в клипе Сергея Лазарева на песню «Помни» и сыграла эпизодические роли в нескольких фильмах. Катя не разбиралась в футболе, поэтому понятия не имела, кто такой Акинфеев. Игорь и Катя обменялись номерами телефонов, и на следующий день после знакомства девушка улетела домой в Киев. Сначала пара обменивалась только смс.

  «Люди должны понять, что это ваше… Эта женщина защитит вас, поможет и всегда будет рядом. Я действительно это почувствовал, — вспоминает свои эмоции Игорь Акинфеев после встречи с будущей женой.

  Жены игроков сборной России: как познакомились с мужьями и где работают

  — И я понял, что надо цепляться, бороться! «

  Как только сезон закончился, Акинфеев с серьезными намерениями вылетел в Киев — познакомиться с родителями Кати. Спустя полгода она переехала в Москву, пышную свадьбу решили не устраивать — расписались в присутствии близких друзей и родственников.

  «Я обрадовалась, что в наше время можно встретить такого доброго, честного, настоящего мужчину», — сказала она в фильме «Сборная России. Перезарядка »жена голкипера нашей сборной.

  Их первенец Даня родился 17 мая 2014 года. »Игорь ждал за дверью, крича мне:« Да ладно, сколько я могла давно родить! «- смеется Катя, вспоминая, как муж ее подбадривал, когда она была в родильном зале. А когда Игорь взял наследника на руки, его глаза заблестели.В сентябре 2015 года в семье родилась дочь Эванджелина. Екатерина занимается воспитанием детей, кроме того, у нее есть собственный салон красоты.

  Также сам футболист рассказал журналистам о том, как проводит досуг с женой.

  Мы с ней смотрим на AppleTV, где выходят все новинки. Мы редко ходим в кино, потому что дети, школы, детские сады и все остальное. У нас всегда есть дилемма: я люблю смотреть комедии, потому что вечером ложусь отдохнуть, расслабиться, попить чаю.Завариваем чай, масло легкое, садимся — а она говорит: «Посмотрим». А это драма. Я говорю: «Нет, я не хочу драмы». Она отвечает: «Ну, это отличный фильм, есть режиссер с Оскаром», — сообщает сайт Therussiantimes. Но женщина — существо хитрое, всегда побеждает. Говорит: «Хороших комедий не бывает». И я сдаюсь: «Ну, давай посмотрим драму, ладно».

  Игорь Акинфеев, жена

  Катерина Герун

  катерина герундий, катерина герундий
  Тому, кто добавил шаблон: позвоните тем, кто увидит основных авторов положений о номинации, добавив в обсуждение следующий текст: ~~~~ Администраторы: viluchiti · список · redaguvati

  Катерина Герун Ткаченко видома як Кэти и Иван Life Vlog, MakeUpKaty и Sweet Home; 1 серпня 1993, Горишные Плавни — украинско-испанский видеоблогер

  Змист

  • 1 Биография
  • 2 Особая жизнь
  • 3 Кэти и Иван Life Vlog
  • 4 MakeUpKaty
  • 5 Sweet Home
  • 6 подписчиков
  • 7 Посещение

  Биография

  Один из naypopulyarnіshih rozdіlіv и YouTube povіlno, эля vіrno staє b’yutі Я-blogіng odnієyu из naypomіtnіshih fіgur может smіlivo nazvati Катерина Ткаченко Maybutnya Зирка я идол mіlyonіv люди в тонкий ukraїnskomu mіstі, roztashovanomu в Poltavskіy oblastі Її детских nіchim не отличалось детства Первые одноклассники — школа, будки, прогулки возле двора с друзьями, уроки в художественной школе Крыма Кати в семье Ткаченко еще один ребенок, позвони Диме и побеждай на 12 лет младше сестры Коли Катя. возраст 16 лет.Они увезли дочь в Испанию, они увезли дочь в Испанию, но они не хотели ходить в школу. В Барселоне я получу диплом косметолога. Эль в Испании такая «корочка» не заморачивается едой, а я читаю Ткаченко і Варто, значит, Катя Николи не боялась роботов і Студентка колледжа была аниматором маленьких детских святых. С 2012 года божественная скала стала правом всей ее жизни, поскольку стала ступенькой вправо — я забываю о ведении блога; Излишне говорить, что здесь Ткаченко не дает своему парадному залу только правильный макияж, а эль и крокодил за черепицей, рассказывая мне о тех, кто пытается поцарапать, в поисках робких маскировок. и тила

  Особый жилтяред

  В особой жизни божественного все прекрасно — зовут Ивана Герун, ее знали в 2011 году.Делитесь покупками для будки с кулисами, или рецептами цикави страва. Также я знаю все семь вонючих крутых роликов для ближнего канала У Липна 2017 рок Катерина и Иван подружились

  Кэти и Иван Life Vlogred

  На всем живом канале Катя и Ваня расскажут о своей жизни, как зловоние пошло в магазин и купило зловоние там и с другого канала Ваня и Катя показывают свою прекрасную кошечку Пума

  MakeUpKatyred

  На втором канале Катя покажет, как правильно фармить мальчику или мальчику

  Sweet Homered

  На втором канале Катя и Ваня идут в ногу с развитием людей, распаковкой деревень и богатством

  Отредактировано

  На каналах Katy & Ivan Life Vlog — 1 522 421 пользователей, на каналах MakeUpKaty — 961 473 пользователей и на каналах Sweet Home — 1 319 419 пользователей

  Посыланняред

  • Кэти и Иван Лайф Канал видеоблога — https: // wwwyoutubecom / channel / UCpm6vCgiehSKHtMFFS5ukiA
  • Канал MakeUpKaty — https: // wwwyoutubecom / channel / UCfRsBmnG5Zv4tFyIVIMInHw
  • Sweet Home Channel — https: // wwwyoutubecom / channel / UCv80wgA_QUvFijiTLJlJqeg / Feature

  катерина герун олеся, катерина герундий, катерина герундий, катерина герундий

  Катерина Герун Информация о

  Катерина Герун
  Катерина Герун
  Катерина Герун Вы смотрите подпункт ct.
  Катерина Герун шо, Катерина Герун хто, Катерина Герун описать

  Есть выдержки из википедии по этой статье и видео

  Хотите знать, каким в обычной жизни является вратарь сборной России Игорь Акинфеев, как он живет и о чем думает? Туда!

  Фото: Иван Куринной

  В школе получил двойки по физкультуре, хотя спортом занимался с четырехлетнего возраста; родители вложили в него максимум ресурсов, чтобы он стал профессиональным футболистом; он мечтал о ребенке к тридцати годам, а к этому возрасту получил два… Какой он в жизни, любимый голкипер российских болельщиков и лучший игрок матча Россия-Испания на ЧМ-2018?

  Интервью Игоря Акинфеева главному редактору сайта Александре Дриге опубликовано в OK! в январе 2017. Мы тогда оставили тонкости футбола профессионалам — нам как человеку интереснее был вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев. И с человеческой точки зрения он оказался потрясающим: его безмерная любовь к родителям, жене и детям читалась почти в каждом ответе.

  Игорь, сразу хочу предупредить: не разбираюсь в футболе. Моя задача — написать ваш портрет.

  ( Смеется. ) И слава Богу!

  Вбил ваше имя в поиск и первое, что увидел, была новость: «Игорь Акинфеев пропустил такой-то мяч». Вам стало как-то обидно, ведь игра командная, а крайний всегда вратарь …

  ( Smiles. ) По большому счету, для меня это не важно.Я играю в футбол очень давно, на высоком уровне, и знаю, что что бы ни случилось со всей командой, это будет вратарь. Наверное, любой здравомыслящий человек — не только вратарь, но и вообще спортсмен, который дорожит собой и полностью предан своему делу — не обратит внимания на то, кто что пишет. Потому что критика везде: критикуют спортсменов, звезд шоу-бизнеса и всех других более-менее известных людей … Наверное, с этим надо жить, никуда не денешься.

  Получили ли вы эту «броню» со временем или всегда отличались силой духа?

  Когда вы начинаете карьеру совсем молодым, вы не обращаете внимания на комментарии, потому что вы просто хотите играть и выигрывать, вам это нравится. А когда тебе тридцать, и у тебя есть семья, футбол становится работой, и тебе некогда думать ни о чем другом. Честно говоря, я, наверное, не буду таким фанатиком, как раньше, когда у меня не было ни жены, ни детей.

  Тренировки, конечно, все еще мое любимое занятие, а футбол — смысл моей жизни и моих заработков, но все же семья сейчас на первом месте.После тренировки, после игр, не глядя ни на какие комментарии и не читая прессы, иду домой, меня там встречают, и мне там хорошо.

  Около тридцати лет вы говорили, как это отрезать. Я ровесница, и мне кажется, что мы не такие взрослые. Только вашему сыну два с половиной года, а вашей дочери — год (на момент обновления в июле 2018 года — четыре и два с половиной года соответственно — Ред.)

  ( Улыбок.) Все зависит от человека. У кого-то в тридцать лет ветер в голове, у кого-то, скажем, три формации и так далее. Об этом никто не знает, но я вам скажу: я всегда хотел иметь хотя бы одного ребенка до тридцати лет. Мне повезло больше: у меня их двое.

  Может, хотели сына?

  Знаете, я как-то об этом не подумал. Конечно, есть УЗИ, и все заранее расскажут, но все равно думаешь только о том, что ребенок здоров.Все остальное — сын, дочь, двойня, тройня — как Бог даст. Здоровье ребенка и матери на первом месте.

  Как вы познакомились со своей будущей женой?

  Нас познакомил общий друг. Моя жена Катя из Киева. Обменивались телефонами, переписывались текстовыми сообщениями. Тогда я решил, что мне нужно перейти на какой-то другой уровень. У нас был отпуск, после которого я сказал: «Все, приезжай». И они стали жить вместе. ( Улыбается. )

  Принимаете ли вы участие в присмотре за детьми?

  Конечно, куда я пойду? Верно, что жена занималась пеленками, но этот этап, слава богу, уже пройден.Делала смеси и ходила с детьми к врачам. Не часто, потому что еще нужно было выспаться. Они не капризны, спокойны, но, как и взрослые, обладают плохим и хорошим настроением. Мы с сыном играем в футбол, начали, когда ему было еще полтора года. Теперь у него свои интересы. Минут десять он смотрит на меня, говорит «Папа, пока» и включает мультики. ( Улыбается. )

  Мал, наверное еще … Хотя тебя самого в четыре года взяли в футбол, если не ошибаюсь.

  Да, четыре с половиной года, почти пять лет. Всю школьную жизнь, будучи подростком, я провел на тренировках. Конечно, все это с подачи моих родителей — они меня привели, и мне понравилось. Уже на второй тренировке я стоял у ворот, и так началась моя карьера.

  Интересно, есть ли у вас ощущение, что вы что-то упустили в детстве?

  Я думал об этом много раз. Может, пропустил — какие-то игры, дискотеки, еще что-то, но ни о чем не жалею.Наверное, было бы глупо сожалеть, потому что, глядя на свою жизнь и карьеру, я понимаю, что в тот момент я выбрал действительно правильный путь.

  Я прошел все этапы карьеры: молодежная сборная, молодежная сборная, национальная сборная, основная команда. Я не говорю обо всех своих травмах. Не буду хвалить себя, но по большому счету я чист, потому что все делал и делаю честно и правильно, без лжи. Я полностью отдаюсь футболу.

  Мы практически не видели наших «спортсменов» в школе.Вы тоже постоянно были на сборах?

  Именно так. Слава богу, учителя всегда шли навстречу. Обычно я сдавал экзамены на пять-шесть дней позже остальных ребят. Все учителя приходили ко мне, проходили все мои тесты и помогали мне наверстать упущенное, потому что половину я не знал, не учил и не сдал. Я им за это очень благодарен.

  Игорь, физкультурой занимались лично?

  ( Он смеется. ) Я получил двойки, потому что я не пошел на это.Все юношеские футболисты каждую субботу или воскресенье — уже не помню — принимали участие в турах чемпионата Москвы. А в школе в пятницу было два урока физкультуры. Я всегда скучал по ним — я заботился о себе, потому что боялся получить травму. Не дай бог не попасть на чемпионат — было бы трагедией!

  Можете назвать школьные предметы, которые вам понравились?

  Мне нравились биология и география — очень познавательные предметы.

  Я спрашиваю, потому что мне интересно, рассматривали ли вы какие-либо альтернативные пути на будущее.

  Хороший вопрос. Не знаю, что бы делал, если бы не занялся профессиональным спортом. Думаю, мне будет тяжело в жизни, потому что я не знал русский язык на «отлично», некоторые другие предметы — на «хорошо» … Наверное, ответ — «нет», я всегда представлял себя в футболе и хотел развиваться в нем … И мое желание, мое желание — все вместе привело к тому, что произошло чудо.

  Все началось на этой базе, где мы сейчас с вами. Команда ЦСКА приехала сюда в 2002 году и до сих пор здесь тренируется. Это даже не похоже на дом … Мы проводим здесь больше времени, чем дома.

  Вы берете сюда своего сына?

  Нет, катить не хочу, потому что, знаете, пробки и все такое. Мы живем за городом. И меня самого сюда взяли.

  Мне кажется, тогда попасть было еще сложнее. И тренировки, наверное, каждый день…

  Дорога была не из легких. Тренировки каждый день плюс игры в субботу и воскресенье. В любую погоду, в любое время года. От нашей родной станции метро «Домодедовская» до «Динамо» или «Аэропорт» (там детская школа ЦСКА. — Прим. ОК! ) нужно было ехать минут сорок, а потом еще минут двадцать пешком. Но это никого не остановило.

  И мама, и отец, и бабушка, и Царство Небесное, и дед — вся тяжелая артиллерия была брошена на мое развитие, чтобы только я шел вперед.Была даже история: наш сосед, который тогда работал на метро Домодедовская, вынимал пригоршнями жетоны, тогда еще пластиковые, чтобы не тратились на метро. Я ей за это очень благодарен.

  Извините, вам не хватило денег?

  Да, было тяжело. Мама работала воспитательницей в детском саду, отец в фургоне развозил сок по магазинам, а ночью, как мы любим говорить, «бомбил» меня, чтобы оплачивать еженедельные тренировки и проезд.Я помню, что если в какой-то день не удавалось взять меня на тренировку, я закатывала скандал, плакала и все равно добивалась своего. Родители каким-то образом нашли деньги — вероятно, заняли — и понесли их. Я тогда, конечно, не понимал, в чем дело.

  Настоящая преданность делу.

  Они вложили в меня все, что могли. Сейчас делаю так, что им ничего не нужно. Думаю, это лучшая благодарность. Я всегда говорил, что для счастья мне нужно очень немногое: чтобы была счастлива моя семья.И теперь моя цель — воспитать сына и дочь хорошими, добрыми и честными людьми.

  Как вы планируете воспитывать детей с точки зрения отношения к деньгам?

  Вы знаете, мои собственные деньги никогда не были на первом месте в моей жизни. Думаю, пока ребенок маленький и мало думает, говорить с ним о деньгах незачем. Покажи ему хотя бы летающую тарелку — какое ему дело, сколько она стоит? Что касается денег на некоторые занятия, кружки …

  Я понимаю, что многие люди не могут себе что-то позволить, но мы также не купаемся в золоте, и нет ничего сверхъестественного, что делает мой ребенок, а другие дети нет. Все одинаково — бассейн, игры, тренировки и так далее.

  Расскажите, чем интересуется ваша годовалая дочь Эванджелина.

  Она проявляет интерес к маме, это маминый хвостик. ( Улыбается. ) Она очень рано заговорила, ведь повторяет слова по-русски, по-английски, в год и два месяца по-английски считает до десяти.Думаю, еще полгода — и она тоже начнет плавать или еще что-нибудь. Она спокойнее Дани — он озорной, ему все нужно, машины любит.

  Воспитываете ли вы их таким же образом или не учитываете их по признаку пола?

  Даня просто постарше, поэтому некоторые вещи ему можно говорить строже, чем дочери. И она … Ну, даже если она обидит папу, ударит, ей это сойдет с рук. ( Улыбается. )

  Есть ли у вас и вашего сына какие-нибудь собственные занятия мужским полом? Вы бы позволили ему водить машину у вас на коленях?

  Конечно! Могу сказать даже больше: мы катаемся по деревне.Каждый вечер в шесть или семь, когда стемнеет, мы садимся и идем в магазин. Полиции нет, никого. Он ездит, включает поворотники, нажимает всякие кнопки. В этом отношении я верный папа. Иногда он выходит из дома и говорит: «А« ягуар »синий! Папа, пойдем в синем!» ( Улыбается. )

  Тебя интересуют машины и скорость?

  Раньше было интересно, но к тридцати годам как-то уже не нужно ничего подобного.Хотя даже сейчас (надеюсь, жена не прочтет) бывают моменты, когда хочется сильнее разогнаться, а потом я думаю: «Для чего? Нет смысла, везде все стоит, поток плотный. «( Смеется. .) Поэтому Jaguar в самый раз — у него спортивный характер и при желании можно сильнее нажимать на газ. В то же время для меня это очень надежная и практичная машина, которая мне подходит. вся семья

  Скажите, ваша жена работает только с детьми или работает?

  Она заботится о детях.Он разговаривает с ними на русском и английском, поэтому они уже строят предложения на обоих языках.

  А как насчет языков в собственной стране?

  По английски понимаю почти все, но могу сказать, наверное, процентов тридцать того, что хотелось бы. Если нужно, я выскажусь. Никогда не было такого, чтобы я что-то не мог сделать.

  Разве спортсменам не обязательно выезжать за границу?

  Нет, мы обычно не общаемся с другими игроками.Как у нас: нас посадили в автобус в аэропорту, посмотрели в окно, заехали в гостиницу, потренировались, на следующий день играли, сели в автобус, снова посмотрели в окно, приехали в аэропорт — и пошел домой.

  То есть не надо тебе завидовать.

  ( Улыбается. ) Да, мы мало путешествуем. Правильно, флаги поставить, мол, было здесь, там было. Контурная карта будет полностью забита флажками.

  Ни одна команда не может позволить себе оставаться где-то четыре или пять дней.И дело даже не в финансах — график не позволяет. Если есть, скажем, чемпионат России или какой-нибудь европейский турнир, то здесь, в Москве, тренируемся и летим на игры. Такого не происходит, когда игроки лежат на пляже.

  Если все так рутинно, то что можно назвать романтикой футбола?

  Романтика — это победы, кубки, медали. Когда звучит гимн вашей страны или вам надевают медаль. Обнять чашку, поцеловать — это романтика.Вы все еще должны добраться до этого, вы должны победить. Фишка в том, что можно выйти в финал, но проиграть там и получить серебряную медаль, и это уже не романтика, а горечь, слезы и все прочее.

  Не надо даже спрашивать о других видах спорта «для себя»?

  ( Улыбается. ) С детства я старался не получить травму. Если встать на водные лыжи — ногу можно сломать, водный мотоцикл — есть опасность прыгнуть на волне и упасть или даже сломать шею, потому что на такой скорости это все равно, что упасть на асфальт.Все эти парашюты … Если, допустим, в отпуск, то я просто сижу на песке и смотрю на людей.

  Как футболисты едут в отпуск?

  У нас каникулы десятого декабря и где-то до середины января. Это единственный период, когда можно полностью расслабиться. Не очень удобно: в Европе холодно, особенно в России, надо куда-то погреться.

  Где погреться в наступающем году?

  Мы с семьей выбрали Таиланд. Мы уже летали туда с детьми, там хорошо — много всяких аквапарков, зоопарков, приезжай и живи. Знаете, пока я был один, я никуда не летал, и это было так хорошо. Но когда появляются дети … Вы начинаете заботиться в первую очередь о том, чтобы было хорошо для них, а не для вас.

  Текст: Александра Дрига. Фото: Иван Куринной

  Знаменитый вратарь футбольного клуба ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев долгое время держал в секрете подробности своей личной жизни.Более 6 лет Игорь встречался с Валерией Якуничиковой, дочерью главы футбольной команды ЦСКА. Но пара рассталась по неизвестным причинам. И только в мае 2014 года, после рождения первенца футболиста, все узнали — он женат! Его жена Екатерина Герун — невероятная красавица, модель и начинающая актриса.

  Биография Игоря Акинфеева

  Родился в апреле 1986 года в подмосковном городе Видное. С детства учился в детско-юношеской спортивной школе ПФК ЦСКА.За свою футбольную карьеру Акинфеев получил множество наград. Восьмикратный обладатель премии Льва Яшина вратарь года, пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России по футболу, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года. Чемпионат.

  За заслуги Игоря Акинфеева, несомненно, любит вся страна.

  Биография Екатерины Герун

  Екатерина Герун родилась в Киеве. Благодаря родителям она говорит по-русски и по-украински и считает их обоих родными.Катя Герун с детства мечтала стать химиком и даже поступила в Харьковскую медицинскую академию. Ей нравилось учиться, но работать по специальности все равно не стала.

  Благодаря отличному знанию английского и французского языков Екатерина Герун была нанята известной кинокомпанией, которая приобретает права на зарубежные фильмы и показывает их российской публике, а также в Украине и странах Балтии. Катя отвечала за чтение сценария иностранного фильма и пересказ его содержания руководству компании.Тогда руководство приняло решение, брать фильм или нет. Кинокомпания также принимала участие в сопровождении и продвижении этих фильмов.

  После ухода из кинокомпании Екатерина попробовала себя в роли модели и актрисы. Играла в клипе Сергея Лазарева «Помни», в нескольких фильмах. Она заняла 4 место в конкурсе «Мисс Украина». Конкурс моделей Вселенной.

  Отношения с Игорем Акинфеевым

  До рождения первенца футболист не афишировал, что у него есть жена Катерина Герун.Свадьба прошла под завесой секретности. Свадебные фото не попали в прессу и Интернет. Молодые родители назвали своего первенца Даниилом, а в сентябре 2015 года у пары родилась дочь Евангелина.

  Знакомство с родителями

  Екатерина Герун никогда не говорила родителям, что встретится с известным футболистом. Когда она познакомила Игоря с его родителями, его мать даже не подозревала, что ей противостоит известный на всю страну голкипер.

  Родители Екатерины сразу обратили внимание на положительные качества Акинфеева — рассудительность, серьезность, внимательность, отсутствие вредных привычек. Эти же качества привлекали к нему и его будущую жену. Ведь с одной стороны, как признается Катя, здорово, что они ровесники — иногда можно от души повеселиться и пошалить. С другой стороны, он умеет принимать важные решения, брать на себя ответственность.

  Воспитание

  Семья Акинфеевых — православные.Молодые родители говорят, что будут прививать детям православные традиции. В итоге выбор веры, конечно же, будет за самими детьми, но Игорь Акинфеев и Екатерина Герун считают правильным разъяснять им все тонкости православной культуры.

  Также Игорь Акинфеев — крестный отец дочери солиста группы «Руки вверх!» Сергей Жуков. Жуков давно, с 2007 года, является близким другом Игоря. С детства Акинфеев любит творчество Руки вверх! и даже записал песню с Сергеем Жуковым.Теперь дружат семьями, вместе проводят отпуск.

  Несмотря на то, что Екатерина Герун украинка, она уже успела полюбить Россию, и муж разделяет ее любовь. Екатерина признается, что их не привлекают известные курорты. И мечтают отправиться всей семьей в морскую прогулку по Золотому кольцу. Остановитесь в каждом древнем городе и неспешно прогуляйтесь по его улицам, глядя на окрестности.

  Если раньше жизнь Екатерины Герун была яркой и насыщенной, то теперь, по ее словам, она не менее интересна.Воспитание детей в данный момент заменяет ей работу, увлечения и, можно сказать, полностью занимает ее жизнь. И молодой маме это очень нравится.

  ДЗЕН КАРАНДАШЕЙ »124. ТАЙЛОР МАЛИ: Что делают учителя

  Тейлор Мали (1965-) — американский поэт шлема, входивший в состав четырех команд-победителей Национального конкурса поэтического шлема. « Что делают учителя» «» — самое известное стихотворение Мали, родившееся в результате реальной беседы за ужином. Вы можете увидеть исполнение Мали этого стихотворения в этом видео и другие его работы на его канале YouTube.Стихотворение также было названием книги, написанной Мали: Что делают учителя — в честь величайшей работы в мире . Мали проработала учителем английского языка, истории и математики девять лет и продолжает защищать интересы учителей во всем мире.

  Я думала, это стихотворение станет хорошим продолжением речи Эрики Голдсон на прошлой неделе на выпускном. Хотя система может быть и несовершенной, учителя — незамеченные герои системы образования, и у меня нет ничего, кроме похвалы и уважения к профессии.Учителя могут иметь решающее значение — наличие посредственного учителя может действительно повредить потенциал ученика, но правильный может вдохновить ребенка на величие.

  Для меня большая честь, что многие учителя сказали мне, что используют Zen Pencils комиксов в классе. Это то, чего я никогда не планировал, и это очень волнует. Это также имеет смысл — я бы уделил гораздо больше внимания поэзии и истории, если бы их учили с помощью мультфильмов. Если вы один из таких учителей (или учащийся на принимающей стороне), расскажите, как вы их используете, в комментариях.

  ОБНОВЛЕНИЕ: Я связывался с Тейлором Мали, и он любезно разрешил мне сделать это доступным для печати. Он также пожертвует свою долю прибыли Атлантическому центру искусств, где в настоящее время преподает поэзию. Тейлор даже сказал мне, что он использовал комикс в качестве слайд-шоу во время исполнения стихотворения — что чертовски круто!

  — официальный сайт Тейлора Мали.
  — Спасибо Джорджу за отправку стихотворения.
  — Карандаши Zen на GoComics! Мои архивы будут регулярно обновляться на крупнейшем веб-сайте комиксов в мире, где вы также можете прочитать полные архивы сотен известных комиксов, таких как Calvin & Hobbes , Dilbert и Peanuts . Для меня большая честь работать вместе с этими легендарными полосами, особенно с Calvin & Hobbes , которые оказали на меня самое большое влияние и вдохновение. Вы также можете скачать отличное приложение GoComics, чтобы читать все свои любимые ленты на телефоне или планшете.

  КУПИТЬ ПОСТЕР

  Интегративный * Разум | Платформа

  института Quemado

  Quemado Institute
  Источник: DAN
  Автоматический перевод (неотредактированный)
  21 апреля 2016 г.

  Введение Института Кемадо

  Ограниченность времени и продолжительность прямой телефонной конференции президента ДНР Захарченко с жителями Харькова не позволили должным образом перевести это важное и знаменательное событие. Далее следует автоматический перевод без какого-либо редактирования, поэтому текст очень приблизительный.Мы можем периодически обновлять стенограмму с небольшими улучшениями.

  Захарченко откровенно и откровенно отвечает на вопросы участников о войне в Донбассе, Игоре Стрелкове (в переводе он называется «Стрелки»), убийствах командиров Североамериканских вооруженных сил, киевском руководстве и роли Соединенных Штатов в разжигании конфликта.

  Опять же, на наш взгляд, президент Донецкой Народной Республики Александр Захарченко показывает себя лидером уровня, сопоставимого с президентом России Владимиром Путиным.

  [ Примечание редактора: мы накапливаем свидетельства того, что сотрудники ЦРУ напрямую отслеживают и цензурируют веб-сайты, на которых публикуются речи Захарченко. Привет аналитикам ЦРУ! Мы рады, что вам интересна правда, и надеемся, что вам понравится эта статья! Если выберут Дональда Трампа, мы подозреваем, что вы останетесь без работы! Уверены, ты найдешь лучший! Без обид! ]

  Захарченко онлайн.

  Захарченко: Уважаемый Харьков! Спасибо за то, что не боитесь задать вопрос и что дела были важны и важны как для вас, так и для нас.Конечно, не на все вопросы мне пришлось ответить — их несколько тысяч. Но поскольку полная версия нашего общения с вами будет и дальше оставаться на этой странице, я постараюсь ответить на другие вопросы позже, на другой. И обещаю, что в ближайшее время проведу еще одну онлайн-конференцию с другими регионами.

  14:35

  Привет, живу в Харькове 29 лет! И за последние 3 года уровень моей жизни и моей семьи резко упал, стало критически важно зарабатывать деньги на жизнь! Принимал участие в сохранении порядка в Харькове весной 2014 года, Харьков весной 2014 года выступил расписаться за сохранение Ленина! В конце концов, он знал, что такое изменение приведет к остановке производства, задержкам заработной платы и повышению цен! Но, видимо, власти Киева подавили сопротивление! Вопрос: Напрасны усилия миллионов харьковчан ???

  Z: Нет, милый, не зря! То, что харьковчане пришли протестовать и дрались как могли — можно ли сохранить честь Харькова! И память об этом должна поддерживать вас сегодня. Что касается ухудшения уровня жизни, то ничего другого и не будет, пока олигархи у власти, да еще под внешним управлением. Где ваш президентский аккаунт? На Западе? Так чего же удивляться тому, что это руководство соблюдают все команды США и МВФ? Мы здесь отвергаем такую ​​власть и строим — Народную — Республику, в которой главной задачей является именно благополучие и благополучие граждан. И это несмотря на войну и экономическую блокаду Киева.

  А ты попробуй попросить всех сказать, что экономическое положение Донбасса ухудшилось.Также все говорят, что экономическое положение Украины ухудшилось. В чем разница? У нас война, разрушение и экономическая блокада. А в Украине? Почему у них экономика «падает», а люди беднеют? Мы здесь всеми силами и вкладываем в это все до копейки, чтобы удержать ставки на довоенном уровне. Мы проводим специальные рыночные меры по снижению цен на основные продукты питания. А в Украине? Делайте выводы и принимайте решения относительно своего будущего и будущего своих детей.

  14:25

  We Raisin в полном хаосе.Сносят памятники, меняют названия улиц, хунта грабит нас как липких. Уважаемый Александр, хотите ли вы присоединить Харьковскую область к ДНЯО? И если вы планируете, когда. И, пожалуйста, не медлите, если можете. Я артиллерийский дивизион реагирую, чем могу — помогу.

  Z: Я уже сказал, что присоединять Харьковскую область, как и всех, к нему мы не будем. Стоит иметь выбор у самих Харьковщин. Но если у вас все так плохо, вам придется искать способы сопротивления. Не сдавайся!

  14:20

  Доброго времени суток и спасибо и всем тем, кто героически отстаивал свое право на нормальную жизнь.Насколько я понимаю, один из основных вопросов — не только боевые, но и отлаженные вопросы, актуальные для Донецкой и Луганской областей, помимо центральной власти. Как вы думаете, какой уровень самодостаточности уже есть в ДНР, ЛНР? В Харькове — где взять новые рамки управления, если люди всерьез разочаровались в сегодняшних «патриотах» и тех, кто отстает — Кернесе Добкине?

  Захарченко на сайте (7) До полной самоокупаемости нам далеко по понятным причинам. Однако здесь речь не о Киеве.Киев только болит. Сегодня мы во многом зависим от помощи Российской Федерации. Это касается и гуманитарной помощи, и вопросов экономического сотрудничества, культурного сотрудничества. Многие материалы и изделия никогда не производились на Донбассе, поэтому помощь РФ неоценима. Однако растет самоокупаемость. Увеличиваем производственные мощности, расширяем номенклатуру товаров, производимых на территории ДНР. Если год назад под понятие дефицита подпадало практически все, то сегодня этот список стал совсем небольшим.

  Что касается Харькова и нехватки кадров. Здесь вы можете узнать у нас. После начала войны из Донбасса бежали тысячи человек, в основном это были чиновники, бизнесмены и менеджеры. Мы нарисовали людей, и полис окупился. Да еще не все освоено, очень нужно время на тренировки. Но со временем ситуация стала стабилизироваться. Так что я уверен, что харьковчане найдут кадровый резерв тех, кому не безразлична судьба своей Родины.Ну и делиться персоналом можно, конечно — не чужие ведь.
  14:18

  Я хочу быть лидером ДНР. Как это сделать?

  Очень просто. Необходимо получить гражданство ДНР и на выборах заслужить доверие жителей, чтобы они проголосовали за вас. Здесь нам нечего изобретать)

  14:10

  Александр, вы понимаете, что народ Украины для вас и ваших сотрудников — соратники и что вы ответите за страдания миллионов людей?

  Z: Не могу с вами согласиться.Во-первых, терминология. «Коллаборационисты» — человек, который сотрудничает с оккупационной властью? У нас на Донбассе оккупантов нет — мы на своей земле и сражаемся за свои дома с теми, кто приезжает к нам с других территорий с оружием в руках, чтобы нас убить. Так же и оккупантами те украинские солдаты, которые сейчас оккупируют неподконтрольную ДНР бывшую Донецкую область, терроризируют — убийства и бросают в тюрьмы — те из наших соотечественников, которые участвовали в организации референдума 11 мая 2014 года — самые демократические процедуры изобретателей европейской цивилизации.

  Соответственно, коллаборационисты, можно предположить, что те, кто находится на наших оккупированных территориях, сотрудничает с киевским режимом.

  Захарченко на сайте (14) Но этих людей мы, кстати, не называем коллаборационистами. Каждый сделал свой выбор, и после того, как мы вернем себе контроль над оккупированными территориями, они смогут спокойно уйти или остаться. Хотя порой может быть ограничен в своих правах (например, не будет работать на госслужбе и т. Д.).

  14:09

  Здравствуйте, Александр.Расскажите, пожалуйста, собственно дело в ДНР, во всех сферах жизни. Информации в СМИ нет, неправда. А в Интернете — неполная картина. Спасибо.

  Z: Об этом я могу говорить весь день, а время нашей онлайн-конференции ограничено. Так что ничего лучше интернета пока предложить не могу. Кстати, в Интернете можно найти множество сцен из нашей жизни, снятых на донецких каналах «1-й Национальный», «Союз», «Держи», «ТВ Новая Россия» и на русском. Здесь и про войну, и про мир. И по сельскому хозяйству, и по образованию, и по медицине, и по промышленным предприятиям, и по экологии. И, самое главное, история народа — нашего героического народа.

  14:05

  Бывший антимайдановец: Неужели вы не понимаете, что менталитет подсчитанных харьковчан в корне отличается от менталитета деревенских донбассцев. А через два года АТУ — вы потеряли опору в остатках города даже среди бывших антимайдановцев? Как говорится, благотворительность начинается с тела, и никто из нас не хочет терять дом, квартиру, свободу, здоровье и жизнь.Уверен на сто процентов, что харьковский крест надо поставить. Массовой поддержки в Харькове точно не дождетесь.

  Z: Во-первых, я уверен, что вы ошибаетесь. Может быть, потому, что вам больше всего стыдно за то, что вы предали свои идеалы, вы пытаетесь представить дело так, чтобы все остальные тоже пришли. Это неправда.

  Во-вторых, значит, надо харьковский крест поставить? Главное, чтобы Харьков и Харьков не ставили крест, как это сделали, видимо, вы, «бывшие антимайдановцы».

  14:02

  Почему среди полевых командиров ДНР убивали в первую очередь идейных сторонников Новоросии, и есть ли результаты расследования их гибели?

  Захарченко онлайн (2) У нас в Донецкой Народной Республике полевые командиры, если погибнут на полях сражений. Все они были патриотами Донбасса. Расследованием их гибели мы занимаемся — украинцы выслеживают имена тех командиров, которые давали преступный приказ открыть огонь, и солдат, которые выполняли этот преступный приказ.Все эти военные преступления рано или поздно закончатся судом для военных преступников — пособников незаконного режима в Киеве.

  13:59

  Вопрос от Андрея Мельникова, сотрудника Народного Совета системы ДНЯО. Спросили в студии.

  Харьковских военнослужащих, бывших военнослужащих и членов их семей интересует вопрос о предпринимательской деятельности, работе и решают вопросы по личным документам. У них проблемы из-за того, что у них нет местного жительства.Можно ли создать представительный орган во власти ДНР или территориальных братств для решения таких вопросов здесь?

  Z: О предпринимательской деятельности военнослужащих. Документ, восстанавливающий все эти трудности — военный билет. Здесь любой харьковчанин может устроиться на работу и заняться бизнесом. Раз уж мы начали оформлять паспорта, нам не важно, Харьковщина или нет. Паспорт, который вам необходимо получить, и согласно этому документу вы получите все гражданские права.Что касается национальных групп, у меня две руки «за»! Не территориальное братство, а также представитель Харьковской области. Я считаю, что с нами воюют не только харьковчане, но и одесситы. Нам нужно создать братство и Одессу, и Днепропетровск, и Запорожье, и Киев. У нас есть люди из этих регионов. В случае необходимости — всегда окажем любую помощь.

  13:57

  Может ли житель Харьковской области и других регионов Украины получить паспорт ДНР?

  Захарченко на сайте (6) Для этого нужно перейти в ДНЯО, вступить в республику и обратиться в миграционную службу по месту жительства.Понятно, что паспорт гражданина ДНР, это не ящик на столе, а вымпел. Это вопрос ответственности. Со всеми вытекающими правами и обязанностями.

  13:46

  ДНР фактически не участвовала в президентских выборах в Украине в 2014 году. Учитывая, что сегодня международное сообщество (как и сама республика) не отрицают принадлежность к Украине, намерены ли вы оспорить законность результатов выборов?

  Z: Я неоднократно говорил, что выборы Порошенко были несовершенными с точки зрения закона и демократических процедур.Мало того, что не вся заявленная территория Киева приняла участие в выборах, так еще и прошла их на фоне невероятного политического террора, когда кандидатов избивали и угрожали смертью. На этом фоне наш референдум и выборы 2014 года были намного более демократичными, а явка была чрезвычайно высокой даже для довоенной Украины. Разве на этом основании оспаривать законность выборов Порошенко? Думаю, в ближайшее время в этом не будет необходимости, потому что не верят в долгую жизнь Порошенко на посту президента.Подавать в суд? Пусть судятся с украинским народом — это его беда.

  13:37

  Объясните все, что за вами строится государство? Почему «популярно»? Где ваши знаменитые олигархи?

  Z: Перед нами два отрицательных примера и огромное количество положительных. Отрицательные примеры — это Украина, какой она была до государственного переворота и, тем более, что она стала ПОСЛЕ переворота и прихода к власти бандеровцев и неонацистов. Среди положительных примеров выделяется Россия.

  DSC_2001 Мы строим государство, основная задача которого — благополучие, как материальное, так и духовное, людей.Вот почему нас называют «Народной республикой». Для достижения результатов нам необходимо устранить два основных зла, которые разъедают и продолжают разрушать украинское правительство, — олигархию и связанную с ней коррупцию. И эти пороки настолько укоренились в самой ткани государства, что искоренить их трудно. Но мы не собираемся сдаваться.

  И что самое главное, задача положительная. Мы строим государство, для которого гражданин является альфой и омегой на деле, а не на словах. Вот простой пример.Любые копейки сбережений мы тратим на это, чтобы уровень жизни нашего населения повысился. Держим тарифы на довоенном уровне. У нас есть экономические средства, чтобы снизить цены на продукты питания и основные потребительские товары. Вся работа экономического блока нашего правительства направлена ​​на повышение пенсий, пособий, стипендий, зарплат. Это — приоритетная задача. И результаты уже есть. Именно в Украине Всемирный банк фиксирует рост уровня бедности, что является отрицательной тенденцией. У нас положительная динамика.Конечно, в условиях войны и экономической блокады это сложно, но мы над этим работаем.

  13:36

  Вы верите в Бога?

  Z: Да, верю. Это, на мой взгляд, естественное состояние человека — верить в Бога. А остальное — личный вопрос, и я не думаю, что мы должны на этом останавливаться.

  13:35

  Александр, как Вы относитесь к киевским властям? Каковы его перспективы?
  Захарченко онлайн (5) Это режим, который является результатом государственного переворота и, в частности, так что он основан на насилии (политическом терроре) и лжи. Как можно относиться к такому режиму? Есть ли у него будущее? Конечно, есть. Вопрос — как. У очень бедного и злого режима, как и у людей, есть возможность стать еще хуже и злее. Это тоже будущее. Но это будущее, чего я не хочу народу Украины. Я думаю, что украинский народ уже заплатил высокую цену за переворот и приход к власти Бандеры и неонацистов.

  Есть еще один вариант будущего. Более или менее, если здоровые силы в нынешней власти начнут планомерную работу по избавлению страны от неонацистов и преступников и займутся преобразованием государства — своим возвращением на путь цивилизованного развития.Возможен такой вариант? Конечно. Но для этого требуется несколько условий. А главное — четко и громко выраженная воля народа. Так что это зависит от вас и от жителей других регионов Украины.

  13:26

  Почему это началось и почему война продолжается?

  Z; Война началась, а не мы — узурпаторы власти в Киеве. АТО. Мы провели мирный референдум — самое демократичное мероприятие, и ответили танками и «Градом».

  Продолжать войну, потому что Киев не способен к политическому урегулированию.Причина: перманентный политический кризис. В этих условиях возможность эскалации вооруженного конфликта на Донбассе — это возможность расширить свою власть. Мы — готовы к политическому урегулированию на основе прямого диалога и взаимного признания прав друг друга.

  13:25

  Что хорошего в Минских договоренностях? И в Украине тоже?

  Z: Минские договоренности: во-первых, прекращение огня, а значит спасение жизней как ополченцев, так и мирных жителей Донбасса.Во-вторых, «Минск-2» — это наша дипломатическая победа, сравнимая с победой под Дебальцево. Мы вынуждены Киев подписать политическую часть пакета мер, который приведет к перерождению власти в Киеве. В-третьих, Минские договоренности — это образец, например регионы Украины. Там написано, что может потребоваться из Киева. И сделать это можно политическими средствами. Если вы это сделаете, наши жертвы будут оправданы двумя способами.

  Не скажу, что мы сделали это за вас.Нет, нам пришлось бороться ради себя, своих родителей и своих детей. Но одно из естественных последствий нашей борьбы — это возможность для вас и жителей других регионов создать за свой счет узурпаторов власти в Киеве.

  13:23

  Светлана Настасьева, «Украинские национальные новости» (УНН): Как вы относитесь к тому, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко поддержал введение вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе?

  Захарченко онлайн (11) Начнем с того, что президент России Владимир Путин ничего не сказал о введении вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе.Обычное жонглирование. Путин заявил, что проблема стрелкового оружия у наблюдателей ОБСЕ. Речь идет только об усилении безопасности персонала ОБСЕ, а не об изменении или расширении их мандата.

  Соответственно, я против расширения или изменения мандата ОБСЕ в Донбассе, но я ничего не имею против того, чтобы повысить безопасность персонала ОБСЕ. Хотя, на мой взгляд, с нами было проще связаться, и мы позаботились о безопасности своих сотрудников.

  Но я знаю человека, который с большим энтузиазмом отнесется к повышению безопасности персонала ОБСЕ, если это приведет к улучшению их работы.Это наши передовые люди территорий. Они знают, есть ли у них «гость» миссии ОБСЕ — значит, украинские военные не стреляли по нашей территории. Как только сотрудники покинули ОБСЕ — обстрел возобновился.

  Глава ДНР начал отвечать на вопросы жителей Харьковской области в режиме реального времени.

  12:59

  Когда закончится война? Какие решения нужно принять для этого?

  Z: Для этого необходимо выполнить Минские договоренности.А для этого, в свою очередь, нужно создать в Киеве необходимые политические условия. Наверное, под давлением и с помощью западных надзорных органов, особенно в США. Тогда мы, киевляне, будем смотреть друг на друга не в прицел снайперской винтовки, а в глаза через стол переговоров.

  Есть способ попроще. Жители Харьковской области, а также жители других регионов Украины могут сдать оружие и вернуться домой. Если боишься репрессий, то лучше бежать, например, в Россию.Не будем забывать, что для того, чтобы преступный приказ привел к трагедии, необходимо, чтобы кто-то его выполнил. Украинские генералы и политики, которые отдают преступные приказы, застреливаться не будут.

  12:57

  Могут ли жители ДНР свободно приобретать оружие в магазине?

  Z: На данный момент идет процесс регистрации и изъятия оружия из популяции оружия, приобретенного незаконным путем. Когда он будет завершен, не исключено, что вопрос будет выставлен на продажу в магазинах оружия, и я не исключаю, что он будет решен положительно.

  12:56

  Ув. Александр Захарченко, у вас идет война. Я простой рабочий, косу из армии — жить хочешь. Но я не могу не задать вопрос: при грядущей победе над хунтой и ее полной капитуляции возможно ли вынесение смертной казни ее командирам? В том числе и над верховным командованием Украины в связи с преступным приказом бомбить мирные города?

  Z: Такие вопросы народ должен решать даже через референдум.

  12:55

  Добрый день, Александр. Расскажите, пожалуйста, какими вы видите перспективы экономических отношений с предприятиями Харькова после гражданской войны на Украине в целом и в Донбассе в частности.

  Z: Надеюсь, что до конца войны еще останутся в Харькове рота. Судя по политическому и экономическому курсу киевских властей, экономика Украины в целом и Харькова в частности переживает последние дни. Бизнесы закрыты, разрушены целые отрасли экономики.Однако Харьковская область очень перспективна для сотрудничества. Даже сегодня, когда Донбасс в блокаде, наши предприниматели находят пути для экономических и торговых отношений с харьковским бизнесом. После урегулирования ситуации эти отношения углубятся.

  Донбасс — край горняков и металлургов. Харьков — это мощная инженерная база. Несмотря на десятилетия разрушения харьковского экономического и промышленного потенциала в Украине, вырубку олигархами целых заводов, минимальные и инновационные инвестиционные возможности, Харьков является привлекательным для сотрудничества городом. Донбасс после войны придется восстанавливать. Предприятиям нужно будет подняться из руин, и харьковская техника нам в этом поможет.

  12:53

  В Интернете часто пишут, что ополченцы Новороссии неоднократно воевали с американскими солдатами и американские морпехи были убиты Иловайской. Как вы это комментируете?

  Z: То, что на стороне украинской армии и тербаталонов воевали и воюют наемники из разных стран, в том числе США, ни для кого не секрет.Комментировать здесь особо нечего. Очевидно, что наш конфликт давно интернационализирован, с очень четкой линией разрыва. С одной стороны — неонацисты всех национальностей, а с другой, с нашей стороны — антифашисты. Что ж, не будем забывать, что на стороне нынешней коммерческой составляющей Украины — наемники-одиночки ЧВК.

  Нам, по сути, плевать, кто победит на поле боя — из тербатальонов-карателей или американских (польских, чешских и тд.) Наемников.

  12:52

  Перша біда была спіткала нашу великую Батьківщину — этот ЦКБ розвал CPCP. Иншіна ступні трагедії нашей малой Батькивщины — Украина (в том числе и Слобожанщина) — это факт захопленять с «ИНТЕР-закулісою» усого промыслова, что с / гїїїїїїїїпітэнціалів. Это было заметно при посередине, что для безпосередней части компрадоров-зрадниковсвого народа — компартийно-комсомольской номенклатуры, той криминалитету, что Згода стали «олигархатом», той «эластичной». Эта сволота мишени Таку Юридична база, это позволило за червь століття выбраться, чтобы помочь своей загальнонаціональной власти близко 50 миллионов.Пересечных громадян, практических отличий от управления своими полномочиями местных советов. Пяточка Частина населения передаётся на цвинтарабозмуше напоїхатигет, Ти, что наблюдается — обікрадены, здоровы, зпиячены, деморализованы, что дезинтелектуализовані. Трагічним, ле кономірним, финалом передостанного злодійского режима «крестный отец Янек», ставший импрованым “царствующим переворотом”, вызван де-факто «зарубежной окупации« части территории края ».Пользователи здоровой глубины чекают, что готовы принять судьбу в освобождении своей родной Земли! Не имеет большого значения, как будет меняться майбутня Власть, как, то есть, выходится на нинішних руинах. Расскажи, будь ласка, шановный Александр, о твоей бученской защищенности власти только повернення загальнонаціонально власность Нашему, что мешает людям не только всегілкімібутно ївлади люди збрудничают собственной кровью, зрадомничают. Какую роль в борьбе за то, чтобы управлять майбутной властью, мы входим за залишки в справедливой украинской компании?

  Z: Роль истинной украинской интеллигенции — вернуть в сознание украинский народ, вернуть его на большую дорогу цивилизации.Опять объясните ему, что хорошо, а что плохо. Снова учите открытости и способности к диалогу и пониманию. И главная роль этой украинской интеллигенции — это борьба за умы молодых граждан Украины, которая жестоко относится к человеконенавистнической русофобской пропаганде.

  12:50

  Чем можно объяснить с моральной точки зрения пассивные действия Киева Харькова против нацистского режима и их участие в производстве оружия, применяемого против мирного населения Донбасса?

  Z: Не уверен, что имею право рассуждать об этом. Сами харьковчане судите. Могу только предположить, что протест в Харькове, как и у нас, начался спонтанно, и мы противостояли противнику и тренировали системное мышление (хотя и ошибались). Очень быстро мы смогли самоорганизоваться, и нашлись люди, которые взяли на себя ответственность выйти на парапет и снять маску. И политический террор, который устроил киевский режим в Харькове, вроде бы достиг цели. По крайней мере, на некоторое время. Я уверен, что не все. Либо Харьков встретится с силами, либо противник отступит — расслабиться или расслабиться.

  Что касается оружия, которое производит и ремонтирует Харьков, а потом убивает людей у ​​нас на Донбассе, то здесь все посложнее. Помню, у нас был диалог с нашими горняками. На вопрос, почему они вместо того, чтобы идти в бой, спускаются в шахты и работают в Киеве? И они сказали, детей надо кормить. Логика нашего ответа такова: вы поддерживаете ДНР, но работаете на украинских шахтах; доходы от вашего труда идут в Киев за деньгами Киев (например, в Харькове) производит оружие, которое затем приходит к вам домой и убивает ваших детей. Те, которых нужно кормить.

  В итоге у нас есть шахтерский дивизион.

  12:49

  Что такое Новороссия и где ее найти на карте? При чем тут Харьковские непризнанные формирования ДНР и ЛНР?

  Z: Уважаемый, не смотрите утром украинскую карту. Потому что, если вы верите в карту, которую продадите в киевском магазине, вы будете плохо ориентироваться в пространстве. Особенно если вы купите карту шоссе. По карте, которая из Киева, можно доставить столько хлопот, что видели только в фильмах.Например, если «украинская» дорога пойдет на восток или юго-восток. То есть в Крыму или в Донбассе.

  Если по сути Новороссия Вы можете найти исторические карты. А потом уже подумайте о себе. Наши дни доказывают — в этом мире нет ничего вечного, и все может измениться очень внезапно и быстро. Взгляните, например, на карту бывшей Украины. На этой карте.

  А Харьков для ДНР и ЛНР — соседний регион, в котором живут наши родственники, братья и соратники, товарищи и друзья.

  12:47

  Здравствуйте, Александр! Я житель Макеевки, в 2014 году был вынужден поступить в один из харьковских вузов, как потом пожалел, расскажите, как вы относитесь к таким людям (ведь такие случаи, как у меня, не единичны), при условии, что после истек срок обучения они искренне хотят вернуться и помочь республике?

  Z: Без обид, но я вспомнил старую русскую пословицу: за одного сломанного два небитых дают. Если вы сами признали ошибочность своего решения, но все же, как я понимаю, на личном опыте, а не по книгам или телевидению, вы можете рассчитывать на теплый прием со стороны соотечественников в Макеевке, а в целом у нас в Донецке Республика.

  12:42

  Америка вторглась в Украину и уничтожает нас. Противостоит только Донбасс. Что делать?

  Z: Существует формула, которая описывает наши возможные действия — акцентировать внимание на действии, а не на бездействии — по отношению к явлению, которому, как кажется, сопротивляться бесполезно. Например, разговор о процессе глобализации. НЕ МОГУ УСТОЙЧИВАТЬ, НО НЕОБХОДИМО По крайней мере, для того, чтобы оставаться собой и не стать непостоянной необходимостью.

  12:39

  Стрелки / Гиркин — друг или враг? Простой вопрос, и хотелось бы услышать прямой и простой ответ.Точка над «i».

  Z: Как пел Высоцкий, и не друг и не враг, и — так. На этот вопрос «просто» невозможно ответить. Каждый сыграл свою роль в истории нашей борьбы, включая канониров. Роль важная, но неоднозначная.

  12:38

  В следующем учебном году ребенок заканчивает школу. Хотим стать студентом одного из вузов Донецка. Возможен ли вариант дистанционного обучения без выезда с временно оккупированной территории (Краматорск) или из других регионов Украины?

  Z: Я понимаю желание вашего ребенка учиться в Донецкой Народной Республике, ведь в наших учреждениях очень сильная научно-исследовательская база.И не обязательно регулярно ездить по Майдану.

  Стать студентом Донецкого университета может любой выпускник Украины, при этом необходимо иметь аттестат о среднем образовании. В том числе украинского образца, но всегда оригинально. Обязательно приехать на НПТ, подать документы в приемную комиссию и вступительные экзамены.

  У нас равные условия для обучения за счет бюджета для выпускников ДНЯО и выпускников, приехавших из Украины.

  В вузах республики есть как дневная, так и заочная форма обучения.

  12:38

  Ваше мнение — если у нас будет шанс избавиться от «порошенок», «Гройсмана», «баптистов СНБ», спикеров с Майдана и других врагов нашего народа, имея в виду, что крыша США очень твердый? Маленькие, играющие во дворе, воюют с русскими, к сожалению…

  Z: Всегда есть шанс. От нас к вам зависит, сможем ли мы этим воспользоваться. Американская крыша, согласитесь, крепкая и против нас профессионалов из-за высокого уровня океана.Но мы родились не вчера. В первую очередь, мы должны сделать — это вернуть украинский народ в сознание. Процесс предельно прост: довести до сведения людей правду. В общем, правда — самое мощное оружие в информационной войне. И, кстати, самый экономичный.

  Пока мы все — каждый по-своему — Майдана сопротивляемся режиму и фактической оккупации США, у нас все еще есть шанс.

  Но то, что вы сказали о Маленьких во дворе, — это действительно страшно.Этого нельзя допустить! И это забота о семье. Я понимаю, что дети с «промыванием мозгов» в Украине уже переходят в детсадовский возраст, но каждый ребенок из детского сада вечером приходит домой. И каждый родитель должен знать, что вложил в головку своего ребенка, и говорить и показывать ему правду. Так и должно быть. Книги, сказки, мультфильмы, фильмы — это наши инструменты для спасения и сохранения детского сознания. И самое главное, пожалуй, пора спать.Но ездить нельзя. Если вы не приложите особых усилий для спасения разума ваших детей, государственная машина измельчит их и превратит в ваших врагов.

  Не будем забывать, что гражданская война на Украине усилиями узурпатора власти в Киеве постепенно трансформировалась из «горизонтальной» — это конфликт на Донбассе — в «вертикаль» — это конфликт поколений. Правительство Майдана хочет забрать ваших детей и внуков, чтобы противопоставить их вам.Для этого переписать историю для этого запрещены книги и фильмы. Украинское правительство хочет, чтобы вы, ваши дети и внуки смотрели разные фильмы и читали разные книги, чтобы вы потеряли общий язык для своих детей и внуков. Здесь надо противостоять ежедневному и ежечасному!

  12:35

  Многие эксперты предсказывают судьбу ДНР и ЛНР Приднестровья. Что вы думаете об этом, идет ли это?

  Z: Действительно, сравнение Донбасса с Приднестровьем звучит часто.Речь идет о «замороженном конфликте» в результате политического урегулирования. Это теоретически возможный вариант. Но Донбасс принципиально отличается от Приднестровья тем, что у нас общая граница с Россией. Это в корне меняет ситуацию. Мы не станем голодать. Однако это уже произошло.

  12:29

  депутат от Партии укропа — Саша, успокойся! Провели нормальный референдум и упали в угоду России) Будь украинцами одни!

  Z: МП, поднимите настроение! Сделайте клик Киев вывести войска с территории Донецкой области — ВСЕ — и тогда мы проведем референдум мирно. И будем делать так, как говорят наши люди.

  12:26

  Если РФ откажется помочь ДНР, то ваши действия?

  Z: Во-первых, я все еще верю в Россию и в то, что она поможет. И у меня не было причин сомневаться по поводу нашего русского.

  Во-вторых, все наши усилия сосредоточены на экономике в производстве товаров и услуг, а не на том, как распределять помощь из России. И мы продолжим строить нашу экономику. Мы только сейчас понимаем, как мы обманывали Киев 25 лет с помощью мошенничества и коррупционных схем, создавая имидж дотационного региона.Даже сейчас, во времена войны и экономической блокады, когда было уничтожено много мин, мы превзошли довоенный уровень производства. Причина первая — мы устранили коррупцию и воровство.

  12:24

  Добрый день, Александр. Легко ли перейти от решения общеэкономических вопросов к проблемам войны и наоборот? Насколько быстро удалось адаптироваться? Какая форма головы вам ближе: сильная экономическая или военачальник?

  Z: Иногда бывает сложно переключиться. Главное — восстановить внутренний ритм.В военном деле решение нужно принимать как можно быстрее — часто это зависит от жизней ваших товарищей. А в вопросах экономики — наоборот, надо найти время, чтобы все обдумать, рассмотреть разные варианты. Так что переключиться сложно, но возможно, и я думаю, что это уже получилось) Что касается «имидж-лидера», то честно скажу, сейчас некогда думать. Теперь перед нами стоят как военные задачи, так и хлопоты. И мы будем решать их по мере их появления.

  12:20

  Готовы ли вы в случае выборов на Донбассе помешать украинской нацистской партии, за возобновление боевых действий с вами? Если да, то какие вечеринки можно разрешить?

  Z: Мне уже приходилось об этом говорить, даже применительно к конкретным партиям. Ответ прост: все партии, которые прямо или косвенно поддержали карательную операцию Киева против Донбасса, не будут участвовать в наших выборах. Это исключено. И это не только вопрос политики, но и вопрос безопасности.Как вы представляете себе агитаторов из партии «Свобода» или «Правый сектор» у нас в Донецке возле аэропорта, где нет целого дома, или в Горловке, которая до сих пор находится под обстрелом, или в Дебальцево, которое украинские военные просто методично уничтожили прежде чем сбежать или сдаться? Жителей этих агитаторов растерзают. Никакая сила не может остановить людей в мире, которые потеряли своих близких, дома, которые разрушили жизни. Никакой армии не хватит, чтобы спасти агитаторов, например, «Правый сектор» от самосуда со стороны местных жителей.Что касается политической стороны этого вопроса, я как-то сказал, что есть шанс попробовать участвовать в наших выборах «оппозиционным блоком». Но при одном условии. Эта партия, которая своим присутствием в парламенте косвенно узаконила карательную операцию на Донбассе, должна публично — публично подчеркнуть! — Покаяться в причастности к действиям киевского режима и осудить преступления, которые майдан совершил против собственного народа.

  12:15

  Как вы собираетесь строить внешнюю экономику, если республику не признает практически ни одна страна мира?

  Z: Мы не собираемся — мы строим.И торговать с другими странами, в том числе с Украиной. Здесь на самом деле все просто: если мы производим продукты питания и товары, пользующиеся спросом на международных рынках, бизнес, в том числе иностранный, найдет способ приобрести наши продукты и товары. И есть, уверяю вас.

  В прошлом году нас даже заставили ввести мораторий на продажу зерна за границу, так как спрос был очень высоким, и мы должны были сначала удовлетворить их потребности. ”

  12:08

  Здравствуйте! Скажите, а есть ли какой-то рациональный повод воевать Харьков в Харькове за «Русский мир», в Донецке? Для чего? За паспортами, которые никто не признает, или ради пенсионеров пошли к хунте за пенсиями и продуктами через блокпосты?

  Z: Вы не задавали вопрос.Во-первых, войны не пожелаю. Ни Донбасса, ни Харькова, и никого другого. Потому что я знаю, что такое война, я знаю, что такое смерть на войне, я знаю, каково это, когда ты умираешь от рук друзей и товарищей. Я вообще считаю, что настоящая ценность мира известна только тем, кто был на войне.

  Что касается неудобств и невзгод, через которые проходит наш народ — заграждений и т.п. — это не цель, а цена победы. Регулярно общаясь с людьми и знакомясь с результатами социологических опросов, я знаю, что жители Донбасса в большинстве своем осознанно относятся и понимают трудности, к которым их терпят.

  Цель, это то, что вы называете «ради которой» другой. Вкратце это можно сформулировать так: право быть собой. Мы не хотим использовать насилие и манипулирование сознанием, измененным по бандеровским стандартам. Мы не хотим, чтобы нашим детям забили по головам не настоящую историю страны, не существующую. Мы не хотим, чтобы наши дети присягали «заповедям» Бандеры.

  И мы хотим, чтобы наши родители гордились тем, чего они достигли в своей жизни.И наших детей уважать своих дедов и прадедов, и почитать как героев, которые действительно отдали свои жизни за то, чтобы мы вообще были.

  12:04

  Александр, скажите, пожалуйста, мы все хотим, чтобы вы стали Президентом Украины. Когда вы ими станете, что будете делать с Турчиновым и Яценюком?

  Z: Я не могу сейчас сказать, кто будет президентом Украины, если говорить о том, вернется к нормальной системе моральных координат. Но я уверен, что любой президент будет обязан возбудить уголовное дело против Турчинова, Яценюка, Наливайченко, Парубия и многих других, так сказать, «фигурантов» того государственного переворота, развязанного после гражданской войны в стране. Итак — в суд!
  12:00

  Возможно ли объединить Украину, как это было до Майдана? Понятно, что нынешняя киевская власть не в состоянии. Есть ли у вас силы и возможности на такой союз или ваша цель только Новороссия?

  Новейшая история показывает, что нет ничего невозможного. Кто бы мог представить три года назад, что мы построим Донецкую Народную Республику. То же можно сказать и об Украине. Будущее многомерное. Главный вопрос — на каких принципах можно воссоединить Украину.Как бы банально это не звучало, но чтобы присоединиться, сначала нужно отключиться. Я считаю, что все регионы должны сначала получить максимально возможную автономию, чтобы выработать свои собственные правила жизни в соответствии со своими традициями и видением будущего, а затем все они смогут переучредит Украину.

  Может быть, на федеральной, скорее на конфедеральной основе. Таким образом, можно будет учесть специфику всех регионов Украины, их разнообразие и непохожесть, и таким образом разработать общие правила. Только так можно избежать насильственного объединения, будь оно под знаменем Бандеры или каких-то других. Условно говоря, процесс должен начинаться снизу, а не сверху.

  11:58

  Александр, есть ли возможность в Харькове как-то получить новый учебник истории Донецкой Народной Республики?

  Z: Мы изначально понимали, что наша главная и общая борьба — это борьба за умы наших детей. Учебники по истории Донбасса уже существуют.Мы понимаем, что раздавать их в Харькове по розничной сети нереально, через пункты пропуска везти опасно для жизни и здоровья, а за покупку таких книг в Украине можно заплатить личную свободу. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы жители Харьковской области и других регионов Украины имели возможность познакомиться с ними, в том числе через Интернет. ”
  11:55

  То, что ДНР может предложить жителям других регионов льготы, отличные от нынешней Украины (социальные стандарты, свобода СМИ, отсутствие диктатуры, права человека, экономические и налоговые преимущества, отсутствие влияния олигархов, Например)? Прошу отвечать без лозунгов и «укрофашистов».

  Пусть без лозунгов. Прямо в вашем списке. Есть вещи, которые находятся в стадии формирования и обсуждения — например, налоговая система, так что говорить об этом раньше. Во всяком случае, у нас налоговая система не хуже, и мы не берем с пенсионеров военный налог.

  Что касается диктатуры, то у нас ее нет, хотя могло быть и в военное время. Мы проводили выборы, и, в отличие от Украины, пока активистов не убивали, не забивали до смерти, и кандидаты не занимались манипуляциями.И пока явка была не в приведенном выше примере, чем на Украине во время президентских и парламентских выборов.

  Права человека являются для нас приоритетом. Прежде всего, главное правильное — жизнь. И это именно тот человек, которого не наблюдается Украина. В том числе и здесь на Донбассе. Конечно, многие права человека у нас ограничены, но не нами, а Украиной. И давайте не будем забывать, что нам запрещены человеконенавистническая идеология и исторические личности, такие как Бандера или нацизм.

  Социальные стандарты? В этом вопросе две стороны. Первое — это состояние кассы с социальными стандартами. И здесь у нас не очень хорошие дела. Но причина не в нашем нежелании решать эти вопросы, а в том, что Донбасс сделал Украиной. Экономическая блокада, отказ от социальных выплат (пенсий, льгот и т. Д.), Блокировка банковской системы и прочее. Однако здесь следует сказать и о другой стороне — векторе развития. То есть вот мы, какие задачи перед собой ставим? Основная задача — благополучие наших жителей.И поэтому у нас, в отличие от Украины, тарифы на ЖКХ заморожены на довоенном уровне. Вот почему мы инвестируем каждый заработанный пенни в эти рыночные инструменты, чтобы сдерживать цены на основные продукты. На самом деле многие продукты у нас дешевле, чем в Украине, несмотря на экономическую блокаду и военные действия.

  И, наконец, об олигархах. Деолигархизация, экономика и политика, а также борьба с коррупцией являются ключевыми столпами нашей политики. И у нас в республике полный консенсус по этому поводу.

  Можно продолжать и продолжать, но это может быть другой ответ.

  Общие принципы социальной политики, деолигархизация, борьба с коррупцией, де бандеризация, запрет ультранационалистических партий, свободные выборы, политика суверенизации, то есть отказ от внешнего контроля и опора на собственные силы. Все это могло быть принципами политики большинства регионов Украины.

  11:50

  Александр, как бороться с информационной блокадой ДНР и ЛНР? Как противодействовать лжи, которая сопровождает карательную операцию и, как следствие, преследование всех смертных грехов ополченцами Республики и России? «Промывание мозгов» украинскими СМИ населению достигло апогея.

  Z: Бороться с информационной блокадой и дурачить население в Харькове нужно всеми силами и на всех уровнях. Главный из них — семья. Надо уберечь детей от информационного вируса, который из Киева распространяется бандеровским авторитетом по американским методикам (в хорошем смысле, методами — мы тоже не грешим, он их позаимствовал).

  Еще один уровень, который не контролируется незаконными властями Киева — Интернет. Необходимо создать сообщество для распространения правдивой информации.Учитывая уровень политического террора в Харькове, сообщество должно быть анонимным. Главное — уровень доверия к этим сообществам и истина.

  В целом верно — наиболее эффективное и экономичное оружие в информационной войне. И нельзя забывать о книгах и фильмах, которые необходимо раздавать «на руки». Речь идет не только о сохранении русского языка, но и о тех идеалах, которые распространяют русское искусство. Это тоже оружие в той информационной войне, которую ведет с нами киевское незаконное правительство.

  11:48

  Планируете ли вы экономическое сотрудничество в нашем регионе? Обмен опытом и кадрами после победы?

  Z: Будь уверен! Наш большой регион, который когда-то назывался Донецко-Криворожской республикой, всегда отличался крепким сотрудничеством. Научно-производственный потенциал Харькова, который сейчас разрушается киевскими властями, помноженный на потенциал Донбасса, может принести прорывной эффект и обеспечить будущее нам, нашим детям и внукам.

  Главное в будущем — войти в нейтральный статус региона и иметь экономическое сотрудничество с Россией и с ЕС. И, возможно, это будет только в том случае, если мы будем решать свою судьбу и вести суверенную политику.

  11:45

  Харьков помнит и никогда не забудет нацистские марши по улицам города. Вспомните, как насильно целовали свастику на руках и били за отказ. Наши дети не умеют жить «гребнем». Поэтому многие попали в тюрьму.Их пытали, жестоко избивали, многие пропали без вести. Очень прошу помочь в обмене пленных Харькова! Мы никогда не простим тех, кто принес на нашу землю смерть, слезы, войну! Мы никогда не забудем тех, кто истязал и убил наших детей!

  Z: Мы также не забываем о преступлениях, совершенных бандеровской властью в Харькове, Одессе и других городах Юго-Востока. Да и в других регионах Украины тоже. И мы не должны забывать. Но это не так. Мы должны создать условия для преодоления этого ужасного духовного кризиса украинского народа.

  Что касается политзаключенных Харькова, то мы регулярно стараемся включать их в список на обмен, но киевляне так же регулярно исключают их из списка или даже нарушают процесс обмена. Но мы не откажемся от этих усилий.

  11:43

  Я живу в Киеве и хочу просто сказать спасибо за то, что вы делаете! Ты храбрый человек, тебе предстоит отстаивать свои права, а у нас с каждым днем ​​становится очень грустно! Я понимаю, что киевляне все очень рассержены, мы не пустили этих монстров на Майдан, но считаю, что есть много людей, которые против Европы, против которой эта власть.Меня очень задело то, что на Донбассе погибло столько людей, я не имею в виду «атошников», которых насильно загнали расстреливать. Хочу сказать: простите нас за бездействие, но… не прощается… И все же, спасибо Вам!

  Z: Спасибо. Для нас особенно важно услышать такие слова из Киева, чтобы не потерять окончательно веру в Украину и украинский народ.

  11:38

  За какие идеалы вы боретесь? Что такое «русский мир»?

  Z: С самого начала нашей борьбы были лозунги, которые вдохновляли всех, без различия национальности, вероисповедания или политических взглядов.Это свобода, справедливость, равенство и желание жить по совести. «Русский мир» — это нематериальное, духовное пространство, в котором каждый человек и каждый народ может реализовать себя и, главное, остаться самим собой. «Русский мир» не означает «всех под одну гребенку». «Русский мир» выступает за красочную разновидность анти-унылой серости западного псевдодемократического стандарта.

  Это, кстати, касается Украины. Лозунг «За единую Украину» — это подмена понятий.Вы пытаетесь убедить, что речь идет об «единой» Украине как «равноправной» Украине. И это ложь, и ложь вредная. Украина — другая, и это ее потенциальный ресурс. Но политики за 25 лет превратились в ресурсную проблему, а теперь в дело войны. Мне кажется, что надо опровергнуть эту ложь о той же Украине и, признав ее разнообразие, снова начать ставить страну с другими регионами, признавая правильные

  11:35

  Как относиться к жителям подконтрольной ДНР территории Киева, которые не участвуют в «ТАУ» и делают все возможное, чтобы избежать вовлечения в гражданскую войну?

  Z: Хорошо. Мы это понимаем, хотя и в разной степени, но все мы страдали и продолжаем страдать от антинародной и антигуманной политики киевского режима.

  Если нашим соседям удастся избежать вовлечения в конфликт на стороне агрессоров Киева, мы будем только приветствовать это.

  Я много раз говорил, что тем, кто находится на «неправильной стороне» демаркационной линии, лучше выйти из конфликта. Вы можете поехать в Россию, это возможно у нас. Главное — не перед.Мы не хотим бороться с теми, кто силой или шантажом загнал апелляцию.

  Но если не удалось «повеситься» и выйти на фронт — сдайся. Пересидит нас в плену вполне приличным образом, а потом, когда конфликт закончится, в целости и сохранности вернется домой. ”

  11:33

  Здравствуйте! Насколько мы (по 5-балльной шкале) в Киеве накручиваем вопрос ДНР и ЛНР?

  Z: На 5 с плюсом. Единственное, что Киев не может неправильно процитировать, так это само существование нашей республики.А все остальное — либо откровенная ложь, либо завуалированная.

  В связи с этим могу посоветовать только одно: ищите первоисточники, то есть смотрите в Интернете наши местные материалы нашей жизни. Это и наши телеканалы, и наши сайты. ”

  11:30

  Что заставило вас взяться за оружие и противостоять нынешней украинской власти? Вы воюете не с ними, а с обычными людьми, большинство из которых просто мобилизованы.

  Z: Мы воюем с теми, кто пришел к нам с оружием, чтобы лишить нас права решать свою судьбу.А кто находится по ту сторону линии фронта — идейных тербаталонов или карательных новобранцев, мы не знаем. Обычно мы узнаем о них после того, как захватим их в плен.

  Поэтому, простые люди, мы уже много раз говорили: бегите с мобилизации. В Россию можно бежать, можно на Запад. Только не ходи на фронт как там никто не поймет. Ну а если не повезло и попали на фронт, то сдавайтесь. Пересидит войну в достойных условиях нашего плена, а потом иди домой живым и невредимым.

  11:29

  Уважаемый Александр Владимирович, как вы относитесь к тому, что в 2014 году правительство России признало выборы в Украине законными и тем самым попрало вере в справедливость российского народа. Борцы с тяжестью против фашистской нечисти надеются на поддержку. Только с вилками на танк никто не бросит.

  Z: Россия ни в 2014, ни в этом году не признала легитимность режима в Киеве. Всегда звоните и приходите к власти в результате переворота на высшем уровне режима в Москве.И мнение России не изменилось!

  Мы также, как и Россия, признаем де-факто власть в Украине, то есть власть, которая незаконно узурпировала право принимать решения от имени государства.

  С вилкой на танк прет, не надо, конечно, но может стоило бы, чтобы танки не выходили за пределы завода или хотя бы города.
  11:28

  Вопрос: Добрый день, Александр. Скажите, зачем нужна пресс-конференция для жителей Харьковской области? Ведь по понятным причинам вы, к сожалению, ни как не можете нам помочь… И просить, и просить о помощи бесполезно, и это — один из самых интересных вопросов Харькова.

  Ответ: Харьков — наиболее близкий по духу регион Донбасса. И во многом лично мне близок. Здесь образовалась общественная организация «Холд», которая зимой 2013-2014 годов едва ли не единственная пыталась выразить свое возмущение событиями в Киеве. И с этого я вместе с Stronghold начал свою борьбу. Уверен, Харьков — против фашизма, против беззакония, которое сегодня царит в Украине. Сегодня Харьков после периода политического террора как бы ушел в тень, в подполье, но точно не побежден до конца.Поэтому я решил ответить на вопросы Харькова, которые поступили ко мне от вас через мой сайт и социальные сети, а также через представителей Харьковского дружеского сообщества в Донецке. Уверен, что вы еще сможете встать на бой и повторить подвиг ваших предков, некогда уничтоживших фашизм в своем логове. Харькову нужно начать вставать с колен, это нужно было сделать два года назад. Как только вы поймете, что без борьбы хунта не сбросится и не начнёт действовать решительно, тогда это поможет народу ДНР.Как бороться с нацистами мы знаем. Но вы должны бороться за их будущее и будущее своих детей.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *